Dowcip filozoficzny

Refleksja

Sir Peter Fre­de­rick Straw­son (1919–2006) był jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych posta­ci powo­jen­nej filo­zo­fii oks­fordz­kiej. Jego spo­sób bycia cecho­wa­ła szcze­gól­ne­go rodza­ju ele­gan­cja i powścią­gli­wość. Któ­re­goś dnia w cza­sie podró­ży samo­cho­dem, któ­rym kie­ro­wa­ła jego żona, nie­mal doszło do czo­ło­we­go zde­rze­nia. Wypad­ku uda­ło się szczę­śli­wie unik­nąć. Kie­dy opo­wia­dał o tym zna­jo­mym, był czę­sto pyta­ny o myśli prze­bie­ga­ją­ce przez jego gło­wę w tej groź­nej sytu­acji. Odpo­wiedź brzmia­ła: „Wpierw pomy­śla­łem, że wyj­dę z tego cało, gdyż znaj­du­ję się na tyl­nym sie­dze­niu, lecz natych­miast się zre­flek­to­wa­łem i pomy­śla­łem, że nie była to myśl god­na dżentelmena”.

Nade­słał: Prof. Tade­usz Szubka.


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2019, nr 2: Wiedza  pozazmysłowa


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy