Bydgoszcz Epistemologia Kluby „Filozofuj!”

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Bydgoszczy: „Cóż to jest prawda” – wokół nr. 9 „Filozofuj!”

21 października 2016 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się pierwsze w Bydgoszczy spotkanie Klubu „Filozofuj!” pt. „Cóż to jest prawda?”. Nawiązywało ono do dziewiątego numeru czasopisma „Filozofuj!”. Wydarzenie było współorganizowane wraz ze Studenckim Kołem Filozofii UKW. Do dyskusji zaproszono dwóch wybitnych i zasłużonych filozofów: Profesora Jacka Juliusza Jadackiego, profesora UW i Profesora Jana Woleńskiego, emerytowanego profesora UJ.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o prawdzie moż­na czy­tać lub pobrać > tutaj.


Spotkanie odbyło się bezpośred­nio po Ogólnopol­skiej Kon­fer­encji Filo­zoficznej poświę­conej Kaz­imier­zowi Twar­dowskiemu – „Kaz­imierz Twar­dows­ki: Mis­trz i nauczy­ciel w 150-lecie urodzin, orga­ni­zowanej przez Insty­tut Filo­zofii UKW. Jak zawsze, spotkanie Klubu „Filo­zo­fuj!” kierowane było do wszys­t­kich osób żywo zain­tere­sowanych tem­atyką filo­zoficzną, zarówno fachow­ców jak i laików. Zain­tere­sowanie mieszkańców Byd­goszczy prze­rosło nasze oczeki­wa­nia — na debatę przy­było ok. 60 osób, zarówno wykład­ow­ców, stu­den­tów, absol­wen­tów, przed­staw­icieli kół naukowych, jak i pasjonatów filo­zofii spoza uczel­ni. Dyskusję prowadz­ił dr Artur Szut­ta — redak­tor naczel­ny cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”.

Pod­czas spotka­nia roz­pa­try­wane były zarówno zagad­nienia abstrak­cyjne, jak i odnoszące się do aktu­al­nych prob­lemów społecznych. Deba­ta podzielona była na dwie częś­ci. W pier­wszej częś­ci wysłuchać mogliśmy odpowiedzi dysku­tan­tów na trzy pyta­nia doty­czące definicji i możli­woś­ci poz­na­nia prawdy, najczęst­szych grzechów popeł­ni­anych wobec prawdy oraz znaczenia prawdy dla społeczeńst­wa. Pro­fe­sorowie  odnosząc się do swoich wypowiedzi wes­zli w polemikę. Pomi­mo pewnej różni­cy zdań obo­je opowiedzieli się za tzw. seman­ty­czną definicją prawdy. Porus­zony został prob­lem sta­tusu prawdy w dzi­ałal­noś­ci naukowej oraz jej znaczenia w etyce. Dysku­tan­ci zwró­cili również uwagę na naduży­wanie słów „praw­da” i „kłamst­wo” we współczes­nym dyskur­sie poli­ty­cznym. Deba­ta przez cały czas zachowała bard­zo wyso­ki poziom, nie tracąc przy tym pop­u­larnonaukowego charak­teru.


Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Dru­ga część spotka­nia poświę­cona była pytan­iom pub­licznoś­ci i prze­biegła równie intere­su­ją­co jak dyskus­ja prele­gen­tów. Pyta­nia doty­czyły głównie zagad­nień epis­te­mo­log­icznych i społecznych odnoszą­cych się do prawdy. Zadawali je nie tylko przed­staw­iciele filo­zofii, ale również nauk ścisłych i socjologii. Pro­fe­sorowie odpowiadali w sposób wycz­er­pu­ją­cy i bard­zo przys­tęp­ny. Gdy­by nie ramy cza­sowe, dyskus­ja na pewno trwała­by jeszcze dłu­gi czas. Mamy nadzieję, że to nie ostat­nie spotkanie Klubu „Filo­zo­fuj!” w Byd­goszczy. Wierzymy, że będzie jeszcze niejed­na okaz­ja, by wysłuchać wielu wyjątkowych przed­staw­icieli filo­zofii i poroz­maw­iać z nimi na zaj­mu­jące tem­aty poruszane w cza­sopiśmie „Filo­zo­fuj!”.

Dzięku­je­my bard­zo Panom Pro­fe­sorom za udzi­ał w wydarze­niu oraz przy­byłej pub­licznoś­ci. Zaprasza­my serdecznie do zapoz­na­nia się z nagraniem debaty, obe­jrze­niem zdjęć oraz akty­wnego uczest­nict­wa w kole­jnych spotka­ni­ach orga­ni­zowanych przez redakcję mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” oraz Stu­denck­ie Koło Filo­zofii UKW. Zachę­camy również do zapoz­na­nia się inic­jaty­wa­mi „Filo­zo­fuj!”dzi­ałal­noś­cią  SKF  oraz do współpra­cy.

Fil­ip Staws­ki


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia dla:

  • Bib­liote­ki Głównej Uni­w­er­syte­tu Kaz­imierza Wielkiego za udostęp­nie­nie przestrzeni do orga­ni­za­cji debaty,
  • Ofic­jal­nego ser­wisu mias­ta Byd­goszcz, za obję­cie naszej debaty patronatem i pomoc w pro­mocji wydarzenia,
  • Radia Uni­w­er­sytet dzi­ała­jącego na UKW, za sporządze­nie audy­cji z debaty,
  • Wszys­t­kich członków Stu­denck­iego Koła Filo­zofii UKW za orga­ni­za­cję i czuwanie nad prze­biegiem spotka­nia.

Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

Jadacki_fotoProf. dr hab. Jacek Juliusz Jadac­ki – Ur. 1946 w Puchac­zowie k. Lubli­na – pro­fe­sor tytu­larny, pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii UW. Zaj­mu­je się głównie semi­o­tyką log­iczną i his­torią filo­zofii pol­skiej, a w szczegól­noś­ci Szkołą Lwowsko-Warsza­wską. Jest autorem pon­ad 20 książek i kilkuset artykułów z tego zakre­su.

 

wolenski-fotProf. dr hab. Jan Woleńs­ki – Emery­towany pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, pro­fe­sor Wyższej Szkoły Infor­maty­ki i Zarządza­nia w Rzes­zowie. Członek PAN, PAU i Między­nar­o­dowego Insty­tu­tu Filo­zofii. Intere­su­je się wszys­tki­mi dzi­ała­mi filo­zofii, jego hob­by to opera i pił­ka noż­na.

 

Dyskusję moderował  dr Artur Szut­ta, a koor­dy­na­torem spotka­nia był Fil­ip Staws­ki.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Współorganizator

14642731_1297013466999880_1911381027_n

Partner

biblioteka_ukw

 

 

Insty­tut Filo­zofii UKW

Patroni

bydgoszcz-logo


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy