Filozofia kultury Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z szóstego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku: Kultura? A cóż to takiego?

Szósta debata gdańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 6 grudnia o godz. 18.00. W Europejskim Centrum Solidarności dyskutowali dr hab. Aleksandra Derra (UMK) oraz dr Artur Szutta (UG), redaktor naczelny „Filozofuj!”. Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, czym jest kultura, jakie są jej relacje z filozofią, czy kultury można oceniać i czy między nimi możliwy jest dialog.

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.
ECS

Czym jest kul­tu­ra? – i czy w ogó­le da się odpo­wie­dzieć na to pyta­nie? Moż­na powie­dzieć, że jest ona tym, co jest wspól­ne wszyst­kim – sym­bo­le, spo­so­by myśle­nia, pew­ne ima­gi­na­rium itp. Jed­nak w takim rozu­mie­niu kul­tu­rą jest wła­ści­wie wszyst­ko. Takie poję­cie kul­tu­ry zda­je się być zbyt obszer­ne – suge­ro­wa­ła dr Alek­san­dra Derra.

Kul­tu­ra jest wszyst­kim tym, co jest owo­cem naszych dzia­łań. Jest pew­nym sys­te­mem moż­li­wo­ści, jaki może­my zało­żyć, niczym oku­la­ry – twier­dził dr Szut­ta. Padło rów­nież sfor­mu­ło­wa­nie gło­szą­ce, że kul­tu­ra jest „upra­wą czło­wie­ka” – było to odwo­ła­nie do łaciń­skie­go poję­cia cul­tus agri (upra­wa roli), od któ­re­go pocho­dzi sło­wo „kul­tu­ra”. Redak­tor naczel­ny nasze­go maga­zy­nu nawią­zał tym samym do kla­sycz­ne­go rozu­mie­nia poję­cia kul­tu­ry, w któ­rym naj­waż­niej­szą rolę peł­ni­ło takie kształ­to­wa­nie czło­wie­ka, aby nie pozo­sta­wał na pozio­mie zwie­rzę­cia ale mie­rzył wyżej.

Z tego stwier­dze­nia wyło­ni­ły się kolej­ne pro­ble­my: jeże­li mamy w sobie coś świa­do­mie upra­wiać, to musi­my być na to przy­go­to­wa­ni – jak się do tego przy­go­to­wać? – pyta­ła dr Der­ra. Następ­nie: kto usta­la, co jest nor­mą?; co z podzia­łem na kul­tu­rę niską i wyso­ką?; i czy war­to­ścio­wa­nie typu wyższe/niższe zawsze jest krzyw­dzą­ce? Redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!” twier­dził, że pew­na oso­ba może być dla nas wzo­rem i to może być źró­dłem nasze­go roz­wo­ju oraz wzro­stu, a tak­że, że nie może­my unik­nąć hie­rar­chi­zo­wa­nia i zwy­kle ocze­ku­je­my tego, że ktoś nam powie, co war­to wybrać.


IR1A8408
IR1A8418
IR1A8524
IR1A8471
IR1A8409
IR1A8410
IR1A8411
IR1A8419
IR1A8422
IR1A8424
IR1A8458
IR1A8432
IR1A8448
IR1A8482
IR1A8545
IR1A8474
IR1A8472
IR1A8468
IR1A8464
IR1A8453
IR1A8503
IR1A8501
IR1A8508
IR1A8517
IR1A8518
IR1A8533
IR1A8408 IR1A8418 IR1A8524 IR1A8471 IR1A8409 IR1A8410 IR1A8411 IR1A8419 IR1A8422 IR1A8424 IR1A8458 IR1A8432 IR1A8448 IR1A8482 IR1A8545 IR1A8474 IR1A8472 IR1A8468 IR1A8464 IR1A8453 IR1A8503 IR1A8501 IR1A8508 IR1A8517 IR1A8518 IR1A8533

Fot. Justy­na Wasiniewska


Dys­ku­tan­ci zasta­na­wia­li się rów­nież nad tym, co kul­tu­ra zawdzię­cza filo­zo­fii, a co filo­zo­fia kul­tu­rze. Pod­czas poszu­ki­wa­nia odpo­wie­dzi na te pyta­nia wyło­ni­ły się kolej­ne pro­ble­my: co z filo­zo­fią, któ­ra prze­dzie­ra się w coraz to nowe i obce dla sie­bie obsza­ry rze­czy­wi­sto­ści, jak np. „filo­zo­fia fry­zur”?; i w związ­ku z tym, co pocią­ga za sobą zmia­na sen­su i zna­cze­nia tej nazwy w powszech­nym odbio­rze? Poja­wi­ły się rów­nież kwe­stie żywo doty­czą­ce naszej dzia­łal­no­ści:  czy war­to uprasz­czać filo­zo­fię w celu jej popu­la­ry­za­cji?; czy nie znie­kształ­ca to jej isto­ty?; oraz: jeże­li w kul­tu­rze panu­je logi­ka typu „kupić/sprzedać”, to czy filo­zo­fia powin­na się jej podporządkować? 

Po zakoń­cze­niu pierw­szej czę­ści deba­ty, przy­szła kolej na odda­nie gło­su publicz­no­ści. Padło wie­le pytań z sali oraz próśb o dopre­cy­zo­wa­nie nie­któ­rych sta­no­wisk. Wszyst­kich, któ­rzy nie mogli wziąć czyn­ne­go udzia­łu w wyda­rze­niu, zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo z deba­ty albo wysłu­cha­nia pli­ku audio. Na kolej­ną deba­tę gdań­skie­go Klu­bu „Filo­zo­fuj!” zapra­sza­my już wkrótce.

Moni­ka M. Zielińska


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia składamy:

  • patro­nom, part­ne­rom i gospo­da­rzo­wi — Euro­pej­skie­mu Cen­trum Solidarności,
  • dys­ku­tan­tom — prof. Alek­san­drze Derze i dr. Artu­ro­wi Szut­t­cie,
  • pro­wa­dzą­ce­mu — Woj­cie­cho­wi Czap­kow­skie­mu,
  • trans­mi­tu­ją­ce­mu deba­tę na żywo — Prze­my­sła­wo­wi Kowal­skie­mu,
  • poma­ga­ją­cym przy orga­ni­za­cji: Mar­ci­no­wi Klo­co­wi, Nata­lii Mar­ci­now­skiej, Karo­li­nie Mier­czak, Iza­be­li San­kow­skiej, Micha­ło­wi Wal­kow­skie­mu, Justy­nie Wasi­niew­skiej i Moni­ce Zielińskiej.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

derra_aleksandraDr hab. Alek­san­dra Der­ra – Filo­zof­ka, filo­loż­ka, tłu­macz­ka. Pra­cu­je w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu; pro­wa­dzi bada­nia w „Cen­tre for Gen­der and Women’s Stu­dies” na Tri­ni­ty Col­le­ge Dublin w Irlan­dii (rese­arch visi­ting fel­low). Współ­za­ło­ży­ciel­ka pody­plo­mo­wych stu­diów z zakre­su gen­der na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym UMK w Toru­niu. Zaj­mu­je się pro­ble­mem płci w nauce i kul­tu­rze, feno­me­nem cie­le­sno­ści w filo­zo­fii współ­cze­snej, współ­cze­sną femi­ni­stycz­ną filo­zo­fią nauki oraz stu­dia­mi nad nauką i tech­no­lo­gią. Ostat­nio wyda­ła książ­kę: Kobie­ty (w) nauce. Pro­blem płci we współ­cze­snej Filo­zo­fii nauki i w prak­ty­ce badaw­czej (War­sza­wa 2013) oraz (współ)redagowała pra­ce: Stu­dia nad nauką oraz tech­no­lo­gią. Wybór tek­stów (z Ewą Biń­czyk, Toruń: 2014) i Hory­zon­ty kon­struk­ty­wi­zmu. Inspi­ra­cje, per­spek­ty­wy, przy­szłość (z Ewą Biń­czyk i Janu­szem Gry­gień­ciem, Toruń 2015). Stro­na inter­ne­to­wa: www.aleksandra-derra.eu.

szuttaDr Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce. Redak­tor naczel­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Jego pasje to przy­rzą­dza­nie smacz­nych potraw, nauka języ­ków obcych (obec­nie węgier­skie­go i chiń­skie­go), cho­dze­nie po górach i gra w pił­kę nożną.

Dys­ku­sję mode­ro­wał Woj­ciech Czap­kow­skia koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia była Celi­na Gło­gow­ska.


Współorganizator

ECS

Partner

wmbp

Patroni

trojmiastopl-logo      radioMors            go_trojmiasto


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy