Kluby „Filozofuj!” Kraków Relacje i reportaże

Relacja z 5. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie: „Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza?”

Piąte spotkanie „Filozofuj!” jak zawsze odbyło się w przemiłej atmosferze w sprzyjającej intelektualnym wędrówkom księgarnio-kawiarni De Revolutionibus w Krakowie. Goście specjalni – dr hab. Janusz Majcherek (UP) i prof. dr hab. Tomasz Placek (UJ) – z pełną dozą optymizmu poznawczego i anegdotycznym podejściem do sprawy rozważali naukę w kontekście filozoficznym.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


To, co zapro­szo­nych myśli­cie­li inte­re­so­wa­ło naj­bar­dziej, to miej­sce filo­zo­fii w dys­kur­sie nauko­wym. Czy filo­zo­fia wciąż ma być „służ­ką” innych nauk, czy może jest dys­cy­pli­ną w peł­ni samo­dziel­ną, dzia­ła­ją­cą w ode­rwa­niu od nauk ści­słych? Czy w świe­cie, w któ­rym poję­cie praw­dy jest nie­sta­bil­ne i coraz mniej jest wśród nas scjen­ty­stów, wciąż pokła­da­my ufność w nauce? Na te pyta­nia sta­ra­li się zna­leźć odpo­wiedź nasi goście. Wtó­ro­wa­ła im publicz­ność, dla któ­rej inte­re­su­ją­cy był tak­że pro­blem natu­ra­li­za­cji filo­zo­fii oraz związ­ki kul­tu­ry z nauką. Ponad­to intry­gu­ją­ce były roz­wa­ża­nia o roli samej filo­zo­fii nauki w kon­tek­ście nauk ści­słych. Z jed­nej stro­ny pro­fe­so­ro­wie zgo­dzi­li się, że jest ona pod­po­rząd­ko­wa­na tym naukom, ale z dru­gie stro­ny przy­zna­li, że nie moż­na zapo­mi­nać o jej naj­waż­niej­szej funk­cji – kry­ty­ce doko­nań dys­cy­plin przy­rod­ni­czych i współ­cze­sne­go świa­ta technologii.Wszyst­kie te wąt­pli­wo­ści zmie­rza­ły w stro­nę nie­zwy­kle istot­ne­go pyta­nia: jeśli dowie­my się praw­dy, to co z tego? Odpo­wiedź wyda­je się oczy­wi­sta – zaspo­ko­imy swo­ją cie­ka­wość. Nato­miast co, jeśli znaj­dzie­my w świe­cie praw­dę, ale oka­że się ona cał­ko­wi­cie nieciekawa? 

Ser­decz­nie zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spo­tka­nia w celu uzy­ska­nia szer­sze­go spoj­rze­nia na wąt­pli­wo­ści doty­czą­ce rela­cji nauki i filo­zo­fii. War­to też same­mu pochy­lić się nad pyta­nia­mi, któ­re padły pod­czas deba­ty i przy­łą­czyć się do wspól­ne­go dąże­nia do pozna­nia prawdy.

Aga­ta Dziuba


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do:

  • gości spe­cjal­nych – prof. dr. hab. Toma­sza Plac­ka , dr. hab. Janu­sza Majcherka,
  • Mar­ty Emi­lii Bie­liń­skiej –  pro­wa­dzą­ca spotkanie,
  • Zbi­gnie­wa Gra­bow­skie­go – dzię­ki Nie­mu mamy rela­cję audio i wideo ze spotkania,
  • Micha­ła Cie­siel­ki – za pomoc przy pro­mo­cji spotkania.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomocy.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

tomasz_placekprof. dr hab. Tomasz Pla­cek  Pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Obec­nie pra­cu­je nad teo­rią roz­ga­łę­zia­ją­cych się histo­rii (bran­ching spa­ce-times) i jej zasto­so­wa­niem do kwe­stii takich jak: deter­mi­nizm i przy­czy­no­wość, inter­pre­ta­cje praw­do­po­do­bień­stwa i mecha­ni­ki kwan­to­wej oraz zagad­nie­nie ludz­kich dzia­łań spraw­czych. Wcze­śniej inte­re­so­wał się filo­zo­fią mate­ma­ty­ki. Jego dru­gą pasją jest pływanie.

 

janusz-a-majcherekdr hab. Janusz Maj­che­rek, prof. UP  Pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Kra­ko­wie, kie­row­nik Kate­dry Socjo­lo­gii Kul­tu­ry. Zaj­mu­je się filo­zo­fią i socjo­lo­gią kul­tu­ry, filo­zo­fią spo­łecz­ną i poli­tycz­ną. Autor dzie­ła  „Źró­dła rela­ty­wi­zmu w nauce i kul­tu­rze XX wie­ku. Od teo­rii względ­no­ści do post­mo­der­ni­zmu”. Publi­cy­sta, współ­pra­cu­je z „Tygo­dni­kiem Powszech­nym,” lau­re­at Nagro­dy Kisiela.

 

Dys­ku­sję mode­ro­wa­ła Mar­ta Emi­lia Bie­liń­ska, a koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia była Aga­ta Dziu­ba.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.


Partner

logo-de-revo

Patron

logo (1)


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy