Filozofia kultury Kluby „Filozofuj!” Warszawa

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Warszawie pt. „Kultura? A cóż to takiego?”

19 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Warszawie. Poświęcone było zagadnieniom stanowiącym temat przewodni jedenastego numeru „Filozofuj!” – kulturze, jej przemianom oraz relacjom międzykulturowym. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: prof. Jacek Hołówka oraz prof. Robert Piłat.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Czym jest kul­tu­ra? Jakie są jej rela­cje z filo­zo­fią? Czy moż­li­wy jest dia­log mię­dzy­kul­tu­ro­wy? – na te pyta­nia zapro­sze­ni goście pró­bo­wa­li odpo­wie­dzieć w pierw­szej czę­ści spo­tka­nia, zaś w dru­giej jego czę­ści odby­ła się dys­ku­sja z publicz­no­ścią, za punkt wyj­ścia mają­ca wcze­śniej­sze rozważania.

Dys­ku­sję roz­po­czął prof. Piłat, któ­ry, odpo­wia­da­jąc na pyta­nie o isto­tę kul­tu­ry, nawią­zał do słów Mat­thew Arnol­da: „Kul­tu­ra to naj­lep­sze, co ludzie stwo­rzy­li” i zwró­cił uwa­gę, iż samo zro­zu­mie­nie zna­cze­nia tego zda­nia już wyma­ga uczest­nic­twa w kul­tu­rze. Bez okre­ślo­ne­go rozu­mie­nia kul­tu­ry nie wie­dzie­li­by­śmy, co wła­ści­wie zna­czy „naj­lep­sze” czy też „stwo­rzyć”. Taka sytu­acja powo­du­je licz­ne para­dok­sy. Prof. Piłat, poda­jąc ich przy­kła­dy, wska­zał m. in. na spo­so­by kształ­to­wa­nia się rela­cji mię­dzy „sta­rym” a „nowym” w kul­tu­rze, wykra­cza­nie bytów kul­tu­ry poza świat fizycz­ny czy też świa­do­mość dzia­ła­nia twór­cze­go. Jed­nak z dru­giej stro­ny zanik świa­do­mej reflek­sji nad kre­owa­niem kul­tu­ry pro­wa­dzi do jej upad­ku. Kon­klu­zją wypo­wie­dzi prof. Piła­ta było stwier­dze­nie o bez­rad­no­ści kul­tu­ry w defi­nio­wa­niu samej siebie.

Prof. Hołów­ka zauwa­żył, że kul­tu­rę moż­na rozu­mieć w spo­sób bar­dziej try­wial­ny. Zda­niem filo­zo­fa powin­ni­śmy patrzeć na róż­no­ra­kie cywi­li­za­cje tak, jak czy­nią to przy­rod­ni­cy – badać ich funk­cjo­nal­ność, pro­ce­sy w nich zacho­dzą­ce, ich otwar­tość, ela­stycz­ność czy warun­ki roz­wo­ju. Nie nale­ży spro­wa­dzać kul­tur do norm moral­nych, opła­cal­no­ści eko­no­micz­nej czy siły mili­tar­nej i oce­niać ich pod tym wzglę­dem, porów­nu­jąc ze sobą. Taka reduk­cja powo­du­je bowiem uzna­nie jed­nych kul­tur za lep­sze od innych. Jedy­ne kry­te­rium oce­ny kul­tu­ry może sta­no­wić jej sto­su­nek do okru­cień­stwa. Oce­na taka nie jest war­to­ścio­wa­niem, gdyż żad­na kul­tu­ra na prze­strze­ni wie­ków nie glo­ry­fi­ko­wa­ła w spo­sób bez­po­śred­ni okru­cień­stwa. Jest więc ono po pro­stu sprzecz­ne z ludz­ką naturą.


Fot. Mar­cin Będkowski


W kul­tu­rze, zda­niem prof. Piła­ta, ist­nie­ją dwa nur­ty: nurt spon­ta­nicz­ne­go two­rze­nia oraz nurt auto­ewa­lu­acji, samo­kry­ty­cy­zmu. Są one czę­ścią tej samej cywi­li­za­cji. Bez auto­re­flek­sji kul­tu­ra była­by jedy­nie eks­pre­sją ludz­kiej inte­li­gen­cji. Pod­le­ga ona jed­nak nie­ustan­ne­mu „samo­prze­sie­wa­niu” – szu­ka cze­goś wyż­sze­go, lep­sze­go, cze­goś dosko­na­łe­go. Prof. Piłat wska­zał tu na trans­cen­dent­ne źró­dła kultury.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się pró­bą zna­le­zie­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie, czym jest dia­log mię­dzy­kul­tu­ro­wy. Prof. Hołów­ka stwier­dził, iż dia­log moż­li­wy jest jedy­nie mię­dzy jed­nost­ka­mi. Cóż bowiem zna­czy „dia­log pomię­dzy kul­tu­ra­mi”? Sfor­mu­ło­wa­nie to nie­sie ryzy­ko takiej jego inter­pre­ta­cji, któ­ra pro­wa­dzić może do dąże­nia do ujed­no­li­ca­nia kul­tur. Może­my jed­nak, jak mówi pan pro­fe­sor, po pro­stu „pozo­stać na swo­ich miej­scach”. Taka posta­wa jest dobrą for­mą inte­rak­cji — nie wyklu­cza oso­bi­stych trans­fe­rów, podró­ży oraz wymia­ny opi­nii pomię­dzy jed­nost­ka­mi. Podob­nie zda­niem prof. Piła­ta jedy­ną sku­tecz­ną płasz­czy­zną poro­zu­mie­nia jest, wpraw­dzie nie­de­fi­nio­wal­ne, lecz intu­icyj­nie dla wszyst­kich zro­zu­mia­łe, oso­bi­ste doświad­cze­nie kulturowe.

Sta­ni­sław Puchniewicz


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia składamy:

  • gospo­da­rzo­wi – Klu­bo­ka­wiar­ni Tara­buk,
  • dys­ku­tan­tom – prof. Jac­ko­wi Hołów­ce i prof. Rober­to­wi Piła­to­wi,
  • pro­wa­dzą­cej – dr. Aga­cie Łukom­skiej,
  • reje­stru­ją­ce­mu rela­cję audio – Radiu Filo­zo­ficz­ne­mu „Sed Contra”,
  • foto­gra­fo­wi  – Mar­ci­no­wi Będ­kow­skie­mu,
  • patro­nom  – Col­le­gium Civi­tas, Kołu Nauko­we­mu Meta­fi­zy­ków UKSW, Insty­tu­to­wi Filo­zo­fii UKSW, Wydzia­ło­wi Filo­zo­fii Chrze­ści­jań­skiej UKSW, Radiu Kam­pus, Radiu Kolor.

Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Zapis trans­mi­sji na żywo:


W dys­ku­sji udział wzięli:

holowkaProf. dr hab. Jacek Hołówka

Ur. w 1943 r. we Lwo­wie. Eme­ry­to­wa­ny pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Obec­nie pro­fe­sor filo­zo­fii w Peda­go­gium w War­sza­wie. Redak­tor „Prze­glą­du Filo­zo­ficz­ne­go”. Zaj­mu­je się filo­zo­fią ana­li­tycz­ną, moral­ną i poli­tycz­ną. Hob­by: ope­ra (sam nie śpie­wa), kolar­stwo ama­tor­skie (jeź­dzi).

pilatProf. dr hab. Robert Piłat

Pro­fe­sor filo­zo­fii na UKSW. Zaj­mu­je się filo­zo­fią umy­słu, epi­ste­mo­lo­gią, ety­ką, filo­zo­fią lite­ra­tu­ry. Pro­pa­ga­tor filo­zo­fii w szko­łach i radiu. Autor wie­lu cykli audy­cji radio­wych poświę­co­nych filo­zo­fii. Obec­nie współ­pro­wa­dzi w Pro­gra­mie Dru­gim Pol­skie­go Radia cykl zaty­tu­ło­wa­ny „Rachu­nek myśli”. W wol­nych chwi­lach ama­tor­sko muzy­ku­je, odby­wa dale­kie wypra­wy rowe­ro­we i w poszu­ki­wa­niu nowych dźwię­ków nigdy nie opusz­cza festi­wa­lu „War­szaw­ska Jesień”.

Dys­ku­sję mode­ro­wa­ła dr Aga­ta Łukom­skaa koor­dy­na­to­ra­mi spo­tka­nia byli Kamil Radzi­szew­ski i Mar­ty­na Świę­cic­ka.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.


Partner

tarabuk

Patroni naukowi

Dzie­kan Wydzia­łu Filo­zo­fii Chrze­ści­jań­skiej UKSW

Prof. dr hab. Anna Latawiec

wydzial-filozofii-chrzescijanskiej-uksw-logotyp

Dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zo­fii WFCH UKSW

Prof. dr hab. Grze­gorz Bugajak

Rek­tor Col­le­gium Civitas

Prof. dr hab. Sta­ni­sław Mocek

Koło Nauko­we Stu­den­tów Filo­zo­fii UKSW

kolo-naukowe-studentow-filozofii-uksw

Koło Nauko­we Meta­fi­zy­ków UKSW

kolo-naukowe-metafizykow-uksw

Patroni medialni

header_logo_radio_kolor

radiokampus_bum

radio-filozoficzne-sed-contra-logotyp


Zob. rela­cje WIDEO ze spo­tkań Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy