Epistemologia Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z piątego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku: „Cóż to jest prawda?” – wokół nr. 9 „Filozofuj!”

W środę, 26 października 2016 r., odbyła się piąta debata gdańskiego Klubu "Filozofuj!". O godzinie 18:00, w Europejskim Centrum Solidarności zgromadziło się około dziewięćdziesięciu słuchaczy poszukujących odpowiedzi na pytanie „Cóż to jest prawda?”. Spotkanie dotyczyło 9. numeru czasopisma „Filozofuj!”. O intelektualne rozgrzanie tego wieczoru zadbali wykładowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Tomasz Kąkol i prof. Tomasz Szkudlarek. Debatę moderował Wojciech Czapkowski, student filozofii i nasz redakcyjny kolega.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.
ECS

Prof. Szkud­larek i dr Kąkol stanęli w ogniu pytań. Oby­d­waj prele­gen­ci musieli odnieść się do następu­ją­cych kwestii: Co jest istotą/naturą prawdy i czy tak rozu­mi­ana praw­da jest osią­gal­na? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­turze i życiu społecznym? Jakie są główne „grzechy” popeł­ni­ane prze­ciw prawdzie i które z nich są najbardziej poważne? Nie było to łatwe zadanie. Czy się powiodło? Ocenę pozostaw­iamy słuchac­zom.

Pier­wsza część spotka­nia rozpoczęła się całkiem klasy­cznie — od kore­spon­den­cyjnej kon­cepcji prawdy Arys­tote­le­sa. Prof. Szkud­larek wyraz­ił swój brak przeko­na­nia co, do tego, że praw­da może być uję­ta jako zgod­ność sądu z rzeczy­wis­toś­cią. W swoich wypowiedzi­ach pod­kreślał, że granice między człowiekiem a światem nigdy nie są na tyle jasne i wyraźne, aby moż­na było tę kon­cepcję zas­tosować. Pro­fe­sor wyraz­ił pogląd, że to my nakładamy pewne ramy na świat, dlat­ego nie sposób określić, czy dany sąd jest, czy nie jest zgod­ny z rzeczy­wis­toś­cią.


No Slide Found In Slid­er.

Fot. Justy­na Wasiniews­ka


Dr Kąkol zao­ponował mówiąc, że nieist­nie­nie czystych fak­tów nie musi być argu­mentem prze­ci­wko kore­spon­den­cyjnej kon­cepcji prawdy. Następ­nie dyskus­ja przeniosła się na poziom bardziej ogól­ny, nieza­myka­ją­cy się tylko w obszarze języ­ka. „Na różnych poziomach orga­ni­za­cji, ogól­noś­ci, mamy do czynienia z różny­mi typa­mi uni­w­er­sal­noś­ci” – argu­men­tował prof. Szkud­larek. – „Czy mój kot widzi świat w sposób prawdzi­wy czy nieprawdzi­wy? Jak może­my to stwierdz­ić?”. Są to pyta­nia skierowane do nas wszys­t­kich: co to znaczy widzieć świat w sposób prawdzi­wy? czy jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na te i podob­ne pyta­nia?

W drugiej częś­ci spotka­nia, jak zwyk­le przyszła kolej na pyta­nia od pub­licznoś­ci. Słuchacze i tym razem spisali się świet­nie. Nie zabrakło komen­tarzy, wyrazów sprze­ci­wu i apro­baty. Na sali padły głosy zawodowych akademików – filo­zofów, matem­atyków i antropologów, ale także osób niezwiązanych zawodowo z uni­w­er­sytetem. Komen­tarze i pyta­nia tych ostat­nich cieszą nas najbardziej, ponieważ „Filo­zo­fuj!” to cza­sopis­mo otwarte na środowisko nieaka­demick­ie. Nasza mis­ja pop­u­laryza­tors­ka jest skierowana głównie do tych, którzy z filo­zofią nie mają na co dzień wiele do czynienia i chcieli­by to zmienić. Dyskus­ja mogła­by toczyć się do rana, gdy­by nie ograniczenia cza­sowe, które w dzisiejszych cza­sach obow­iązu­ją również filo­zofów.

Wszys­t­kich poszuki­waczy prawdy zachę­camy do obe­jrzenia lub wysłucha­nia nagra­nia ze spotka­nia. Może stanie się ono dla Was zachętą, aby wziąć czyn­ny udzi­ał w kole­jnej deba­cie, która już w grud­niu!

Moni­ka M. Zielińs­ka


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia składamy:

  • patronom, part­nerom i gospo­dar­zowi — Europe­jskiemu Cen­trum Sol­i­darnoś­ci,
  • dysku­tan­tom — dr. Tomas­zowi Kąkolowiprof. Tomas­zowi Szkud­larkowi ,
  • prowadzące­mu — Woj­ciechowi Czap­kowskiemu,
  • nieod­zowne­mu oper­a­torowi kamery — dr. Artur­owi Szuttcie,
  • równie nieod­zowne­mu sprzeda­jące­mu „Filo­zo­fuj!” — Jarosła­wowi Dalke,
  • nieza­stą­pi­onej fotografce — Justynie Wasiniewskiej,
  • piszącej relac­je — Mon­ice Zielińskiej,
  • rozwiesza­ją­cym plakaty i roznoszą­cym ulot­ki: Kindze GrabowskiejIzabeli Sankowskiej, dr Nataszy Szuttcie, Zuzi Szuttcie, Michałowi Walkowskiemu i jeszcze raz Wojtkowi.

Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

Dr Tomasz Kąkol – Adi­unkt w Zakładzie Metafizy­ki, Filo­zofii Religii i Filo­zofii Współczes­nej Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Wydzi­ału Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. W lat­ach 1996–2006 stu­diował filo­zofię na Uni­w­er­syte­cie Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Łączy różne style filo­zoficzne, najbliższa mu jest filo­zofia anal­i­ty­cz­na. Intere­su­je się ontologią, klasyka­mi filo­zofii, etyką, bib­listyką i koranistyką. Opub­likował 8 artykułów w j. ang­iel­skim i 33 w j. pol­skim. Cza­sem pisu­je na blogu, akty­wny na face­booku, tamże opub­likował w odcinkach swo­je wspom­nienia.

Prof. dr hab. Tomasz Szkud­larek – Pro­fe­sor nauk human­isty­cznych, kierown­ik Zakładu Filo­zofii Wychowa­nia i Studiów Kul­tur­owych w Insty­tu­cie Ped­a­gogi­ki Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Zaj­mu­je się teorią tożsamoś­ci i kry­ty­czną ped­a­gogiką, autor licznych kra­jowych i między­nar­o­dowych pub­likacji oraz pro­jek­tów badaw­czych na tem­at styku edukacji, poli­ty­ki i kul­tu­ry.

Dyskusję moderował Woj­ciech Czap­kows­kia koor­dy­na­torem spotka­nia była Celi­na Gło­gows­ka.


Współorganizator

ECS

 

 

 

Partner

wmbp

Patroni

PHon_PMG_PA www.gdansk.pl

trojmiastopl-logo      radioMors            go_trojmiasto           


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Bard­zo dzięku­ję za możli­wość obe­jrzenia tego dyskur­su. Okazu­ję wiel­ki sza­cunek prof Szkud­larkowi za jego wypowiedzi.” Pra­wo moralne we mnie, a niebo rozg­wieżdżone nadem­ną” tak powiedzi­ał Immanuel Kant. Moral­ność to pod­miotowy sposób real­iza­cji praw zapisanych poza mną, a to po pros­tu ROZUM pod­mio­tu. Co łączyło ten dyskurs? Oni byli razem, roz­maw­iali ze sobą, wypowiedzi słucha­ją­cych były ale nic tych ludzi nie połączyło. Strate­gie zaplanowane przez prof Szkud­lar­ka nie zaist­ni­ały bo nie było niczego co łączy dwie oso­by wypowiada­jące się, nato­mi­ast wielu ludzi akcep­tu­je pomysł prof Szkud­lar­ka o łącze­niu filo­zofii z różny­mi dyscy­plina­mi naukowy­mi. Inaczej ludzie staną się” koł­tunem i motłochem”… To moja opinia.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy