Kluby „Filozofuj!” Kraków Relacje i reportaże

Relacja z 5. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Krakowie: „Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza?”

Piąte spotkanie „Filozofuj!” jak zawsze odbyło się w przemiłej atmosferze w sprzyjającej intelektualnym wędrówkom księgarnio-kawiarni De Revolutionibus w Krakowie. Goście specjalni – dr hab. Janusz Majcherek (UP) i prof. dr hab. Tomasz Placek (UJ) – z pełną dozą optymizmu poznawczego i anegdotycznym podejściem do sprawy rozważali naukę w kontekście filozoficznym.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


To, co zapros­zonych myśli­cieli intere­sowało najbardziej, to miejsce filo­zofii w dyskur­sie naukowym. Czy filo­zofia wciąż ma być „służką” innych nauk, czy może jest dyscy­pliną w pełni samodziel­ną, dzi­ała­jącą w oder­wa­niu od nauk ścisłych? Czy w świecie, w którym poję­cie prawdy jest niesta­bilne i coraz mniej jest wśród nas scjen­tys­tów, wciąż pokładamy ufność w nauce? Na te pyta­nia starali się znaleźć odpowiedź nasi goś­cie. Wtórowała im pub­liczność, dla której intere­su­ją­cy był także prob­lem nat­u­ral­iza­cji filo­zofii oraz związ­ki kul­tu­ry z nauką. Pon­ad­to intrygu­jące były rozważa­nia o roli samej filo­zofii nau­ki w kon­tekś­cie nauk ścisłych. Z jed­nej strony pro­fe­sorowie zgodzili się, że jest ona pod­porząd­kowana tym naukom, ale z drugie strony przyz­nali, że nie moż­na zapom­i­nać o jej najważniejszej funkcji – kry­tyce dokon­ań dyscy­plin przy­rod­niczych i współczes­nego świa­ta tech­nologii.Wszys­tkie te wąt­pli­woś­ci zmierza­ły w stronę niezwyk­le istot­nego pyta­nia: jeśli dowiemy się prawdy, to co z tego? Odpowiedź wyda­je się oczy­wista – zaspokoimy swo­ją cieka­wość. Nato­mi­ast co, jeśli zna­jdziemy w świecie prawdę, ale okaże się ona całkowicie nieciekawa?

Serdecznie zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia w celu uzyska­nia szer­szego spo­jrzenia na wąt­pli­woś­ci doty­czące relacji nau­ki i filo­zofii. Warto też samemu pochylić się nad pyta­ni­a­mi, które padły pod­czas debaty i przyłączyć się do wspól­nego dąże­nia do poz­na­nia prawdy.

Aga­ta Dzi­u­ba


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • goś­ci spec­jal­nych – prof. dr. hab. Tomasza Plac­ka , dr. hab. Janusza Majcher­ka,
  • Mar­ty Emilii Bielińskiej –  prowadzą­ca spotkanie,
  • Zbig­niewa Grabowskiego – dzię­ki Niemu mamy relację audio i wideo ze spotka­nia,
  • Michała Ciesiel­ki – za pomoc przy pro­mocji spotka­nia.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

tomasz_placekprof. dr hab. Tomasz Placek  Pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Obec­nie pracu­je nad teorią roz­gałęzi­a­ją­cych się his­torii (branch­ing space-times) i jej zas­tosowaniem do kwestii takich jak: deter­minizm i przy­czynowość, inter­pre­tac­je praw­dopodobieńst­wa i mechani­ki kwan­towej oraz zagad­nie­nie ludz­kich dzi­ałań spraw­czych. Wcześniej intere­sował się filo­zofią matem­aty­ki. Jego drugą pasją jest pły­wanie.

 

janusz-a-majcherekdr hab. Janusz Majcherek, prof. UP  Pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Ped­a­gog­icznego w Krakowie, kierown­ik Kat­edry Socjologii Kul­tu­ry. Zaj­mu­je się filo­zofią i socjologią kul­tu­ry, filo­zofią społeczną i poli­ty­czną. Autor dzieła  „Źródła relaty­wiz­mu w nauce i kul­turze XX wieku. Od teorii względ­noś­ci do post­mod­ern­iz­mu”. Pub­l­i­cys­ta, współpracu­je z „Tygod­nikiem Powszech­nym,” lau­re­at Nagrody Kisiela.

 

Dyskusję moderowała Mar­ta Emil­ia Bielińs­ka, a koor­dy­na­torem spotka­nia była Aga­ta Dzi­u­ba.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Partner

logo-de-revo

Patron

logo (1)


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy