Katowice Kluby „Filozofuj!” Relacje i reportaże

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Katowicach: Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza?

W piątek 16 grudnia odbyła się pierwsza debata Klubu „Filozofuj!” w Katowicach. O godzinie 18.00 w kawiarni Bellmer Café zgromadziło się kilkadziesiąt osób poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące relacji zachodzących między filozofią a nauką. Spotkanie koncentrowało się na zagadnieniach, o których traktuje 10. numer „Filozofuj!”. Wyjątkowy charakter debaty zapewniło zetknięcie się przedstawicieli dwóch środowisk: fizyków reprezentował prof. Krystian Roleder natomiast filozofów - prof. Krzysztof. T. Wieczorek i dr Szymon Makuła, wszyscy związani z Uniwersytetem Śląskim.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Dysku­tan­ci zabrali nas we wspani­ałą filo­zoficzną podróż, w której nie zabrakło humoru, aneg­dot oraz inspiru­ją­cych ekspery­men­tów myślowych. Spotkanie prze­b­ie­gało w atmos­ferze intelek­tu­al­nego dyskur­su, a jego charak­ter znakomi­cie odd­a­je fraza „filo­zof jako myślic­jant”. Tego fra­pu­jącego neol­o­giz­mu użył dr Szy­mon Makuła w odpowiedzi na pytanie o rolę filo­zofii w świecie zdomi­nowanym przez naukę. Jego zdaniem, do filo­zo­fa należy rola strażni­ka kry­ty­cznego myśle­nia, „pro­gram­a­to­ra anty­wirusów” w świecie, który jak twierdzi nie jest zdomi­nowany przez naukę, lecz tech­nologię. Do powyższego pyta­nia usto­sunkowali się także pozostali dysku­tan­ci. Zdaniem prof. Krzyszto­fa T. Wiec­zor­ka, wyróżnić moż­na kil­ka zasad­niczych obszarów, w których filo­zofia jest niezbęd­na. Jed­nym z nich jest dydak­ty­ka, w której rola filo­zofii sprowadza się do pro­pe­deu­ty­ki pra­cy intelek­tu­al­nej. Ist­nieje także taki rodzaj sporów, których pod­ję­cie możli­we jest jedynie na grun­cie filo­zofii, czego przykła­dem może być kon­flikt pomiędzy real­izmem a antyre­al­izmem. Pro­fe­sor Krzysztof T. Wiec­zorek wskazał także na to, że filo­zof dys­ponu­je wyróż­ni­a­ją­cym go instru­men­tar­i­um poję­ciowym, które może służyć jako narzędzie do pra­cy z człowiekiem boryka­ją­cym się z prob­le­ma­mi natu­ry egzys­tenc­jal­nej. Z kolei pro­fe­sor Krys­t­ian Roled­er zwró­cił uwagę na fakt, że fizy­ka jest nauką sza­le­nie fas­cynu­jącą, lecz jed­nocześnie ta fas­cy­nac­ja budzi pewien niepokój związany z brakiem gen­er­al­nego namysłu nad obszarem prowad­zonych badań. Filo­zofia zaś, ma pomóc w szer­szym spo­jrze­niu na prob­lem oraz wskazać na to, co jest w nauce istotne.W pier­wszej częś­ci debaty zaproszeni myśli­ciele dysku­towali także nad zagad­nie­niem doty­czą­cym charak­teru wiedzy naukowej, mianowicie, nad dyle­matem jej prawdzi­woś­ci. Uznali oni, że choć zdefin­iowanie prawdzi­woś­ci dzi­ałań naukowych jest przed­sięwz­ię­ciem sza­le­nie karkołom­nym, to jed­nak nau­ka potrze­bu­je prawdy. Tym samym trzy­manie się prawdzi­woś­ci pro­ce­dur kon­trol­nych w upraw­ia­n­iu nau­ki daje nam intelek­tu­al­ny kom­fort. Zdaniem pro­fe­so­ra Krzyszto­fa T. Wiec­zor­ka jed­nym z pry­marnych celów nau­ki jest znalezie­nie odpowiedzi na pyta­nia o to jak jest? i co zro­bić?, które wynika­ją z nat­u­ral­nej i wrod­zonej chę­ci człowieka do poz­na­nia prawdy. Pro­fe­sor Krys­t­ian Roled­er zwró­cił uwagę na prob­lem sprowadza­nia wiedzy naukowej jedynie do kat­e­gorii użytecznoś­ci. Jego zdaniem „…aby wiedza była użytecz­na, to musi być prawdzi­wa, nato­mi­ast aby była prawdzi­wa, to użytecz­na być nie musi”. Wiedza, która jest wiedzą prawdzi­wą nie może posi­adać ram cza­sowych ani eko­nom­icznych ograniczeń. Wobec tego stwierdza on pier­wszeńst­wo wiedzy prawdzi­wej nad użyteczną.

W drugiej częś­ci spotka­nia głos został odd­any pub­licznoś­ci, wśród której nie zabrakło stu­den­tów, wykład­ow­ców oraz pasjonatów filo­zofii spoza środowiska aka­demick­iego. Dyskus­ja była równie owoc­na, toczyła się wokół pytań doty­czą­cych kwestii wartoś­ciowa­nia per­cepcji przez nasze mod­ele poz­naw­cze, reprezen­towanych przez dysku­tan­tów kon­cepcji prawdy w odniesie­niu do użytecznoś­ci, a także słusznoś­ci tezy głoszącej, iż naczel­nym celem nau­ki jest poz­nanie prawdy. Spotkanie zakończyło się po pon­ad dwóch godz­i­nach fas­cynu­jącej intelek­tu­al­nej ucz­ty.

                                                                                                                                                                       Maria Bartkows­ka


Serdecznie zaprasza­my do wysłucha­nia nagra­nia z katow­ick­iej debaty.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • Bellmer Cafe – za udostęp­nie­nie sali oraz wspar­cie w cza­sie spotka­nia,
  • goś­ci spec­jal­nych – dr. Szy­mona Makuły, prof. dr. hab. Krys­tiana Roled­era, prof.  dr. hab. Krzyszto­fa T. Wiec­zor­ka,
  • Krzyszto­fa Rakowskiego – postaci niebanal­nej, za wspani­ałe  poprowadze­nie spotka­nia,
  • Mateusza Tofil­skiego i Domini­ka Niedźwieck­iego – za wspar­cie oraz świet­ną pracę pro­mo­cyjną.

Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

Dr Szymon Makuła: Dok­tor filo­zofii, współpracu­je z Insty­tutem Logi­ki i Metodologii UŚ. Intere­su­je się metodologią nauk, myśle­niem kry­ty­cznym, metafilo­zofią i filo­zofią myśle­nia spiskowego. Wolne chwile spędza gra­jąc w gry kom­put­erowe.

 

Prof. dr hab. Krys­t­ian Roled­er: Kierown­ik zakładu Fizy­ki Fer­roelek­tryków Insty­tu­tu Fizy­ki Uni­w­er­syte­tu Śląskiego. W 1990 roku otrzy­mał tytuł dok­to­ra habil­i­towanego z zakre­su fizy­ki doświad­czal­nej i fizy­ki fer­roelek­tryków.  W 1999 roku otrzy­mał tytuł pro­fe­so­ra. Jest autorem 110 pub­likacji w cza­sopis­mach o zasięgu świa­towym. Od 2000 roku współredak­tor między­nar­o­dowego cza­sopis­ma naukowego „Phase Tran­si­tions”. Współor­ga­ni­za­tor Inter­dyscy­pli­narnego Sem­i­nar­i­um „Prob­lem granic w filo­zofii i nauce”, między­nar­o­dowych kon­fer­encji E‑MRS „Func­tion­al per­ovski­ets”, Warsza­wa, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016. Od 1992 do 1995 roku koor­dy­na­tor, z ramienia Insty­tu­tu Fizy­ki UŚ, Europe­jskiego Pro­gra­mu Wymi­any Stu­den­tów Fizy­ki (EMSPS) pod egidą Europe­jskiego Towarzyst­wa Fizy­cznego.  Zor­ga­ni­za­tor  wiz­y­ty oraz wykładu lau­re­a­ta Nagrody Nobla z 1984 r. prof. Car­lo Rubii z Włoch w 2011 roku. Był także pro­mo­torem pier­wszej w Uni­w­er­syte­cie Śląskim pra­cy dok­torskiej „these de co-tutelle”, wykony­wanej w ramach umowy między Uni­w­er­sytetem Śląskim i Uni­w­er­sytetem w Metz we Francji, zakońc­zonej w 1997 roku.

Prof dr hab. Krzysztof T. Wiec­zorek: Kierown­ik Zakładu Logi­ki i Metodologii w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego. Ukończył stu­dia mag­is­ter­skie z matem­aty­ki na Uni­w­er­syte­cie Śląskim oraz 2 semes­try teologii na Albert-Lud­wigs-Uni­ver­sität we Freibur­gu im Breis­gau. Stu­diował także filo­zofię jako wol­ny słuchacz na uni­w­er­syte­tach w Krakowie i Lublin­ie. Tytuł dok­to­ra nauk human­isty­cznych w zakre­sie filo­zofii otrzy­mał w 1986 roku, habil­i­tację w roku 1994, nato­mi­ast pro­fe­sorem nauk human­isty­cznych jest od 2005 roku. Kierun­ki aktu­al­nie prowad­zonych badań naukowych to his­to­ria filo­zofii XX wieku (zwłaszcza w obszarze niemieck­o­języ­cznym), fenom­e­nolo­gia, filo­zofia spotka­nia i dia­logu, wybrane prob­le­my teorii poz­na­nia i filo­zofii języ­ka, ontolo­gia i epis­te­molo­gia wartoś­ci, filo­zofia humoru, filo­zofia religii, tana­tolo­gia, teo­ria decyzji z ele­men­ta­mi logi­ki, prak­se­ologii i psy­chologii, filo­zofia wychowa­nia, obec­ność zagad­nień i metod filo­zofii w życiu pub­licznym oraz w dyskur­sie medi­al­nym i poli­ty­cznym. Jest autorem czterech książek i pon­ad dwus­tu prac naukowych.

Dyskusję moderował Krzysztof Rakows­ki, a koor­dy­na­torem spotka­nia była Maria Bartkows­ka.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Partner

Patroni


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy