Kluby „Filozofuj!” Poznań

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [TXT, FOTO]

Z udziałem ponad 70 osób odbyła się w czwartek 31 marca pierwsza poznańska debata wokół kolejnego numeru czasopisma „Filozofuj!”, poświęconego uchodźcom i polityce multikulturalizmu. Temat był na tyle gorący, że trudno było utrzymać debatę w filozoficznych ryzach. 

Zapisz się do naszego newslettera

Pozna­nia­cy dopi­sa­li wyjąt­ko­wo licz­nie, wypeł­nia­jąc po brze­gi Gera­nium Caf­fe przy ul. Strzał­kow­skie­go. Dla wie­lu zabra­kło miejsc sie­dzą­cych, a mimo to przy­słu­chi­wa­li się bli­sko trzy­go­dzin­nej dys­ku­sji, chcąc poznać opi­nię pra­cow­ni­ków nauki na temat kry­zy­su uchodź­cze­go. Nie zawie­dli się, gdyż poznań­ska deba­ta dowio­dła istot­nie, że filo­zo­fo­wie nie sie­dzą zamknię­ci w swo­ich wie­żach z kości sło­nio­wej, kon­cen­tru­jąc się wyłącz­nie na uni­wer­sal­nych zagad­nie­niach, z pomi­nię­ciem aktu­al­nych wyda­rzeń. Dys­ku­sja oscy­lo­wa­ła bar­dzo sil­nie wokół fak­tów – zarów­no tych ze sce­ny poli­tycz­nej, jak i spo­łecz­nej czy eko­no­micz­nej.

Obser­wu­jąc tem­pe­ra­tu­rę coraz licz­niej­szych dys­put imi­gra­cyj­nych, moż­na dojść do wnio­sku, że uchodź­cy napły­wa­ją do Pol­ski drzwia­mi i okna­mi

– oce­niał znaj­du­ją­cy się w gro­nie dys­ku­tan­tów oraz orga­ni­za­to­rów deba­ty prof. Brzech­czyn, filo­zof, nauczy­ciel aka­de­mic­ki, pro­fe­sor zwy­czaj­ny Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu.

Tym­cza­sem jest wprost odwrot­nie.

Zda­niem prof. Brzech­czy­na ana­li­za struk­tu­ry feno­me­nu imi­gra­cji wyraź­nie uka­zu­je podział na imi­gra­cję dobro­wol­ną oraz relo­ka­cję, czy­li migra­cję przy­mu­so­wą, któ­ra wcho­dzi w zakres pro­po­zy­cji Ange­li Mer­kel.

Mer­kel naj­pierw zapro­si­ła do swo­je­go kra­ju islam­skich gości, a kie­dy się oka­za­ło, że przy­by­ło ich zbyt wie­lu, usi­łu­je wymu­sić na innych kra­jach przy­ję­cie nad­wyż­ki. Kry­zys imi­gra­cyj­ny jest dla Nie­miec pre­tek­stem do pozby­cia się przy­kre­go pro­ble­mu i wymu­sze­nia swo­jej woli na resz­cie Euro­py

– oce­niał prof. Brzech­czyn.

Imi­gra­cja oddol­na, któ­ra ma obec­nie miej­sce w naszym kra­ju, jest regu­lo­wa­na przez pra­wa popy­tu i poda­ży, imi­gra­cja odgór­na rodzi­ła­by sze­reg nie­po­trzeb­nych fru­stra­cji.

Według przy­to­czo­nych przez prof. Brzech­czy­na danych Urzę­du do Spraw Cudzo­ziem­ców w 2013 r. w Pol­sce w ramach imi­gra­cji oddol­nej legal­nie prze­by­wa­ło 120 tys. cudzo­ziem­ców. Sza­cu­je się, że, łącz­nie z imi­gran­ta­mi nie­le­gal­ny­mi, ich licz­ba nie prze­kra­cza 250 tys. Spo­śród 60 rodzin imi­gran­tów chrze­ści­jań­skich z rejo­nu Syrii, któ­re zna­la­zły się na tere­nie Pozna­nia dzię­ki dzia­ła­niom Fun­da­cji „Este­ra” Miriam Sha­ded, na sta­łe pozo­sta­ło jedy­nie 6. Więk­szość wyje­cha­ła do Nie­miec, głów­nie z przy­czyn eko­no­micz­nych.

Dr Ceza­ry Kościel­niak, adiunkt na UAM, publi­cy­sta „Rzecz­po­spo­li­tej” i „Prze­wod­ni­ka Kato­lic­kie­go”, przy­po­mi­nał, że na świe­cie ginie obec­nie z rąk isla­mi­stów oko­ło 30 tys. ludzi rocz­nie. Według BBC aż 45 proc. muzuł­ma­nów bry­tyj­skich popie­ra prze­moc jako śro­dek do roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów reli­gij­nych. Spe­cy­ficz­ny kolaps poli­ty­ki mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu pole­ga według nie­go na tym, że oko­ło 80 proc. imi­gran­tów sta­no­wią mło­dzi męż­czyź­ni w wie­ku pobo­ro­wym. Poten­cjal­nie nie­bez­piecz­ną dla Euro­py sytu­ację potwier­dzi­ła rów­nież Mał­go­rza­ta Samo­jed­ny, dok­to­rant­ka na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim, spe­cja­li­zu­ją­ca się w pra­wie sza­ria­tu, badacz­ka dok­tryn islam­skich.

Tym, co napraw­dę war­to prze­czy­tać w nume­rze „Filo­zo­fuj” poświę­co­nym uchodź­com, jest arty­kuł Jac­ka Jaroc­kie­go Prze­ciw otwar­tym gra­ni­com

– przy­zna­ła w kulu­aro­wej dys­ku­sji Samo­jed­ny.

Nie moż­na nie uznać nie­kon­klu­zyw­no­ści argu­men­tów, któ­ry­mi posłu­gu­ją się zwo­len­ni­cy przy­ję­cia imi­gran­tów.

Jed­nak, jak poka­za­ła czwart­ko­wa dys­ku­sja, nawet fak­ty, podob­nie, jak poję­cia filo­zo­ficz­ne, mogą pod­le­gać zupeł­nie odmien­nym inter­pre­ta­cjom. Według danych przy­to­czo­nych przez dr Andrze­ja Nowa­ka, adiunk­ta w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM, zja­wi­sku migra­cji towa­rzy­szy isla­mo­fo­bicz­na histe­ria. 0,5 mln ludzi wię­cej w Euro­pie w wyni­ku tak zwa­ne­go kry­zy­su uchodź­cze­go to prze­cież zale­d­wie uła­mek tego, co i tak mamy rok­rocz­nie z powo­du zwy­kłych migra­cji o pod­ło­żu eko­no­micz­nym. Wobec tego w spo­sób zupeł­nie nie­upraw­nio­ny uży­wa się okre­śleń takich jak fala czy zalew uchodź­ców.

Dys­ku­tuj­my z fak­ta­mi, a nie aneg­do­ta­mi. Obec­nie oko­ło 9 na 10 kobiet doświad­cza w Pol­sce prze­mo­cy i mole­sto­wa­nia. Dla­cze­go egzy­stu­jąc na co dzień w kul­tu­rze gwał­tu tak histe­rycz­nie oba­wia­my się ata­ków na kobie­ty ze stro­ny isla­mi­stów

– pod­kre­ślał Nowak w odnie­sie­niu do wyda­rzeń w Kolo­nii.

Dr Nowa­ka popar­ło licz­ne gro­no przy­by­łych na deba­tę poznań­skich femi­ni­stek. Podob­nie zda­niem jed­ne­go ze słu­cha­czy – foto­gra­fi­ka Dawi­da Majew­skie­go – o isla­mo­fo­bii Pola­ków świad­czyć mogą dane Euro­po­lu z lat 2006–2013, z któ­rych wyni­ka, że spo­śród gru­py uchodź­ców syryj­skich w Niem­czech zale­d­wie 0,5 proc. wcho­dzi w kon­flikt z pra­wem.

(pył)


No Sli­de Found In Sli­der.

Fot. Joan­na Pył­ka-Śmie­łow­ska


Mimo iż zare­je­stro­wa­li­śmy spo­tka­nie kame­rą, nie­ste­ty nie może­my go Wam poka­zać. Nie­zgo­dę na publi­ka­cję nagra­nia wyra­ził bowiem dr Andrzej W. Nowak. Oświad­czył on: „chciał­bym sko­rzy­stać z przy­słu­gu­ją­ce­go mi pra­wa do ochro­ny moje­go wize­run­ku i nie zezwa­lam na publi­ko­wa­nie fil­mu z moim udzia­łem”. Nie było to spo­tka­nie pry­wat­ne, ale publicz­na deba­ta, i nie fil­mo­wa­li­śmy z ukry­cia, ale widocz­ną dla wszyst­kich kame­rą. Jed­nak sza­nu­je­my wolę nasze­go gościa. Szko­da tyl­ko, że nie może­cie tego zoba­czyć. 


Podzię­ko­wa­nia:

  • Pre­le­gen­tom – za gorą­cą dys­ku­sję,
  • szcze­gól­nie prof. dr. hab. Krzysz­to­fo­wi Brzech­czy­no­wi — za bycie spi­ri­tus movens całe­go przed­się­wzię­cia!
  • Poznań­skie­mu Oddzia­ło­wi Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go – za patro­nat,
  • Joan­nie Pył­ce-Śmie­łow­skiej – za świet­ną rela­cję z deba­ty,
  • Sta­sio­wi Korze­bo­wi – na fil­mo­wa­nie deba­ty,
  • Micha­ło­wi Rakow­skie­muRyszar­do­wi Micha­la­ko­wi – za sprze­daż maga­zy­nu,
  • Karo­li­nie Jan­kow­skiejdr Joan­nie Chrza­now­skiej – za pomoc przy orga­ni­za­cji,
  • Hani Sta­szak z Gera­nium Caf­fe – za udo­stęp­nie­nie kawiar­ni pod dys­ku­sję,
  • Radiu Mer­ku­ry – za patro­nat medial­ny,
  • Publicz­no­ści – za wytrwa­łość i docie­kli­wość!

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomo­cy.

Pod­czas spo­tka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyj­nej cenie.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


Patro­na­ty:

logo_if_2-300x75

images

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Pozna­niu

logo03_jpg


Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Sen­ding
User Review
5 (1 vote)

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy