Kluby „Filozofuj!” Kraków

Relacja z 4. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie: wolna wola – wokół nr. 8 „Filozofuj!”

Mówienie o wolnej woli dotyka istoty naszego rozumienia siebie i innych osób. Bez związanej z nią odpowiedzialności za swoje czyny trudno byłoby mówić też o dobru i złu czy niewinności i winie. Czy jednak faktycznie jesteśmy wolni w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi na czwartym spotkaniu Klubu „Filozofuj!” w Krakowie, które odbyło się 7 czerwca 2016 w De Revolutionibus Books&Cafe. Naszymi gośćmi specjalnymi byli: prof. dr hab. Józef Bremer (Rektor Akademii Ignatianum) oraz dr hab. Michał Wierzchoń (Instytut Psychologii UJ). Spotkanie poprowadziła Agata Dziuba, nasza koleżanka redakcyjna.

W upal­ne czerw­co­we popo­łu­dnie w kra­kow­skiej księ­gar­ni nauko­wej „De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe” odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie Klu­bu „Filo­zo­fuj!” – dys­ku­sje przy kawie mię­dzy- i ze zna­ko­mi­ty­mi spe­cja­li­sta­mi. Tym razem tema­tem była wol­na wola, ale wyda­wa­ło się, że słu­cha­czy nie mniej inte­re­so­wa­ło zagad­nie­nie świa­do­mo­ści, a dokład­niej kwe­stia „ja”. Wła­ści­wie to nic dziw­ne­go. Punk­tem wyj­ścia roz­mo­wy sta­ły się bowiem eks­pe­ry­men­ty Ben­ja­mi­na Libe­ta doty­czą­ce zależ­no­ści cza­so­wych mię­dzy: świa­do­mym, dobro­wol­nym pod­ję­ciem decy­zji i zre­ali­zo­wa­niem jej a pomia­rem poja­wia­ją­ce­go się w mózgu poten­cja­łu gotowości.

Deba­ta roz­po­czę­ła się od krót­kich wystą­pień pre­le­gen­tów, któ­rzy pró­bo­wa­li odpo­wie­dzieć na tytu­ło­we pyta­nie aktu­al­ne­go nume­ru „Filo­zo­fuj!” – czy to Ty decy­du­jesz? Prof. dr hab. Józef Bre­mer oraz dr hab. Michał Wierz­choń przy­bli­ży­li słu­cha­czom kwe­stie zwią­za­ne z wol­ną wolą, ale przede wszyst­kim posta­wi­li wie­le pytań, któ­re pobu­dzi­ły uczest­ni­ków do reflek­sji nad głów­ny­mi pro­ble­ma­mi. Jaki jest zakres „ja”? Czym jest poczu­cie spraw­stwa? W jakim stop­niu w ogó­le sta­łe jest moje „ja”? Jaki jest mini­mal­ny sto­pień świa­do­mo­ści potrzeb­ny do posia­da­nia wol­nej woli? Te pyta­nia zapro­wa­dzi­ły uczest­ni­ków do namy­słu nad tym, czym jest świa­do­mość. Odpo­wie­dzi padło wie­le i były bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne. Pada­ły defi­ni­cje od potocz­ne­go rozu­mie­nia świa­do­mo­ści do jej uję­cia neu­ro­bio­lo­gicz­ne­go, co z kolei udo­wod­ni­ło, że psy­cho­lo­gia może być pali­wem dla filozofii.

Spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” uczą poko­ry i cier­pli­wo­ści, ale i cie­ka­wo­ści poznaw­czej. Dają nam do zro­zu­mie­nia, że cza­sem, aby odpo­wie­dzieć sobie na jed­no pyta­nie nale­ży ich zadać bar­dzo wie­le. Czy wol­na wola ist­nie­je? Obej­rzyj­cie inspi­ru­ją­cą dys­ku­sję lub posłu­chaj­cie jej w wer­sji audio.  

Aga­ta Dziuba


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla:

  • gości spe­cjal­nych – prof. Józe­fa Bre­me­ra, dr hab. Micha­ła Wierz­cho­nia,
  • Aga­ty Dziu­by – mózg i ser­ce dzia­łań orga­ni­za­cyj­nych, pro­wa­dzą­ca spotkanie,
  • Zbi­gnie­wa Gra­bow­skie­go – dzię­ki Nie­mu mamy rela­cję audio i wideo ze spotkania,
  • Marii Bart­kow­skiej – za pomoc przy pro­mo­cji spotkania.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomocy.

Pod­czas spo­tka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyj­nej cenie.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

Prof. dr hab. Józef Bre­mer – Rek­tor Aka­de­mii Igna­tia­num w Kra­ko­wie.  Pola badaw­cze: kry­tycz­na ana­li­za współ­cze­snych teo­rii umy­słu, poszu­ki­wa­nie meto­do­lo­gii okre­śla­nia tzw. neu­ro­nal­nych kore­la­tów świa­do­mo­ści, poszu­ki­wa­nie pro­to­te­orii świa­do­mo­ści zja­wi­sko­wej opar­tej o jej neu­ro­nal­ne kore­la­ty, filo­zo­fia póź­ne­go Ludwi­ga Wit­t­gen­ste­ina, pod­sta­wo­we zagad­nie­nia kla­sycz­ne­go rachun­ku zdań i pre­dy­ka­tów. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Dr hab. Michał Wierz­choń – Pra­cu­je w Zakła­dzie Psy­cho­lo­gii Eks­pe­ry­men­tal­nej UJ. Habi­li­ta­cja:  Gra­ni­ce świa­do­mo­ści. W poszu­ki­wa­niu poznaw­cze­go mode­lu subiek­tyw­no­ści (2013).  Zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze: świa­do­mość i nie­świa­do­mość w uję­ciu poznaw­czym (ucze­nie mimo­wol­ne, pamięć ukry­ta, per­cep­cja sub­li­mi­nal­na, rywa­li­za­cja obu­ocz­na, sub­sty­tu­cja sen­so­rycz­na), mode­le kon­cek­cjo­ni­stycz­ne prze­twa­rza­nia infor­ma­cji, wpływ afek­tu na ele­men­tar­ne pro­ce­sy prze­twa­rza­nia infor­ma­cji, poznaw­cze i emo­cjo­nal­ne uwa­run­ko­wa­nia sku­tecz­no­ści rekla­my. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi­ła Aga­ta Dziu­ba z redak­cji „Filo­zo­fuj!”.


Współ­or­ga­ni­za­tor

logo-de-revo

Patro­nat

logo (1)


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy