Konferencje Relacje i reportaże

Relacja z konferencji TEDxUniversityofWarsaw 2018

13 stycznia 2018 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się II edycja TEDxUniversityofWarsaw, prestiżowego wydarzenia popularnonaukowego poświęconego „ideom wartym rozpowszechniania”, nad którym magazyn „Filozofuj!” objął patronat medialny.

Zapisz się do naszego newslettera

Tegorocznym mot­tem prze­wod­nim kon­fer­encji była „Teo­ria Wszys­tkiego”. Dziewię­ciu prele­gen­tów, reprezen­tu­ją­cych różne dziedziny nau­ki – m.in. filo­zofię, astronomię, ling­wistykę czy ekonomię – naw­iązu­jąc do The­o­ry of Every­thing porusza­li m.in. takie zagad­nienia, jak: Czym jest świado­mość i jak może­my ją poz­nawać? Czy Wszechświat rządzi się niepod­ważal­ny­mi prawa­mi? Wraz z nimi przyglą­dal­iśmy się relacjom między najróżniejszy­mi dyscy­plina­mi i przestrzeni­a­mi życia. Oscy­lowal­iśmy między światem fizy­cznym a metafizy­cznym, szuka­jąc ich punk­tów wspól­nych; poz­nawal­iśmy obiek­ty na niebie; szukaliśmy rozwiąza­nia dla ocieple­nia kli­matu, zas­tanaw­ia­jąc się nad rolą pieniądza we współczes­nym świecie i nad przyszłoś­cią rynku pra­cy. Wśród zapros­zonych mów­ców były takie oso­by, jak: prof. Jerzy Bral­czyk, prof. Alo­jzy Nowak czy prof. Tomasz Bigaj z Insty­tu­tu Filo­zofii UW.

W wydarze­niu uczest­niczyło pon­ad 200 osób – stu­den­ci, absol­wen­ci, wykład­ow­cy oraz sama Dyrekc­ja Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Poza tym każdy adept i miłośnik wiedzy mógł znaleźć coś dla siebie. Prócz samych wykładów w trak­cie wydarzenia wyświ­et­lane były filmy z innych kon­fer­encji TED i TEDx – o drodze do szczęś­cia czy o isto­cie świado­moś­ci, a w prz­er­wie między talk­a­mi odbyły się warsz­taty:

1. Ćwiczenia z kreaty­wnoś­ci.
2. Jak wyjechać na staż za granicę?
3. Stwórz swój pomysł na biznes w godz­inę z Inku­ba­torem UW! 

Moż­na śmi­ało powiedzieć, że pro­jekt się udał – wypełnił przestrzeń ciekawy­mi idea­mi, zrzesza­jąc ludzi ciekawych świa­ta. Frek­wenc­ja i zain­tere­sowanie uczest­ników moty­wu­je orga­ni­za­torów do kon­tynu­acji dzi­ałań w tym kierunku. Zapowia­da się, że do zobaczenia na III edy­cji!

Opra­cow­awali: Anna Fidos i Bar­tosz Wesół
Zdję­cia: Woj­ciech Kaza­nec­ki


Orga­ni­za­torzy:

Zespół TEDx­U­ni­ver­si­ty­ofWar­saw: Aga­ta Noszczak, Anna Fidos, Bartłomiej Gicewicz, Bar­tosz Wesół, Jan Kwapisz, Mag­dale­na Front, Michał Sefa­ni­ak, San­dra Kub­lik, Jakub Saw­ic­ki.

Patroni: Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki, Wydzi­ał Fizy­ki UW, Koło Naukowe Filo­zofii Nau­ki UW, Fun­dac­ja Uni­ver­si­tatis Varso­vien­sis, Inku­ba­tor UW, Magiel, Radio Kam­pus, mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Fotorelac­ja z wydarzenia na Face­booku.

Strona inter­ne­towa wydarzenia > tutaj.

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy