Nagrody i wyróżnienia Ogłoszenia

Redakcja „Filozofuj!” w finale konkursu Popularyzator Nauki 2019!

Filozofowie nie gęsi, popularyzatorów mają. Mają i nie wahają się ich używać. Co więcej, właśnie zostali nominowani do ścisłego finału konkursu na najlepszego popularyzatora nauki w naszym kraju!

Zapisz się do naszego newslettera

Do 15. edy­cji konkur­su Pop­u­laryza­tor Nau­ki zgłosiło się 109 kandy­datów. Spośród nich kapituła konkur­sowa pier­wszego stop­nia wyłoniła 22 final­istów, którzy są w tym roku nomi­nowani do nagrody, a wśród nich, w kat­e­gorii „Media”, jest Redakc­ja „Filo­zo­fuj!”. To nasz wiel­ki sukces!

Bard­zo dzięku­je­my naszym wspani­ałym Autorom i Redak­torom mery­to­rycznym! Dzię­ki Wam Czytel­ni­cy mogą zapoz­nawać się z naszą umiłowaną dziedz­iną wiedzy w sposób kom­pe­tent­ny i przys­tęp­ny. Tym więk­szy sza­cun, że zgodzil­iś­cie się wspier­ać pop­u­laryza­cję filo­zofii nieod­płat­nie.

Składamy też podz­iękowa­nia Redak­torom językowym, Grafikom i Ilus­tra­torom oraz Spec­jal­is­tom DTP – za uszla­chet­nie­nie formy naszego mag­a­zynu, dzię­ki czemu treść łatwiej „prze­maw­ia” do umysłów Czytel­ników, co jest sed­nem pop­u­laryza­cji wiedzy.

Serdecznie dzięku­je­my Naszym Hojnym Patronom, którzy wspier­ali nas przez cały rok w pro­jek­cie Patron­ite: Szy­monowi Araba­sowi, Stanisła­wowi Bajkowskiemu, Błaże­jowi Brożynie, Tadeuszowi Chelkowskiemu, Marii Flasze, Alicji Neu­mann, Jędrze­jowi Pawlaczykowi, Alicji Pietras, Łukas­zowi Rojkowi, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Tomas­zowi Stępińskiemu, Jarosła­wowi Spy­chale, Dominice Szafran. Dzię­ki Wam mogliśmy sfi­nan­sować część bard­zo ważnych prac nad numera­mi oraz inny­mi ważny­mi inic­jaty­wa­mi, które zostały tutaj skró­towo opisane.

Bard­zo dzięku­je­my wszys­tkim naszym Prenu­mer­a­torom – za zau­fanie i stałą obec­ność z nami!

Ogromne dzię­ki dla wszys­t­kich innych naszych Czytel­ników i Sym­pa­tyków, wszys­t­kich, którzy w jakikol­wiek sposób wspar­li nasze dzieło pop­u­laryza­cji filo­zofii. Dzięku­je­my też rzec­zowym Kry­tykom – dzię­ki Wam może­my stale udoskon­alać to, co robimy.

Osob­no dzięku­je­my też Piotrowi Kieracińskiemu, redak­torowi naczel­ne­mu „Forum Aka­demick­iego”, który zgłosił nas do konkur­su.

Last but not least – szczególne podz­iękowa­nia należą się naszym Redak­torkom i Redak­torom. Dzię­ki nim mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” (użyjmy tu filo­zoficznego określe­nia) „jest tym, czym jest”: Ela Droz­dows­ka, Błażej Gębu­ra, Mał­gosia Szostak i Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka.

Tego, kto otrzy­ma nagrody, dowiemy się 28 lutego pod­czas Finałowej Gali Konkur­su. Nagrodzeni zostaną wów­czas lau­reaci w finałowych kat­e­go­ri­ach: naukowiec, ani­ma­tor, zespół, insty­tuc­ja, media, a także laureat/laureatka nagrody głównej – oso­ba, która otrzy­ma tytuł Pop­u­laryza­to­ra Nau­ki 2018. Dodatkowo redakc­ja ser­wisu Nau­ka w Polsce przyz­na pozareg­u­laminowe wyróżnie­nie im. red. Tomasza Trz­cińskiego za wzor­cową poli­tykę infor­ma­cyjną.

Oto lista wszystkich nominowanych do nagrody:

W kat­e­gorii Ani­ma­tor:

 • Daw­id Myśli­wiec
 • Jerzy Rafal­s­ki
 • Karol Sieńkows­ki
 • Alek­san­dra Ste­fa­ni­ak

W kat­e­gorii Insty­tuc­ja:

 • Hydropo­lis
 • Klub Astro­nom­iczny Almukan­tarat
 • Sto­warzysze­nie Rzeczni­cy Nau­ki

W kat­e­gorii Media:

 • Crazy Nau­ka — Alek­san­dra i Piotr Stanisławscy
 • Cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”
 • Marzen­na Nowakows­ka
 • Pyta­nia z kos­mo­su” – Pro­gram 3 PR — Dr Tomasz Rożek i Marcin Łukaws­ki

W kat­e­gorii Naukowiec:

 • dr Woj­ciech Glac
 • dr Mikołaj Małec­ki
 • dr hab. Piotr Rzym­s­ki
 • dr Joan­na Sto­jer-Polańs­ka
 • dr Andrew (Zbyszek) Szy­dło
 • dr hab. Mar­ta Wrzosek
 • dr Witold Zawadz­ki

W kat­e­gorii Zespół szan­sę na nagrodę mają:

 • Dol­nośląs­ki Fes­ti­w­al Nau­ki
 • Dzi­ał Mar­ketingu USWPS
 • Heweliusze Nau­ki
 • Zespół MGS „Mul­ti­me­di­al­ny Gwiezd­ny Spek­takl”: prof. dr hab. Adam Maj, dr hab. Jerzy Grę­bosz, Józef Skrzek

O tym, którzy final­iś­ci otrzy­ma­ją tytuł Pop­u­laryza­to­ra Nau­ki i stat­uetkę tegorocznej edy­cji Pop­u­laryza­to­ra Nau­ki, zde­cy­du­je Kapituła konkur­sowa drugiego stop­nia. W jej skład wchodzą: prof. Michał Kleiber (prze­wod­niczą­cy) – jeden z inic­ja­torów konkur­su, wiceprezes Europe­jskiej Akademii Nauk i Sztu­ki, wielo­let­ni prezes PAN, b. min­is­ter nau­ki i infor­matyza­cji; wicem­i­nis­ter nau­ki i szkol­nict­wa wyższego Sebas­t­ian Skuza, prof. Mag­dale­na Fikus – pop­u­laryza­tor­ka nau­ki, współor­ga­ni­za­tor­ka warsza­wskiego Fes­ti­walu Nau­ki; Robert Firmhofer – dyrek­tor Cen­trum Nau­ki Kopernik, red. Krzysztof Michal­s­ki – dzi­en­nikarz naukowy Pol­skiego Radia, dr hab. Robert Mysła­jek — przy­rod­nik, pop­u­laryza­tor nau­ki, lau­re­at konkur­su w 2016 r., a także przed­staw­iciel ser­wisu PAP — Nau­ka w Polsce.

Orga­ni­zowany od 2005 r. konkurs Pop­u­laryza­tor Nau­ki orga­ni­zowany jest przez ser­wis Nau­ka w Polsce Pol­skiej Agencji Pra­sowej we współpra­cy z Min­is­terst­wem Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. To najs­tarszy i najbardziej prestiżowy w Polsce konkurs, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, insty­tuc­je oraz społeczni­cy, których pasją jest dzie­le­nie się wiedzą i odsła­ni­an­ie tajem­nic współczes­nej nau­ki osobom niezwiązanym ze środowiskiem aka­demickim.

Źródło: PAP — Nau­ka w Polsce

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy