Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO, AUDIO, FOTO]

Trzecie już gdańskie spotkanie w ramach Klubu „Filozofuj!” odbyło się 18 kwietnia w nowej siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności. Budynek znajduje się przy historycznej bramie numer 2 dawnej Stoczni Gdańskiej. Debatowaliśmy na temat uchodźców oraz multikulturalizmu, wokół siódmego numeru naszego magazynu. Swoją obecnością zaszczycili nas dwaj znakomici polscy filozofowie: prof. Andrzej Szahaj (UMK) oraz prof. Jacek Hołówka (PAN). Wydarzenie trwało prawie trzy godziny i zgromadziło ok. 150 osób! Spotkanie prowadziła Celina Głogowska.

Zapisz się do naszego newslettera

W pierw­szej czę­ści deba­ty dys­ku­to­wa­li ze sobą dwaj zapro­sze­ni pro­fe­so­ro­wie. Dys­ku­sję roz­po­czął prof. Sza­haj, przed­sta­wia­jąc swo­je sta­no­wi­sko nt. mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu, po czym głos zabrał prof. Hołów­ka, usto­sun­ko­wu­jąc się już do wypo­wie­dzi poprzed­ni­ka. Pro­fe­sor Sza­haj bro­nił pew­nej wer­sji mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu, prof. Hołow­ka nato­miast prze­strze­gał przed mie­sza­niem kul­tur zbyt róż­nych od sie­bie. Pre­le­gen­ci nie repre­zen­to­wa­li dwóch skraj­nych sta­no­wisk, ale dwa umiar­ko­wa­ne. Nie zga­dza­li się co do kil­ku bar­dziej fun­da­men­tal­nych kwe­stii, ale zna­leź­li tak­że punk­ty wspól­ne. Zde­cy­do­wa­nie róż­ne było podej­ście pro­fe­so­rów co do moż­li­wo­ści i stop­nia otwar­cia kul­tu­ry zachod­niej na inne kul­tu­ry, zga­dza­li się nato­miast co do tego, że w poli­ty­ce rela­ty­wizm kul­tu­ro­wy jest ideą nie­moż­li­wą, ale i nie­bez­piecz­ną przy pró­bie wpro­wa­dze­nia w życie. Doszli do wnio­sku, że w poli­ty­ce o kry­te­rium war­to­ści danej kul­tu­ry prze­są­dza­ją kwe­stie pragmatyczne.

W dru­giej czę­ści spo­tka­nia głos zabra­ła publicz­ność. Nie oby­ło się bez wystą­pień bar­dziej burz­li­wych, któ­re wywo­ły­wa­ły pole­mi­ki, tak ze stro­ny pro­fe­so­rów, jak i ze stro­ny pozo­sta­łych uczest­ni­ków spo­tka­nia. Pozwo­li­ło nam to skon­fron­to­wać ze sobą róż­ne punk­ty widze­nia i zapo­znać się z prze­róż­ną argu­men­ta­cją na rzecz skraj­nych sta­no­wisk. Choć deba­ta doty­czy­ła głów­nie idei, nie zabra­kło też nawią­zań do kon­kret­nych i gło­śnych wyda­rzeń spo­łecz­no-poli­tycz­nych ostat­nich lat.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nagraniem!

Mar­cin Kloc


No Sli­de Found In Slider.

Fot. Justy­na Wasiniewska


Filo­zo­fo­wie oraz sym­pa­ty­cy filo­zo­fii zebra­li się w sali Euro­pej­skie­go Cen­trum Soli­dar­no­ści o godzi­nie 18.00. W spo­tka­niu udział wzię­ło oko­ło 150 osób. Nie zabra­kło mło­dych słu­cha­czy. W pierw­szej czę­ści deba­ty oby­dwaj dys­ku­tan­ci przed­sta­wi­li swo­je punk­ty widze­nia. Prof. Hołów­ka stał na sta­no­wi­sku, że mul­ti­kul­tu­ro­wość jest zbyt wiel­kim obcią­że­niem, z któ­rym nie jeste­śmy w sta­nie sobie pora­dzić. Nale­ża­ło­by raczej zabez­pie­czyć się przed przyj­mo­wa­niem imi­gran­tów. Opo­nent, prof. Andrzej Sza­haj wyraź­nie argu­men­to­wał za tym, aby nie bro­nić się przed migra­cja­mi, któ­re są natu­ral­nym, postę­pu­ją­cym pro­ce­sem. Zamiast sta­wiać mury powin­ni­śmy się przy­go­to­wać na przy­ję­cie ludzi.

Mogło­by się wyda­wać, że są to dwa skraj­nie róż­ne sta­no­wi­ska, ale uważ­ny słu­chacz po wysłu­cha­niu rela­cji ze spo­tka­nia, z pew­no­ścią dostrze­że rów­nież zbież­no­ści w argu­men­ta­cji oby­dwu filozofów.

Po deba­cie przy­szedł czas na gło­sy widow­ni. Padło wie­le pytań, wąt­pli­wo­ści i komen­ta­rzy, nie­któ­re z nich wywo­ły­wa­ły bar­dzo duże emo­cje, ale orga­ni­za­to­rzy dziel­nie czu­wa­li nad porząd­kiem spotkania.

Dys­ku­sja zakoń­czy­ła się oko­ło godzi­ny 21.00. Pod­czas tych trzech godzin padło wie­le argu­men­tów za i prze­ciw przyj­mo­wa­niu imi­gran­tów. Temat budzą­cy duże emo­cje doma­ga się zaję­cia solid­nie prze­my­śla­ne­go sta­no­wi­ska, któ­re jak poka­zał prze­bieg dys­ku­sji, nie­ła­two wypra­co­wać. Zachę­ca­my do obej­rze­nia i wysłu­cha­nia rela­cji  ze spotkania.

Moni­ka M. Zielińska


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Podzię­ko­wa­nia:

 • Prof. dr. hab. Jac­ko­wi Hołów­ceprof. dr. hab. Andrze­jo­wi Sza­ha­jo­wi za arcy­cie­ka­wą dyskusję !!!
 • Każ­de­mu z przy­by­łych za Waszą obec­ność, zain­te­re­so­wa­nie i cie­ka­we pytania 🙂
 • Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Gdań­ska Paw­ło­wi Ada­mo­wi­czo­wi za hono­ro­wy patronat.
 • Prze­wod­ni­czą­ce­mu Rady Mia­sta Gdań­ska Bog­da­no­wi Olesz­ko­wi za patro­nat Rady Mia­sta Gdańska.
 • Euro­pej­skie­mu Cen­trum Soli­dar­no­ści za współ­or­ga­ni­zo­wa­nie wyda­rze­nia, a w szcze­gól­no­ści dr. Jac­ko­wi Koł­ta­no­wiKubie Kuflo­wi.
 • !go trój­mia­sto za patro­nat medial­ny i trans­mi­sję na żywo, a szcze­gól­nie Prze­my­sła­wo­wi P. Kowal­skie­mu, dr Alek­san­drze SzulcŁuka­szo­wi Depiń­skie­mu.
 • Radiu Gdańsk za patro­nat medial­ny, a w szcze­gól­no­ści red. Iwo­nie Boraw­skiejred. Agniesz­ce Michaj­łow.
 • Radiu Mors za patro­nat medial­ny, a szcze­gól­nie Macie­jo­wi Goni­szew­skie­mu.
 • Sła­wo­mi­ro­wi Czar­nec­kie­mu — za bycie spi­ri­tus movens, jak zwykle 🙂
 • Wojt­ko­wi Czap­kow­skie­muPiotr­ko­wi Mazu­ro­wi — za pla­ka­ty, ulot­ki i lots of fun na gdań­skich ulicach 😀
 • Mak­sy­mi­lia­no­wi Cza­piew­skie­mu — za pro­mo­cję wyda­rze­nia w sieci.
 • Pau­li­nie Wie­jak — za pomoc pod­czas spo­tka­nia i dostar­cze­nie numerów :*
 • Moni­ce Zie­liń­skiejMar­ci­no­wi Klo­co­wi — za pomoc pod­czas spo­tka­nia i napi­sa­nie relacji!

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomocy.

Pod­czas spo­tka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyj­nej cenie.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

Prof. dr hab. Jacek Hołów­ka — Filo­zof-etyk, zaj­mu­je się m.in. bio­ety­ką i filo­zo­fią ana­li­tycz­ną, eme­ry­to­wa­ny pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Prze­gląd Filo­zo­ficz­ny”, czło­nek Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN, czło­nek Komi­te­tu Ety­ki w Nauce PAN, autor licz­nych ksią­żek i publi­ka­cji o tema­ty­ce etycz­nej oraz prze­kła­dów dzieł filo­zo­ficz­nych z języ­ka angiel­skie­go, autor m. in. zna­nej książ­ki pt. „Ety­ka w działaniu”.

 

Prof. dr hab. Andrzej Sza­haj — Filo­zof, zaj­mu­je się m.in. post­mo­der­ni­zmem, filo­zo­fią poli­ty­ki i kul­tu­ry, dzie­kan Wydzia­łu Huma­ni­stycz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu, kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UMK, czło­nek Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN, czło­nek Komi­te­tu Nauk o Kul­tu­rze PAN, autor ponad stu publi­ka­cji nauko­wych oraz kil­ku­dzie­się­ciu arty­ku­łów publi­cy­stycz­nych i popu­la­ry­za­tor­skich, autor m. in. zna­nej książ­ki pt. „E Plu­ri­bus Unum? Dyle­ma­ty wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści i poli­tycz­nej poprawności”.


Obaj pre­le­gen­ci po spo­tka­niu wzię­li udział w audy­cji, któ­ra zosta­nie wyemi­to­wa­na na ante­nie Radia Gdańsk 3 maja o 21.30. Ponad­to prof. Jacek Hołów­ka udzie­lił wywia­du Radiu Gdańsk. Moż­na go wysłu­chać > tutaj.


Patro­na­ty:

go_trojmiastowmbpradioMorsRG logo na bialym

PHon_PMG_PA

Spo­tka­nie obję­ła patro­na­tem rów­nież Rada Mia­sta Gdańska.
Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Sending 
User Review
0 (0 votes)

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy