Kluby „Filozofuj!” Ontologia Poznań

Relacja z 6. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu pt. „Tajemnica istnienia”

Szósta debata poznańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 27 maja o godz. 16.00. W Pałacu Działyńskich dyskutowali dr Tomasz Albiński (UAM) oraz dr Bartłomiej Skowron (PW). Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, z czego powstał świat, co istnieje oraz dlaczego istnieje raczej coś niż nic.

Zapisz się do naszego newslettera

Krót­ki wywiad z Karo­li­ną Napi­wodz­ką-Bulek i Bar­to­szem Kur­kow­ski, udzie­lo­ny dla Radia Mete­or dnia 18.05 o tym wyda­rze­niu i całej ini­cja­ty­wie „Filo­zo­fuj!” moż­na odsłu­chać tutaj.


Mate­riał z wyda­rze­nia zre­ali­zo­wa­ny przez tele­wi­zję wiel­ko­pol­ską dnia 27.05 pod­czas wyda­rze­nia moż­na obej­rzeć tutaj.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Biblio­te­ki Kór­nic­kiej PAN za udo­stęp­nie­nie sali.

logo-bk-1826

 

W sobot­nie majo­we popo­łu­dnie na poznań­skim ryn­ku, w ele­ganc­kiej i kli­ma­tycz­nej Sali Czer­wo­nej Biblio­te­ki Kór­nic­kiej PAN zgro­ma­dzi­li się wszy­scy, któ­rym nie­ob­cy był temat ist­nie­nia. Ta wła­śnie, jed­na z naj­więk­szych meta­fi­zycz­nych tajem­nic była tema­tem kolej­nej deba­ty Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Pozna­niu. Pre­le­gen­ta­mi byli dr Bar­tło­miej Skow­ron i dr Tomasz Albiń­ski, a zada­nie, któ­re im powie­rzo­no, to zmie­rze­nie się z trze­ma pyta­nia­mi: „Z cze­go powstał świat?”, „Co ist­nie­je?”, „Dla­cze­go ist­nie­je raczej coś niż nic?”

Czy filo­zo­fia powin­na pytać, z cze­go powstał świat? Jak zauwa­żył na począt­ku spo­tka­nia dr Bar­tło­miej Skow­ron, oso­by cie­ka­we szcze­gó­łów roz­sąd­nie było­by ode­słać do zgłę­bie­nia dys­cy­plin nauk szcze­gó­ło­wych, takich jak fizy­ka teo­re­tycz­na. Czy jed­nak filo­zo­fia nie jest już upraw­nio­na do tego, aby na podob­ne pyta­nia odpo­wia­dać? Nie­zu­peł­nie – wszak są to pyta­nia tra­dy­cyj­nie filo­zo­ficz­ne. Jak zauwa­żył dr Albiń­ski, przy­wo­ła­ne zagad­nie­nie roz­bu­dza pod­sta­wo­we dla nas intu­icje zwią­za­ne z poczu­ciem ist­nie­nia świa­ta i nas samych.


Fot. Karo­li­na Jan­kow­ska i Wero­ni­ka Pawłowska.


Dru­gie tra­dy­cyj­nie meta­fi­zycz­ne pyta­nie – o to co ist­nie­je – pocią­gnę­ło za sobą wąt­ki spo­ru mię­dzy moni­zmem i plu­ra­li­zmem, kwe­stie mate­rii, for­my i spo­so­bu ist­nie­nia oraz roz­róż­nie­nia mię­dzy ist­nie­niem a isto­tą. Pre­le­gen­ci, przy­wo­łu­jąc w dys­ku­sji Ary­sto­te­le­sa, Par­me­ni­de­sa czy Roma­na Ingar­de­na, roz­bu­dzi­li cie­ka­wość publicz­no­ści co do odwiecz­nych filo­zo­ficz­nych pytań. Czy moż­na ist­nieć tyl­ko na jeden spo­sób? Jaka jest róż­ni­ca pomię­dzy kamie­niem a Gma­ilem? Pro­blem onto­lo­gicz­ne­go sta­tu­su obiek­tów wir­tu­al­nych sta­wia bowiem przed filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi nie lada wyzwa­nie. Z cze­go skła­da się, posłu­gu­jąc się języ­kiem Pla­to­na, „wszel­kie coś”? Czy war­to – a jeśli tak, to w jaki spo­sób – ana­li­zo­wać poję­cie ist­nie­nia, któ­re prze­ni­ka cały przedmiot?

Leib­ni­zow­skie pyta­nie o to „dla­cze­go ist­nie­je raczej coś niż nic” sta­ło się z kolei punk­tem wyj­ścia do dys­ku­sji na tema­ty zwią­za­ne z nico­ścią i pro­ce­sa­mi nego­wa­nia. Czy może­my rów­nie dobrze stwier­dzić, że ist­nie­je raczej nic niż coś? I jaką rolę odgry­wa tutaj zdro­wy roz­są­dek? Choć przy­wo­ła­ny przez dr. Albiń­skie­go zestaw prawd nie­kwe­stio­no­wal­nych George’a E. Moore’a wzbu­dził bło­gą pew­ność co do wła­sne­go ist­nie­nia zgro­ma­dzo­nych, spo­kój ten nie trwał dłu­go – zry­wa­nie ze zdro­wym roz­sąd­kiem i kwe­stio­no­wa­nie oczy­wi­sto­ści jest w koń­cu pod­sta­wo­wym zada­niem filo­zo­fii, mimo iż każ­de z nas może żyć w róż­no­rod­nych filo­zo­ficz­nych świa­tach i uży­wać odmien­nej apa­ra­tu­ry pojęciowej.

Karo­li­na Napiwodzka-Bulek


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do:

  • naszych gości spe­cjal­nych: dra Toma­sza Albiń­skie­godra Bar­tło­mie­ja Skow­ro­na,
  • Grze­go­rza Chmie­la – za pro­wa­dze­nie dyskusji.
  • przy­by­łych za zain­te­re­so­wa­nie, nie­ba­nal­ne pyta­nia i wła­sne cie­ka­we refleksje,
  • Stu­denc­kie­go Radia „Mete­or”, Radia Afe­ra i Pul­su Pozna­nia za patro­nat medialny,
  • Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go – Oddział w Pozna­niu i Insty­tu­to­wi Filo­zo­fii UAM za patronat,
  • Biblio­te­ki Kór­nic­kiej PAN za patro­nat, pomoc w pro­mo­cji wyda­rze­nia oraz udo­stęp­nie­nie miejsca.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomocy.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji udział wzięli:

dr Tomasz Albiński

Filo­zof, pra­cu­je w Zakła­dzie Logi­ki i Meto­do­lo­gii Nauk na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Zaj­mu­je się histo­rią logi­ki, logi­ką modal­ną oraz for­mal­ną ana­li­zą pojęć. Autor książ­ki: Spór o realizm modal­ny. Teo­ria świa­tów moż­li­wych Davi­da Lewi­sa.

dr Bar­tło­miej Skowron

Pla­to­nik, filo­zof mate­ma­tycz­ny; adiunkt na Wydzia­le Admi­ni­stra­cji i Nauk Spo­łecz­nych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Zaj­mu­je się onto­lo­gią, m. in. pro­ble­ma­mi filo­zo­ficz­nej teo­rii cało­ści i czę­ści. Wybra­ne pro­ble­my filo­zo­ficz­ne sta­ra się roz­wią­zy­wać uży­wa­jąc mate­ma­ty­ki. Inte­re­su­je się rów­nież filo­zo­fią nauki, logi­ką oraz ety­ką. Pro­mu­je naucza­nie ety­ki i filo­zo­fii w pol­skich szko­łach. Jego hob­by to bie­gi dłu­go­dy­stan­so­we i tury­sty­ka rowerowa.

Spo­tka­nie popro­wa­dził Grze­gorz Chmiel

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia był Bar­tosz Kur­kow­ski.

Ponad­to zasłu­że­ni dla orga­ni­za­cji: Bar­tosz Dobies, Karo­li­na Jan­kow­ska, Marian­na Kaź­mier­czak, Sta­ni­sław Korzeb, Piotr Misz­czyk, Karo­li­na Napiwodzka-Bulek.


Współ­or­ga­ni­za­to­rzy

logo-bk-1826

Biblio­te­ka Kór­nic­ka PAN

logo-intersophia

Koło nauko­we Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Poznaniu

Patro­ni

logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Poznaniu

logometeortrans


Zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Pozna­niu spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


Wyda­rze­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne z budże­tu mia­sta Poznań.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy