Kluby „Filozofuj!” Ontologia Poznań

Relacja z 6. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu pt. „Tajemnica istnienia”

Szósta debata poznańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 27 maja o godz. 16.00. W Pałacu Działyńskich dyskutowali dr Tomasz Albiński (UAM) oraz dr Bartłomiej Skowron (PW). Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, z czego powstał świat, co istnieje oraz dlaczego istnieje raczej coś niż nic.

Zapisz się do naszego newslettera

Krót­ki wywiad z Karoliną Napi­wodzką-Bulek i Bar­toszem Kurkows­ki, udzielony dla Radia Mete­or dnia 18.05 o tym wydarze­niu i całej inic­jaty­wie „Filo­zo­fuj!” moż­na odsłuchać tutaj.


Mate­ri­ał z wydarzenia zre­al­i­zowany przez telewiz­ję wielkopol­ską dnia 27.05 pod­czas wydarzenia moż­na obe­jrzeć tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Bib­liote­ki Kór­nick­iej PAN za udostęp­nie­nie sali.

logo-bk-1826

 

W sobot­nie majowe popołud­nie na poz­nańskim rynku, w ele­ganck­iej i kli­maty­cznej Sali Czer­wonej Bib­liote­ki Kór­nick­iej PAN zgro­madzili się wszyscy, którym nieob­cy był tem­at ist­nienia. Ta właśnie, jed­na z najwięk­szych metafizy­cznych tajem­nic była tem­atem kole­jnej debaty Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu. Prele­gen­ta­mi byli dr Bartłomiej Skowron i dr Tomasz Albińs­ki, a zadanie, które im powier­zono, to zmierze­nie się z trze­ma pyta­ni­a­mi: „Z czego pow­stał świat?”, „Co ist­nieje?”, „Dlaczego ist­nieje raczej coś niż nic?”

Czy filo­zofia powin­na pytać, z czego pow­stał świat? Jak zauważył na początku spotka­nia dr Bartłomiej Skowron, oso­by ciekawe szczegółów rozsąd­nie było­by odesłać do zgłę­bi­enia dyscy­plin nauk szczegółowych, takich jak fizy­ka teo­re­ty­cz­na. Czy jed­nak filo­zofia nie jest już uprawniona do tego, aby na podob­ne pyta­nia odpowiadać? Niezu­pełnie – wszak są to pyta­nia trady­cyjnie filo­zoficzne. Jak zauważył dr Albińs­ki, przy­wołane zagad­nie­nie rozbudza pod­sta­wowe dla nas intu­ic­je związane z poczu­ciem ist­nienia świa­ta i nas samych.


Fot. Karoli­na Jankows­ka i Weroni­ka Pawłows­ka.


Drugie trady­cyjnie metafizy­czne pytanie – o to co ist­nieje – pociągnęło za sobą wąt­ki sporu między monizmem i plu­ral­izmem, kwest­ie materii, formy i sposobu ist­nienia oraz rozróżnienia między ist­nie­niem a istotą. Prele­gen­ci, przy­wołu­jąc w dyskusji Arys­tote­le­sa, Par­menidesa czy Romana Ingar­de­na, rozbudzili cieka­wość pub­licznoś­ci co do odwiecznych filo­zoficznych pytań. Czy moż­na ist­nieć tylko na jeden sposób? Jaka jest różni­ca pomiędzy kamie­niem a Gmailem? Prob­lem onto­log­icznego sta­tusu obiek­tów wirtu­al­nych staw­ia bowiem przed filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi nie lada wyzwanie. Z czego skła­da się, posługu­jąc się językiem Pla­tona, „wszelkie coś”? Czy warto – a jeśli tak, to w jaki sposób – anal­i­zować poję­cie ist­nienia, które przeni­ka cały przed­miot?

Leib­ni­zowskie pytanie o to „dlaczego ist­nieje raczej coś niż nic” stało się z kolei punk­tem wyjś­cia do dyskusji na tem­aty związane z nicoś­cią i proce­sa­mi negowa­nia. Czy może­my równie dobrze stwierdz­ić, że ist­nieje raczej nic niż coś? I jaką rolę odgry­wa tutaj zdrowy rozsądek? Choć przy­wołany przez dr. Albińskiego zestaw prawd niek­wes­t­ionowal­nych George’a E. Moore’a wzbudz­ił błogą pewność co do włas­nego ist­nienia zgro­mad­zonych, spokój ten nie trwał dłu­go – zry­wanie ze zdrowym rozsąd­kiem i kwes­t­ionowanie oczy­wis­toś­ci jest w końcu pod­sta­wowym zadaniem filo­zofii, mimo iż każde z nas może żyć w różnorod­nych filo­zoficznych świat­ach i uży­wać odmi­en­nej aparatu­ry poję­ciowej.

Karoli­na Napi­wodz­ka-Bulek


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: dra Tomasza Albińskiegodra Bartłomie­ja Skowrona,
  • Grze­gorza Chmiela – za prowadze­nie dyskusji.
  • przy­byłych za zain­tere­sowanie, niebanalne pyta­nia i własne ciekawe reflek­sje,
  • Stu­denck­iego Radia „Mete­or”, Radia Afera i Pul­su Poz­na­nia za patronat medi­al­ny,
  • Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego – Odd­zi­ał w Poz­na­niu i Insty­tu­towi Filo­zofii UAM za patronat,
  • Bib­liote­ki Kór­nick­iej PAN za patronat, pomoc w pro­mocji wydarzenia oraz udostęp­nie­nie miejs­ca.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji udzi­ał wzięli:

dr Tomasz Albińs­ki

Filo­zof, pracu­je w Zakładzie Logi­ki i Metodologii Nauk na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Zaj­mu­je się his­torią logi­ki, logiką modal­ną oraz for­mal­ną anal­izą pojęć. Autor książ­ki: Spór o real­izm modal­ny. Teo­ria światów możli­wych Davi­da Lewisa.

dr Bartłomiej Skowron

Pla­tonik, filo­zof matem­aty­czny; adi­unkt na Wydziale Admin­is­tracji i Nauk Społecznych Politech­ni­ki Warsza­wskiej. Zaj­mu­je się ontologią, m. in. prob­le­ma­mi filo­zoficznej teorii całoś­ci i częś­ci. Wybrane prob­le­my filo­zoficzne stara się rozwiązy­wać uży­wa­jąc matem­aty­ki. Intere­su­je się również filo­zofią nau­ki, logiką oraz etyką. Pro­mu­je nauczanie ety­ki i filo­zofii w pol­s­kich szkołach. Jego hob­by to bie­gi dłu­godys­tan­sowe i turysty­ka rowerowa.

Spotkanie poprowadz­ił Grze­gorz Chmiel

Koor­dy­na­torem spotka­nia był Bar­tosz Kurkows­ki.

Pon­ad­to zasłużeni dla orga­ni­za­cji: Bar­tosz Dobies, Karoli­na Jankows­ka, Mar­i­an­na Kaźmier­czak, Stanisław Korzeb, Piotr Mis­zczyk, Karoli­na Napi­wodz­ka-Bulek.


Współor­ga­ni­za­torzy

logo-bk-1826

Bib­liote­ka Kór­nic­ka PAN

logo-intersophia

Koło naukowe Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu

Patroni

logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logometeortrans


Zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


Wydarze­nie jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu mias­ta Poz­nań.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy