Filozofia nauki Lublin

Relacja z czwartego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Lublinie pt. „Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza?” – wokół nr. 10 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Lubelskie spotkanie Klubu „Filozofuj!” poruszające temat relacji między nauką i filozofią odbyło się tym razem w pubie Czarna Owca. W ten chłodny listopadowy wieczór publiczność bardzo szybko zapełniła wszystkie dostępne miejsca, by móc wysłuchać zaproszonych gości specjalnych. Gdy tylko ucichła muzyka, dr hab. Andrzej Łukasik i prof. dr hab. Zenon Roskal rozpoczęli niezwykle ciekawą dyskusję, moderowaną przez Jacka Jarockiego, redaktora prowadzącego numeru „Filozofuj!” dotyczącego omawianej tematyki.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Pubu Czar­na Owca  za udo­stęp­nie­nie sali.

czarna-owca-lublin

Przez ponad godzi­nę zapro­sze­ni goście odpo­wia­da­li na pyta­nia zada­wa­ne przez mode­ra­to­ra, a tak­że odno­si­li się wza­jem­nie do swo­ich wypo­wie­dzi. Roz­bież­ność poglą­dów ujaw­ni­ła się już przy pierw­szym pyta­niu – według prof. Łuka­si­ka filo­zo­fii nie nale­ży upra­wiać nie­za­leż­nie od nauki, nato­miast zda­niem prof. Roskal nauka nie może krę­po­wać filo­zo­fii. Odpo­wie­dzi na kolej­ne pyta­nia doty­czy­ły wpły­wu filo­zo­fii na naukę oraz uży­tecz­no­ści i praw­dzi­wo­ści wie­dzy nauko­wej.


No Sli­de Found In Sli­der.

Fot. Andrzej Zyku­bek.


Gdy głos zabra­ła publicz­ność, poziom pytań utrzy­my­wał się na rów­nie wyso­kim pozio­mie. Poru­szo­ne zosta­ły tema­ty doty­czą­ce miej­sca teo­lo­gii i reli­gii we współ­cze­snym, zdo­mi­no­wa­nym przez naukę świe­cie, pocie­sze­nia, jakie ludzie znaj­du­ją w tech­no­lo­gii, naśla­dow­nic­twa nauki przez filo­zo­fię, a tak­że ide­olo­gii obec­nej we współ­cze­snej nauce. Naj­więk­sze kon­tro­wer­sje wśród publicz­no­ści wzbu­dzi­ła teza posta­wio­na przez prof. Roska­la gło­szą­ca, że nauka, wbrew panu­ją­cej opi­nii, jest istot­nie młod­sza od filo­zo­fii.

Pra­wie dwu­go­dzin­ne spo­tka­nie, któ­re zgro­ma­dzi­ło ponad 50 osób, zosta­ło zakoń­czo­ne zapro­sze­niem na kolej­ną deba­tę filo­zo­ficz­ną oraz grom­kim okrzy­kiem – „Filo­zo­fuj­cie!”.

Adam Raiń­ski


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłu­chać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do:

  • naszych gości spe­cjal­nych: prof. Andrze­ja Łuka­si­kaprof. Zeno­na Roska­la,
  • Jac­ka Jaroc­kie­go – za pro­wa­dze­nie dys­ku­sji,
  • Ada­ma Raiń­skie­go i Łuka­sza Koło­dziej­czy­ka – za zor­ga­ni­zo­wa­nie i pro­mo­cję spo­tka­nia.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomo­cy.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spo­tka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

lukasik-umcsdr hab. Andrzej Łuka­sik, prof. UMCS – Pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny UMCS, pra­cow­nik Zakła­du Onto­lo­gii i Teo­rii Pozna­nia Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMCS.  Autor dzieł: “Atom. Od grec­kiej filo­zo­fii przy­ro­dy do fizy­ki współ­cze­snej” (Wyd. UMCS, Lublin 2000) i “Filo­zo­fia ato­mi­zmu. Ato­mi­stycz­ny model świa­ta w filo­zo­fii przy­ro­dy, fizy­ce kla­sycz­nej i współ­cze­snej a pro­blem ele­men­tar­no­ści” (Wyd. UMCS, Lublin 2006). Obec­nie pra­cu­je nad zasto­so­wa­niem for­ma­li­zmu mecha­ni­ki kwan­to­wej (teo­rii prze­strze­ni Hil­ber­ta) do mode­lo­wa­nia czyn­no­ści poznaw­czych i pro­ce­sów decy­zyj­nych (Quan­tum Cogni­tion). Zain­te­re­so­wa­nia poza­nau­ko­we – gita­ra fla­men­co. 

roskal-fotoprof. dr hab. Zenon RoskalPra­cow­nik Kate­dry Filo­zo­fii Przy­ro­dy KUL. W swo­jej dzia­łal­no­ści badaw­czej zaj­mu­je się przed­mio­to­wą i meta­przed­mio­to­wą pro­ble­ma­ty­ką z zakre­su sze­ro­ko rozu­mia­nej filo­zo­fii przy­ro­dy nie­oży­wio­nej z ele­men­ta­mi histo­rii i filo­zo­fii nauki zorien­to­wa­nej na eks­plo­ra­cję rela­cji nauka – tech­ni­ka – spo­łe­czeń­stwo. W wol­nych chwi­lach zaj­mu­je się foto­gra­fią przy­rod­ni­czą.

Dys­ku­sję mode­ro­wał Jacek Jaroc­ki, a koor­dy­na­to­ra­mi spo­tka­nia byli: Łukasz Koło­dziej­czykAdam Raiń­ski.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.


Partner

czarna-owca-lublin


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy