Kluby „Filozofuj!” Poznań

Relacja z 5. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu pt. „Kultura? A cóż to takiego?”

Piąta debata poznańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 9 marca o godz. 18.00. W Centrum Kultury Amarant dyskutowali dr Cezary Kościelniak (UAM) i prof. Roman Kubicki (UAM). Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, czym jest kultura, jakie są jej relacje z filozofią, czy kultury można oceniać i czy między nimi możliwy jest dialog.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Krót­ki wywiad z koor­dy­na­to­rem Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Pozna­niu, udzie­lo­ny dla Radia Afe­ra pod­czas spo­tka­nia, o tym wyda­rze­niu i całej ini­cja­ty­wie „Filo­zo­fuj!” moż­na odsłu­chać tutaj:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Cen­trum Kul­tu­ry Ama­rant za udo­stęp­nie­nie sali.

 

Kul­tu­ra. Na co dzień nie­mal prze­zro­czy­sta, intu­icyj­na, raczej doświad­cza­na niż rozu­mia­na. Co wca­le jed­nak nie ozna­cza: bez­pro­ble­mo­wa. Oka­za­ła to dosko­na­le dys­ku­sja dra Ceza­re­go Kościel­nia­ka i prof. Roma­na Kubic­kie­go z Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, któ­ra mia­ła miej­sce 9 mar­ca, i któ­rą może­cie odsłu­chać na naszej stro­nie.

Czym wła­ści­wie jest kul­tu­ra? Jaką odgry­wa rolę? Co powie­dzieć na temat rela­cji kul­tu­ra – filo­zo­fia? Czy ist­nie­je jed­ność w róż­no­rod­no­ści (zarów­no w obrę­bie jed­nej kul­tu­ry jak i mię­dzy kul­tu­ra­mi)? A przy oka­zji, czy zasad­ne jest w ogó­le mówie­nie o kul­tu­rze w licz­bie poje­dyn­czej?

Dla obu gości punk­tem wyj­ścia jest nakre­śle­nie sze­ro­kiej defi­ni­cji kul­tu­ry. Dr Kościel­niak powo­łu­je się na obser­wa­cje Tho­ma­sa S. Elio­ta, zwra­ca­jąc uwa­gę na to, że to pew­na wspól­na wizja świa­ta, dyna­micz­ny pro­ces two­rze­nia norm umoż­li­wia­ją­cy mię­dzy inny­mi inter­pre­ta­cję rze­czy­wi­sto­ści. Jed­no­cze­śnie też pro­ces prze­ka­zy­wa­nia tych norm mię­dzy poko­le­nia­mi. Kul­tu­ra samo­sta­no­wi się zawsze w kon­tak­cie z inny­mi kul­tu­ra­mi, przez porów­na­nie, nawet jeśli nie ist­nie­ją narzę­dzia, aby w jaki­kol­wiek obiek­tyw­ny spo­sób mówić o „dobrej” lub „złej” kul­tu­rze. (War­to dodać, że cho­ciaż brak tako­wych metod, nie­ustan­nie towa­rzy­szy nam poku­sa ulep­sza­nia innych kul­tur. Napię­cie mię­dzy zmia­ną a nie­in­ge­ro­wa­niem w inność było zresz­tą tema­tem spo­ru roz­mów­ców).


Fot. Marian­na Kaź­mier­ska i Sta­ni­sław Korzeb.


Prof. Kubic­ki rzu­ca jesz­cze inne świa­tło na kul­tu­rę – aby roz­wi­ja­ła się w spo­sób peł­ny, musi­my przy­jąć wobec sie­bie i świa­ta posta­wę aktyw­ną. Bez kry­zy­sów, kry­ty­cy­zmu, pole­mi­ki kar­ło­wa­cie­je.

Tu, zarów­no dr Kościel­niak, jak i prof. Kubic­ki dostrze­ga­ją nad­rzęd­ną rolę filo­zo­fii. Filo­zo­fia jest nauką, któ­ra obna­ża oczy­wi­sto­ści, sta­wia­jąc nas przed nie­wy­god­ny­mi pyta­nia­mi, a zatem i wywo­łu­je waż­ne spo­ry. Dla dra Kościel­nia­ka filo­zo­fia ma moc odtwa­rza­nia cało­ścio­we­go obra­zu świa­ta, dla­te­go sta­je się meta­ję­zy­kiem potrzeb­nym innym dzie­dzi­nom, aby same sie­bie zro­zu­mia­ły. Brak filo­zo­fii dopro­wa­dza dzi­siaj, w dobie zaawan­so­wa­nych badań bio­lo­gicz­nych i tech­no­lo­gicz­nych, do reduk­cjo­ni­zmu i nie­bez­piecz­nej fety­szy­za­cji neu­ro­nauk. Ale czy widzi­my ten sens w filo­zo­fo­wa­niu? Nie tyl­ko pry­wat­nie, ale też jako przed­sta­wi­cie­le róż­nych branż i insty­tu­cji, tak­że uni­wer­sy­te­tu?

Lejt­mo­ty­wem spo­tka­nia oka­zał się więc kry­zys: kul­tu­ry zachod­niej, pol­skich elit, uczel­ni wyż­szych, kry­zys libe­ra­li­zmu i kon­ser­wa­ty­zmu. Do nich docho­dzi swo­isty rene­sans ruchów naro­do­wych (nie tyl­ko pol­skich), któ­re uwa­ża­ją „swo­ją” kul­tu­rę za samo­wy­star­czal­ną, co zawsze jest groź­ne, oraz kry­zys war­to­ści. „Basen aksjo­lo­gicz­ny”, „prze­sad­ny ega­li­ta­ryzm”, „bie­siad­ny stół war­to­ści, przy któ­rym sie­dzi wię­cej osób niż kie­dy­kol­wiek” – dla obu filo­zo­fów to zda­je się głów­ną przy­czy­ną nie­ja­sne­go poczu­cia, że coś w dzi­siej­szych cza­sach jest „nie tak”.

Jak zatem mówić o dia­lo­gu mię­dzy kul­tu­ra­mi, sko­ro wewnątrz jed­nej sprzę­ga się tyle gło­sów? Dys­ku­sja z publicz­no­ścią toczy­ła się wła­śnie wokół tego pyta­nia i skut­ków kon­fron­ta­cji chrze­ści­jań­skiej Euro­py z islam­skim świa­tem arab­skim. Wie­dząc to wszyst­ko o kul­tu­rze (i nas w niej), czy w ogó­le moż­li­wa jest jesz­cze bie­sia­da przy jed­nym sto­le?

Ali­cja Chwie­duk


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłu­chać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do:

  • naszych gości spe­cjal­nych: dra Ceza­re­go Kościel­nia­kaprof. Roma­na Kuibic­kie­go,
  • Karo­li­ny Jan­kow­skiej i Tama­ry Stemp­ki – za pro­wa­dze­nie dys­ku­sji.
  • przy­by­łych za zain­te­re­so­wa­nie, nie­ba­nal­ne pyta­nia i wła­sne cie­ka­we reflek­sje,
  • Radia Mer­ku­ry i Stu­denc­kie­go Radia „Mete­or”, Radia Afe­ra i Pul­su Pozna­nia za patro­nat medial­ny,
  • Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go – Oddział w Pozna­niu i Insty­tu­to­wi Filo­zo­fii UAM za patro­nat,
  • Biblio­te­ki Kór­nic­kiej PAN i Biblio­te­ce Raczyń­skich za patro­nat i pomoc w pro­mo­cji wyda­rze­nia,
  • Uni­wer­sy­te­to­wi SWPS za patro­nat,
  • prof. Krzysz­to­fa Brzech­czy­na za pomoc w orga­ni­za­cji wyda­rze­nia.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomo­cy.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spo­tka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji udział wzię­li:

dr Ceza­ry Kościel­niak

Filo­zof, adiunkt w Insty­tu­cie Kul­tu­ro­znaw­stwa UAM,
współ­pra­cow­nik maga­zy­nu Plus Minus i Pres­sji. Ostat­nio opu­bli­ko­wał “Frun­ze w mecze­cie” (2016) oraz “Uni­wer­sy­tet, roz­wój, kul­tu­ra” (2016).

 

Prof. Roman Kubic­ki

Filo­zof, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zo­fii UAM, wykła­da rów­nież na UAP.
W szcze­gól­no­ści inte­re­su­je się este­ty­ką, filo­zo­fią współ­cze­sną, filo­zo­fią kul­tu­ry i filo­zo­fią spo­łecz­no-poli­tycz­ną. Opu­bli­ko­wał mię­dzy inny­mi “Zmierzch sztu­ki. Naro­dzi­ny pono­wo­cze­snej jed­nost­ki?” (1995) oraz “Egzy­sten­cjal­ne kon­tek­sty dzie­ła sztu­ki. Stu­dium z pogra­ni­cza este­ty­ki i filo­zo­fii kul­tu­ry” (2013).

Dys­ku­sję mode­ro­wa­ły Karo­li­na Jan­kow­ska Tama­ra Stemp­ka.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia był Bar­tosz Kur­kow­ski.

Ponad­to wyjąt­ko­wo zasłu­że­ni dla orga­ni­za­cji: Bar­tosz Dobies, Marian­na Kaź­mier­czak, Paweł Kliks, Sta­ni­sław Korzeb.


Współ­or­ga­ni­za­tor

logo-intersophia

Koło nauko­we Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Pozna­niu

Part­ner

logo-bk-1826

Biblio­te­ka Kór­nic­ka PAN

Patro­ni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Pozna­niu

logo03_jpglogometeortrans


Zob. rela­cję z poprzed­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Pozna­niu spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


Wyda­rze­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne z budże­tu mia­sta Poznań.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy