Filozofia nauki Poznań

Relacja z czwartego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu pt. „Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza?” – wokół nr. 10 czasopisma „Filozofuj!”

Czy można uprawiać naukę bez filozofii, a filozofię bez nauki? Czy wiedza naukowa jest prawdziwa, czy raczej użyteczna? Jaką rolę odgrywa filozofia w świecie zdominowanym przez naukę? Na te i wiele innych pytań w Centrum Kultury Amarant na Jeżycach odpowiadali prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz i prof. Antoni Szczuciński. Moderatorami byli Tamara Stempka i Stanisław Korzeb.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Cen­trum Kul­tu­ry Ama­rant za udo­stęp­nie­nie sali.

 

 

Odpo­wie­dzi na te pyta­nia pró­bo­wa­li­śmy zna­leźć pod­czas czwar­te­go spo­tka­nia poznań­skie­go klu­bu „Filo­zo­fuj!”. Już po raz kolej­ny ucie­szy­ło nas zain­te­re­so­wa­nie deba­tą filo­zo­ficz­ną, na któ­rą licz­nie przy­by­li miesz­kań­cy Pozna­nia. Zebra­li­śmy się w prze­stron­nej, a mimo to szczel­nie wypeł­nio­nej sali Cen­trum Kul­tu­ry Amarant.

Naszych gości prof. Anto­nie­go Szczu­ciń­skie­go i prof. Zbi­gnie­wa Jacy­nę-Onysz­kiew­cza od począt­ku nie opusz­czał dobry humor. Chęt­nie i wyczer­pu­ją­co odpo­wia­da­li na pyta­nia zada­wa­ne przez publicz­ność, zawsze wyja­śnia­jąc trud­ne ter­mi­ny filozoficzne.

Z odpo­wie­dzi naszych pre­le­gen­tów na pierw­sze pyta­nie wyło­nił się har­mo­nij­ny obraz koeg­zy­sten­cji nauki i filo­zo­fii. Tam, gdzie nauka docie­ra do koń­ca swo­ich moż­li­wo­ści, jej miej­sce zaj­mu­je filo­zo­fia. Obie dzie­dzi­ny mogą czer­pać inspi­ra­cje ze swo­ich osią­gnięć, a filo­zo­fii aka­de­mic­kiej nie spo­sób było­by upra­wiać w ode­rwa­niu od osią­gnięć nauk szczegółowych.

W zasa­dzie nie ma eks­pe­ry­men­tów nowych, fizy­ka mikro­świa­ta stoi mniej wię­cej od trzy­dzie­stu paru lat, z wyjąt­kiem drob­nych odkryć (tutaj cho­dzi o bozon hig­g­sa), i nie ma eks­pe­ry­men­tów, któ­re by tę fizy­kę popy­cha­ły. Jeże­li nie ma eks­pe­ry­men­tów, to poja­wia­ją się spe­ku­la­cje i mamy nad­miar teo­rii fizycz­nych doty­czą­cych fizy­ki fun­da­men­tal­nej, ale nie ma ich roz­strzy­gnięć eks­pe­ry­men­tal­nych, dla­te­go fizy­ka jest tutaj ograniczona.

– powie­dział prof. Zbi­gniew Jacyna-Onyszkiewicz.


Fot. Karo­li­na Jankowska.


Roz­wa­ża­jąc dru­gie pyta­nie, pro­fe­so­ro­wie sku­pi­li się na uży­tecz­no­ści wie­dzy nauko­wej. Wska­za­li rów­nież na trud­no­ści poja­wia­ją­ce się w kla­sycz­nym uję­ciu defi­ni­cji prawdy.

W świe­cie rzą­dzo­nym przez naukę prof. Zbi­gniew Jacy­na-Onysz­kie­wicz upa­tru­je pewien rodzaj praw­dy w inter­pre­ta­cji fizy­ki kwan­to­wej. W kon­tek­ście uży­tecz­no­ści i skut­ków roz­wo­ju nauko­we­go, prof. Anto­ni Szczu­ciń­ski zwró­cił rów­nież uwa­gę na czę­ścio­wy zawód, jaki spra­wi­ła nauka, któ­ra w XIX wie­ku była wią­za­na z nadzie­ją roz­wią­za­nia pro­ble­mów nie tyl­ko tech­nicz­nych, ale i spo­łecz­nych. Nie­ste­ty XX wiek poka­zał, że jej roz­wój może przy­czy­nić się wręcz do two­rze­nia nowych, ogrom­nych pro­ble­mów, w związ­ku z czym pro­fe­sor zada­nie filo­zo­fii widzi w:

ogól­nej reflek­sji nad miej­scem nauki i tech­ni­ki w roz­wo­ju cywilizacyjnym.

Tama­ra Stempka


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do:

  • naszych gości spe­cjal­nych: prof. Zbi­gnie­wa Jacy­na-Onysz­kie­wi­czaprof. Anto­nie­go Szczu­ciń­skie­go,
  • Sta­ni­sła­wa Korze­ba i Tama­ry Stemp­ki – za pro­wa­dze­nie dyskusji.
  • przy­by­łych za zain­te­re­so­wa­nie, nie­ba­nal­ne pyta­nia i wła­sne cie­ka­we refleksje,
  • Radia Mer­ku­ry i Stu­denc­kie­go Radia „Mete­or”, Radia Afe­ra i Pul­su Pozna­nia za patro­nat medialny,
  • Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go – Oddział w Pozna­niu i Insty­tu­to­wi Filo­zo­fii UAM za patronat,
  • Biblio­te­ki Kór­nic­kiej PAN za pomoc w pro­mo­cji wydarzenia,
  • prof. Krzysz­to­fa Brzech­czy­na za pomoc w orga­ni­za­cji wydarzenia.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomocy.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

onyszkiewicz-zbigniewProf. dr hab. Zbi­gniew Jacy­na-Onysz­kie­wiczProf. dr hab. dr hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, był kie­row­ni­kiem Zakła­du Fizy­ki Kwan­to­wej, jest człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Fizycz­ne­go. Poseł na Sejm IV kaden­cji. Ma opu­bli­ko­wa­nie 199 pozy­cji lite­ra­tu­ro­wych, głów­nie z zakre­su fizy­ki teo­re­tycz­nej, kwan­to­wej, ter­mo­dy­na­mi­ki i kosmo­lo­gii, w tym 11 ksią­żek. Wygło­sił ponad sto refe­ra­tów na kon­fe­ren­cjach zagra­nicz­nych i kra­jo­wych oraz na zapro­sze­nie róż­nych insty­tu­cji. Wypro­mo­wał pięć dok­to­rów fizy­ki. Pię­cio­krot­nie, na zapro­sze­nie i w obec­no­ści Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II, wygło­sił 5 refe­ra­tów na Inter­dy­scy­pli­nar­nych Semi­na­riach Nauko­wych w Castel Gandolfo.

Dr hab. Anto­ni Szczu­ciń­ski, prof. UAMantoni-szczucinskiFilo­zof, autor ponad 130 tek­stów nauko­wych. Czło­nek Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Jest kie­row­ni­kiem Zakła­du Filo­zo­fii Nauki w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM. Inte­re­su­je się z jed­nej stro­ny zagad­nie­nia­mi filo­zo­fii nauki, meto­do­lo­gii ogól­nej, filo­zo­fii przy­ro­do­znaw­stwa, zwłasz­cza filo­zo­fii fizy­ki i kosmo­lo­gii, z dru­giej zagad­nie­nia­mi filo­zo­fii spo­łecz­nej, głów­nie filo­zo­fii poli­ty­ki, pro­ble­ma­mi demo­kra­cji i samo­rząd­no­ści lokalnej.

Dys­ku­sję mode­ro­wał Sta­ni­sław Korzeb wraz z Tama­rą Stempką.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia był Bar­tosz Kur­kow­ski.

Ponad­to wyjąt­ko­wo zasłu­że­ni dla orga­ni­za­cji: Bar­tosz Dobies, Karo­li­na Jan­kow­ska, Marian­na Kaź­mier­czak, Paweł Kliks.
Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.


Współorganizator

logo-intersophia

Koło nauko­we Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Poznaniu

Partner

logo-bk-1826

Biblio­te­ka Kór­nic­ka PAN

Patroni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Poznaniu

logo03_jpglogometeortrans


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy