Kluby „Filozofuj!” Poznań

Relacja z 5. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu pt. „Kultura? A cóż to takiego?”

Piąta debata poznańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 9 marca o godz. 18.00. W Centrum Kultury Amarant dyskutowali dr Cezary Kościelniak (UAM) i prof. Roman Kubicki (UAM). Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, czym jest kultura, jakie są jej relacje z filozofią, czy kultury można oceniać i czy między nimi możliwy jest dialog.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Krót­ki wywiad z koor­dy­na­torem Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu, udzielony dla Radia Afera pod­czas spotka­nia, o tym wydarze­niu i całej inic­jaty­wie „Filo­zo­fuj!” moż­na odsłuchać tutaj:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Cen­trum Kul­tu­ry Ama­rant za udostęp­nie­nie sali.

 

Kul­tura. Na co dzień niemal przezroczys­ta, intu­icyj­na, raczej doświad­czana niż rozu­mi­ana. Co wcale jed­nak nie oznacza: bezprob­le­mowa. Okaza­ła to doskonale dyskus­ja dra Cezarego Koś­ciel­ni­a­ka i prof. Romana Kubick­iego z Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu, która miała miejsce 9 mar­ca, i którą może­cie odsłuchać na naszej stron­ie.

Czym właś­ci­wie jest kul­tura? Jaką odgry­wa rolę? Co powiedzieć na tem­at relacji kul­tura – filo­zofia? Czy ist­nieje jed­ność w różnorod­noś­ci (zarówno w obrę­bie jed­nej kul­tu­ry jak i między kul­tur­a­mi)? A przy okazji, czy zasadne jest w ogóle mówie­nie o kul­turze w licz­bie poje­dynczej?

Dla obu goś­ci punk­tem wyjś­cia jest nakreśle­nie sze­rok­iej definicji kul­tu­ry. Dr Koś­ciel­ni­ak powołu­je się na obserwac­je Thomasa S. Elio­ta, zwraca­jąc uwagę na to, że to pew­na wspól­na wiz­ja świa­ta, dynam­iczny pro­ces tworzenia norm umożli­wia­ją­cy między inny­mi inter­pre­tację rzeczy­wis­toś­ci. Jed­nocześnie też pro­ces przekazy­wa­nia tych norm między pokole­ni­a­mi. Kul­tura samostanowi się zawsze w kon­tak­cie z inny­mi kul­tur­a­mi, przez porów­nanie, nawet jeśli nie ist­nieją narzędzia, aby w jakikol­wiek obiek­ty­wny sposób mówić o „dobrej” lub „złej” kul­turze. (Warto dodać, że cho­ci­aż brak takowych metod, nieustan­nie towarzyszy nam pokusa ulep­sza­nia innych kul­tur. Napię­cie między zmi­aną a nieingerowaniem w inność było zresztą tem­atem sporu rozmów­ców).


DSC_0141p
DSC_0437p
DSC_0434pp
DSC_0439p
DSC_0152p (1)
DSC_0104p
DSC_0142p
DSC_0418pp
DSC_0421pp
DSC_0133p
DSC_0111p (1)
DSC_0102p
DSC_0101p
DSC_0117p
DSC_0109p
DSC_0100p
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Fot. Mar­i­an­na Kaźmier­s­ka i Stanisław Korzeb.


Prof. Kubic­ki rzu­ca jeszcze inne światło na kul­turę – aby rozwi­jała się w sposób pełny, musimy przyjąć wobec siebie i świa­ta postawę akty­wną. Bez kryzysów, kry­ty­cyz­mu, polemi­ki karłowa­cieje.

Tu, zarówno dr Koś­ciel­ni­ak, jak i prof. Kubic­ki dostrze­ga­ją nadrzęd­ną rolę filo­zofii. Filo­zofia jest nauką, która obnaża oczy­wis­toś­ci, staw­ia­jąc nas przed niewygod­ny­mi pyta­ni­a­mi, a zatem i wywołu­je ważne spory. Dla dra Koś­ciel­ni­a­ka filo­zofia ma moc odt­warza­nia całoś­ciowego obrazu świa­ta, dlat­ego sta­je się meta­językiem potrzeb­nym innym dziedzi­nom, aby same siebie zrozu­mi­ały. Brak filo­zofii doprowadza dzisi­aj, w dobie zaawan­sowanych badań bio­log­icznych i tech­no­log­icznych, do redukcjoniz­mu i niebez­piecznej fetyszyza­cji neu­ronauk. Ale czy widz­imy ten sens w filo­zo­fowa­niu? Nie tylko pry­wat­nie, ale też jako przed­staw­iciele różnych branż i insty­tucji, także uni­w­er­syte­tu?

Lejt­mo­ty­wem spotka­nia okazał się więc kryzys: kul­tu­ry zachod­niej, pol­s­kich elit, uczel­ni wyższych, kryzys lib­er­al­iz­mu i kon­ser­watyz­mu. Do nich dochodzi swoisty rene­sans ruchów nar­o­dowych (nie tylko pol­s­kich), które uważa­ją „swo­ją” kul­turę za samowystar­czal­ną, co zawsze jest groźne, oraz kryzys wartoś­ci. „Basen aksjo­log­iczny”, „prze­sad­ny egal­i­taryzm”, „biesi­ad­ny stół wartoś­ci, przy którym siedzi więcej osób niż kiedykol­wiek” – dla obu filo­zofów to zda­je się główną przy­czyną nie­jas­nego poczu­cia, że coś w dzisiejszych cza­sach jest „nie tak”.

Jak zatem mówić o dia­logu między kul­tur­a­mi, sko­ro wewnątrz jed­nej sprzę­ga się tyle głosów? Dyskus­ja z pub­licznoś­cią toczyła się właśnie wokół tego pyta­nia i skutków kon­frontacji chrześ­ci­jańskiej Europy z islam­skim światem arab­skim. Wiedząc to wszys­tko o kul­turze (i nas w niej), czy w ogóle możli­wa jest jeszcze biesi­a­da przy jed­nym stole?

Alic­ja Chwieduk


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: dra Cezarego Koś­ciel­ni­a­kaprof. Romana Kuibick­iego,
  • Karoliny Jankowskiej i Tamary Stemp­ki – za prowadze­nie dyskusji.
  • przy­byłych za zain­tere­sowanie, niebanalne pyta­nia i własne ciekawe reflek­sje,
  • Radia Merkury i Stu­denck­iego Radia „Mete­or”, Radia Afera i Pul­su Poz­na­nia za patronat medi­al­ny,
  • Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego – Odd­zi­ał w Poz­na­niu i Insty­tu­towi Filo­zofii UAM za patronat,
  • Bib­liote­ki Kór­nick­iej PAN i Bib­liotece Raczyńs­kich za patronat i pomoc w pro­mocji wydarzenia,
  • Uni­w­er­syte­towi SWPS za patronat,
  • prof. Krzyszto­fa Brzechczy­na za pomoc w orga­ni­za­cji wydarzenia.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji udzi­ał wzięli:

dr Cezary Koś­ciel­ni­ak

Filo­zof, adi­unkt w Insty­tu­cie Kul­tur­oz­naw­st­wa UAM,
współpra­cown­ik mag­a­zynu Plus Minus i Pressji. Ostat­nio opub­likował “Frun­ze w meczecie” (2016) oraz “Uni­w­er­sytet, rozwój, kul­tura” (2016).

 

Prof. Roman Kubic­ki

Filo­zof, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zofii UAM, wykła­da również na UAP.
W szczegól­noś­ci intere­su­je się este­tyką, filo­zofią współczes­ną, filo­zofią kul­tu­ry i filo­zofią społeczno-poli­ty­czną. Opub­likował między inny­mi “Zmierzch sztu­ki. Nar­o­dziny ponowoczes­nej jed­nos­t­ki?” (1995) oraz “Egzys­tenc­jalne kon­tek­sty dzieła sztu­ki. Studi­um z pogranicza este­ty­ki i filo­zofii kul­tu­ry” (2013).

Dyskusję moderowały Karoli­na Jankows­ka Tama­ra Stemp­ka.

Koor­dy­na­torem spotka­nia był Bar­tosz Kurkows­ki.

Pon­ad­to wyjątkowo zasłużeni dla orga­ni­za­cji: Bar­tosz Dobies, Mar­i­an­na Kaźmier­czak, Paweł Kliks, Stanisław Korzeb.


Współor­ga­ni­za­tor

logo-intersophia

Koło naukowe Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu

Part­ner

logo-bk-1826

Bib­liote­ka Kór­nic­ka PAN

Patroni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logo03_jpglogometeortrans


Zob. relację z poprzed­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


Wydarze­nie jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu mias­ta Poz­nań.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy