Kluby „Filozofuj!” Poznań

Relacja z 5. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu pt. „Kultura? A cóż to takiego?”

Piąta debata poznańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 9 marca o godz. 18.00. W Centrum Kultury Amarant dyskutowali dr Cezary Kościelniak (UAM) i prof. Roman Kubicki (UAM). Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, czym jest kultura, jakie są jej relacje z filozofią, czy kultury można oceniać i czy między nimi możliwy jest dialog.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Krót­ki wywiad z koor­dy­na­torem Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu, udzielony dla Radia Afera pod­czas spotka­nia, o tym wydarze­niu i całej inic­jaty­wie „Filo­zo­fuj!” moż­na odsłuchać tutaj:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Cen­trum Kul­tu­ry Ama­rant za udostęp­nie­nie sali.

 

Kul­tura. Na co dzień niemal przezroczys­ta, intu­icyj­na, raczej doświad­czana niż rozu­mi­ana. Co wcale jed­nak nie oznacza: bezprob­le­mowa. Okaza­ła to doskonale dyskus­ja dra Cezarego Koś­ciel­ni­a­ka i prof. Romana Kubick­iego z Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu, która miała miejsce 9 mar­ca, i którą może­cie odsłuchać na naszej stron­ie.

Czym właś­ci­wie jest kul­tura? Jaką odgry­wa rolę? Co powiedzieć na tem­at relacji kul­tura – filo­zofia? Czy ist­nieje jed­ność w różnorod­noś­ci (zarówno w obrę­bie jed­nej kul­tu­ry jak i między kul­tur­a­mi)? A przy okazji, czy zasadne jest w ogóle mówie­nie o kul­turze w licz­bie poje­dynczej?

Dla obu goś­ci punk­tem wyjś­cia jest nakreśle­nie sze­rok­iej definicji kul­tu­ry. Dr Koś­ciel­ni­ak powołu­je się na obserwac­je Thomasa S. Elio­ta, zwraca­jąc uwagę na to, że to pew­na wspól­na wiz­ja świa­ta, dynam­iczny pro­ces tworzenia norm umożli­wia­ją­cy między inny­mi inter­pre­tację rzeczy­wis­toś­ci. Jed­nocześnie też pro­ces przekazy­wa­nia tych norm między pokole­ni­a­mi. Kul­tura samostanowi się zawsze w kon­tak­cie z inny­mi kul­tur­a­mi, przez porów­nanie, nawet jeśli nie ist­nieją narzędzia, aby w jakikol­wiek obiek­ty­wny sposób mówić o „dobrej” lub „złej” kul­turze. (Warto dodać, że cho­ci­aż brak takowych metod, nieustan­nie towarzyszy nam pokusa ulep­sza­nia innych kul­tur. Napię­cie między zmi­aną a nieingerowaniem w inność było zresztą tem­atem sporu rozmów­ców).


Fot. Mar­i­an­na Kaźmier­s­ka i Stanisław Korzeb.


Prof. Kubic­ki rzu­ca jeszcze inne światło na kul­turę – aby rozwi­jała się w sposób pełny, musimy przyjąć wobec siebie i świa­ta postawę akty­wną. Bez kryzysów, kry­ty­cyz­mu, polemi­ki karłowa­cieje.

Tu, zarówno dr Koś­ciel­ni­ak, jak i prof. Kubic­ki dostrze­ga­ją nadrzęd­ną rolę filo­zofii. Filo­zofia jest nauką, która obnaża oczy­wis­toś­ci, staw­ia­jąc nas przed niewygod­ny­mi pyta­ni­a­mi, a zatem i wywołu­je ważne spory. Dla dra Koś­ciel­ni­a­ka filo­zofia ma moc odt­warza­nia całoś­ciowego obrazu świa­ta, dlat­ego sta­je się meta­językiem potrzeb­nym innym dziedzi­nom, aby same siebie zrozu­mi­ały. Brak filo­zofii doprowadza dzisi­aj, w dobie zaawan­sowanych badań bio­log­icznych i tech­no­log­icznych, do redukcjoniz­mu i niebez­piecznej fetyszyza­cji neu­ronauk. Ale czy widz­imy ten sens w filo­zo­fowa­niu? Nie tylko pry­wat­nie, ale też jako przed­staw­iciele różnych branż i insty­tucji, także uni­w­er­syte­tu?

Lejt­mo­ty­wem spotka­nia okazał się więc kryzys: kul­tu­ry zachod­niej, pol­s­kich elit, uczel­ni wyższych, kryzys lib­er­al­iz­mu i kon­ser­watyz­mu. Do nich dochodzi swoisty rene­sans ruchów nar­o­dowych (nie tylko pol­s­kich), które uważa­ją „swo­ją” kul­turę za samowystar­czal­ną, co zawsze jest groźne, oraz kryzys wartoś­ci. „Basen aksjo­log­iczny”, „prze­sad­ny egal­i­taryzm”, „biesi­ad­ny stół wartoś­ci, przy którym siedzi więcej osób niż kiedykol­wiek” – dla obu filo­zofów to zda­je się główną przy­czyną nie­jas­nego poczu­cia, że coś w dzisiejszych cza­sach jest „nie tak”.

Jak zatem mówić o dia­logu między kul­tur­a­mi, sko­ro wewnątrz jed­nej sprzę­ga się tyle głosów? Dyskus­ja z pub­licznoś­cią toczyła się właśnie wokół tego pyta­nia i skutków kon­frontacji chrześ­ci­jańskiej Europy z islam­skim światem arab­skim. Wiedząc to wszys­tko o kul­turze (i nas w niej), czy w ogóle możli­wa jest jeszcze biesi­a­da przy jed­nym stole?

Alic­ja Chwieduk


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: dra Cezarego Koś­ciel­ni­a­kaprof. Romana Kuibick­iego,
  • Karoliny Jankowskiej i Tamary Stemp­ki – za prowadze­nie dyskusji.
  • przy­byłych za zain­tere­sowanie, niebanalne pyta­nia i własne ciekawe reflek­sje,
  • Radia Merkury i Stu­denck­iego Radia „Mete­or”, Radia Afera i Pul­su Poz­na­nia za patronat medi­al­ny,
  • Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego – Odd­zi­ał w Poz­na­niu i Insty­tu­towi Filo­zofii UAM za patronat,
  • Bib­liote­ki Kór­nick­iej PAN i Bib­liotece Raczyńs­kich za patronat i pomoc w pro­mocji wydarzenia,
  • Uni­w­er­syte­towi SWPS za patronat,
  • prof. Krzyszto­fa Brzechczy­na za pomoc w orga­ni­za­cji wydarzenia.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji udzi­ał wzięli:

dr Cezary Koś­ciel­ni­ak

Filo­zof, adi­unkt w Insty­tu­cie Kul­tur­oz­naw­st­wa UAM,
współpra­cown­ik mag­a­zynu Plus Minus i Pressji. Ostat­nio opub­likował “Frun­ze w meczecie” (2016) oraz “Uni­w­er­sytet, rozwój, kul­tura” (2016).

 

Prof. Roman Kubic­ki

Filo­zof, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zofii UAM, wykła­da również na UAP.
W szczegól­noś­ci intere­su­je się este­tyką, filo­zofią współczes­ną, filo­zofią kul­tu­ry i filo­zofią społeczno-poli­ty­czną. Opub­likował między inny­mi “Zmierzch sztu­ki. Nar­o­dziny ponowoczes­nej jed­nos­t­ki?” (1995) oraz “Egzys­tenc­jalne kon­tek­sty dzieła sztu­ki. Studi­um z pogranicza este­ty­ki i filo­zofii kul­tu­ry” (2013).

Dyskusję moderowały Karoli­na Jankows­ka Tama­ra Stemp­ka.

Koor­dy­na­torem spotka­nia był Bar­tosz Kurkows­ki.

Pon­ad­to wyjątkowo zasłużeni dla orga­ni­za­cji: Bar­tosz Dobies, Mar­i­an­na Kaźmier­czak, Paweł Kliks, Stanisław Korzeb.


Współor­ga­ni­za­tor

logo-intersophia

Koło naukowe Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu

Part­ner

logo-bk-1826

Bib­liote­ka Kór­nic­ka PAN

Patroni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logo03_jpglogometeortrans


Zob. relację z poprzed­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


Wydarze­nie jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu mias­ta Poz­nań.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy