Patronaty Relacje i reportaże

Relacja z sympozjum „Krnąbrne dzieci filozofii. Neutralizować czy naturalizować?” [WIDEO]

Filozofia jest matką nauki. Nauka zrodziła się z filozofii, jest jej córką. Tak było historycznie. Ale jaka jest współcześnie między nimi relacja? Córka się usamodzielniła, robi zawrotną karierę, a matka, w podeszłym wieku – nie jest już samodzielna i potrzeba? To zagadnienie było przedmiotem sympozjum „Krnąbrne dzieci filozofii. Naturalizować czy neutralizować?”, które odbyło się 26 lutego b.r. w sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego organizatorem było Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia” oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy wsparciu Rzeszowskiego Domu Kultury. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło pismo „Amor Fati. Antropologiczne czasopismo filozoficzne”, natomiast patronami medialny – m.in. magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Na tem­at warunk­ów i try­bu uzyska­nia patronatu medi­al­nego naszego mag­a­zynu zob. > tutaj.


Zob. zapowiedź kon­fer­encji.

Serdecznie dzięku­je­my Bartłomiejowi K. Krzy­chowi za prezen­tację naszego mag­a­zynu pod­czas sym­pozjum.


Sym­pozjum zebrało wielu znamien­i­tych goś­ci i prele­gen­tów, którzy w swych wys­tąpi­eni­ach prezen­towali nierzad­ko odmi­enne, a nawet opozy­cyjne stanowiska, o czym moż­na było się przekon­ać w cza­sie dwóch pon­ad pół­godzin­nych dyskusji.

Tak też prof. Andrzej L. Zachari­asz, który skupił się na pró­bie odpowiedzi na pytanie o to, czy nat­u­ral­iza­c­ja filo­zofii pole­ga­ją­ca na unaukowie­niu dociekań filo­zoficznych jest dla samej filo­zofii szan­są, czy zagroże­niem, przekony­wał, że „filo­zofia oprócz charak­teru czys­tego poz­na­nia teo­re­ty­cznego posi­a­da także wymi­ar mądroś­ciowy – nada­je sens nie tylko samej nauce, ale całoś­ci ludzkiej egzys­tencji. Z tego powodu pró­ba sprowadzenia jej do kom­pi­lacji wyników nauk szczegółowych jest nie tylko skazana na porażkę, ale stanowi także zagroże­nie dla filo­zofii rozu­mi­anej jako auto­nom­icz­na dziedz­i­na wiedzy”.

Zupełnie inaczej do sprawy pod­szedł prof. Cezary Mord­ka z UMCS. W swoim pełnym pasji wys­tąpi­e­niu dowodz­ił, że nat­u­ral­izm jako pró­ba wyjaś­ni­a­nia rzeczy­wis­toś­ci jest stanowiskiem lep­iej uar­gu­men­towanym niż supranat­u­ral­izm:

– W pewnym sen­sie nat­u­ral­izm pozwala człowiekowi „stanąć na włas­nych nogach” – wyraźnie zaak­cen­tował swój pogląd prof. Mord­ka. – Wyma­ga on określonych cech charak­tero­log­icznych, tj. intelek­tu­al­nej odwa­gi i nieza­leżnoś­ci sądów.


No Slide Found In Slid­er.

Fot. Łukasz Kles­ka


Kole­jnym prele­gen­tem, którego wys­tąpi­e­nie kończyło pier­wszą część sym­pozjum był dr Michał Zem­brzus­ki z UKSW w Warsza­w­ie – wygłosił on refer­at zaty­tułowany: „Akwina­ta o zmysłach wewnętrznych – śred­niowieczne nat­u­ral­i­zowanie Augustyńskiej teorii umysłu?”.

– Świę­ty Tomasz dokon­ał „nat­u­ral­iza­cji” rozu­mienia natu­ry ludzkiej głos­zonego przez jego intelek­tu­al­nych poprzed­ników. – mówił Zem­brzus­ki. –  „Nat­u­ral­iza­c­ja” ta miała­by pole­gać między inny­mi na tym, że kwest­ie prob­le­mu relacji duszy i ciała, mimo swego wyraźnie teo­log­icznego charak­teru, są przez Tomasza wyjaś­ni­ane w sposób bio­log­iczny.

Refer­at dra Zem­brzuskiego wzbudz­ił duże zain­tere­sowanie wśród pan­elistów. Wyjątkowo żywą i emocjon­al­ną dyskusję, w której prym wiódł Cezary Mord­ka, zdomi­nowały zagad­nienia aktu­al­noś­ci tomiz­mu we współczes­nej myśli filo­zoficznej.

Po prz­er­wie jako pier­wszy głos zabrał dr Andrzej Dąbrows­ki z WSI­iZ w Rzes­zowie, którego wys­tąpi­e­nie miało charak­ter his­to­ryczny.

–  Źródeł nat­u­ral­iz­mu należy szukać w sporze jaki prowadzili ze sobą zwolen­ni­cy Kartezjusza oraz Davi­da Hume’a. – pod­kreślił Dąbrows­ki. –  Kluc­zowy­mi kwes­t­i­a­mi w tej polemice były zagad­nienia roli wąt­pi­enia w pro­ce­sie poz­naw­czym, idei wrod­zonych, sto­sunku między speku­lacją a doświad­cze­niem. W swym rzec­zowym wys­tąpi­e­niu prele­gent zaz­naczył, że pomi­mo oczy­wis­tego pokrewieńst­wa współczes­nego nat­u­ral­iz­mu z hume’owskim empiryzmem, nie wszyscy jego reprezen­tan­ci są przeko­nani, co do tezy, że nau­ki przy­rod­nicze mogą w pełni wyjaśnić rzeczy­wis­tość.

Dr Włodz­imierz Zię­ba z Uni­w­er­syte­tu Rzes­zowskiego naw­iązał w swoim wys­tąpi­e­niu do refer­atu prof. Zachari­asza, podziela­jąc tezę o niebez­pieczeńst­wie, jakie dla filo­zofii niesie kon­sek­went­ny nat­u­ral­izm. Nie mniej możli­we jest takie stanowisko, które godz­iło­by poz­naw­cze aspirac­je zarówno filo­zofii, jak i nau­ki – prele­gent określił je jako pode­jś­cie inter­akcjon­isty­czne.

– Możli­wy jest bowiem taki sposób myśle­nia, w którym filo­zofia jest bazą pewnych zagad­nień i prob­lemów, które nau­ka może empirycznie testować i przez to przyj­mować lub unieważ­ni­ać niek­tóre kwest­ie źródłowo-filo­zoficzne – przekony­wał Zię­ba.

Autor kole­jnego wys­tąpi­enia, dr Paweł Bal­cer­ak z Uni­w­er­syte­tu Rzes­zowskiego, przy­toczył wyni­ki ekspery­men­tów przeprowad­zonych przez spec­jal­istów zaj­mu­ją­cych się badaniem ludzkiego mózgu. Rezul­taty doświad­czeń, mające świad­czyć o ilu­zo­rycznoś­ci wol­nej woli, stanow­iły okazję do rozważań o ich przy­dat­noś­ci i istot­noś­ci dla rozważań filo­zoficznych. Dr Bal­cer­ak pod­dał pod dyskusję zagad­nie­nie równoważnoś­ci metod jaki­mi dys­ponu­ją neu­ronau­ki i filo­zofia. Kwes­t­ia ta wywołała żywiołową reakcję prof. Mord­ki, który bronił zasad­noś­ci metod właś­ci­wych neu­ronaukom w docieka­ni­ach filo­zoficznych.

Ostat­ni refer­at pt. „Life coach­ing – nat­u­ral­iza­c­ja czy komer­c­jal­iza­c­ja filo­zofii?” wygłosili dok­toran­ci filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Rzes­zowskiego: mgr Daw­id Kru­pa i mgr Mag­dale­na Krzosek, którzy poruszyli prob­lem life coachin­gu rozu­mi­anego jako szczegól­ny rodzaj nat­u­ral­iza­cji filo­zofii. Autorzy wys­tąpi­enia w kry­ty­czny sposób odnieśli się do wyżej wymienionego zjawiska pod­kreśla­jąc isto­towe różnice między prak­ty­cznym wymi­arem filo­zo­fowa­nia a coachingiem.

Sym­pozjum zakończyło się dyskusją na tem­aty poruszane w przed­staw­ionych wyżej wys­tąpi­eni­ach oraz pod­sumowaniem całoś­ci obrad, którego dokon­ał pro­fe­sor Zachari­asz.

Sym­pozjum, pomi­mo pozornie her­me­ty­cznej tem­aty­ki, spotkanie cieszyło się sporym zain­tere­sowaniem licznie zgro­mad­zonej pub­licznoś­ci, wśród której oprócz wykład­ow­ców i stu­den­tów, znaleźli się również liceal­iś­ci zain­tere­sowani filo­zofią.

Wnios­ki, jakie moż­na wyciągnąć po spotka­niu, są optymisty­czne: choć­by znaleźli się ludzie, którzy chcieli­by filo­zofii się pozbyć, ona zawsze zna­jdzie sposób, by na nowo się odrodz­ić i pow­stawać jak feniks z popi­ołów.

Mateusz Binek, Daw­id Kru­pa

Relacja wideo z sympozjum

 

A. L. Zachari­asz — Roz­droża filo­zofii: nat­u­ral­izm – (a) anty­nat­u­ral­izm

C. Mord­ka — Surowy urok nat­u­ral­iz­mu

M. Zem­brzus­ki — Akwinaty śred­niowieczne nat­u­ral­i­zowanie augustyńskiej kon­cepcji umysłu?

A. Dąbrows­ki — Geneza i charak­ter współczes­nego nat­u­ral­iz­mu

W. Zię­ba — Nat­u­ral­i­zowanie filo­zofii: rac­je i kon­sek­wenc­je

D. Kru­pa, M. Krzosek — Life coach­ing – nat­u­ral­iza­c­ja czy komer­c­jal­iza­c­ja filo­zofii?

Dyskus­ja

Send­ing
User Review
0 (0 votes)

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy