Nagrody i wyróżnienia Ogłoszenia

Redakcja „Filozofuj!” w finale konkursu Popularyzator Nauki 2019!

Filozofowie nie gęsi, popularyzatorów mają. Mają i nie wahają się ich używać. Co więcej, właśnie zostali nominowani do ścisłego finału konkursu na najlepszego popularyzatora nauki w naszym kraju!

Do 15. edy­cji kon­kur­su Popu­la­ry­za­tor Nauki zgło­si­ło się 109 kan­dy­da­tów. Spo­śród nich kapi­tu­ła kon­kur­so­wa pierw­sze­go stop­nia wyło­ni­ła 22 fina­li­stów, któ­rzy są w tym roku nomi­no­wa­ni do nagro­dy, a wśród nich, w kate­go­rii „Media”, jest Redak­cja „Filo­zo­fuj!”. To nasz wiel­ki sukces!

Bar­dzo dzię­ku­je­my naszym wspa­nia­łym Auto­rom i Redak­to­rom mery­to­rycz­nym! Dzię­ki Wam Czy­tel­ni­cy mogą zapo­zna­wać się z naszą umi­ło­wa­ną dzie­dzi­ną wie­dzy w spo­sób kom­pe­tent­ny i przy­stęp­ny. Tym więk­szy sza­cun, że zgo­dzi­li­ście się wspie­rać popu­la­ry­za­cję filo­zo­fii nieodpłatnie.

Skła­da­my też podzię­ko­wa­nia Redak­to­rom języ­ko­wym, Gra­fi­kom i Ilu­stra­to­rom oraz Spe­cja­li­stom DTP – za uszla­chet­nie­nie for­my nasze­go maga­zy­nu, dzię­ki cze­mu treść łatwiej „prze­ma­wia” do umy­słów Czy­tel­ni­ków, co jest sed­nem popu­la­ry­za­cji wiedzy.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy wspie­ra­li nas przez cały rok w pro­jek­cie Patro­ni­te: Szy­mo­no­wi Ara­ba­so­wi, Sta­ni­sła­wo­wi Baj­kow­skie­mu, Bła­że­jo­wi Bro­ży­nie, Tade­uszo­wi Chel­kow­skie­mu, Marii Fla­sze, Ali­cji Neu­mann, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Ali­cji Pie­tras, Łuka­szo­wi Roj­ko­wi, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Toma­szo­wi Stę­piń­skie­mu, Jaro­sła­wo­wi Spy­cha­le, Domi­ni­ce Sza­fran. Dzię­ki Wam mogli­śmy sfi­nan­so­wać część bar­dzo waż­nych prac nad nume­ra­mi oraz inny­mi waż­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi, któ­re zosta­ły tutaj skró­to­wo opisane.

Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim naszym Pre­nu­me­ra­to­rom – za zaufa­nie i sta­łą obec­ność z nami!

Ogrom­ne dzię­ki dla wszyst­kich innych naszych Czy­tel­ni­ków i Sym­pa­ty­ków, wszyst­kich, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób wspar­li nasze dzie­ło popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii. Dzię­ku­je­my też rze­czo­wym Kry­ty­kom – dzię­ki Wam może­my sta­le udo­sko­na­lać to, co robimy.

Osob­no dzię­ku­je­my też Pio­tro­wi Kie­ra­ciń­skie­mu, redak­to­ro­wi naczel­ne­mu „Forum Aka­de­mic­kie­go”, któ­ry zgło­sił nas do konkursu.

Last but not least – szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się naszym Redak­tor­kom i Redak­to­rom. Dzię­ki nim maga­zyn „Filo­zo­fuj!” (użyj­my tu filo­zo­ficz­ne­go okre­śle­nia) „jest tym, czym jest”: Ela Droz­dow­ska, Bła­żej Gębu­ra, Mał­go­sia Szo­stak i Doro­ta Monkiewicz-Cybulska.

Tego, kto otrzy­ma nagro­dy, dowie­my się 28 lute­go pod­czas Fina­ło­wej Gali Kon­kur­su. Nagro­dze­ni zosta­ną wów­czas lau­re­aci w fina­ło­wych kate­go­riach: nauko­wiec, ani­ma­tor, zespół, insty­tu­cja, media, a tak­że laureat/laureatka nagro­dy głów­nej – oso­ba, któ­ra otrzy­ma tytuł Popu­la­ry­za­to­ra Nauki 2018. Dodat­ko­wo redak­cja ser­wi­su Nauka w Pol­sce przy­zna poza­re­gu­la­mi­no­we wyróż­nie­nie im. red. Toma­sza Trzciń­skie­go za wzor­co­wą poli­ty­kę informacyjną.

Oto lista wszystkich nominowanych do nagrody:

W kate­go­rii Ani­ma­tor:

 • Dawid Myśli­wiec
 • Jerzy Rafal­ski
 • Karol Sień­kow­ski
 • Alek­san­dra Stefaniak

W kate­go­rii Insty­tu­cja:

 • Hydro­po­lis
 • Klub Astro­no­micz­ny Almukantarat
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Rzecz­ni­cy Nauki

W kate­go­rii Media:

 • Cra­zy Nauka — Alek­san­dra i Piotr Stanisławscy
 • Cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!”
 • Marzen­na Nowakowska
 • Pyta­nia z kosmo­su” – Pro­gram 3 PR — Dr Tomasz Rożek i Mar­cin Łukawski

W kate­go­rii Nauko­wiec:

 • dr Woj­ciech Glac
 • dr Miko­łaj Małecki
 • dr hab. Piotr Rzymski
 • dr Joan­na Stojer-Polańska
 • dr Andrew (Zby­szek) Szydło
 • dr hab. Mar­ta Wrzosek
 • dr Witold Zawadzki

W kate­go­rii Zespół szan­sę na nagro­dę mają:

 • Dol­no­ślą­ski Festi­wal Nauki
 • Dział Mar­ke­tin­gu USWPS
 • Hewe­liu­sze Nauki
 • Zespół MGS „Mul­ti­me­dial­ny Gwiezd­ny Spek­takl”: prof. dr hab. Adam Maj, dr hab. Jerzy Grę­bosz, Józef Skrzek

O tym, któ­rzy fina­li­ści otrzy­ma­ją tytuł Popu­la­ry­za­to­ra Nauki i sta­tu­et­kę tego­rocz­nej edy­cji Popu­la­ry­za­to­ra Nauki, zde­cy­du­je Kapi­tu­ła kon­kur­so­wa dru­gie­go stop­nia. W jej skład wcho­dzą: prof. Michał Kle­iber (prze­wod­ni­czą­cy) – jeden z ini­cja­to­rów kon­kur­su, wice­pre­zes Euro­pej­skiej Aka­de­mii Nauk i Sztu­ki, wie­lo­let­ni pre­zes PAN, b. mini­ster nauki i infor­ma­ty­za­cji; wice­mi­ni­ster nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go Seba­stian Sku­za, prof. Mag­da­le­na Fikus – popu­la­ry­za­tor­ka nauki, współ­or­ga­ni­za­tor­ka war­szaw­skie­go Festi­wa­lu Nauki; Robert Firm­ho­fer – dyrek­tor Cen­trum Nauki Koper­nik, red. Krzysz­tof Michal­ski – dzien­ni­karz nauko­wy Pol­skie­go Radia, dr hab. Robert Mysła­jek — przy­rod­nik, popu­la­ry­za­tor nauki, lau­re­at kon­kur­su w 2016 r., a tak­że przed­sta­wi­ciel ser­wi­su PAP — Nauka w Polsce.

Orga­ni­zo­wa­ny od 2005 r. kon­kurs Popu­la­ry­za­tor Nauki orga­ni­zo­wa­ny jest przez ser­wis Nauka w Pol­sce Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. To naj­star­szy i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy w Pol­sce kon­kurs, w któ­rym nagra­dza­ni są ucze­ni, ludzie mediów, insty­tu­cje oraz spo­łecz­ni­cy, któ­rych pasją jest dzie­le­nie się wie­dzą i odsła­nia­nie tajem­nic współ­cze­snej nauki oso­bom nie­zwią­za­nym ze śro­do­wi­skiem akademickim.

Źró­dło: PAP — Nauka w Polsce

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy