Konkursy Relacje i reportaże

Relacja z finału IV Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

23 kwietnia 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego organizowanego przez Katedrę Logiki KUL. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych zmierzyła się z zadaniami, które wymagały nie tyle rozległej i pogłębionej znajomości teorii, lecz umiejętności zastosowania pewnych zasad logicznych w praktyce. Uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w mini-sesji popularyzującej logikę przygotowanej przez pracowników KUL. Natomiast nauczyciele spotkali się z władzami Wydziału Filozofii oraz pracownikami Katedry Logiki. Wyłoniono 10 laureatów. Zwycięzcą został Szymon Stasiak z I LO im. St. Staszica w Lublinie. Jako patron medialny konkursu – gratulujemy!

Orga­ni­zowany już po raz czwarty konkurs ma na celu zachęce­nie uczniów do pra­cy nad roz­wo­jem sprawnoś­ci log­icznych, a co za tym idzie do naby­wa­nia kul­tu­ry log­icznej, tak istot­nej we wszelkiej akty­wnoś­ci poz­naw­czej człowieka. Chodzi o zwróce­nie uwa­gi młodzieży na fakt, iż – mimo teo­re­ty­cznego charak­teru – logi­ka jest niezwyk­le przy­dat­na zarówno w codzi­en­nym dyskur­sie, jak i zaawan­sowanych bada­ni­ach, np. w infor­matyce czy sztucznej inteligencji. Konkurs Log­iczny jest z pewnoś­cią jed­ną z inic­jatyw, które przy­czy­ni­a­ją się do wzros­tu jakoś­ci ksz­tałce­nia młodzieży w Polsce.

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch eta­pach: szkol­nym oraz finałowym. Zain­tere­sowani otrzy­mu­ją od orga­ni­za­torów niezbędne mate­ri­ały konkur­sowe oraz zestawy ćwiczeń. Mają też możli­wość korzys­ta­nia z kon­sul­tacji pra­cown­ików i dok­toran­tów Kat­edry Logi­ki KUL.Warn­ing: count(): Para­me­ter must be an array or an object that imple­ments Count­able in /home/fuaca/domains/filozofuj.eu/public_html/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 17

Fot. Dag­mara Siek.


W tegorocznej edy­cji konkur­su na etapie szkol­nym wzięło udzi­ał ok. 350 uczniów z 22 szkół wojew­ództ­wa lubel­skiego, świę­tokrzyskiego i pod­karpack­iego. Spośród nich do finału zak­wal­i­fikowało się 59. Wyło­niono dziesię­ciu lau­re­atów:

  1. Szy­mon Stasi­ak – I LO im. St. Stasz­i­ca w Lublin­ie
  2. Maciej Sypetkows­ki  – I LO im. Wł. Jagiełły w Kras­nymstaw­ie
  3. Rafał Banaś  – I LO im. St. Stasz­i­ca w Lublin­ie
  4. Kamil Myk­i­tiuk – I LO im. St. Stasz­i­ca w Lublin­ie
  5. Alic­ja Oka­pa – I LO im. St. Stasz­i­ca w Lublin­ie
  6. Miłosz Kierep­ka – I LO im. St. Stasz­i­ca w Lublin­ie
  7. Artur Maty­jasek – I LO im. St. Stasz­i­ca w Lublin­ie
  8. Mag­dale­na Wiec­zorek LO nr 2 im. Mikoła­ja Reja w Kraśniku
  9. Rena­ta Weres­ka – LO nr 2 im. Mikoła­ja Reja w Kraśniku
  10. Prze­mysław Podleśny – II LO im. Pio­tra Fir­le­ja w Lubar­towie

Wszyscy lau­reaci otrzy­mali nagrody – sprzęt elek­tron­iczny oraz książ­ki. Zwycięz­ca otrzy­mał też prenu­mer­atę mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.

Grat­u­lu­je­my!

dr hab. Boże­na Czer­nec­ka-Rej

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy