Epistemologia Kluby „Filozofuj!” Wrocław

Relacja z drugiego spotkania Klubu „Filozofuj!” we Wrocławiu pt. „Cóż to jest prawda?” – wokół nr. 9 magazynu „Filozofuj!”

24 listopada 2016 roku odbyła się pierwsza wrocławska debata Klubu „Filozofuj!” (choć pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” we Wrocławiu - spotkanie autorskie - miało miejsce przed wakacjami, wtedy naszym gościem był prof. Adam Grobler z Uniwersytetu Opolskiego). Dyskutowaliśmy w księgarnio-kawiarni „Tajne komplety”, dobrze znanej z przytulnej atmosfery. Temat spotkania dotyczył dziewiątego numeru czasopisma „Filozofuj!”. W debacie, która odbywała się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, udział wzięli: prof. Adam Chmielewski i prof. Damian Leszczyński, obaj z Instytutu Filozofii UWr.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Café Księgarni „Tajne komplety” za udostępnienie sali.
tajne_komplety

W spotka­niu uczest­niczyło około 40 osób. Wśród nich byli wykład­ow­cy, stu­den­ci i absol­wen­ci filo­zofii oraz pasjonaci tej dziedziny wiedzy i związanych z nią tem­atów. Dyskusję moderował Hen­ryk Mazurkiewicz – dok­torant Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego. Deba­ta podzielona była na dwie częś­ci. Najpierw dysku­tan­ci odpowiedzieli na pyta­nia prowadzącego, a następ­nie przyszła kolej na pyta­nia ze strony pub­licznoś­ci. Dyskus­ja trwała dwie godziny.

Pro­fe­sorowie zwró­cili uwagę na to, że z definicją prawdy boryka­ją się, w zasadzie, tylko filo­zo­fowie. Więk­szoś­ci tzw. „zwykłych ludzi” w ich życiu codzi­en­nym wystar­cza powierz­chowne i intu­icyjne rozu­mie­nie tej kwestii. Nie mają oni więk­szych kłopotów z uży­ciem tego ter­minu. Z drugiej strony wśród filo­zofów nie ma zgody co do tego, czym jest lub powin­na być praw­da oraz jak należy to poję­cie zdefin­iować. Prof. Leszczyńs­ki w znacznym skró­cie przy­bliżył his­torię tego zagad­nienia, pokazu­jąc jed­nocześnie, że żad­na z doty­chcza­sowych odpowiedzi nie jest ostate­cz­na i w pełni satys­fakcjonu­ją­ca. Prof. Chmielews­ki zwró­cił uwagę na to, że żyje­my w cza­sach post-prawdy, czyli wielkiego scep­ty­cyz­mu wobec możli­woś­ci osiąg­nię­cia prawdy z jed­noczes­ny­mi cyn­iczny­mi próba­mi manip­u­lacji prawdą, fak­ta­mi i infor­ma­cją. Poza tym pod­ję­ta została kwes­t­ia niebez­pieczeństw, które płyną z prób przy­właszczenia sobie „prawa do prawdy” w kon­tekś­cie religi­jnym, społecznym i poli­ty­cznym.

Hen­ryk Mazurkiewicz


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do:

  • naszych goś­ci spec­jal­nych: prof. Adama Chmielewskiegoprof. Dami­ana Leszczyńskiego,
  • Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego prof. Adama Jezier­skiego – za obję­cie wydarzenia patronatem hon­orowym.

Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

Prof. Adam Chmielews­ki – Kierown­ik Zakładu Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego. Autor kilku książek oraz  licznych przekładów filo­zoficznych z języ­ka ang­iel­skiego, w tym dzieł Bertran­da Rus­sel­la, Kar­la Pop­pera, Alas­daira MacIntyre’a, Richar­da Shus­ter­mana, Slavo­ja Žiž­ka oraz dwóch powieś­ci. Redak­tor naczel­ny „Stu­dia Philo­soph­i­ca Wratislavien­sia”. Jego hob­by to fotografia, lit­er­atu­ra pięk­na i życie rustykalne.

Dr hab. Dami­an Leszczyńs­ki, prof. UWr – Pra­cown­ik Zakładu Ontologii i Teorii Poz­na­nia Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego, redak­tor naczel­ny peri­odyku „Lec­tiones & Acroases Philo­soph­i­cae”, zaj­mu­je się epis­te­mologią i filo­zofią nau­ki. Ostat­nio opub­likował książ­ki: Demon zwodzi­ciel. Bada­nia filo­zoficzne (2015), Real­izm i scep­ty­cyzm. Stu­dia anal­i­ty­czne (2012).

Spotkanie moderował i koor­dynował Hen­ryk Mazurkiewicz.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.


Partner

tajne_komplety

Patron honorowy

Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Adam Jezier­s­ki

uniwersytet-wroclawski


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Jeżeli przyjmiemy że między nami jest słowo w cza­sie dyskur­su to znaczy, że my może­my nadawać inne znacze­nie słowu niż opo­nent mój w dyskur­sie. I to jest zjawisko powszechne i w medi­ach i poli­tyce bo wyko­rzysty­wane jest wszędzie pod­miotowe znaczenia tego słowa. Już ksiądz prof Tish­n­er mówił ” two­ja praw­da, a moja praw­da a między nami jest g..o praw­da…” Ale jeżeli myślimy poję­ciowo to dyskurs otwiera nam w ciem­nym kanale gdzie nie wiado­mo kto i z kim i o co wal­czy to może na końcu ciem­nego otwiera się światło wieloz­nacznoś­ci poję­cia które wcześniej było narzędziem wojny, wal­ki, chamst­wa i innych negaty­wnych form wypowiedzi. A gdy w cza­sie dyskur­su otworzy się nam światło wielu znaczeń tego albo wielu słów to moż­na osiągnąć w ten sposób możli­wość nie tylko budowa­nia strate­gii poz­naw­czej ale i ważnych planów strate­gicznych z…wrogami… To wszys­tko zależe od nas. Moja mama zawsze mówiła, “z sil­nym gorzej jak z głupim ale na głupotę nie ma siły…” Dlat­ego dyskurs, dyskurs, dyskurs…Pozdrawiam.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy