Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO, AUDIO, FOTO]

Trzecie już gdańskie spotkanie w ramach Klubu „Filozofuj!” odbyło się 18 kwietnia w nowej siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności. Budynek znajduje się przy historycznej bramie numer 2 dawnej Stoczni Gdańskiej. Debatowaliśmy na temat uchodźców oraz multikulturalizmu, wokół siódmego numeru naszego magazynu. Swoją obecnością zaszczycili nas dwaj znakomici polscy filozofowie: prof. Andrzej Szahaj (UMK) oraz prof. Jacek Hołówka (PAN). Wydarzenie trwało prawie trzy godziny i zgromadziło ok. 150 osób! Spotkanie prowadziła Celina Głogowska.

W pier­wszej częś­ci debaty dysku­towali ze sobą dwaj zaproszeni pro­fe­sorowie. Dyskusję rozpoczął prof. Sza­haj, przed­staw­ia­jąc swo­je stanowisko nt. mul­ti­kul­tur­al­iz­mu, po czym głos zabrał prof. Hołówka, usto­sunkowu­jąc się już do wypowiedzi poprzed­ni­ka. Pro­fe­sor Sza­haj bronił pewnej wer­sji mul­ti­kul­tur­al­iz­mu, prof. Hołowka nato­mi­ast przestrze­gał przed mieszaniem kul­tur zbyt różnych od siebie. Prele­gen­ci nie reprezen­towali dwóch skra­jnych stanowisk, ale dwa umi­arkowane. Nie zgadza­li się co do kilku bardziej fun­da­men­tal­nych kwestii, ale znaleźli także punk­ty wspólne. Zde­cy­dowanie różne było pode­jś­cie pro­fe­sorów co do możli­woś­ci i stop­nia otwar­cia kul­tu­ry zachod­niej na inne kul­tu­ry, zgadza­li się nato­mi­ast co do tego, że w poli­tyce relaty­wizm kul­tur­owy jest ideą niemożli­wą, ale i niebez­pieczną przy pró­bie wprowadzenia w życie. Dos­zli do wniosku, że w poli­tyce o kry­teri­um wartoś­ci danej kul­tu­ry przesądza­ją kwest­ie prag­maty­czne.

W drugiej częś­ci spotka­nia głos zabrała pub­liczność. Nie obyło się bez wys­tąpień bardziej bur­zli­wych, które wywoły­wały polemi­ki, tak ze strony pro­fe­sorów, jak i ze strony pozostałych uczest­ników spotka­nia. Poz­woliło nam to skon­fron­tować ze sobą różne punk­ty widzenia i zapoz­nać się z prz­eróżną argu­men­tacją na rzecz skra­jnych stanowisk. Choć deba­ta doty­czyła głównie idei, nie zabrakło też naw­iązań do konkret­nych i głośnych wydarzeń społeczno-poli­ty­cznych ostat­nich lat.

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z nagraniem!

Marcin Kloc


Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Fot. Justy­na Wasiniews­ka


Filo­zo­fowie oraz sym­pa­ty­cy filo­zofii zebrali się w sali Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darnoś­ci o godzinie 18.00. W spotka­niu udzi­ał wzięło około 150 osób. Nie zabrakło młodych słuchaczy. W pier­wszej częś­ci debaty oby­d­waj dysku­tan­ci przed­staw­ili swo­je punk­ty widzenia. Prof. Hołówka stał na stanowisku, że mul­ti­kul­tur­owość jest zbyt wielkim obciąże­niem, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradz­ić. Należało­by raczej zabez­pieczyć się przed przyj­mowaniem imi­grantów. Opo­nent, prof. Andrzej Sza­haj wyraźnie argu­men­tował za tym, aby nie bronić się przed migrac­ja­mi, które są nat­u­ral­nym, postępu­ją­cym pro­ce­sem. Zami­ast staw­iać mury powin­niśmy się przy­go­tować na przyję­cie ludzi.

Mogło­by się wydawać, że są to dwa skra­jnie różne stanowiska, ale uważny słuchacz po wysłucha­niu relacji ze spotka­nia, z pewnoś­cią dostrzeże również zbieżnoś­ci w argu­men­tacji oby­d­wu filo­zofów.

Po deba­cie przyszedł czas na głosy wid­owni. Padło wiele pytań, wąt­pli­woś­ci i komen­tarzy, niek­tóre z nich wywoły­wały bard­zo duże emoc­je, ale orga­ni­za­torzy dziel­nie czuwali nad porząd­kiem spotka­nia.

Dyskus­ja zakończyła się około godziny 21.00. Pod­czas tych trzech godzin padło wiele argu­men­tów za i prze­ciw przyj­mowa­niu imi­grantów. Tem­at budzą­cy duże emoc­je doma­ga się zaję­cia solid­nie prze­myślanego stanowiska, które jak pokazał prze­bieg dyskusji, niełat­wo wypra­cow­ać. Zachę­camy do obe­jrzenia i wysłucha­nia relacji  ze spotka­nia.

Moni­ka M. Zielińs­ka


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Podz­iękowa­nia:

 • Prof. dr. hab. Jack­owi Hołów­ceprof. dr. hab. Andrze­jowi Sza­ha­jowi za arcy­ciekawą dyskusję !!!
 • Każde­mu z przy­byłych za Waszą obec­ność, zain­tere­sowanie i ciekawe pyta­nia 🙂
 • Prezy­den­towi Mias­ta Gdańs­ka Pawłowi Adamow­ic­zowi za hon­orowy patronat.
 • Prze­wod­niczące­mu Rady Mias­ta Gdańs­ka Bog­danowi Oleszkowi za patronat Rady Mias­ta Gdańs­ka.
 • Europe­jskiemu Cen­trum Sol­i­darnoś­ci za współor­ga­ni­zowanie wydarzenia, a w szczegól­noś­ci dr. Jack­owi Koł­tanowiKubie Kuflowi.
 • !go trójmi­as­to za patronat medi­al­ny i trans­misję na żywo, a szczegól­nie Prze­mysła­wowi P. Kowal­skiemu, dr Alek­san­drze SzulcŁukas­zowi Depińskiemu.
 • Radiu Gdańsk za patronat medi­al­ny, a w szczegól­noś­ci red. Iwonie Borawskiejred. Agnieszce Micha­jłow.
 • Radiu Mors za patronat medi­al­ny, a szczegól­nie Maciejowi Goniszewskiemu.
 • Sła­womirowi Czar­neck­iemu — za bycie spir­i­tus movens, jak zwyk­le 🙂
 • Wojtkowi Czap­kowskiemuPiotrkowi Mazurowi — za plakaty, ulot­ki i lots of fun na gdańs­kich uli­cach 😀
 • Maksy­mil­ianowi Cza­piewskiemu — za pro­mocję wydarzenia w sieci.
 • Paulin­ie Wie­jak — za pomoc pod­czas spotka­nia i dostar­cze­nie numerów :*
 • Mon­ice ZielińskiejMar­ci­nowi Klo­cowi — za pomoc pod­czas spotka­nia i napisanie relacji!

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.

Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

Prof. dr hab. Jacek Hołówka — Filo­zof-etyk, zaj­mu­je się m.in. bioe­tyką i filo­zofią anal­i­ty­czną, emery­towany pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, redak­tor naczel­ny kwartal­ni­ka „Przegląd Filo­zoficzny”, członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN, członek Komite­tu Ety­ki w Nauce PAN, autor licznych książek i pub­likacji o tem­atyce ety­cznej oraz przekładów dzieł filo­zoficznych z języ­ka ang­iel­skiego, autor m. in. znanej książ­ki pt. „Ety­ka w dzi­ała­niu”.

 

Prof. dr hab. Andrzej Sza­haj — Filo­zof, zaj­mu­je się m.in. post­mod­ern­izmem, filo­zofią poli­ty­ki i kul­tu­ry, dziekan Wydzi­ału Human­isty­cznego Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu, kierown­ik Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii UMK, członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN, członek Komite­tu Nauk o Kul­turze PAN, autor pon­ad stu pub­likacji naukowych oraz kilkudziesię­ciu artykułów pub­l­i­cysty­cznych i pop­u­laryza­tors­kich, autor m. in. znanej książ­ki pt. „E Pluribus Unum? Dylematy wielokul­tur­owoś­ci i poli­ty­cznej poprawnoś­ci”.


Obaj prele­gen­ci po spotka­niu wzięli udzi­ał w audy­cji, która zostanie wyemi­towana na ante­nie Radia Gdańsk 3 maja o 21.30. Pon­ad­to prof. Jacek Hołówka udzielił wywiadu Radiu Gdańsk. Moż­na go wysłuchać > tutaj.


Patronaty:

go_trojmiastowmbpradioMorsRG logo na bialym

PHon_PMG_PA

Spotkanie objęła patronatem również Rada Mias­ta Gdańs­ka.
Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Send­ing
User Review
0 (0 votes)

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy