Filozofia nauki Poznań

Relacja z czwartego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu pt. „Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza?” – wokół nr. 10 czasopisma „Filozofuj!”

Czy można uprawiać naukę bez filozofii, a filozofię bez nauki? Czy wiedza naukowa jest prawdziwa, czy raczej użyteczna? Jaką rolę odgrywa filozofia w świecie zdominowanym przez naukę? Na te i wiele innych pytań w Centrum Kultury Amarant na Jeżycach odpowiadali prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz i prof. Antoni Szczuciński. Moderatorami byli Tamara Stempka i Stanisław Korzeb.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Cen­trum Kul­tu­ry Ama­rant za udostęp­nie­nie sali.

 

 

Odpowiedzi na te pyta­nia próbowal­iśmy znaleźć pod­czas czwartego spotka­nia poz­nańskiego klubu „Filo­zo­fuj!”. Już po raz kole­jny ucieszyło nas zain­tere­sowanie debatą filo­zoficzną, na którą licznie przy­byli mieszkań­cy Poz­na­nia. Zebral­iśmy się w prze­stron­nej, a mimo to szczel­nie wypełnionej sali Cen­trum Kul­tu­ry Ama­rant.

Naszych goś­ci prof. Antoniego Szczu­cińskiego i prof. Zbig­niewa Jacynę-Onyszkiew­cza od początku nie opuszczał dobry humor. Chęt­nie i wycz­er­pu­ją­co odpowiadali na pyta­nia zadawane przez pub­liczność, zawsze wyjaś­ni­a­jąc trudne ter­miny filo­zoficzne.

Z odpowiedzi naszych prele­gen­tów na pier­wsze pytanie wyłonił się har­moni­jny obraz koegzys­tencji nau­ki i filo­zofii. Tam, gdzie nau­ka dociera do koń­ca swoich możli­woś­ci, jej miejsce zaj­mu­je filo­zofia. Obie dziedziny mogą czer­pać inspirac­je ze swoich osiąg­nięć, a filo­zofii aka­demick­iej nie sposób było­by upraw­iać w oder­wa­niu od osiąg­nięć nauk szczegółowych.

W zasadzie nie ma ekspery­men­tów nowych, fizy­ka mikroświa­ta stoi mniej więcej od trzy­dzi­es­tu paru lat, z wyjątkiem drob­nych odkryć (tutaj chodzi o bozon hig­gsa), i nie ma ekspery­men­tów, które by tę fizykę popy­chały. Jeżeli nie ma ekspery­men­tów, to pojaw­ia­ją się speku­lac­je i mamy nad­mi­ar teorii fizy­cznych doty­czą­cych fizy­ki fun­da­men­tal­nej, ale nie ma ich rozstrzyg­nięć ekspery­men­tal­nych, dlat­ego fizy­ka jest tutaj ogranic­zona.

– powiedzi­ał prof. Zbig­niew Jacy­na-Onyszkiewicz.


DSC_0048
DSC_0052
DSC_0054
nauka-poznan
DSC_0055
DSC_0057
DSC_0060
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0074
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Fot. Karoli­na Jankows­ka.


Rozważa­jąc drugie pytanie, pro­fe­sorowie skupili się na użytecznoś­ci wiedzy naukowej. Wskaza­li również na trud­noś­ci pojaw­ia­jące się w klasy­cznym uję­ciu definicji prawdy.

W świecie rząd­zonym przez naukę prof. Zbig­niew Jacy­na-Onyszkiewicz upa­tru­je pewien rodzaj prawdy w inter­pre­tacji fizy­ki kwan­towej. W kon­tekś­cie użytecznoś­ci i skutków roz­wo­ju naukowego, prof. Antoni Szczu­cińs­ki zwró­cił również uwagę na częś­ciowy zawód, jaki spraw­iła nau­ka, która w XIX wieku była wiązana z nadzieją rozwiąza­nia prob­lemów nie tylko tech­nicznych, ale i społecznych. Nieste­ty XX wiek pokazał, że jej rozwój może przy­czynić się wręcz do tworzenia nowych, ogrom­nych prob­lemów, w związku z czym pro­fe­sor zadanie filo­zofii widzi w:

ogól­nej reflek­sji nad miejscem nau­ki i tech­ni­ki w roz­wo­ju cywiliza­cyjnym.

Tama­ra Stemp­ka


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: prof. Zbig­niewa Jacy­na-Onyszkiewiczaprof. Antoniego Szczu­cińskiego,
  • Stanisława Korze­ba i Tamary Stemp­ki – za prowadze­nie dyskusji.
  • przy­byłych za zain­tere­sowanie, niebanalne pyta­nia i własne ciekawe reflek­sje,
  • Radia Merkury i Stu­denck­iego Radia „Mete­or”, Radia Afera i Pul­su Poz­na­nia za patronat medi­al­ny,
  • Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego – Odd­zi­ał w Poz­na­niu i Insty­tu­towi Filo­zofii UAM za patronat,
  • Bib­liote­ki Kór­nick­iej PAN za pomoc w pro­mocji wydarzenia,
  • prof. Krzyszto­fa Brzechczy­na za pomoc w orga­ni­za­cji wydarzenia.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

onyszkiewicz-zbigniewProf. dr hab. Zbig­niew Jacy­na-OnyszkiewiczProf. dr hab. dr hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu, był kierown­ikiem Zakładu Fizy­ki Kwan­towej, jest członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Fizy­cznego. Poseł na Sejm IV kadencji. Ma opub­likowanie 199 pozy­cji lit­er­atur­owych, głównie z zakre­su fizy­ki teo­re­ty­cznej, kwan­towej, ter­mo­dy­nami­ki i kos­mologii, w tym 11 książek. Wygłosił pon­ad sto refer­atów na kon­fer­enc­jach zagranicznych i kra­jowych oraz na zaprosze­nie różnych insty­tucji. Wypro­mował pięć dok­torów fizy­ki. Pię­ciokrot­nie, na zaprosze­nie i w obec­noś­ci Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłosił 5 refer­atów na Inter­dyscy­pli­narnych Sem­i­nar­i­ach Naukowych w Cas­tel Gan­dol­fo.

Dr hab. Antoni Szczu­cińs­ki, prof. UAMantoni-szczucinskiFilo­zof, autor pon­ad 130 tek­stów naukowych. Członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych Pol­skiej Akademii Nauk. Jest kierown­ikiem Zakładu Filo­zofii Nau­ki w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM. Intere­su­je się z jed­nej strony zagad­nieni­a­mi filo­zofii nau­ki, metodologii ogól­nej, filo­zofii przy­rodoz­naw­st­wa, zwłaszcza filo­zofii fizy­ki i kos­mologii, z drugiej zagad­nieni­a­mi filo­zofii społecznej, głównie filo­zofii poli­ty­ki, prob­le­ma­mi demokracji i samorząd­noś­ci lokalnej.

Dyskusję moderował Stanisław Korzeb wraz z Tamarą Stemp­ką.

Koor­dy­na­torem spotka­nia był Bar­tosz Kurkows­ki.

Pon­ad­to wyjątkowo zasłużeni dla orga­ni­za­cji: Bar­tosz Dobies, Karoli­na Jankows­ka, Mar­i­an­na Kaźmier­czak, Paweł Kliks.
Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Współorganizator

logo-intersophia

Koło naukowe Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu

Partner

logo-bk-1826

Bib­liote­ka Kór­nic­ka PAN

Patroni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logo03_jpglogometeortrans


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy