Filozofia nauki Lublin

Relacja z czwartego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Lublinie pt. „Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza?” – wokół nr. 10 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Lubelskie spotkanie Klubu „Filozofuj!” poruszające temat relacji między nauką i filozofią odbyło się tym razem w pubie Czarna Owca. W ten chłodny listopadowy wieczór publiczność bardzo szybko zapełniła wszystkie dostępne miejsca, by móc wysłuchać zaproszonych gości specjalnych. Gdy tylko ucichła muzyka, dr hab. Andrzej Łukasik i prof. dr hab. Zenon Roskal rozpoczęli niezwykle ciekawą dyskusję, moderowaną przez Jacka Jarockiego, redaktora prowadzącego numeru „Filozofuj!” dotyczącego omawianej tematyki.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Pubu Czarna Owca  za udostęp­nie­nie sali.

czarna-owca-lublin

Przez pon­ad godz­inę zaproszeni goś­cie odpowiadali na pyta­nia zadawane przez mod­er­a­to­ra, a także odnosili się wza­jem­nie do swoich wypowiedzi. Roz­bieżność poglądów ujawniła się już przy pier­wszym pyta­niu – według prof. Łukasi­ka filo­zofii nie należy upraw­iać nieza­leżnie od nau­ki, nato­mi­ast zdaniem prof. Roskal nau­ka nie może krępować filo­zofii. Odpowiedzi na kole­jne pyta­nia doty­czyły wpły­wu filo­zofii na naukę oraz użytecznoś­ci i prawdzi­woś­ci wiedzy naukowej.


No Slide Found In Slid­er.

Fot. Andrzej Zykubek.


Gdy głos zabrała pub­liczność, poziom pytań utrzymy­wał się na równie wysokim poziomie. Porus­zone zostały tem­aty doty­czące miejs­ca teologii i religii we współczes­nym, zdomi­nowanym przez naukę świecie, pocieszenia, jakie ludzie zna­j­du­ją w tech­nologii, naślad­own­ict­wa nau­ki przez filo­zofię, a także ide­ologii obec­nej we współczes­nej nauce. Najwięk­sze kon­trow­er­sje wśród pub­licznoś­ci wzbudz­iła teza postaw­iona przez prof. Roskala głoszą­ca, że nau­ka, wbrew panu­jącej opinii, jest istot­nie młod­sza od filo­zofii.

Praw­ie dwu­godzinne spotkanie, które zgro­madz­iło pon­ad 50 osób, zostało zakońc­zone zaprosze­niem na kole­jną debatę filo­zoficzną oraz gromkim okrzykiem – „Filo­zo­fu­j­cie!”.

Adam Raińs­ki


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: prof. Andrze­ja Łukasi­kaprof. Zenona Roskala,
  • Jac­ka Jarock­iego – za prowadze­nie dyskusji,
  • Adama Raińskiego i Łukasza Kołodziejczy­ka – za zor­ga­ni­zowanie i pro­mocję spotka­nia.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

lukasik-umcsdr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS – Pro­fe­sor nadzwycza­jny UMCS, pra­cown­ik Zakładu Ontologii i Teorii Poz­na­nia Insty­tu­tu Filo­zofii UMCS.  Autor dzieł: “Atom. Od greck­iej filo­zofii przy­rody do fizy­ki współczes­nej” (Wyd. UMCS, Lublin 2000) i “Filo­zofia atom­iz­mu. Atom­isty­czny mod­el świa­ta w filo­zofii przy­rody, fizyce klasy­cznej i współczes­nej a prob­lem ele­men­tarnoś­ci” (Wyd. UMCS, Lublin 2006). Obec­nie pracu­je nad zas­tosowaniem for­mal­iz­mu mechani­ki kwan­towej (teorii przestrzeni Hilber­ta) do mod­e­lowa­nia czyn­noś­ci poz­naw­czych i pro­cesów decyzyjnych (Quan­tum Cog­ni­tion). Zain­tere­sowa­nia pozanaukowe – gitara fla­men­co. 

roskal-fotoprof. dr hab. Zenon RoskalPra­cown­ik Kat­edry Filo­zofii Przy­rody KUL. W swo­jej dzi­ałal­noś­ci badaw­czej zaj­mu­je się przed­miotową i metaprzed­miotową prob­lematyką z zakre­su sze­roko rozu­mi­anej filo­zofii przy­rody nieoży­wionej z ele­men­ta­mi his­torii i filo­zofii nau­ki zori­en­towanej na eksplo­rację relacji nau­ka – tech­ni­ka – społeczeńst­wo. W wol­nych chwilach zaj­mu­je się fotografią przy­rod­niczą.

Dyskusję moderował Jacek Jaroc­ki, a koor­dy­na­tora­mi spotka­nia byli: Łukasz KołodziejczykAdam Raińs­ki.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Partner

czarna-owca-lublin


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy