Filozofia kultury Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z szóstego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku: Kultura? A cóż to takiego?

Szósta debata gdańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 6 grudnia o godz. 18.00. W Europejskim Centrum Solidarności dyskutowali dr hab. Aleksandra Derra (UMK) oraz dr Artur Szutta (UG), redaktor naczelny „Filozofuj!”. Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, czym jest kultura, jakie są jej relacje z filozofią, czy kultury można oceniać i czy między nimi możliwy jest dialog.

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.
ECS

Czym jest kul­tura? – i czy w ogóle da się odpowiedzieć na to pytanie? Moż­na powiedzieć, że jest ona tym, co jest wspólne wszys­tkim – sym­bole, sposo­by myśle­nia, pewne imag­i­nar­i­um itp. Jed­nak w takim rozu­mie­niu kul­turą jest właś­ci­wie wszys­tko. Takie poję­cie kul­tu­ry zda­je się być zbyt obsz­erne – sug­erowała dr Alek­san­dra Der­ra.

Kul­tura jest wszys­tkim tym, co jest owocem naszych dzi­ałań. Jest pewnym sys­te­mem możli­woś­ci, jaki może­my założyć, niczym oku­lary – twierdz­ił dr Szut­ta. Padło również sfor­mułowanie głoszące, że kul­tura jest „uprawą człowieka” – było to odwołanie do łacińskiego poję­cia cul­tus agri (uprawa roli), od którego pochodzi słowo „kul­tura”. Redak­tor naczel­ny naszego mag­a­zynu naw­iązał tym samym do klasy­cznego rozu­mienia poję­cia kul­tu­ry, w którym najważniejszą rolę pełniło takie ksz­tał­towanie człowieka, aby nie pozostawał na poziomie zwierzę­cia ale mierzył wyżej.

Z tego stwierdzenia wyłoniły się kole­jne prob­le­my: jeżeli mamy w sobie coś świadomie upraw­iać, to musimy być na to przy­go­towani – jak się do tego przy­go­tować? – pytała dr Der­ra. Następ­nie: kto usta­la, co jest nor­mą?; co z podzi­ałem na kul­turę niską i wysoką?; i czy wartoś­ciowanie typu wyższe/niższe zawsze jest krzy­wdzące? Redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!” twierdz­ił, że pew­na oso­ba może być dla nas wzorem i to może być źródłem naszego roz­wo­ju oraz wzros­tu, a także, że nie może­my uniknąć hier­ar­chizowa­nia i zwyk­le oczeku­je­my tego, że ktoś nam powie, co warto wybrać.Warn­ing: count(): Para­me­ter must be an array or an object that imple­ments Count­able in /home/fuaca/domains/filozofuj.eu/public_html/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 17

KF Gdańsk kultura

Fot. Justy­na Wasiniews­ka


Dysku­tan­ci zas­tanaw­iali się również nad tym, co kul­tura zawdz­ięcza filo­zofii, a co filo­zofia kul­turze. Pod­czas poszuki­wa­nia odpowiedzi na te pyta­nia wyłoniły się kole­jne prob­le­my: co z filo­zofią, która przedziera się w coraz to nowe i obce dla siebie obszary rzeczy­wis­toś­ci, jak np. „filo­zofia fryzur”?; i w związku z tym, co pocią­ga za sobą zmi­ana sen­su i znaczenia tej nazwy w powszech­nym odbiorze? Pojaw­iły się również kwest­ie żywo doty­czące naszej dzi­ałal­noś­ci:  czy warto upraszczać filo­zofię w celu jej pop­u­laryza­cji?; czy nie zniek­sz­tał­ca to jej isto­ty?; oraz: jeżeli w kul­turze panu­je logi­ka typu „kupić/sprzedać”, to czy filo­zofia powin­na się jej pod­porząd­kować?

Po zakończe­niu pier­wszej częś­ci debaty, przyszła kolej na odd­anie gło­su pub­licznoś­ci. Padło wiele pytań z sali oraz próśb o dopre­cy­zowanie niek­tórych stanowisk. Wszys­t­kich, którzy nie mogli wziąć czyn­nego udzi­ału w wydarze­niu, zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo z debaty albo wysłucha­nia pliku audio. Na kole­jną debatę gdańskiego Klubu „Filo­zo­fuj!” zaprasza­my już wkrótce.

Moni­ka M. Zielińs­ka


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia składamy:

  • patronom, part­nerom i gospo­dar­zowi — Europe­jskiemu Cen­trum Sol­i­darnoś­ci,
  • dysku­tan­tom — prof. Alek­san­drze Derze i dr. Artur­owi Szuttcie,
  • prowadzące­mu — Woj­ciechowi Czap­kowskiemu,
  • trans­mi­tu­jące­mu debatę na żywo — Prze­mysła­wowi Kowal­skiemu,
  • poma­ga­ją­cym przy orga­ni­za­cji: Mar­ci­nowi Klo­cowi, Natalii Mar­ci­nowskiej, Karolin­ie Mier­czak, Izabeli Sankowskiej, Michałowi Walkowskiemu, Justynie Wasiniewskiej i Mon­ice Zielińskiej.

Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

derra_aleksandraDr hab. Alek­san­dra Der­ra – Filo­zof­ka, filoloż­ka, tłu­macz­ka. Pracu­je w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu; prowadzi bada­nia w „Cen­tre for Gen­der and Women’s Stud­ies” na Trin­i­ty Col­lege Dublin w Irlandii (research vis­it­ing fel­low). Współza­łoży­ciel­ka pody­plo­mowych studiów z zakre­su gen­der na Wydziale Human­isty­cznym UMK w Toruniu. Zaj­mu­je się prob­le­mem płci w nauce i kul­turze, fenomen­em cielesnoś­ci w filo­zofii współczes­nej, współczes­ną fem­i­nisty­czną filo­zofią nau­ki oraz stu­di­a­mi nad nauką i tech­nologią. Ostat­nio wydała książkę: Kobi­ety (w) nauce. Prob­lem płci we współczes­nej Filo­zofii nau­ki i w prak­tyce badaw­czej (Warsza­wa 2013) oraz (współ)redagowała prace: Stu­dia nad nauką oraz tech­nologią. Wybór tek­stów (z Ewą Bińczyk, Toruń: 2014) i Hory­zon­ty kon­struk­ty­wiz­mu. Inspirac­je, per­spek­ty­wy, przyszłość (z Ewą Bińczyk i Januszem Gry­gień­ciem, Toruń 2015). Strona inter­ne­towa: www.aleksandra-derra.eu.

szuttaDr Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce. Redak­tor naczel­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”. Jego pas­je to przyrządzanie smacznych potraw, nau­ka języków obcych (obec­nie węgier­skiego i chińskiego), chodze­nie po górach i gra w piłkę nożną.

Dyskusję moderował Woj­ciech Czap­kows­kia koor­dy­na­torem spotka­nia była Celi­na Gło­gows­ka.


Współorganizator

ECS

Partner

wmbp

Patroni

trojmiastopl-logo      radioMors            go_trojmiasto


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy