Filozofia kultury Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z szóstego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku: Kultura? A cóż to takiego?

Szósta debata gdańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 6 grudnia o godz. 18.00. W Europejskim Centrum Solidarności dyskutowali dr hab. Aleksandra Derra (UMK) oraz dr Artur Szutta (UG), redaktor naczelny „Filozofuj!”. Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, czym jest kultura, jakie są jej relacje z filozofią, czy kultury można oceniać i czy między nimi możliwy jest dialog.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.
ECS

Czym jest kul­tura? – i czy w ogóle da się odpowiedzieć na to pytanie? Moż­na powiedzieć, że jest ona tym, co jest wspólne wszys­tkim – sym­bole, sposo­by myśle­nia, pewne imag­i­nar­i­um itp. Jed­nak w takim rozu­mie­niu kul­turą jest właś­ci­wie wszys­tko. Takie poję­cie kul­tu­ry zda­je się być zbyt obsz­erne – sug­erowała dr Alek­san­dra Der­ra.

Kul­tura jest wszys­tkim tym, co jest owocem naszych dzi­ałań. Jest pewnym sys­te­mem możli­woś­ci, jaki może­my założyć, niczym oku­lary – twierdz­ił dr Szut­ta. Padło również sfor­mułowanie głoszące, że kul­tura jest „uprawą człowieka” – było to odwołanie do łacińskiego poję­cia cul­tus agri (uprawa roli), od którego pochodzi słowo „kul­tura”. Redak­tor naczel­ny naszego mag­a­zynu naw­iązał tym samym do klasy­cznego rozu­mienia poję­cia kul­tu­ry, w którym najważniejszą rolę pełniło takie ksz­tał­towanie człowieka, aby nie pozostawał na poziomie zwierzę­cia ale mierzył wyżej.

Z tego stwierdzenia wyłoniły się kole­jne prob­le­my: jeżeli mamy w sobie coś świadomie upraw­iać, to musimy być na to przy­go­towani – jak się do tego przy­go­tować? – pytała dr Der­ra. Następ­nie: kto usta­la, co jest nor­mą?; co z podzi­ałem na kul­turę niską i wysoką?; i czy wartoś­ciowanie typu wyższe/niższe zawsze jest krzy­wdzące? Redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!” twierdz­ił, że pew­na oso­ba może być dla nas wzorem i to może być źródłem naszego roz­wo­ju oraz wzros­tu, a także, że nie może­my uniknąć hier­ar­chizowa­nia i zwyk­le oczeku­je­my tego, że ktoś nam powie, co warto wybrać.


IR1A8408
IR1A8418
IR1A8524
IR1A8471
IR1A8409
IR1A8410
IR1A8411
IR1A8419
IR1A8422
IR1A8424
IR1A8458
IR1A8432
IR1A8448
IR1A8482
IR1A8545
IR1A8474
IR1A8472
IR1A8468
IR1A8464
IR1A8453
IR1A8503
IR1A8501
IR1A8508
IR1A8517
IR1A8518
IR1A8533
IR1A8408 IR1A8418 IR1A8524 IR1A8471 IR1A8409 IR1A8410 IR1A8411 IR1A8419 IR1A8422 IR1A8424 IR1A8458 IR1A8432 IR1A8448 IR1A8482 IR1A8545 IR1A8474 IR1A8472 IR1A8468 IR1A8464 IR1A8453 IR1A8503 IR1A8501 IR1A8508 IR1A8517 IR1A8518 IR1A8533

Fot. Justy­na Wasiniews­ka


Dysku­tan­ci zas­tanaw­iali się również nad tym, co kul­tura zawdz­ięcza filo­zofii, a co filo­zofia kul­turze. Pod­czas poszuki­wa­nia odpowiedzi na te pyta­nia wyłoniły się kole­jne prob­le­my: co z filo­zofią, która przedziera się w coraz to nowe i obce dla siebie obszary rzeczy­wis­toś­ci, jak np. „filo­zofia fryzur”?; i w związku z tym, co pocią­ga za sobą zmi­ana sen­su i znaczenia tej nazwy w powszech­nym odbiorze? Pojaw­iły się również kwest­ie żywo doty­czące naszej dzi­ałal­noś­ci:  czy warto upraszczać filo­zofię w celu jej pop­u­laryza­cji?; czy nie zniek­sz­tał­ca to jej isto­ty?; oraz: jeżeli w kul­turze panu­je logi­ka typu „kupić/sprzedać”, to czy filo­zofia powin­na się jej pod­porząd­kować?

Po zakończe­niu pier­wszej częś­ci debaty, przyszła kolej na odd­anie gło­su pub­licznoś­ci. Padło wiele pytań z sali oraz próśb o dopre­cy­zowanie niek­tórych stanowisk. Wszys­t­kich, którzy nie mogli wziąć czyn­nego udzi­ału w wydarze­niu, zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo z debaty albo wysłucha­nia pliku audio. Na kole­jną debatę gdańskiego Klubu „Filo­zo­fuj!” zaprasza­my już wkrótce.

Moni­ka M. Zielińs­ka


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia składamy:

  • patronom, part­nerom i gospo­dar­zowi — Europe­jskiemu Cen­trum Sol­i­darnoś­ci,
  • dysku­tan­tom — prof. Alek­san­drze Derze i dr. Artur­owi Szuttcie,
  • prowadzące­mu — Woj­ciechowi Czap­kowskiemu,
  • trans­mi­tu­jące­mu debatę na żywo — Prze­mysła­wowi Kowal­skiemu,
  • poma­ga­ją­cym przy orga­ni­za­cji: Mar­ci­nowi Klo­cowi, Natalii Mar­ci­nowskiej, Karolin­ie Mier­czak, Izabeli Sankowskiej, Michałowi Walkowskiemu, Justynie Wasiniewskiej i Mon­ice Zielińskiej.

Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

derra_aleksandraDr hab. Alek­san­dra Der­ra – Filo­zof­ka, filoloż­ka, tłu­macz­ka. Pracu­je w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu; prowadzi bada­nia w „Cen­tre for Gen­der and Women’s Stud­ies” na Trin­i­ty Col­lege Dublin w Irlandii (research vis­it­ing fel­low). Współza­łoży­ciel­ka pody­plo­mowych studiów z zakre­su gen­der na Wydziale Human­isty­cznym UMK w Toruniu. Zaj­mu­je się prob­le­mem płci w nauce i kul­turze, fenomen­em cielesnoś­ci w filo­zofii współczes­nej, współczes­ną fem­i­nisty­czną filo­zofią nau­ki oraz stu­di­a­mi nad nauką i tech­nologią. Ostat­nio wydała książkę: Kobi­ety (w) nauce. Prob­lem płci we współczes­nej Filo­zofii nau­ki i w prak­tyce badaw­czej (Warsza­wa 2013) oraz (współ)redagowała prace: Stu­dia nad nauką oraz tech­nologią. Wybór tek­stów (z Ewą Bińczyk, Toruń: 2014) i Hory­zon­ty kon­struk­ty­wiz­mu. Inspirac­je, per­spek­ty­wy, przyszłość (z Ewą Bińczyk i Januszem Gry­gień­ciem, Toruń 2015). Strona inter­ne­towa: www.aleksandra-derra.eu.

szuttaDr Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce. Redak­tor naczel­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”. Jego pas­je to przyrządzanie smacznych potraw, nau­ka języków obcych (obec­nie węgier­skiego i chińskiego), chodze­nie po górach i gra w piłkę nożną.

Dyskusję moderował Woj­ciech Czap­kows­kia koor­dy­na­torem spotka­nia była Celi­na Gło­gows­ka.


Współorganizator

ECS

Partner

wmbp

Patroni

trojmiastopl-logo      radioMors            go_trojmiasto


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy