Filozofia kultury Kluby „Filozofuj!” Toruń

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Toruniu pt. „Kultura? A cóż to takiego?” – wokół nr. 11 magazynu „Filozofuj!”

W poniedziałkowe popołudnie 12 grudnia 2016 w kawiarni Centrum Sztuki Współczesnej Cafe pARTer zjawiła się grupa ludzi w różnym wieku, aby zastanowić się nad kulturą oraz tradycyjnie, jak podczas każdego spotkania, nad filozofią. Znakomici goście: prof. Jacek Bartyzel i prof. Andrzej Szahaj zostali poproszeni o odpowiedź na trzy główne pytania: czym jest kultura, co kultura zawdzięcza filozofii, a co filozofia czerpie z kultury oraz czy istnieją wartości uniwersalne – wspólne dla wszystkich kultur.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Cafe pARTer za udostępnienie sali.


Czym jest kultura?

Jako pierw­szy głos zabrał prof. Sza­haj, któ­ry stwier­dził, że kul­tu­ra to zespół prze­ko­nań, któ­re mówią nam, co war­to robić i do cze­go powin­ni­śmy zmie­rzać. Pod­kre­ślił on rów­nież, że kul­tu­ra nie jest czymś pry­wat­nym, skła­da się z wie­lu sfer, a dodat­ko­wo przy­po­mniał o czymś tak oczy­wi­stym jak róż­ni­ce kul­tu­ro­we mię­dzy ludź­mi. Nato­miast prof. Bar­ty­zel zwró­cił uwa­gę na to, że wstyd i poczu­cie praw­dy zezwa­la na dzia­łal­ność kul­tu­ro­wą. Odpo­wia­da­jąc na kolej­ne pyta­nie, prof. Sza­haj roz­gra­ni­czył kul­tu­rę euro­pej­ską i zachod­nią. Zazna­czył przy tym rolę filo­zo­fii jako narzę­dzia kry­ty­ki w naszej kul­tu­rze, któ­re jed­no­cze­śnie spa­ja ją w całość; zazna­czył rów­nież, że jako Euro­pej­czy­cy jeste­śmy wyjąt­ko­wi ze wzglę­du na fakt, że łączy­my kul­tu­rę z filo­zo­fią.

Dys­ku­tan­ci byli w peł­ni zgod­ni w kwe­stii nie­moż­li­wo­ści bycia zako­rze­nio­nym w wie­lu kul­tu­rach. Pro­fe­so­ro­wie przy­zna­li, że nie moż­na być cywi­li­zo­wa­nym na dwa spo­so­by, gdyż od począt­ku życia wycho­wu­je­my się w jed­nej kul­tu­rze, co spra­wia, że trud­no wysko­czyć z „kul­tu­ro­we­go wię­zie­nia”. Dodat­ko­wo ludzie muszą być świa­do­mi, że kul­tu­ry nigdy nie będzie­my w sta­nie poznać w peł­ni.


Fot. Dorota Kutnik


Filozofia zawsze z boku

Dru­gą czę­ścią spo­tka­nia była roz­mo­wa z publicz­no­ścią. Cie­ka­wym spo­strze­że­niem uczest­nicz­ki deba­ty było porów­na­nie filo­zo­fii w życiu współ­cze­snym  do muzy­ki gra­nej w loka­lu do kotle­ta, a że deba­ta odby­wa­ła się w kawiar­ni, nie moż­na było unik­nąć odgło­sów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla tego miej­sca, co dosko­na­le wkom­po­no­wa­ło się w treść pyta­nia. Pro­fe­so­ro­wie przy­zna­li, że tak jak muzy­ka gra­na do zwy­kłe­go kotle­ta jest zbęd­na, filo­zo­fia jest odsu­wa­na na bok przez dużą część spo­łe­czeń­stwa, wyda­je się im nie­po­trzeb­na do życia, jest ona jedy­nie dodat­kiem.  Dys­ku­tan­ci zgo­dzi­li się z tym stwier­dze­niem, a tak­że przy­zna­li, że nie­ste­ty filo­zo­fia nigdy nie mia­ła swo­je­go zło­te­go wie­ku w kul­tu­rze pol­skiej – jej rola wzra­sta­ła i nadal wzra­sta w momen­tach głę­bo­kie­go kry­zy­su egzy­sten­cjal­ne­go. Prof. Sza­haj wycią­gnął z tego wnio­sek, że brak ogrom­ne­go zain­te­re­so­wa­nia filo­zo­fią świad­czy o tym, że nasze poko­le­nie nie cier­pi z powo­du głę­bo­kie­go kry­zy­su egzy­sten­cjal­ne­go.

Ange­li­ka Zakrzew­ska


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłu­chać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do:

  • naszych gości spe­cjal­nych: prof. Andrze­ja Sza­ha­ja i prof. Jac­ka Bar­ty­ze­la.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim przy­by­łym oraz wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek nas wspar­li.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spo­tka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

prof-bartyzelDr hab. Jacek Bar­ty­zel

Pro­fe­sor nauk spo­łecz­nych, publi­cy­sta oraz dzia­łacz spo­łecz­ny. Od 2003 roku jest kie­row­ni­kiem Kate­dry Her­me­neu­ty­ki i Poli­ty­ki UMK w Toru­niu. Autor kil­ku­set arty­ku­łów oraz ksią­żek. Jako dzia­łacz spo­łecz­ny jest współ­za­ło­ży­cie­lem wie­lu orga­ni­za­cji m.im. Ruchu Mło­dej Pol­ski i Zjed­no­cze­nia Chrze­ści­jań­sko-Naro­do­we­go. Inte­re­su­je się teatro­lo­gią, histo­rią dok­tryn poli­tycz­nych i filo­zo­fią poli­ty­ki. Obec­nie jego tek­sty publi­ku­ją mie­sięcz­ni­ki „Zawsze wier­ni” i „Opcja na pra­wo”.


Prof. dr hab. Andrzej Sza­haj

Pro­fe­sor filo­zo­fii, dzie­kan Wydzia­łu Huma­ni­stycz­ne­go Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka oraz kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UMK w Toru­niu. Autor ponad stu publi­ka­cji nauko­wych. Inte­re­su­je się głów­nie filo­zo­fią kul­tu­ry oraz filo­zo­fią poli­ty­ki. Czło­nek Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk oraz Komi­te­tu Nauk o Kul­tu­rze Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Otrzy­mał dwu­krot­nie nagro­dę indy­wi­du­al­ną Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej.

Dys­ku­sję mode­ro­wa­ła Lena Parac­ka, a koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia była Alek­san­dra Jen­dy­kie­wicz.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.


Partner

10987766_1552454764979233_4859487614829134547_n

Patroni

  radio-sfera-patronat toronto-patronat


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy