Epistemologia Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z piątego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku: „Cóż to jest prawda?” – wokół nr. 9 „Filozofuj!”

W środę, 26 października 2016 r., odbyła się piąta debata gdańskiego Klubu "Filozofuj!". O godzinie 18:00, w Europejskim Centrum Solidarności zgromadziło się około dziewięćdziesięciu słuchaczy poszukujących odpowiedzi na pytanie „Cóż to jest prawda?”. Spotkanie dotyczyło 9. numeru czasopisma „Filozofuj!”. O intelektualne rozgrzanie tego wieczoru zadbali wykładowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Tomasz Kąkol i prof. Tomasz Szkudlarek. Debatę moderował Wojciech Czapkowski, student filozofii i nasz redakcyjny kolega.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.
ECS

Prof. Szku­dla­rek i dr Kąkol sta­nę­li w ogniu pytań. Oby­dwaj pre­le­gen­ci musie­li odnieść się do nastę­pu­ją­cych kwe­stii: Co jest istotą/naturą praw­dy i czy tak rozu­mia­na praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­tu­rze i życiu spo­łecz­nym? Jakie są głów­ne „grze­chy” popeł­nia­ne prze­ciw praw­dzie i któ­re z nich są naj­bar­dziej poważ­ne? Nie było to łatwe zada­nie. Czy się powio­dło? Oce­nę pozo­sta­wia­my słu­cha­czom.

Pierw­sza część spo­tka­nia roz­po­czę­ła się cał­kiem kla­sycz­nie — od kore­spon­den­cyj­nej kon­cep­cji praw­dy Ary­sto­te­le­sa. Prof. Szku­dla­rek wyra­ził swój brak prze­ko­na­nia co, do tego, że praw­da może być uję­ta jako zgod­ność sądu z rze­czy­wi­sto­ścią. W swo­ich wypo­wie­dziach pod­kre­ślał, że gra­ni­ce mię­dzy czło­wie­kiem a świa­tem nigdy nie są na tyle jasne i wyraź­ne, aby moż­na było tę kon­cep­cję zasto­so­wać. Pro­fe­sor wyra­ził pogląd, że to my nakła­da­my pew­ne ramy na świat, dla­te­go nie spo­sób okre­ślić, czy dany sąd jest, czy nie jest zgod­ny z rze­czy­wi­sto­ścią.


No Sli­de Found In Sli­der.

Fot. Justy­na Wasi­niew­ska


Dr Kąkol zaopo­no­wał mówiąc, że nie­ist­nie­nie czy­stych fak­tów nie musi być argu­men­tem prze­ciw­ko kore­spon­den­cyj­nej kon­cep­cji praw­dy. Następ­nie dys­ku­sja prze­nio­sła się na poziom bar­dziej ogól­ny, nie­za­my­ka­ją­cy się tyl­ko w obsza­rze języ­ka. „Na róż­nych pozio­mach orga­ni­za­cji, ogól­no­ści, mamy do czy­nie­nia z róż­ny­mi typa­mi uni­wer­sal­no­ści” – argu­men­to­wał prof. Szku­dla­rek. – „Czy mój kot widzi świat w spo­sób praw­dzi­wy czy nie­praw­dzi­wy? Jak może­my to stwier­dzić?”. Są to pyta­nia skie­ro­wa­ne do nas wszyst­kich: co to zna­czy widzieć świat w spo­sób praw­dzi­wy? czy jeste­śmy w sta­nie udzie­lić odpo­wie­dzi na te i podob­ne pyta­nia?

W dru­giej czę­ści spo­tka­nia, jak zwy­kle przy­szła kolej na pyta­nia od publicz­no­ści. Słu­cha­cze i tym razem spi­sa­li się świet­nie. Nie zabra­kło komen­ta­rzy, wyra­zów sprze­ci­wu i apro­ba­ty. Na sali padły gło­sy zawo­do­wych aka­de­mi­ków – filo­zo­fów, mate­ma­ty­ków i antro­po­lo­gów, ale tak­że osób nie­zwią­za­nych zawo­do­wo z uni­wer­sy­te­tem. Komen­ta­rze i pyta­nia tych ostat­nich cie­szą nas naj­bar­dziej, ponie­waż „Filo­zo­fuj!” to cza­so­pi­smo otwar­te na śro­do­wi­sko nie­aka­de­mic­kie. Nasza misja popu­la­ry­za­tor­ska jest skie­ro­wa­na głów­nie do tych, któ­rzy z filo­zo­fią nie mają na co dzień wie­le do czy­nie­nia i chcie­li­by to zmie­nić. Dys­ku­sja mogła­by toczyć się do rana, gdy­by nie ogra­ni­cze­nia cza­so­we, któ­re w dzi­siej­szych cza­sach obo­wią­zu­ją rów­nież filo­zo­fów.

Wszyst­kich poszu­ki­wa­czy praw­dy zachę­ca­my do obej­rze­nia lub wysłu­cha­nia nagra­nia ze spo­tka­nia. Może sta­nie się ono dla Was zachę­tą, aby wziąć czyn­ny udział w kolej­nej deba­cie, któ­ra już w grud­niu!

Moni­ka M. Zie­liń­ska


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłu­chać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia skła­da­my:

  • patro­nom, part­ne­rom i gospo­da­rzo­wi — Euro­pej­skie­mu Cen­trum Soli­dar­no­ści,
  • dys­ku­tan­tom — dr. Toma­szo­wi Kąko­lo­wiprof. Toma­szo­wi Szku­dlar­ko­wi ,
  • pro­wa­dzą­ce­mu — Woj­cie­cho­wi Czap­kow­skie­mu,
  • nie­odzow­ne­mu ope­ra­to­ro­wi kame­ry — dr. Artu­ro­wi Szut­t­cie,
  • rów­nie nie­odzow­ne­mu sprze­da­ją­ce­mu „Filo­zo­fuj!” — Jaro­sła­wo­wi Dal­ke,
  • nie­za­stą­pio­nej foto­graf­ce — Justy­nie Wasi­niew­skiej,
  • piszą­cej rela­cje — Moni­ce Zie­liń­skiej,
  • roz­wie­sza­ją­cym pla­ka­ty i roz­no­szą­cym ulot­ki: Kin­dze Gra­bow­skiejIza­be­li San­kow­skiej, dr Nata­szy Szuttcie, Zuzi Szuttcie, Michałowi Wal­kow­skie­mu i jesz­cze raz Wojt­ko­wi.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spo­tka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

Dr Tomasz Kąkol – Adiunkt w Zakła­dzie Meta­fi­zy­ki, Filo­zo­fii Reli­gii i Filo­zo­fii Współ­cze­snej Insty­tu­tu Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. W latach 1996–2006 stu­dio­wał filo­zo­fię na Uni­wer­sy­te­cie Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Łączy róż­ne sty­le filo­zo­ficz­ne, naj­bliż­sza mu jest filo­zo­fia ana­li­tycz­na. Inte­re­su­je się onto­lo­gią, kla­sy­ka­mi filo­zo­fii, ety­ką, bibli­sty­ką i kora­ni­sty­ką. Opu­bli­ko­wał 8 arty­ku­łów w j. angiel­skim i 33 w j. pol­skim. Cza­sem pisu­je na blo­gu, aktyw­ny na face­bo­oku, tam­że opu­bli­ko­wał w odcin­kach swo­je wspo­mnie­nia.

Prof. dr hab. Tomasz Szku­dla­rek – Pro­fe­sor nauk huma­ni­stycz­nych, kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii Wycho­wa­nia i Stu­diów Kul­tu­ro­wych w Insty­tu­cie Peda­go­gi­ki Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Zaj­mu­je się teo­rią toż­sa­mo­ści i kry­tycz­ną peda­go­gi­ką, autor licz­nych kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych publi­ka­cji oraz pro­jek­tów badaw­czych na temat sty­ku edu­ka­cji, poli­ty­ki i kul­tu­ry.

Dys­ku­sję mode­ro­wał Woj­ciech Czap­kow­skia koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia była Celi­na Gło­gow­ska.


Współorganizator

ECS

 

 

 

Partner

wmbp

Patroni

PHon_PMG_PA www.gdansk.pl

trojmiastopl-logo      radioMors            go_trojmiasto           


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Bar­dzo dzię­ku­ję za moż­li­wość obej­rze­nia tego dys­kur­su. Oka­zu­ję wiel­ki sza­cu­nek prof Szku­dlar­ko­wi za jego wypo­wie­dzi.” Pra­wo moral­ne we mnie, a nie­bo roz­gwież­dżo­ne nade­mną” tak powie­dział Imma­nu­el Kant. Moral­ność to pod­mio­to­wy spo­sób reali­za­cji praw zapi­sa­nych poza mną, a to po pro­stu ROZUM pod­mio­tu. Co łączy­ło ten dys­kurs? Oni byli razem, roz­ma­wia­li ze sobą, wypo­wie­dzi słu­cha­ją­cych były ale nic tych ludzi nie połą­czy­ło. Stra­te­gie zapla­no­wa­ne przez prof Szku­dlar­ka nie zaist­nia­ły bo nie było nicze­go co łączy dwie oso­by wypo­wia­da­ją­ce się, nato­miast wie­lu ludzi akcep­tu­je pomysł prof Szku­dlar­ka o łącze­niu filo­zo­fii z róż­ny­mi dys­cy­pli­na­mi nauko­wy­mi. Ina­czej ludzie sta­ną się” koł­tu­nem i motło­chem”… To moja opi­nia.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy