Filozofia nauki Lublin

Relacja z czwartego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Lublinie pt. „Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza?” – wokół nr. 10 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Lubelskie spotkanie Klubu „Filozofuj!” poruszające temat relacji między nauką i filozofią odbyło się tym razem w pubie Czarna Owca. W ten chłodny listopadowy wieczór publiczność bardzo szybko zapełniła wszystkie dostępne miejsca, by móc wysłuchać zaproszonych gości specjalnych. Gdy tylko ucichła muzyka, dr hab. Andrzej Łukasik i prof. dr hab. Zenon Roskal rozpoczęli niezwykle ciekawą dyskusję, moderowaną przez Jacka Jarockiego, redaktora prowadzącego numeru „Filozofuj!” dotyczącego omawianej tematyki.

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Pubu Czarna Owca  za udostęp­nie­nie sali.

czarna-owca-lublin

Przez pon­ad godz­inę zaproszeni goś­cie odpowiadali na pyta­nia zadawane przez mod­er­a­to­ra, a także odnosili się wza­jem­nie do swoich wypowiedzi. Roz­bieżność poglądów ujawniła się już przy pier­wszym pyta­niu – według prof. Łukasi­ka filo­zofii nie należy upraw­iać nieza­leżnie od nau­ki, nato­mi­ast zdaniem prof. Roskal nau­ka nie może krępować filo­zofii. Odpowiedzi na kole­jne pyta­nia doty­czyły wpły­wu filo­zofii na naukę oraz użytecznoś­ci i prawdzi­woś­ci wiedzy naukowej.


Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Fot. Andrzej Zykubek.


Gdy głos zabrała pub­liczność, poziom pytań utrzymy­wał się na równie wysokim poziomie. Porus­zone zostały tem­aty doty­czące miejs­ca teologii i religii we współczes­nym, zdomi­nowanym przez naukę świecie, pocieszenia, jakie ludzie zna­j­du­ją w tech­nologii, naślad­own­ict­wa nau­ki przez filo­zofię, a także ide­ologii obec­nej we współczes­nej nauce. Najwięk­sze kon­trow­er­sje wśród pub­licznoś­ci wzbudz­iła teza postaw­iona przez prof. Roskala głoszą­ca, że nau­ka, wbrew panu­jącej opinii, jest istot­nie młod­sza od filo­zofii.

Praw­ie dwu­godzinne spotkanie, które zgro­madz­iło pon­ad 50 osób, zostało zakońc­zone zaprosze­niem na kole­jną debatę filo­zoficzną oraz gromkim okrzykiem – „Filo­zo­fu­j­cie!”.

Adam Raińs­ki


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: prof. Andrze­ja Łukasi­kaprof. Zenona Roskala,
  • Jac­ka Jarock­iego – za prowadze­nie dyskusji,
  • Adama Raińskiego i Łukasza Kołodziejczy­ka – za zor­ga­ni­zowanie i pro­mocję spotka­nia.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

lukasik-umcsdr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS – Pro­fe­sor nadzwycza­jny UMCS, pra­cown­ik Zakładu Ontologii i Teorii Poz­na­nia Insty­tu­tu Filo­zofii UMCS.  Autor dzieł: “Atom. Od greck­iej filo­zofii przy­rody do fizy­ki współczes­nej” (Wyd. UMCS, Lublin 2000) i “Filo­zofia atom­iz­mu. Atom­isty­czny mod­el świa­ta w filo­zofii przy­rody, fizyce klasy­cznej i współczes­nej a prob­lem ele­men­tarnoś­ci” (Wyd. UMCS, Lublin 2006). Obec­nie pracu­je nad zas­tosowaniem for­mal­iz­mu mechani­ki kwan­towej (teorii przestrzeni Hilber­ta) do mod­e­lowa­nia czyn­noś­ci poz­naw­czych i pro­cesów decyzyjnych (Quan­tum Cog­ni­tion). Zain­tere­sowa­nia pozanaukowe – gitara fla­men­co. 

roskal-fotoprof. dr hab. Zenon RoskalPra­cown­ik Kat­edry Filo­zofii Przy­rody KUL. W swo­jej dzi­ałal­noś­ci badaw­czej zaj­mu­je się przed­miotową i metaprzed­miotową prob­lematyką z zakre­su sze­roko rozu­mi­anej filo­zofii przy­rody nieoży­wionej z ele­men­ta­mi his­torii i filo­zofii nau­ki zori­en­towanej na eksplo­rację relacji nau­ka – tech­ni­ka – społeczeńst­wo. W wol­nych chwilach zaj­mu­je się fotografią przy­rod­niczą.

Dyskusję moderował Jacek Jaroc­ki, a koor­dy­na­tora­mi spotka­nia byli: Łukasz KołodziejczykAdam Raińs­ki.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Partner

czarna-owca-lublin


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy