Kluby „Filozofuj!” Ontologia Poznań

Relacja z 6. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu pt. „Tajemnica istnienia”

Szósta debata poznańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 27 maja o godz. 16.00. W Pałacu Działyńskich dyskutowali dr Tomasz Albiński (UAM) oraz dr Bartłomiej Skowron (PW). Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, z czego powstał świat, co istnieje oraz dlaczego istnieje raczej coś niż nic.

Krót­ki wywiad z Karoliną Napi­wodzką-Bulek i Bar­toszem Kurkows­ki, udzielony dla Radia Mete­or dnia 18.05 o tym wydarze­niu i całej inic­jaty­wie „Filo­zo­fuj!” moż­na odsłuchać tutaj.


Mate­ri­ał z wydarzenia zre­al­i­zowany przez telewiz­ję wielkopol­ską dnia 27.05 pod­czas wydarzenia moż­na obe­jrzeć tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Bib­liote­ki Kór­nick­iej PAN za udostęp­nie­nie sali.

logo-bk-1826

 

W sobot­nie majowe popołud­nie na poz­nańskim rynku, w ele­ganck­iej i kli­maty­cznej Sali Czer­wonej Bib­liote­ki Kór­nick­iej PAN zgro­madzili się wszyscy, którym nieob­cy był tem­at ist­nienia. Ta właśnie, jed­na z najwięk­szych metafizy­cznych tajem­nic była tem­atem kole­jnej debaty Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu. Prele­gen­ta­mi byli dr Bartłomiej Skowron i dr Tomasz Albińs­ki, a zadanie, które im powier­zono, to zmierze­nie się z trze­ma pyta­ni­a­mi: „Z czego pow­stał świat?”, „Co ist­nieje?”, „Dlaczego ist­nieje raczej coś niż nic?”

Czy filo­zofia powin­na pytać, z czego pow­stał świat? Jak zauważył na początku spotka­nia dr Bartłomiej Skowron, oso­by ciekawe szczegółów rozsąd­nie było­by odesłać do zgłę­bi­enia dyscy­plin nauk szczegółowych, takich jak fizy­ka teo­re­ty­cz­na. Czy jed­nak filo­zofia nie jest już uprawniona do tego, aby na podob­ne pyta­nia odpowiadać? Niezu­pełnie – wszak są to pyta­nia trady­cyjnie filo­zoficzne. Jak zauważył dr Albińs­ki, przy­wołane zagad­nie­nie rozbudza pod­sta­wowe dla nas intu­ic­je związane z poczu­ciem ist­nienia świa­ta i nas samych.


Debata nt. Istnienia w Poznaniu

1DSC_0164
1DSC_0163
1IMG_6417
1IMG_6382
1DSC_0175
1IMG_6407
1IMG_6446
1IMG_6569
1IMG_6531
1IMG_6568
1IMG_6583
1IMG_6556
1IMG_6566
1IMG_6565
1IMG_6458
1IMG_6327
1IMG_6405
1DSC_0154
1DSC_0153 (1)
1DSC_0191
1IMG_6345
1DSC_0187
1IMG_6341
1DSC_0190
1DSC_0183
1DSC_0184
1DSC_0166
1DSC_0173
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Fot. Karoli­na Jankows­ka i Weroni­ka Pawłows­ka.


Drugie trady­cyjnie metafizy­czne pytanie – o to co ist­nieje – pociągnęło za sobą wąt­ki sporu między monizmem i plu­ral­izmem, kwest­ie materii, formy i sposobu ist­nienia oraz rozróżnienia między ist­nie­niem a istotą. Prele­gen­ci, przy­wołu­jąc w dyskusji Arys­tote­le­sa, Par­menidesa czy Romana Ingar­de­na, rozbudzili cieka­wość pub­licznoś­ci co do odwiecznych filo­zoficznych pytań. Czy moż­na ist­nieć tylko na jeden sposób? Jaka jest różni­ca pomiędzy kamie­niem a Gmailem? Prob­lem onto­log­icznego sta­tusu obiek­tów wirtu­al­nych staw­ia bowiem przed filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi nie lada wyzwanie. Z czego skła­da się, posługu­jąc się językiem Pla­tona, „wszelkie coś”? Czy warto – a jeśli tak, to w jaki sposób – anal­i­zować poję­cie ist­nienia, które przeni­ka cały przed­miot?

Leib­ni­zowskie pytanie o to „dlaczego ist­nieje raczej coś niż nic” stało się z kolei punk­tem wyjś­cia do dyskusji na tem­aty związane z nicoś­cią i proce­sa­mi negowa­nia. Czy może­my równie dobrze stwierdz­ić, że ist­nieje raczej nic niż coś? I jaką rolę odgry­wa tutaj zdrowy rozsądek? Choć przy­wołany przez dr. Albińskiego zestaw prawd niek­wes­t­ionowal­nych George’a E. Moore’a wzbudz­ił błogą pewność co do włas­nego ist­nienia zgro­mad­zonych, spokój ten nie trwał dłu­go – zry­wanie ze zdrowym rozsąd­kiem i kwes­t­ionowanie oczy­wis­toś­ci jest w końcu pod­sta­wowym zadaniem filo­zofii, mimo iż każde z nas może żyć w różnorod­nych filo­zoficznych świat­ach i uży­wać odmi­en­nej aparatu­ry poję­ciowej.

Karoli­na Napi­wodz­ka-Bulek


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: dra Tomasza Albińskiegodra Bartłomie­ja Skowrona,
  • Grze­gorza Chmiela – za prowadze­nie dyskusji.
  • przy­byłych za zain­tere­sowanie, niebanalne pyta­nia i własne ciekawe reflek­sje,
  • Stu­denck­iego Radia „Mete­or”, Radia Afera i Pul­su Poz­na­nia za patronat medi­al­ny,
  • Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego – Odd­zi­ał w Poz­na­niu i Insty­tu­towi Filo­zofii UAM za patronat,
  • Bib­liote­ki Kór­nick­iej PAN za patronat, pomoc w pro­mocji wydarzenia oraz udostęp­nie­nie miejs­ca.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji udzi­ał wzięli:

dr Tomasz Albińs­ki

Filo­zof, pracu­je w Zakładzie Logi­ki i Metodologii Nauk na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Zaj­mu­je się his­torią logi­ki, logiką modal­ną oraz for­mal­ną anal­izą pojęć. Autor książ­ki: Spór o real­izm modal­ny. Teo­ria światów możli­wych Davi­da Lewisa.

dr Bartłomiej Skowron

Pla­tonik, filo­zof matem­aty­czny; adi­unkt na Wydziale Admin­is­tracji i Nauk Społecznych Politech­ni­ki Warsza­wskiej. Zaj­mu­je się ontologią, m. in. prob­le­ma­mi filo­zoficznej teorii całoś­ci i częś­ci. Wybrane prob­le­my filo­zoficzne stara się rozwiązy­wać uży­wa­jąc matem­aty­ki. Intere­su­je się również filo­zofią nau­ki, logiką oraz etyką. Pro­mu­je nauczanie ety­ki i filo­zofii w pol­s­kich szkołach. Jego hob­by to bie­gi dłu­godys­tan­sowe i turysty­ka rowerowa.

Spotkanie poprowadz­ił Grze­gorz Chmiel

Koor­dy­na­torem spotka­nia był Bar­tosz Kurkows­ki.

Pon­ad­to zasłużeni dla orga­ni­za­cji: Bar­tosz Dobies, Karoli­na Jankows­ka, Mar­i­an­na Kaźmier­czak, Stanisław Korzeb, Piotr Mis­zczyk, Karoli­na Napi­wodz­ka-Bulek.


Współor­ga­ni­za­torzy

logo-bk-1826

Bib­liote­ka Kór­nic­ka PAN

logo-intersophia

Koło naukowe Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu

Patroni

logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logometeortrans


Zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


Wydarze­nie jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu mias­ta Poz­nań.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy