Filozofia nauki Kluby „Filozofuj!” Łódź

Relacja z drugiego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Łodzi – Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!”

31 października 2016 roku w Łodzi odbyło się drugie spotkanie Klubu „Filozofuj!”. Jego tematyka dotyczyła 10. numeru czasopisma „Filozofuj!” poświęconego zagadnieniu relacji między filozofią a nauką. Gośćmi specjalnymi byli: dr Marcin Bogusławski oraz dr Paweł Grabarczyk, obaj z Uniwersytetu Łódzkiego.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Klubokawiarni All Star za udostępnienie sali.

All Star logo

Spotkanie podzielone było na dwa blo­ki: w częś­ci pier­wszej zaproszeni goś­cie zmierzyli się z trze­ma pyta­ni­a­mi, nato­mi­ast dru­ga – miała charak­ter pan­elu dyskusyjnego bezpośred­nio odnoszącego się do wygłos­zonych przez dysku­tan­tów twierdzeń. Zagad­nienia doty­czyły kole­jno: możli­woś­ci upraw­ia­nia filo­zofii nieza­leżnie od nau­ki; dylematu, czy wiedza naukowa jest prawdzi­wa, czy tylko użytecz­na; oraz sytu­acji filo­zofii w świecie zdomi­nowanym przez naukę.

Dyskusję rozpoczął dr Marcin Bogusławs­ki, który wyróżnił kil­ka możli­wych definicji poję­cia „nau­ka”: w rozu­mie­niu sci­ence doty­czy ona nauk ścisłych, ale słowo „nau­ka” może się odnosić również do nauk human­isty­cznych i społecznych. Pozosta­je pytanie o to, jak należy rozu­mieć filo­zofię – jako naukę? a jeśli tak, to jaką?, a także: czy kiedy pytamy o możli­wość upraw­ia­nia filo­zofii nieza­leżnie od nau­ki, to mamy na myśli jed­ną filo­zofię, czy wiele filo­zofii? Znaleźć moż­na prze­cież i takie jej nur­ty, które są twor­zone nieza­leżnie od nau­ki, jak na przykład filo­zofia tran­sce­den­tal­na. Co więcej, moż­na się zgodz­ić, że choć filo­zofię poli­ty­ki da się upraw­iać nieza­leżnie od przy­rodoz­naw­st­wa, a więc nau­ki rozu­mi­anej jako sci­ence, to jed­nak w zakre­sie wiedzy filo­zo­fa poli­ty­ki nie może zabraknąć choć­by ele­men­tarnych infor­ma­cji na tem­at funkcjonowa­nia społeczeńst­wa, które pochodzą z nauk społecznych.

Zdaniem dr. Pawła Grabar­czy­ka abso­lut­nie nie moż­na upraw­iać filo­zofii nieza­leżnie od nau­ki. Wyni­ka to z kilku powodów, wśród których moż­na wyróżnić następu­ją­cy – filo­zofia obo­jęt­na na doko­na­nia nauk szczegółowych była­by czymś, co moż­na by nazwać „wyrobem filo­zoficznopodob­nym”.  Zdaniem dysku­tan­ta nie ma sfer, które były­by niepoz­nawalne dla nau­ki. Filo­zof, który zaj­mu­je się konkret­nym zagad­nie­niem, aby prowadz­ić rzetelne bada­nia, powinien sprawdz­ić, jak dany tem­at jest pode­j­mowany przez nau­ki szczegółowe. Igno­ranc­ja filo­zo­fa wzglę­dem nau­ki z pewnoś­cią nie przyniesie nic dobrego.

Zdaniem dr. Marci­na Bogusławskiego wąt­pli­wa jest teza, jako­by dzisiejszy świat był zdomi­nowany przez naukę. Według niego spo­tykamy się z próbą budowa­nia naukowej reto­ry­ki wokół roz­maitych kwestii i nasy­ca­nia rzeczy­wis­toś­ci naukowy­mi wyraże­ni­a­mi. Nieste­ty takie dzi­ała­nia nie mają więk­szego związku z nauką jako taką.

Również według dr. Grabar­czy­ka w obec­nym świecie nau­ki jest za mało. Nie ma ona takiej siły, jakiej moż­na by od niej oczeki­wać. Jego zdaniem moż­na wyz­naczyć jasne dziedziny, jaki­mi mogą zaj­mować się filo­zo­fowie. Ich zadaniem jest przeprowadze­nie demarkacji — wyz­nacze­nie linii podzi­ału między tym, co jest nauką, a tym, co nią nie jest oraz namysł nad kry­te­ri­a­mi, które pomogą odróżnić naukę od innych sfer rzeczy­wis­toś­ci. Zdaniem dysku­tan­ta warto także mieć na uwadze to, że filo­zofia jest swego rodza­ju lab­o­ra­to­ri­um nau­ki. W jej obrę­bie pojaw­ia się wiele różnych pomysłów, które, jak moż­na zauważyć śledząc his­torię nau­ki, zna­j­du­ją później rozwinię­cie w innych dyscy­plinach.

Zachę­camy do wysłucha­nia relacji ze spotka­nia!

Rafał Tryś­cień


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: dr. Marci­na Bogusławskiegodr. Pawła Grabar­czy­ka.

Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

marcin-maria-boguslawskiDr Marcin Bogusławs­ki – Dr Marcin Bogusławs­ki, Kat­e­dra Filo­zofii Współczes­nej UŁ, autor ok. 30 pub­likacji naukowych. Zaj­mu­je się filo­zofią nauk human­isty­cznych i filo­zofią poli­ty­ki. Jego zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mu­ją m. in. współczes­ną filo­zofię franko­fońską, w tym filo­zofię nau­ki (Georges Can­guil­hem, Michel Ser­res, Isabelle Stengers, Bruno Latour), filo­zofię muzy­ki i tomizm. Członek redakcji Inter­ne­towego Mag­a­zynu Filo­zoficznego HYBRIS, członek kore­spon­dent Pol­skiego Towarzyst­wa Tomasza z Akwinu, odd­zi­ał Soci­eta Inter­nazionale Tomas­so d’Aquino, sekre­tarz Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego O/Łódź. Pub­l­i­cys­ta i recen­zent oper­owy.

pawel-grabarczykDr Paweł Grabar­czyk – Dr Paweł Grabar­czyk, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UŁ. Autor około 30 pub­likacji naukowych oraz pop­u­larnonaukowych. Jego zain­tere­sowa­nia naukowe to filo­zofia języ­ka, filo­zofia umysłu, ety­czne imp­likac­je nowych tech­nologii oraz groz­naw­st­wo. Od 2008 roku redak­tor naczel­ny Inter­ne­towego Mag­a­zynu Filo­zoficznego HYBRIS. Od roku 2009 współpracu­je z Ośrod­kiem Badań Filo­zoficznych (OBF) – od 2014 roku Prezes OBF.

Dyskusję moderował i koor­dy­na­torem spotka­nia był Rafał Tryś­cień.
Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Partner

All Star logo

Patroni

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Łodzi

logo-ul

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy