Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z 4. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie: wolna wola – wokół nr. 8 „Filozofuj!”

Mówienie o wolnej woli dotyka istoty naszego rozumienia siebie i innych osób. Bez związanej z nią odpowiedzialności za swoje czyny trudno byłoby mówić też o dobru i złu czy niewinności i winie. Czy jednak faktycznie jesteśmy wolni w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi na czwartym spotkaniu Klubu „Filozofuj!” w Krakowie, które odbyło się 7 czerwca 2016 w De Revolutionibus Books&Cafe. Naszymi gośćmi specjalnymi byli: prof. dr hab. Józef Bremer (Rektor Akademii Ignatianum) oraz dr hab. Michał Wierzchoń (Instytut Psychologii UJ). Spotkanie poprowadziła Agata Dziuba, nasza koleżanka redakcyjna.

Zapisz się do naszego newslettera

W upalne czer­w­cowe popołud­nie w krakowskiej księ­gar­ni naukowej „De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe” odbyło się kole­jne spotkanie Klubu „Filo­zo­fuj!” – dyskus­je przy kaw­ie między- i ze znakomi­ty­mi spec­jal­is­ta­mi. Tym razem tem­atem była wol­na wola, ale wydawało się, że słuchaczy nie mniej intere­sowało zagad­nie­nie świado­moś­ci, a dokład­niej kwes­t­ia „ja”. Właś­ci­wie to nic dzi­wnego. Punk­tem wyjś­cia roz­mowy stały się bowiem ekspery­men­ty Ben­jam­i­na Libeta doty­czące zależnoś­ci cza­sowych między: świadomym, dobrowol­nym pod­ję­ciem decyzji i zre­al­i­zowaniem jej a pomi­arem pojaw­ia­jącego się w mózgu potenc­jału gotowoś­ci.

Deba­ta rozpoczęła się od krót­kich wys­tąpień prele­gen­tów, którzy próbowali odpowiedzieć na tytułowe pytanie aktu­al­nego numeru „Filo­zo­fuj!” – czy to Ty decy­du­jesz? Prof. dr hab. Józef Bre­mer oraz dr hab. Michał Wierz­choń przy­bliżyli słuchac­zom kwest­ie związane z wol­ną wolą, ale przede wszys­tkim postaw­ili wiele pytań, które pobudz­iły uczest­ników do reflek­sji nad główny­mi prob­le­ma­mi. Jaki jest zakres „ja”? Czym jest poczu­cie spraw­st­wa? W jakim stop­niu w ogóle stałe jest moje „ja”? Jaki jest min­i­mal­ny stopień świado­moś­ci potrzeb­ny do posi­ada­nia wol­nej woli? Te pyta­nia zaprowadz­iły uczest­ników do namysłu nad tym, czym jest świado­mość. Odpowiedzi padło wiele i były bard­zo zróżni­cow­ane. Padały definic­je od potocznego rozu­mienia świado­moś­ci do jej uję­cia neu­ro­bi­o­log­icznego, co z kolei udowod­niło, że psy­cholo­gia może być pali­wem dla filo­zofii.

Spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” uczą poko­ry i cier­pli­woś­ci, ale i cieka­woś­ci poz­naw­czej. Dają nam do zrozu­mienia, że cza­sem, aby odpowiedzieć sobie na jed­no pytanie należy ich zadać bard­zo wiele. Czy wol­na wola ist­nieje? Obe­jrzyj­cie inspiru­jącą dyskusję lub posłucha­j­cie jej w wer­sji audio.  

Aga­ta Dzi­u­ba


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia dla:

  • goś­ci spec­jal­nych – prof. Józe­fa Bre­mera, dr hab. Michała Wierz­cho­nia,
  • Agaty Dzi­u­by – mózg i serce dzi­ałań orga­ni­za­cyjnych, prowadzą­ca spotkanie,
  • Zbig­niewa Grabowskiego – dzię­ki Niemu mamy relację audio i wideo ze spotka­nia,
  • Marii Bartkowskiej – za pomoc przy pro­mocji spotka­nia.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.

Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

Prof. dr hab. Józef Bre­mer – Rek­tor Akademii Igna­tianum w Krakowie.  Pola badaw­cze: kry­ty­cz­na anal­iza współczes­nych teorii umysłu, poszuki­wanie metodologii określa­nia tzw. neu­ronal­nych kore­latów świado­moś­ci, poszuki­wanie pro­to­te­orii świado­moś­ci zjawiskowej opartej o jej neu­ronalne kore­laty, filo­zofia późnego Lud­wiga Wittgen­steina, pod­sta­wowe zagad­nienia klasy­cznego rachunku zdań i predykatów. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Dr hab. Michał Wierz­choń – Pracu­je w Zakładzie Psy­chologii Ekspery­men­tal­nej UJ. Habil­i­tac­ja:  Granice świado­moś­ci. W poszuki­wa­niu poz­naw­czego mod­elu subiek­ty­wnoś­ci (2013).  Zain­tere­sowa­nia badaw­cze: świado­mość i nieświado­mość w uję­ciu poz­naw­czym (ucze­nie mimowolne, pamięć ukry­ta, per­cepc­ja sub­lim­i­nal­na, rywal­iza­c­ja obuocz­na, sub­sty­tuc­ja sen­so­rycz­na), mod­ele kon­cekcjon­isty­czne przetwarza­nia infor­ma­cji, wpływ afek­tu na ele­men­tarne pro­cesy przetwarza­nia infor­ma­cji, poz­naw­cze i emocjon­alne uwarunk­owa­nia skutecznoś­ci reklamy. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Spotkanie poprowadz­iła Aga­ta Dzi­u­ba z redakcji „Filo­zo­fuj!”.


Współor­ga­ni­za­tor

logo-de-revo

Patronat

logo (1)


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy