Epistemologia Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z piątego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku: „Cóż to jest prawda?” – wokół nr. 9 „Filozofuj!”

W środę, 26 października 2016 r., odbyła się piąta debata gdańskiego Klubu "Filozofuj!". O godzinie 18:00, w Europejskim Centrum Solidarności zgromadziło się około dziewięćdziesięciu słuchaczy poszukujących odpowiedzi na pytanie „Cóż to jest prawda?”. Spotkanie dotyczyło 9. numeru czasopisma „Filozofuj!”. O intelektualne rozgrzanie tego wieczoru zadbali wykładowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Tomasz Kąkol i prof. Tomasz Szkudlarek. Debatę moderował Wojciech Czapkowski, student filozofii i nasz redakcyjny kolega.
Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.
ECS

Prof. Szkud­larek i dr Kąkol stanęli w ogniu pytań. Oby­d­waj prele­gen­ci musieli odnieść się do następu­ją­cych kwestii: Co jest istotą/naturą prawdy i czy tak rozu­mi­ana praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­turze i życiu społecznym? Jakie są główne „grzechy” popeł­ni­ane prze­ciw prawdzie i które z nich są najbardziej poważne? Nie było to łatwe zadanie. Czy się powiodło? Ocenę pozostaw­iamy słuchac­zom.

Pier­wsza część spotka­nia rozpoczęła się całkiem klasy­cznie — od kore­spon­den­cyjnej kon­cepcji prawdy Arys­tote­le­sa. Prof. Szkud­larek wyraz­ił swój brak przeko­na­nia co, do tego, że praw­da może być uję­ta jako zgod­ność sądu z rzeczy­wis­toś­cią. W swoich wypowiedzi­ach pod­kreślał, że granice między człowiekiem a światem nigdy nie są na tyle jasne i wyraźne, aby moż­na było tę kon­cepcję zas­tosować. Pro­fe­sor wyraz­ił pogląd, że to my nakładamy pewne ramy na świat, dlat­ego nie sposób określić, czy dany sąd jest, czy nie jest zgod­ny z rzeczy­wis­toś­cią.


Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Fot. Justy­na Wasiniews­ka


Dr Kąkol zao­ponował mówiąc, że nieist­nie­nie czystych fak­tów nie musi być argu­mentem prze­ci­wko kore­spon­den­cyjnej kon­cepcji prawdy. Następ­nie dyskus­ja przeniosła się na poziom bardziej ogól­ny, nieza­myka­ją­cy się tylko w obszarze języ­ka. „Na różnych poziomach orga­ni­za­cji, ogól­noś­ci, mamy do czynienia z różny­mi typa­mi uni­w­er­sal­noś­ci” – argu­men­tował prof. Szkud­larek. – „Czy mój kot widzi świat w sposób prawdzi­wy czy nieprawdzi­wy? Jak może­my to stwierdz­ić?”. Są to pyta­nia skierowane do nas wszys­t­kich: co to znaczy widzieć świat w sposób prawdzi­wy? czy jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na te i podob­ne pyta­nia?

W drugiej częś­ci spotka­nia, jak zwyk­le przyszła kolej na pyta­nia od pub­licznoś­ci. Słuchacze i tym razem spisali się świet­nie. Nie zabrakło komen­tarzy, wyrazów sprze­ci­wu i apro­baty. Na sali padły głosy zawodowych akademików – filo­zofów, matem­atyków i antropologów, ale także osób niezwiązanych zawodowo z uni­w­er­sytetem. Komen­tarze i pyta­nia tych ostat­nich cieszą nas najbardziej, ponieważ „Filo­zo­fuj!” to cza­sopis­mo otwarte na środowisko nieaka­demick­ie. Nasza mis­ja pop­u­laryza­tors­ka jest skierowana głównie do tych, którzy z filo­zofią nie mają na co dzień wiele do czynienia i chcieli­by to zmienić. Dyskus­ja mogła­by toczyć się do rana, gdy­by nie ograniczenia cza­sowe, które w dzisiejszych cza­sach obow­iązu­ją również filo­zofów.

Wszys­t­kich poszuki­waczy prawdy zachę­camy do obe­jrzenia lub wysłucha­nia nagra­nia ze spotka­nia. Może stanie się ono dla Was zachętą, aby wziąć czyn­ny udzi­ał w kole­jnej deba­cie, która już w grud­niu!

Moni­ka M. Zielińs­ka


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia składamy:

  • patronom, part­nerom i gospo­dar­zowi — Europe­jskiemu Cen­trum Sol­i­darnoś­ci,
  • dysku­tan­tom — dr. Tomas­zowi Kąkolowiprof. Tomas­zowi Szkud­larkowi ,
  • prowadzące­mu — Woj­ciechowi Czap­kowskiemu,
  • nieod­zowne­mu oper­a­torowi kamery — dr. Artur­owi Szuttcie,
  • równie nieod­zowne­mu sprzeda­jące­mu „Filo­zo­fuj!” — Jarosła­wowi Dalke,
  • nieza­stą­pi­onej fotografce — Justynie Wasiniewskiej,
  • piszącej relac­je — Mon­ice Zielińskiej,
  • rozwiesza­ją­cym plakaty i roznoszą­cym ulot­ki: Kindze GrabowskiejIzabeli Sankowskiej, dr Nataszy Szuttcie, Zuzi Szuttcie, Michałowi Walkowskiemu i jeszcze raz Wojtkowi.

Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

Dr Tomasz Kąkol – Adi­unkt w Zakładzie Metafizy­ki, Filo­zofii Religii i Filo­zofii Współczes­nej Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Wydzi­ału Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. W lat­ach 1996–2006 stu­diował filo­zofię na Uni­w­er­syte­cie Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Łączy różne style filo­zoficzne, najbliższa mu jest filo­zofia anal­i­ty­cz­na. Intere­su­je się ontologią, klasyka­mi filo­zofii, etyką, bib­listyką i koranistyką. Opub­likował 8 artykułów w j. ang­iel­skim i 33 w j. pol­skim. Cza­sem pisu­je na blogu, akty­wny na face­booku, tamże opub­likował w odcinkach swo­je wspom­nienia.

Prof. dr hab. Tomasz Szkud­larek – Pro­fe­sor nauk human­isty­cznych, kierown­ik Zakładu Filo­zofii Wychowa­nia i Studiów Kul­tur­owych w Insty­tu­cie Ped­a­gogi­ki Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Zaj­mu­je się teorią tożsamoś­ci i kry­ty­czną ped­a­gogiką, autor licznych kra­jowych i między­nar­o­dowych pub­likacji oraz pro­jek­tów badaw­czych na tem­at styku edukacji, poli­ty­ki i kul­tu­ry.

Dyskusję moderował Woj­ciech Czap­kows­kia koor­dy­na­torem spotka­nia była Celi­na Gło­gows­ka.


Współorganizator

ECS

 

 

 

Partner

wmbp

Patroni

PHon_PMG_PA www.gdansk.pl

trojmiastopl-logo      radioMors            go_trojmiasto           


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Bard­zo dzięku­ję za możli­wość obe­jrzenia tego dyskur­su. Okazu­ję wiel­ki sza­cunek prof Szkud­larkowi za jego wypowiedzi.” Pra­wo moralne we mnie, a niebo rozg­wieżdżone nadem­ną” tak powiedzi­ał Immanuel Kant. Moral­ność to pod­miotowy sposób real­iza­cji praw zapisanych poza mną, a to po pros­tu ROZUM pod­mio­tu. Co łączyło ten dyskurs? Oni byli razem, roz­maw­iali ze sobą, wypowiedzi słucha­ją­cych były ale nic tych ludzi nie połączyło. Strate­gie zaplanowane przez prof Szkud­lar­ka nie zaist­ni­ały bo nie było niczego co łączy dwie oso­by wypowiada­jące się, nato­mi­ast wielu ludzi akcep­tu­je pomysł prof Szkud­lar­ka o łącze­niu filo­zofii z różny­mi dyscy­plina­mi naukowy­mi. Inaczej ludzie staną się” koł­tunem i motłochem”… To moja opinia.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy