Kluby „Filozofuj!” Poznań

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [TXT, FOTO]

Z udziałem ponad 70 osób odbyła się w czwartek 31 marca pierwsza poznańska debata wokół kolejnego numeru czasopisma „Filozofuj!”, poświęconego uchodźcom i polityce multikulturalizmu. Temat był na tyle gorący, że trudno było utrzymać debatę w filozoficznych ryzach. 

Zapisz się do naszego newslettera

Poz­na­ni­a­cy dopisali wyjątkowo licznie, wypeł­ni­a­jąc po brze­gi Gera­ni­um Caffe przy ul. Strza­łkowskiego. Dla wielu zabrakło miejsc siedzą­cych, a mimo to przysłuchi­wali się blisko trzy­godzin­nej dyskusji, chcąc poz­nać opinię pra­cown­ików nau­ki na tem­at kryzy­su uchodźczego. Nie zaw­iedli się, gdyż poz­nańs­ka deba­ta dowiodła istot­nie, że filo­zo­fowie nie siedzą zamknię­ci w swoich wieżach z koś­ci sło­niowej, kon­cen­tru­jąc się wyłącznie na uni­w­er­sal­nych zagad­nieni­ach, z pominię­ciem aktu­al­nych wydarzeń. Dyskus­ja oscy­lowała bard­zo sil­nie wokół fak­tów – zarówno tych ze sce­ny poli­ty­cznej, jak i społecznej czy eko­nom­icznej.

Obser­wu­jąc tem­per­aturę coraz liczniejszych dys­put imi­gra­cyjnych, moż­na dojść do wniosku, że uchodź­cy napły­wa­ją do Pol­s­ki drzwia­mi i okna­mi

– oce­ni­ał zna­j­du­ją­cy się w gronie dysku­tan­tów oraz orga­ni­za­torów debaty prof. Brzechczyn, filo­zof, nauczy­ciel aka­demic­ki, pro­fe­sor zwycza­jny Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu.

Tym­cza­sem jest wprost odwrot­nie.

Zdaniem prof. Brzechczy­na anal­iza struk­tu­ry fenomenu imi­gracji wyraźnie ukazu­je podzi­ał na imi­grację dobrowol­ną oraz relokację, czyli migrację przy­mu­sową, która wchodzi w zakres propozy­cji Angeli Merkel.

Merkel najpierw zaprosiła do swo­jego kra­ju islam­s­kich goś­ci, a kiedy się okaza­ło, że przy­było ich zbyt wielu, usiłu­je wymusić na innych kra­jach przyję­cie nad­wyż­ki. Kryzys imi­gra­cyjny jest dla Niemiec pretek­stem do pozby­cia się przykrego prob­le­mu i wymuszenia swo­jej woli na resz­cie Europy

– oce­ni­ał prof. Brzechczyn.

Imi­grac­ja odd­ol­na, która ma obec­nie miejsce w naszym kra­ju, jest reg­u­lowana przez prawa popy­tu i podaży, imi­grac­ja odgór­na rodz­iła­by szereg niepotrzeb­nych frus­tracji.

Według przy­toc­zonych przez prof. Brzechczy­na danych Urzę­du do Spraw Cud­zoziem­ców w 2013 r. w Polsce w ramach imi­gracji odd­ol­nej legal­nie prze­by­wało 120 tys. cud­zoziem­ców. Sza­cu­je się, że, łącznie z imi­granta­mi niele­gal­ny­mi, ich licz­ba nie przekracza 250 tys. Spośród 60 rodzin imi­grantów chrześ­ci­jańs­kich z rejonu Syrii, które znalazły się na tere­nie Poz­na­nia dzię­ki dzi­ałan­iom Fun­dacji „Estera” Miri­am Shad­ed, na stałe pozostało jedynie 6. Więk­szość wyjechała do Niemiec, głównie z przy­czyn eko­nom­icznych.

Dr Cezary Koś­ciel­ni­ak, adi­unkt na UAM, pub­l­i­cys­ta „Rzecz­pospo­litej” i „Prze­wod­ni­ka Katolick­iego”, przy­pom­i­nał, że na świecie ginie obec­nie z rąk islamistów około 30 tys. ludzi rocznie. Według BBC aż 45 proc. muzuł­manów bry­tyjs­kich popiera prze­moc jako środek do rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów religi­jnych. Specy­ficzny kolaps poli­ty­ki mul­ti­kul­tur­al­iz­mu pole­ga według niego na tym, że około 80 proc. imi­grantów stanow­ią młodzi mężczyźni w wieku poborowym. Potenc­jal­nie niebez­pieczną dla Europy sytu­ację potwierdz­iła również Mał­gorza­ta Samo­jed­ny, dok­toran­t­ka na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim, spec­jal­izu­ją­ca się w praw­ie szariatu, badacz­ka dok­tryn islam­s­kich.

Tym, co naprawdę warto przeczy­tać w numerze „Filo­zo­fuj” poświę­conym uchodź­com, jest artykuł Jac­ka Jarock­iego Prze­ciw otwartym grani­com

– przyz­nała w kulu­arowej dyskusji Samo­jed­ny.

Nie moż­na nie uznać niekon­kluzy­wnoś­ci argu­men­tów, który­mi posługu­ją się zwolen­ni­cy przyję­cia imi­grantów.

Jed­nak, jak pokaza­ła czwartkowa dyskus­ja, nawet fak­ty, podob­nie, jak poję­cia filo­zoficzne, mogą podle­gać zupełnie odmi­en­nym inter­pre­tacjom. Według danych przy­toc­zonych przez dr Andrze­ja Nowa­ka, adi­unk­ta w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM, zjawisku migracji towarzyszy islam­o­fo­bicz­na his­te­ria. 0,5 mln ludzi więcej w Europie w wyniku tak zwanego kryzy­su uchodźczego to prze­cież zaled­wie ułamek tego, co i tak mamy rokrocznie z powodu zwykłych migracji o podłożu eko­nom­icznym. Wobec tego w sposób zupełnie nieuprawniony uży­wa się określeń takich jak fala czy zalew uchodźców.

Dysku­tu­jmy z fak­ta­mi, a nie aneg­do­ta­mi. Obec­nie około 9 na 10 kobi­et doświad­cza w Polsce prze­mo­cy i molestowa­nia. Dlaczego egzys­tu­jąc na co dzień w kul­turze gwał­tu tak his­terycznie obaw­iamy się ataków na kobi­ety ze strony islamistów

– pod­kreślał Nowak w odniesie­niu do wydarzeń w Kolonii.

Dr Nowa­ka poparło liczne grono przy­byłych na debatę poz­nańs­kich fem­i­nis­tek. Podob­nie zdaniem jed­nego ze słuchaczy – fotografi­ka Daw­i­da Majew­skiego – o islam­o­fo­bii Polaków świad­czyć mogą dane Europolu z lat 2006–2013, z których wyni­ka, że spośród grupy uchodźców syryjs­kich w Niem­czech zaled­wie 0,5 proc. wchodzi w kon­flikt z prawem.

(pył)


No Slide Found In Slid­er.

Fot. Joan­na Pył­ka-Śmiełows­ka


Mimo iż zare­je­strowal­iśmy spotkanie kamerą, nieste­ty nie może­my go Wam pokazać. Niez­godę na pub­likację nagra­nia wyraz­ił bowiem dr Andrzej W. Nowak. Oświad­czył on: „chci­ałbym sko­rzys­tać z przysługu­jącego mi prawa do ochrony mojego wiz­erunku i nie zezwalam na pub­likowanie fil­mu z moim udzi­ałem”. Nie było to spotkanie pry­watne, ale pub­licz­na deba­ta, i nie fil­mowal­iśmy z ukrycia, ale widoczną dla wszys­t­kich kamerą. Jed­nak szanu­je­my wolę naszego goś­cia. Szko­da tylko, że nie może­cie tego zobaczyć. 


Podz­iękowa­nia:

  • Prele­gen­tom – za gorącą dyskusję,
  • szczegól­nie prof. dr. hab. Krzyszto­fowi Brzechczynowi — za bycie spir­i­tus movens całego przed­sięwz­ię­cia!
  • Poz­nańskiemu Odd­zi­ałowi Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego – za patronat,
  • Joan­nie Pyłce-Śmiełowskiej – za świet­ną relację z debaty,
  • Sta­siowi Korze­bowi – na fil­mowanie debaty,
  • Michałowi RakowskiemuRyszardowi Micha­lakowi – za sprzedaż mag­a­zynu,
  • Karolin­ie Jankowskiejdr Joan­nie Chrzanowskiej – za pomoc przy orga­ni­za­cji,
  • Hani Staszak z Gera­ni­um Caffe – za udostęp­nie­nie kaw­iarni pod dyskusję,
  • Radiu Merkury – za patronat medi­al­ny,
  • Pub­licznoś­ci – za wytr­wałość i dociek­li­wość!

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.

Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


Patronaty:

logo_if_2-300x75

images

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logo03_jpg


Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Send­ing
User Review
5 (1 vote)

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy