Audycje Popularyzacja

Redakcja „Filozofuj!” w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk

13 marca wraz z redaktorem naczelnym dr. Arturem Szuttą gościliśmy na falach Radia Gdańsk w programie Salon Artystyczny Radia Gdańsk, prowadzonym przez Panią Redaktor Iwonę Borawską i Pana Redaktora Andrzeja Żaka. Zachęcamy do wysłuchania audycji.

Zapisz się do naszego newslettera

13 mar­ca wraz z redak­torem naczel­nym dr. Arturem Szut­tą goś­cil­iśmy na falach Radia Gdańsk w pro­gramie Salon Artysty­czny Radia Gdańsk, prowad­zonym przez Panią Redak­tor Iwonę Borawską i Pana Redak­to­ra Andrze­ja Żaka. Miała być z nami również dr Natasza Szut­ta, ale nieste­ty nie ma takich zdol­noś­ci, jak swój mąż, który potrafi leczyć przez­ię­bi­e­nie siłą woli 😉 Panie Dok­torze, może jak­iś tekst na ten tem­at do następ­nego numeru o wol­nej woli!? 😀 Były z nami nato­mi­ast Panie: Mar­ta Bed­nars­ka i Anna Matu­se­vic z Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miejskiej. Opowiadały o Fes­ti­walu Europe­js­ki „Poeta Wol­noś­ci”. Oba tem­aty audy­cji: poezji skon­cen­trowanej na wol­noś­ci i nowego numeru „Filo­zo­fuj!” poświę­conego uchodź­com chy­ba nieźle współ­grały… Oceń­cie sami 🙂 Efekt spotka­nia był taki, że redak­tor naczel­ny F! wymienił ostat­ni numer cza­sopis­ma na zbiór poezji Yahya Has­sana, duńskiego poe­ty i poli­ty­ka palestyńskiego pochodzenia, nomi­nowanego do tytułu „Poe­ty Wol­noś­ci” (jutro opub­liku­je­my omówie­nie tego ciekawego dzieła). Lek­tu­ra ponoć bard­zo porusza­ją­ca, pokazu­ją­ca życie muzuł­mańs­kich imi­grantów w zachod­niej Europie. Grat­ka dla filo­zo­fa para­jącego się tem­atyką mul­ti-kul­ti i nie tylko, dla każdego, kto jest kwest­ią uchodźców żywo zain­tere­sowany. Tak właśnie owocu­ją spotka­nia filo­zofów i świa­ta kul­tu­ry, wza­jem­ną wymi­aną i ubo­gace­niem, a wszys­tko to, by lep­iej rozu­mieć otacza­jącą nas rzeczy­wis­tość. Filo­zo­fu­j­cie, spo­tyka­j­cie się i roz­maw­ia­j­cie 🙂

Celi­na Gło­gows­ka


Audycję można wysłuchać > tutaj.


 

Zob. relację z spotkań Klubu „Filo­zo­fuj!” w Gdańsku i innych mias­tach.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy