Epistemologia Kluby „Filozofuj!” Wrocław

Relacja z drugiego spotkania Klubu „Filozofuj!” we Wrocławiu pt. „Cóż to jest prawda?” – wokół nr. 9 magazynu „Filozofuj!”

24 listopada 2016 roku odbyła się pierwsza wrocławska debata Klubu „Filozofuj!” (choć pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” we Wrocławiu - spotkanie autorskie - miało miejsce przed wakacjami, wtedy naszym gościem był prof. Adam Grobler z Uniwersytetu Opolskiego). Dyskutowaliśmy w księgarnio-kawiarni „Tajne komplety”, dobrze znanej z przytulnej atmosfery. Temat spotkania dotyczył dziewiątego numeru czasopisma „Filozofuj!”. W debacie, która odbywała się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, udział wzięli: prof. Adam Chmielewski i prof. Damian Leszczyński, obaj z Instytutu Filozofii UWr.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Café Księgarni „Tajne komplety” za udostępnienie sali.
tajne_komplety

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło oko­ło 40 osób. Wśród nich byli wykła­dow­cy, stu­den­ci i absol­wen­ci filo­zo­fii oraz pasjo­na­ci tej dzie­dzi­ny wie­dzy i zwią­za­nych z nią tema­tów. Dys­ku­sję mode­ro­wał Hen­ryk Mazur­kie­wicz – dok­to­rant Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Deba­ta podzie­lo­na była na dwie czę­ści. Naj­pierw dys­ku­tan­ci odpo­wie­dzie­li na pyta­nia pro­wa­dzą­ce­go, a następ­nie przy­szła kolej na pyta­nia ze stro­ny publicz­no­ści. Dys­ku­sja trwa­ła dwie godziny.

Pro­fe­so­ro­wie zwró­ci­li uwa­gę na to, że z defi­ni­cją praw­dy bory­ka­ją się, w zasa­dzie, tyl­ko filo­zo­fo­wie. Więk­szo­ści tzw. „zwy­kłych ludzi” w ich życiu codzien­nym wystar­cza powierz­chow­ne i intu­icyj­ne rozu­mie­nie tej kwe­stii. Nie mają oni więk­szych kło­po­tów z uży­ciem tego ter­mi­nu. Z dru­giej stro­ny wśród filo­zo­fów nie ma zgo­dy co do tego, czym jest lub powin­na być praw­da oraz jak nale­ży to poję­cie zde­fi­nio­wać. Prof. Lesz­czyń­ski w znacz­nym skró­cie przy­bli­żył histo­rię tego zagad­nie­nia, poka­zu­jąc jed­no­cze­śnie, że żad­na z dotych­cza­so­wych odpo­wie­dzi nie jest osta­tecz­na i w peł­ni satys­fak­cjo­nu­ją­ca. Prof. Chmie­lew­ski zwró­cił uwa­gę na to, że żyje­my w cza­sach post-praw­dy, czy­li wiel­kie­go scep­ty­cy­zmu wobec moż­li­wo­ści osią­gnię­cia praw­dy z jed­no­cze­sny­mi cynicz­ny­mi pró­ba­mi mani­pu­la­cji praw­dą, fak­ta­mi i infor­ma­cją. Poza tym pod­ję­ta zosta­ła kwe­stia nie­bez­pie­czeństw, któ­re pły­ną z prób przy­własz­cze­nia sobie „pra­wa do praw­dy” w kon­tek­ście reli­gij­nym, spo­łecz­nym i politycznym.

Hen­ryk Mazurkiewicz


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do:

  • naszych gości spe­cjal­nych: prof. Ada­ma Chmie­lew­skie­goprof. Damia­na Lesz­czyń­skie­go,
  • Rek­to­ra Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go prof. Ada­ma Jezier­skie­go – za obję­cie wyda­rze­nia patro­na­tem honorowym.

Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

Prof. Adam Chmie­lew­ski – Kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii Spo­łecz­nej i Poli­tycz­nej Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Autor kil­ku ksią­żek oraz  licz­nych prze­kła­dów filo­zo­ficz­nych z języ­ka angiel­skie­go, w tym dzieł Ber­tran­da Rus­sel­la, Kar­la Pop­pera, Alas­da­ira MacIntyre’a, Richar­da Shu­ster­ma­na, Sla­vo­ja Žižka oraz dwóch powie­ści. Redak­tor naczel­ny „Stu­dia Phi­lo­so­phi­ca Wra­ti­sla­vien­sia”. Jego hob­by to foto­gra­fia, lite­ra­tu­ra pięk­na i życie rustykalne.

Dr hab. Damian Lesz­czyń­ski, prof. UWr – Pra­cow­nik Zakła­du Onto­lo­gii i Teo­rii Pozna­nia Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, redak­tor naczel­ny perio­dy­ku „Lec­tio­nes & Acro­ases Phi­lo­so­phi­cae”, zaj­mu­je się epi­ste­mo­lo­gią i filo­zo­fią nauki. Ostat­nio opu­bli­ko­wał książ­ki: Demon zwo­dzi­ciel. Bada­nia filo­zo­ficz­ne (2015), Realizm i scep­ty­cyzm. Stu­dia ana­li­tycz­ne (2012).

Spo­tka­nie mode­ro­wał i koor­dy­no­wał Hen­ryk Mazur­kie­wicz.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.


Partner

tajne_komplety

Patron honorowy

Rek­tor Uni­wer­sy­te­tu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Adam Jezierski

uniwersytet-wroclawski


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Jeże­li przyj­mie­my że mię­dzy nami jest sło­wo w cza­sie dys­kur­su to zna­czy, że my może­my nada­wać inne zna­cze­nie sło­wu niż opo­nent mój w dys­kur­sie. I to jest zja­wi­sko powszech­ne i w mediach i poli­ty­ce bo wyko­rzy­sty­wa­ne jest wszę­dzie pod­mio­to­we zna­cze­nia tego sło­wa. Już ksiądz prof Tish­ner mówił ” two­ja praw­da, a moja praw­da a mię­dzy nami jest g..o praw­da…” Ale jeże­li myśli­my poję­cio­wo to dys­kurs otwie­ra nam w ciem­nym kana­le gdzie nie wia­do­mo kto i z kim i o co wal­czy to może na koń­cu ciem­ne­go otwie­ra się świa­tło wie­lo­znacz­no­ści poję­cia któ­re wcze­śniej było narzę­dziem woj­ny, wal­ki, cham­stwa i innych nega­tyw­nych form wypo­wie­dzi. A gdy w cza­sie dys­kur­su otwo­rzy się nam świa­tło wie­lu zna­czeń tego albo wie­lu słów to moż­na osią­gnąć w ten spo­sób moż­li­wość nie tyl­ko budo­wa­nia stra­te­gii poznaw­czej ale i waż­nych pla­nów stra­te­gicz­nych z…wrogami… To wszyst­ko zale­że od nas. Moja mama zawsze mówi­ła, “z sil­nym gorzej jak z głu­pim ale na głu­po­tę nie ma siły…” Dla­te­go dys­kurs, dys­kurs, dyskurs…Pozdrawiam.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy