Filozofia nauki Poznań

Relacja z czwartego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu pt. „Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza?” – wokół nr. 10 czasopisma „Filozofuj!”

Czy można uprawiać naukę bez filozofii, a filozofię bez nauki? Czy wiedza naukowa jest prawdziwa, czy raczej użyteczna? Jaką rolę odgrywa filozofia w świecie zdominowanym przez naukę? Na te i wiele innych pytań w Centrum Kultury Amarant na Jeżycach odpowiadali prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz i prof. Antoni Szczuciński. Moderatorami byli Tamara Stempka i Stanisław Korzeb.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Cen­trum Kul­tu­ry Ama­rant za udostęp­nie­nie sali.

 

 

Odpowiedzi na te pyta­nia próbowal­iśmy znaleźć pod­czas czwartego spotka­nia poz­nańskiego klubu „Filo­zo­fuj!”. Już po raz kole­jny ucieszyło nas zain­tere­sowanie debatą filo­zoficzną, na którą licznie przy­byli mieszkań­cy Poz­na­nia. Zebral­iśmy się w prze­stron­nej, a mimo to szczel­nie wypełnionej sali Cen­trum Kul­tu­ry Ama­rant.

Naszych goś­ci prof. Antoniego Szczu­cińskiego i prof. Zbig­niewa Jacynę-Onyszkiew­cza od początku nie opuszczał dobry humor. Chęt­nie i wycz­er­pu­ją­co odpowiadali na pyta­nia zadawane przez pub­liczność, zawsze wyjaś­ni­a­jąc trudne ter­miny filo­zoficzne.

Z odpowiedzi naszych prele­gen­tów na pier­wsze pytanie wyłonił się har­moni­jny obraz koegzys­tencji nau­ki i filo­zofii. Tam, gdzie nau­ka dociera do koń­ca swoich możli­woś­ci, jej miejsce zaj­mu­je filo­zofia. Obie dziedziny mogą czer­pać inspirac­je ze swoich osiąg­nięć, a filo­zofii aka­demick­iej nie sposób było­by upraw­iać w oder­wa­niu od osiąg­nięć nauk szczegółowych.

W zasadzie nie ma ekspery­men­tów nowych, fizy­ka mikroświa­ta stoi mniej więcej od trzy­dzi­es­tu paru lat, z wyjątkiem drob­nych odkryć (tutaj chodzi o bozon hig­gsa), i nie ma ekspery­men­tów, które by tę fizykę popy­chały. Jeżeli nie ma ekspery­men­tów, to pojaw­ia­ją się speku­lac­je i mamy nad­mi­ar teorii fizy­cznych doty­czą­cych fizy­ki fun­da­men­tal­nej, ale nie ma ich rozstrzyg­nięć ekspery­men­tal­nych, dlat­ego fizy­ka jest tutaj ogranic­zona.

– powiedzi­ał prof. Zbig­niew Jacy­na-Onyszkiewicz.


Fot. Karoli­na Jankows­ka.


Rozważa­jąc drugie pytanie, pro­fe­sorowie skupili się na użytecznoś­ci wiedzy naukowej. Wskaza­li również na trud­noś­ci pojaw­ia­jące się w klasy­cznym uję­ciu definicji prawdy.

W świecie rząd­zonym przez naukę prof. Zbig­niew Jacy­na-Onyszkiewicz upa­tru­je pewien rodzaj prawdy w inter­pre­tacji fizy­ki kwan­towej. W kon­tekś­cie użytecznoś­ci i skutków roz­wo­ju naukowego, prof. Antoni Szczu­cińs­ki zwró­cił również uwagę na częś­ciowy zawód, jaki spraw­iła nau­ka, która w XIX wieku była wiązana z nadzieją rozwiąza­nia prob­lemów nie tylko tech­nicznych, ale i społecznych. Nieste­ty XX wiek pokazał, że jej rozwój może przy­czynić się wręcz do tworzenia nowych, ogrom­nych prob­lemów, w związku z czym pro­fe­sor zadanie filo­zofii widzi w:

ogól­nej reflek­sji nad miejscem nau­ki i tech­ni­ki w roz­wo­ju cywiliza­cyjnym.

Tama­ra Stemp­ka


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: prof. Zbig­niewa Jacy­na-Onyszkiewiczaprof. Antoniego Szczu­cińskiego,
  • Stanisława Korze­ba i Tamary Stemp­ki – za prowadze­nie dyskusji.
  • przy­byłych za zain­tere­sowanie, niebanalne pyta­nia i własne ciekawe reflek­sje,
  • Radia Merkury i Stu­denck­iego Radia „Mete­or”, Radia Afera i Pul­su Poz­na­nia za patronat medi­al­ny,
  • Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego – Odd­zi­ał w Poz­na­niu i Insty­tu­towi Filo­zofii UAM za patronat,
  • Bib­liote­ki Kór­nick­iej PAN za pomoc w pro­mocji wydarzenia,
  • prof. Krzyszto­fa Brzechczy­na za pomoc w orga­ni­za­cji wydarzenia.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

onyszkiewicz-zbigniewProf. dr hab. Zbig­niew Jacy­na-OnyszkiewiczProf. dr hab. dr hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu, był kierown­ikiem Zakładu Fizy­ki Kwan­towej, jest członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Fizy­cznego. Poseł na Sejm IV kadencji. Ma opub­likowanie 199 pozy­cji lit­er­atur­owych, głównie z zakre­su fizy­ki teo­re­ty­cznej, kwan­towej, ter­mo­dy­nami­ki i kos­mologii, w tym 11 książek. Wygłosił pon­ad sto refer­atów na kon­fer­enc­jach zagranicznych i kra­jowych oraz na zaprosze­nie różnych insty­tucji. Wypro­mował pięć dok­torów fizy­ki. Pię­ciokrot­nie, na zaprosze­nie i w obec­noś­ci Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłosił 5 refer­atów na Inter­dyscy­pli­narnych Sem­i­nar­i­ach Naukowych w Cas­tel Gan­dol­fo.

Dr hab. Antoni Szczu­cińs­ki, prof. UAMantoni-szczucinskiFilo­zof, autor pon­ad 130 tek­stów naukowych. Członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych Pol­skiej Akademii Nauk. Jest kierown­ikiem Zakładu Filo­zofii Nau­ki w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM. Intere­su­je się z jed­nej strony zagad­nieni­a­mi filo­zofii nau­ki, metodologii ogól­nej, filo­zofii przy­rodoz­naw­st­wa, zwłaszcza filo­zofii fizy­ki i kos­mologii, z drugiej zagad­nieni­a­mi filo­zofii społecznej, głównie filo­zofii poli­ty­ki, prob­le­ma­mi demokracji i samorząd­noś­ci lokalnej.

Dyskusję moderował Stanisław Korzeb wraz z Tamarą Stemp­ką.

Koor­dy­na­torem spotka­nia był Bar­tosz Kurkows­ki.

Pon­ad­to wyjątkowo zasłużeni dla orga­ni­za­cji: Bar­tosz Dobies, Karoli­na Jankows­ka, Mar­i­an­na Kaźmier­czak, Paweł Kliks.
Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Współorganizator

logo-intersophia

Koło naukowe Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu

Partner

logo-bk-1826

Bib­liote­ka Kór­nic­ka PAN

Patroni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logo03_jpglogometeortrans


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy