Filozofia kultury Kluby „Filozofuj!” Toruń

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Toruniu pt. „Kultura? A cóż to takiego?” – wokół nr. 11 magazynu „Filozofuj!”

W poniedziałkowe popołudnie 12 grudnia 2016 w kawiarni Centrum Sztuki Współczesnej Cafe pARTer zjawiła się grupa ludzi w różnym wieku, aby zastanowić się nad kulturą oraz tradycyjnie, jak podczas każdego spotkania, nad filozofią. Znakomici goście: prof. Jacek Bartyzel i prof. Andrzej Szahaj zostali poproszeni o odpowiedź na trzy główne pytania: czym jest kultura, co kultura zawdzięcza filozofii, a co filozofia czerpie z kultury oraz czy istnieją wartości uniwersalne – wspólne dla wszystkich kultur.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Cafe pARTer za udostępnienie sali.


Czym jest kultura?

Jako pier­wszy głos zabrał prof. Sza­haj, który stwierdz­ił, że kul­tura to zespół przekon­ań, które mówią nam, co warto robić i do czego powin­niśmy zmierzać. Pod­kreślił on również, że kul­tura nie jest czymś pry­wat­nym, skła­da się z wielu sfer, a dodatkowo przy­pom­ni­ał o czymś tak oczy­wistym jak różnice kul­tur­owe między ludź­mi. Nato­mi­ast prof. Bar­tyzel zwró­cił uwagę na to, że wstyd i poczu­cie prawdy zezwala na dzi­ałal­ność kul­tur­ową. Odpowiada­jąc na kole­jne pytanie, prof. Sza­haj roz­graniczył kul­turę europe­jską i zachod­nią. Zaz­naczył przy tym rolę filo­zofii jako narzędzia kry­ty­ki w naszej kul­turze, które jed­nocześnie spa­ja ją w całość; zaz­naczył również, że jako Europe­jczy­cy jesteśmy wyjątkowi ze wzglę­du na fakt, że łączymy kul­turę z filo­zofią.

Dysku­tan­ci byli w pełni zgod­ni w kwestii niemożli­woś­ci bycia zako­rzenionym w wielu kul­tur­ach. Pro­fe­sorowie przyz­nali, że nie moż­na być cywili­zowanym na dwa sposo­by, gdyż od początku życia wychowu­je­my się w jed­nej kul­turze, co spraw­ia, że trud­no wyskoczyć z „kul­tur­owego więzienia”. Dodatkowo ludzie muszą być świado­mi, że kul­tu­ry nigdy nie będziemy w stanie poz­nać w pełni.


Fot. Dorota Kutnik


Filozofia zawsze z boku

Drugą częś­cią spotka­nia była roz­mowa z pub­licznoś­cią. Ciekawym spostrzeże­niem uczest­nicz­ki debaty było porów­nanie filo­zofii w życiu współczes­nym  do muzy­ki granej w lokalu do kotle­ta, a że deba­ta odby­wała się w kaw­iarni, nie moż­na było uniknąć odgłosów charak­terysty­cznych dla tego miejs­ca, co doskonale wkom­ponowało się w treść pyta­nia. Pro­fe­sorowie przyz­nali, że tak jak muzy­ka grana do zwykłego kotle­ta jest zbęd­na, filo­zofia jest odsuwana na bok przez dużą część społeczeńst­wa, wyda­je się im niepotrzeb­na do życia, jest ona jedynie dodatkiem.  Dysku­tan­ci zgodzili się z tym stwierdze­niem, a także przyz­nali, że nieste­ty filo­zofia nigdy nie miała swo­jego złotego wieku w kul­turze pol­skiej – jej rola wzras­tała i nadal wzras­ta w momen­tach głębok­iego kryzy­su egzys­tenc­jal­nego. Prof. Sza­haj wyciągnął z tego wniosek, że brak ogrom­nego zain­tere­sowa­nia filo­zofią świad­czy o tym, że nasze pokole­nie nie cier­pi z powodu głębok­iego kryzy­su egzys­tenc­jal­nego.

Ange­li­ka Zakrzews­ka


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: prof. Andrze­ja Sza­ha­ja i prof. Jac­ka Bar­tyzela.

Dzięku­je­my wszys­tkim przy­byłym oraz wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek nas wspar­li.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

prof-bartyzelDr hab. Jacek Bar­tyzel

Pro­fe­sor nauk społecznych, pub­l­i­cys­ta oraz dzi­ałacz społeczny. Od 2003 roku jest kierown­ikiem Kat­edry Hermeneu­ty­ki i Poli­ty­ki UMK w Toruniu. Autor kilkuset artykułów oraz książek. Jako dzi­ałacz społeczny jest współza­łoży­cielem wielu orga­ni­za­cji m.im. Ruchu Młodej Pol­s­ki i Zjed­noczenia Chrześ­ci­jańsko-Nar­o­dowego. Intere­su­je się teatrologią, his­torią dok­tryn poli­ty­cznych i filo­zofią poli­ty­ki. Obec­nie jego tek­sty pub­liku­ją miesięczni­ki „Zawsze wierni” i „Opc­ja na pra­wo”.


Prof. dr hab. Andrzej Sza­haj

Pro­fe­sor filo­zofii, dziekan Wydzi­ału Human­isty­cznego Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka oraz kierown­ik Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii UMK w Toruniu. Autor pon­ad stu pub­likacji naukowych. Intere­su­je się głównie filo­zofią kul­tu­ry oraz filo­zofią poli­ty­ki. Członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych Pol­skiej Akademii Nauk oraz Komite­tu Nauk o Kul­turze Pol­skiej Akademii Nauk. Otrzy­mał dwukrot­nie nagrodę indy­wid­u­al­ną Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej.

Dyskusję moderowała Lena Parac­ka, a koor­dy­na­torem spotka­nia była Alek­san­dra Jendykiewicz.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Partner

10987766_1552454764979233_4859487614829134547_n

Patroni

  radio-sfera-patronat toronto-patronat


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy