Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO, AUDIO, FOTO]

Trzecie już gdańskie spotkanie w ramach Klubu „Filozofuj!” odbyło się 18 kwietnia w nowej siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności. Budynek znajduje się przy historycznej bramie numer 2 dawnej Stoczni Gdańskiej. Debatowaliśmy na temat uchodźców oraz multikulturalizmu, wokół siódmego numeru naszego magazynu. Swoją obecnością zaszczycili nas dwaj znakomici polscy filozofowie: prof. Andrzej Szahaj (UMK) oraz prof. Jacek Hołówka (PAN). Wydarzenie trwało prawie trzy godziny i zgromadziło ok. 150 osób! Spotkanie prowadziła Celina Głogowska.

Zapisz się do naszego newslettera

W pier­wszej częś­ci debaty dysku­towali ze sobą dwaj zaproszeni pro­fe­sorowie. Dyskusję rozpoczął prof. Sza­haj, przed­staw­ia­jąc swo­je stanowisko nt. mul­ti­kul­tur­al­iz­mu, po czym głos zabrał prof. Hołówka, usto­sunkowu­jąc się już do wypowiedzi poprzed­ni­ka. Pro­fe­sor Sza­haj bronił pewnej wer­sji mul­ti­kul­tur­al­iz­mu, prof. Hołowka nato­mi­ast przestrze­gał przed mieszaniem kul­tur zbyt różnych od siebie. Prele­gen­ci nie reprezen­towali dwóch skra­jnych stanowisk, ale dwa umi­arkowane. Nie zgadza­li się co do kilku bardziej fun­da­men­tal­nych kwestii, ale znaleźli także punk­ty wspólne. Zde­cy­dowanie różne było pode­jś­cie pro­fe­sorów co do możli­woś­ci i stop­nia otwar­cia kul­tu­ry zachod­niej na inne kul­tu­ry, zgadza­li się nato­mi­ast co do tego, że w poli­tyce relaty­wizm kul­tur­owy jest ideą niemożli­wą, ale i niebez­pieczną przy pró­bie wprowadzenia w życie. Dos­zli do wniosku, że w poli­tyce o kry­teri­um wartoś­ci danej kul­tu­ry przesądza­ją kwest­ie prag­maty­czne.

W drugiej częś­ci spotka­nia głos zabrała pub­liczność. Nie obyło się bez wys­tąpień bardziej bur­zli­wych, które wywoły­wały polemi­ki, tak ze strony pro­fe­sorów, jak i ze strony pozostałych uczest­ników spotka­nia. Poz­woliło nam to skon­fron­tować ze sobą różne punk­ty widzenia i zapoz­nać się z prz­eróżną argu­men­tacją na rzecz skra­jnych stanowisk. Choć deba­ta doty­czyła głównie idei, nie zabrakło też naw­iązań do konkret­nych i głośnych wydarzeń społeczno-poli­ty­cznych ostat­nich lat.

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z nagraniem!

Marcin Kloc


No Slide Found In Slid­er.

Fot. Justy­na Wasiniews­ka


Filo­zo­fowie oraz sym­pa­ty­cy filo­zofii zebrali się w sali Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darnoś­ci o godzinie 18.00. W spotka­niu udzi­ał wzięło około 150 osób. Nie zabrakło młodych słuchaczy. W pier­wszej częś­ci debaty oby­d­waj dysku­tan­ci przed­staw­ili swo­je punk­ty widzenia. Prof. Hołówka stał na stanowisku, że mul­ti­kul­tur­owość jest zbyt wielkim obciąże­niem, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradz­ić. Należało­by raczej zabez­pieczyć się przed przyj­mowaniem imi­grantów. Opo­nent, prof. Andrzej Sza­haj wyraźnie argu­men­tował za tym, aby nie bronić się przed migrac­ja­mi, które są nat­u­ral­nym, postępu­ją­cym pro­ce­sem. Zami­ast staw­iać mury powin­niśmy się przy­go­tować na przyję­cie ludzi.

Mogło­by się wydawać, że są to dwa skra­jnie różne stanowiska, ale uważny słuchacz po wysłucha­niu relacji ze spotka­nia, z pewnoś­cią dostrzeże również zbieżnoś­ci w argu­men­tacji oby­d­wu filo­zofów.

Po deba­cie przyszedł czas na głosy wid­owni. Padło wiele pytań, wąt­pli­woś­ci i komen­tarzy, niek­tóre z nich wywoły­wały bard­zo duże emoc­je, ale orga­ni­za­torzy dziel­nie czuwali nad porząd­kiem spotka­nia.

Dyskus­ja zakończyła się około godziny 21.00. Pod­czas tych trzech godzin padło wiele argu­men­tów za i prze­ciw przyj­mowa­niu imi­grantów. Tem­at budzą­cy duże emoc­je doma­ga się zaję­cia solid­nie prze­myślanego stanowiska, które jak pokazał prze­bieg dyskusji, niełat­wo wypra­cow­ać. Zachę­camy do obe­jrzenia i wysłucha­nia relacji  ze spotka­nia.

Moni­ka M. Zielińs­ka


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Podz­iękowa­nia:

 • Prof. dr. hab. Jack­owi Hołów­ceprof. dr. hab. Andrze­jowi Sza­ha­jowi za arcy­ciekawą dyskusję !!!
 • Każde­mu z przy­byłych za Waszą obec­ność, zain­tere­sowanie i ciekawe pyta­nia 🙂
 • Prezy­den­towi Mias­ta Gdańs­ka Pawłowi Adamow­ic­zowi za hon­orowy patronat.
 • Prze­wod­niczące­mu Rady Mias­ta Gdańs­ka Bog­danowi Oleszkowi za patronat Rady Mias­ta Gdańs­ka.
 • Europe­jskiemu Cen­trum Sol­i­darnoś­ci za współor­ga­ni­zowanie wydarzenia, a w szczegól­noś­ci dr. Jack­owi Koł­tanowiKubie Kuflowi.
 • !go trójmi­as­to za patronat medi­al­ny i trans­misję na żywo, a szczegól­nie Prze­mysła­wowi P. Kowal­skiemu, dr Alek­san­drze SzulcŁukas­zowi Depińskiemu.
 • Radiu Gdańsk za patronat medi­al­ny, a w szczegól­noś­ci red. Iwonie Borawskiejred. Agnieszce Micha­jłow.
 • Radiu Mors za patronat medi­al­ny, a szczegól­nie Maciejowi Goniszewskiemu.
 • Sła­womirowi Czar­neck­iemu — za bycie spir­i­tus movens, jak zwyk­le 🙂
 • Wojtkowi Czap­kowskiemuPiotrkowi Mazurowi — za plakaty, ulot­ki i lots of fun na gdańs­kich uli­cach 😀
 • Maksy­mil­ianowi Cza­piewskiemu — za pro­mocję wydarzenia w sieci.
 • Paulin­ie Wie­jak — za pomoc pod­czas spotka­nia i dostar­cze­nie numerów :*
 • Mon­ice ZielińskiejMar­ci­nowi Klo­cowi — za pomoc pod­czas spotka­nia i napisanie relacji!

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.

Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

Prof. dr hab. Jacek Hołówka — Filo­zof-etyk, zaj­mu­je się m.in. bioe­tyką i filo­zofią anal­i­ty­czną, emery­towany pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, redak­tor naczel­ny kwartal­ni­ka „Przegląd Filo­zoficzny”, członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN, członek Komite­tu Ety­ki w Nauce PAN, autor licznych książek i pub­likacji o tem­atyce ety­cznej oraz przekładów dzieł filo­zoficznych z języ­ka ang­iel­skiego, autor m. in. znanej książ­ki pt. „Ety­ka w dzi­ała­niu”.

 

Prof. dr hab. Andrzej Sza­haj — Filo­zof, zaj­mu­je się m.in. post­mod­ern­izmem, filo­zofią poli­ty­ki i kul­tu­ry, dziekan Wydzi­ału Human­isty­cznego Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu, kierown­ik Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii UMK, członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN, członek Komite­tu Nauk o Kul­turze PAN, autor pon­ad stu pub­likacji naukowych oraz kilkudziesię­ciu artykułów pub­l­i­cysty­cznych i pop­u­laryza­tors­kich, autor m. in. znanej książ­ki pt. „E Pluribus Unum? Dylematy wielokul­tur­owoś­ci i poli­ty­cznej poprawnoś­ci”.


Obaj prele­gen­ci po spotka­niu wzięli udzi­ał w audy­cji, która zostanie wyemi­towana na ante­nie Radia Gdańsk 3 maja o 21.30. Pon­ad­to prof. Jacek Hołówka udzielił wywiadu Radiu Gdańsk. Moż­na go wysłuchać > tutaj.


Patronaty:

go_trojmiastowmbpradioMorsRG logo na bialym

PHon_PMG_PA

Spotkanie objęła patronatem również Rada Mias­ta Gdańs­ka.
Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Send­ing
User Review
0 (0 votes)

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy