Filozofia kultury Kluby „Filozofuj!” Toruń

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Toruniu pt. „Kultura? A cóż to takiego?” – wokół nr. 11 magazynu „Filozofuj!”

W poniedziałkowe popołudnie 12 grudnia 2016 w kawiarni Centrum Sztuki Współczesnej Cafe pARTer zjawiła się grupa ludzi w różnym wieku, aby zastanowić się nad kulturą oraz tradycyjnie, jak podczas każdego spotkania, nad filozofią. Znakomici goście: prof. Jacek Bartyzel i prof. Andrzej Szahaj zostali poproszeni o odpowiedź na trzy główne pytania: czym jest kultura, co kultura zawdzięcza filozofii, a co filozofia czerpie z kultury oraz czy istnieją wartości uniwersalne – wspólne dla wszystkich kultur.

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Cafe pARTer za udostępnienie sali.


Czym jest kultura?

Jako pier­wszy głos zabrał prof. Sza­haj, który stwierdz­ił, że kul­tura to zespół przekon­ań, które mówią nam, co warto robić i do czego powin­niśmy zmierzać. Pod­kreślił on również, że kul­tura nie jest czymś pry­wat­nym, skła­da się z wielu sfer, a dodatkowo przy­pom­ni­ał o czymś tak oczy­wistym jak różnice kul­tur­owe między ludź­mi. Nato­mi­ast prof. Bar­tyzel zwró­cił uwagę na to, że wstyd i poczu­cie prawdy zezwala na dzi­ałal­ność kul­tur­ową. Odpowiada­jąc na kole­jne pytanie, prof. Sza­haj roz­graniczył kul­turę europe­jską i zachod­nią. Zaz­naczył przy tym rolę filo­zofii jako narzędzia kry­ty­ki w naszej kul­turze, które jed­nocześnie spa­ja ją w całość; zaz­naczył również, że jako Europe­jczy­cy jesteśmy wyjątkowi ze wzglę­du na fakt, że łączymy kul­turę z filo­zofią.

Dysku­tan­ci byli w pełni zgod­ni w kwestii niemożli­woś­ci bycia zako­rzenionym w wielu kul­tur­ach. Pro­fe­sorowie przyz­nali, że nie moż­na być cywili­zowanym na dwa sposo­by, gdyż od początku życia wychowu­je­my się w jed­nej kul­turze, co spraw­ia, że trud­no wyskoczyć z „kul­tur­owego więzienia”. Dodatkowo ludzie muszą być świado­mi, że kul­tu­ry nigdy nie będziemy w stanie poz­nać w pełni.


DSC_0086
DSC_0096
DSC_0102
DSC_0110
DSC_0118
kf torun kultura
DSC_0098
DSC_0083
DSC_0080
DSC_0114
DSC_0104
DSC_0099
DSC_0094
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Fot. Dorota Kutnik


Filozofia zawsze z boku

Drugą częś­cią spotka­nia była roz­mowa z pub­licznoś­cią. Ciekawym spostrzeże­niem uczest­nicz­ki debaty było porów­nanie filo­zofii w życiu współczes­nym  do muzy­ki granej w lokalu do kotle­ta, a że deba­ta odby­wała się w kaw­iarni, nie moż­na było uniknąć odgłosów charak­terysty­cznych dla tego miejs­ca, co doskonale wkom­ponowało się w treść pyta­nia. Pro­fe­sorowie przyz­nali, że tak jak muzy­ka grana do zwykłego kotle­ta jest zbęd­na, filo­zofia jest odsuwana na bok przez dużą część społeczeńst­wa, wyda­je się im niepotrzeb­na do życia, jest ona jedynie dodatkiem.  Dysku­tan­ci zgodzili się z tym stwierdze­niem, a także przyz­nali, że nieste­ty filo­zofia nigdy nie miała swo­jego złotego wieku w kul­turze pol­skiej – jej rola wzras­tała i nadal wzras­ta w momen­tach głębok­iego kryzy­su egzys­tenc­jal­nego. Prof. Sza­haj wyciągnął z tego wniosek, że brak ogrom­nego zain­tere­sowa­nia filo­zofią świad­czy o tym, że nasze pokole­nie nie cier­pi z powodu głębok­iego kryzy­su egzys­tenc­jal­nego.

Ange­li­ka Zakrzews­ka


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: prof. Andrze­ja Sza­ha­ja i prof. Jac­ka Bar­tyzela.

Dzięku­je­my wszys­tkim przy­byłym oraz wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek nas wspar­li.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

prof-bartyzelDr hab. Jacek Bar­tyzel

Pro­fe­sor nauk społecznych, pub­l­i­cys­ta oraz dzi­ałacz społeczny. Od 2003 roku jest kierown­ikiem Kat­edry Hermeneu­ty­ki i Poli­ty­ki UMK w Toruniu. Autor kilkuset artykułów oraz książek. Jako dzi­ałacz społeczny jest współza­łoży­cielem wielu orga­ni­za­cji m.im. Ruchu Młodej Pol­s­ki i Zjed­noczenia Chrześ­ci­jańsko-Nar­o­dowego. Intere­su­je się teatrologią, his­torią dok­tryn poli­ty­cznych i filo­zofią poli­ty­ki. Obec­nie jego tek­sty pub­liku­ją miesięczni­ki „Zawsze wierni” i „Opc­ja na pra­wo”.


Prof. dr hab. Andrzej Sza­haj

Pro­fe­sor filo­zofii, dziekan Wydzi­ału Human­isty­cznego Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka oraz kierown­ik Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii UMK w Toruniu. Autor pon­ad stu pub­likacji naukowych. Intere­su­je się głównie filo­zofią kul­tu­ry oraz filo­zofią poli­ty­ki. Członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych Pol­skiej Akademii Nauk oraz Komite­tu Nauk o Kul­turze Pol­skiej Akademii Nauk. Otrzy­mał dwukrot­nie nagrodę indy­wid­u­al­ną Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej.

Dyskusję moderowała Lena Parac­ka, a koor­dy­na­torem spotka­nia była Alek­san­dra Jendykiewicz.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Partner

10987766_1552454764979233_4859487614829134547_n

Patroni

  radio-sfera-patronat toronto-patronat


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy