Audycje Popularyzacja

Redakcja „Filozofuj!” w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk

13 marca wraz z redaktorem naczelnym dr. Arturem Szuttą gościliśmy na falach Radia Gdańsk w programie Salon Artystyczny Radia Gdańsk, prowadzonym przez Panią Redaktor Iwonę Borawską i Pana Redaktora Andrzeja Żaka. Zachęcamy do wysłuchania audycji.

Zapisz się do naszego newslettera

13 mar­ca wraz z redak­to­rem naczel­nym dr. Artu­rem Szut­tą gości­li­śmy na falach Radia Gdańsk w pro­gra­mie Salon Arty­stycz­ny Radia Gdańsk, pro­wa­dzo­nym przez Panią Redak­tor Iwo­nę Boraw­ską i Pana Redak­to­ra Andrze­ja Żaka. Mia­ła być z nami rów­nież dr Nata­sza Szut­ta, ale nie­ste­ty nie ma takich zdol­no­ści, jak swój mąż, któ­ry potra­fi leczyć prze­zię­bie­nie siłą woli 😉 Panie Dok­to­rze, może jakiś tekst na ten temat do następ­ne­go nume­ru o wol­nej woli!? 😀 Były z nami nato­miast Panie: Mar­ta Bed­nar­ska i Anna Matu­se­vic z Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miej­skiej. Opo­wia­da­ły o Festi­wa­lu Euro­pej­ski „Poeta Wol­no­ści”. Oba tema­ty audy­cji: poezji skon­cen­tro­wa­nej na wol­no­ści i nowe­go nume­ru „Filo­zo­fuj!” poświę­co­ne­go uchodź­com chy­ba nie­źle współ­gra­ły… Oceń­cie sami 🙂 Efekt spo­tka­nia był taki, że redak­tor naczel­ny F! wymie­nił ostat­ni numer cza­so­pi­sma na zbiór poezji Yahya Has­sa­na, duń­skie­go poety i poli­ty­ka pale­styń­skie­go pocho­dze­nia, nomi­no­wa­ne­go do tytu­łu „Poety Wol­no­ści” (jutro opu­bli­ku­je­my omó­wie­nie tego cie­ka­we­go dzie­ła). Lek­tu­ra ponoć bar­dzo poru­sza­ją­ca, poka­zu­ją­ca życie muzuł­mań­skich imi­gran­tów w zachod­niej Euro­pie. Grat­ka dla filo­zo­fa para­ją­ce­go się tema­ty­ką mul­ti-kul­ti i nie tyl­ko, dla każ­de­go, kto jest kwe­stią uchodź­ców żywo zain­te­re­so­wa­ny. Tak wła­śnie owo­cu­ją spo­tka­nia filo­zo­fów i świa­ta kul­tu­ry, wza­jem­ną wymia­ną i ubo­ga­ce­niem, a wszyst­ko to, by lepiej rozu­mieć ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość. Filo­zo­fuj­cie, spo­ty­kaj­cie się i roz­ma­wiaj­cie 🙂

Celi­na Gło­gow­ska


Audycję można wysłuchać > tutaj.


 

Zob. rela­cję z spo­tkań Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Gdań­sku i innych mia­stach.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy