Kluby „Filozofuj!” Ontologia Poznań

Relacja z 6. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu pt. „Tajemnica istnienia”

Szósta debata poznańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 27 maja o godz. 16.00. W Pałacu Działyńskich dyskutowali dr Tomasz Albiński (UAM) oraz dr Bartłomiej Skowron (PW). Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, z czego powstał świat, co istnieje oraz dlaczego istnieje raczej coś niż nic.

Krót­ki wywiad z Karo­li­ną Napi­wodz­ką-Bulek i Bar­to­szem Kur­kow­ski, udzie­lo­ny dla Radia Mete­or dnia 18.05 o tym wyda­rze­niu i całej ini­cja­ty­wie „Filo­zo­fuj!” moż­na odsłu­chać tutaj.


Mate­riał z wyda­rze­nia zre­ali­zo­wa­ny przez tele­wi­zję wiel­ko­pol­ską dnia 27.05 pod­czas wyda­rze­nia moż­na obej­rzeć tutaj.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Biblio­te­ki Kór­nic­kiej PAN za udo­stęp­nie­nie sali.

logo-bk-1826

 

W sobot­nie majo­we popo­łu­dnie na poznań­skim ryn­ku, w ele­ganc­kiej i kli­ma­tycz­nej Sali Czer­wo­nej Biblio­te­ki Kór­nic­kiej PAN zgro­ma­dzi­li się wszy­scy, któ­rym nie­ob­cy był temat ist­nie­nia. Ta wła­śnie, jed­na z naj­więk­szych meta­fi­zycz­nych tajem­nic była tema­tem kolej­nej deba­ty Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Pozna­niu. Pre­le­gen­ta­mi byli dr Bar­tło­miej Skow­ron i dr Tomasz Albiń­ski, a zada­nie, któ­re im powie­rzo­no, to zmie­rze­nie się z trze­ma pyta­nia­mi: „Z cze­go powstał świat?”, „Co ist­nie­je?”, „Dla­cze­go ist­nie­je raczej coś niż nic?”

Czy filo­zo­fia powin­na pytać, z cze­go powstał świat? Jak zauwa­żył na począt­ku spo­tka­nia dr Bar­tło­miej Skow­ron, oso­by cie­ka­we szcze­gó­łów roz­sąd­nie było­by ode­słać do zgłę­bie­nia dys­cy­plin nauk szcze­gó­ło­wych, takich jak fizy­ka teo­re­tycz­na. Czy jed­nak filo­zo­fia nie jest już upraw­nio­na do tego, aby na podob­ne pyta­nia odpo­wia­dać? Nie­zu­peł­nie – wszak są to pyta­nia tra­dy­cyj­nie filo­zo­ficz­ne. Jak zauwa­żył dr Albiń­ski, przy­wo­ła­ne zagad­nie­nie roz­bu­dza pod­sta­wo­we dla nas intu­icje zwią­za­ne z poczu­ciem ist­nie­nia świa­ta i nas samych.


Fot. Karo­li­na Jan­kow­ska i Wero­ni­ka Pawłowska.


Dru­gie tra­dy­cyj­nie meta­fi­zycz­ne pyta­nie – o to co ist­nie­je – pocią­gnę­ło za sobą wąt­ki spo­ru mię­dzy moni­zmem i plu­ra­li­zmem, kwe­stie mate­rii, for­my i spo­so­bu ist­nie­nia oraz roz­róż­nie­nia mię­dzy ist­nie­niem a isto­tą. Pre­le­gen­ci, przy­wo­łu­jąc w dys­ku­sji Ary­sto­te­le­sa, Par­me­ni­de­sa czy Roma­na Ingar­de­na, roz­bu­dzi­li cie­ka­wość publicz­no­ści co do odwiecz­nych filo­zo­ficz­nych pytań. Czy moż­na ist­nieć tyl­ko na jeden spo­sób? Jaka jest róż­ni­ca pomię­dzy kamie­niem a Gma­ilem? Pro­blem onto­lo­gicz­ne­go sta­tu­su obiek­tów wir­tu­al­nych sta­wia bowiem przed filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi nie lada wyzwa­nie. Z cze­go skła­da się, posłu­gu­jąc się języ­kiem Pla­to­na, „wszel­kie coś”? Czy war­to – a jeśli tak, to w jaki spo­sób – ana­li­zo­wać poję­cie ist­nie­nia, któ­re prze­ni­ka cały przedmiot?

Leib­ni­zow­skie pyta­nie o to „dla­cze­go ist­nie­je raczej coś niż nic” sta­ło się z kolei punk­tem wyj­ścia do dys­ku­sji na tema­ty zwią­za­ne z nico­ścią i pro­ce­sa­mi nego­wa­nia. Czy może­my rów­nie dobrze stwier­dzić, że ist­nie­je raczej nic niż coś? I jaką rolę odgry­wa tutaj zdro­wy roz­są­dek? Choć przy­wo­ła­ny przez dr. Albiń­skie­go zestaw prawd nie­kwe­stio­no­wal­nych George’a E. Moore’a wzbu­dził bło­gą pew­ność co do wła­sne­go ist­nie­nia zgro­ma­dzo­nych, spo­kój ten nie trwał dłu­go – zry­wa­nie ze zdro­wym roz­sąd­kiem i kwe­stio­no­wa­nie oczy­wi­sto­ści jest w koń­cu pod­sta­wo­wym zada­niem filo­zo­fii, mimo iż każ­de z nas może żyć w róż­no­rod­nych filo­zo­ficz­nych świa­tach i uży­wać odmien­nej apa­ra­tu­ry pojęciowej.

Karo­li­na Napiwodzka-Bulek


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do:

  • naszych gości spe­cjal­nych: dra Toma­sza Albiń­skie­godra Bar­tło­mie­ja Skow­ro­na,
  • Grze­go­rza Chmie­la – za pro­wa­dze­nie dyskusji.
  • przy­by­łych za zain­te­re­so­wa­nie, nie­ba­nal­ne pyta­nia i wła­sne cie­ka­we refleksje,
  • Stu­denc­kie­go Radia „Mete­or”, Radia Afe­ra i Pul­su Pozna­nia za patro­nat medialny,
  • Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go – Oddział w Pozna­niu i Insty­tu­to­wi Filo­zo­fii UAM za patronat,
  • Biblio­te­ki Kór­nic­kiej PAN za patro­nat, pomoc w pro­mo­cji wyda­rze­nia oraz udo­stęp­nie­nie miejsca.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomocy.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji udział wzięli:

dr Tomasz Albiński

Filo­zof, pra­cu­je w Zakła­dzie Logi­ki i Meto­do­lo­gii Nauk na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Zaj­mu­je się histo­rią logi­ki, logi­ką modal­ną oraz for­mal­ną ana­li­zą pojęć. Autor książ­ki: Spór o realizm modal­ny. Teo­ria świa­tów moż­li­wych Davi­da Lewi­sa.

dr Bar­tło­miej Skowron

Pla­to­nik, filo­zof mate­ma­tycz­ny; adiunkt na Wydzia­le Admi­ni­stra­cji i Nauk Spo­łecz­nych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Zaj­mu­je się onto­lo­gią, m. in. pro­ble­ma­mi filo­zo­ficz­nej teo­rii cało­ści i czę­ści. Wybra­ne pro­ble­my filo­zo­ficz­ne sta­ra się roz­wią­zy­wać uży­wa­jąc mate­ma­ty­ki. Inte­re­su­je się rów­nież filo­zo­fią nauki, logi­ką oraz ety­ką. Pro­mu­je naucza­nie ety­ki i filo­zo­fii w pol­skich szko­łach. Jego hob­by to bie­gi dłu­go­dy­stan­so­we i tury­sty­ka rowerowa.

Spo­tka­nie popro­wa­dził Grze­gorz Chmiel

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia był Bar­tosz Kur­kow­ski.

Ponad­to zasłu­że­ni dla orga­ni­za­cji: Bar­tosz Dobies, Karo­li­na Jan­kow­ska, Marian­na Kaź­mier­czak, Sta­ni­sław Korzeb, Piotr Misz­czyk, Karo­li­na Napiwodzka-Bulek.


Współ­or­ga­ni­za­to­rzy

logo-bk-1826

Biblio­te­ka Kór­nic­ka PAN

logo-intersophia

Koło nauko­we Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Poznaniu

Patro­ni

logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Poznaniu

logometeortrans


Zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Pozna­niu spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


Wyda­rze­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne z budże­tu mia­sta Poznań.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy