Kluby „Filozofuj!” Lublin

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Lublinie „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Tym razem w Lublinie debatowaliśmy o uchodźcach i mulikulturalizmie – wokół siódmego numeru naszego magazynu. Spotkanie było niezwykle ciekawe i momentami bardzo gorące. Gośćmi specjalnymi byli: ks. prof. Andrzej Szostek i dr. hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS. Dyskutował z nimi i dyskusję prowadził Jacek Jarocki, nasz kolega redakcyjny. Choć filozofia traktuje o rzeczach ponadprzestrzennych i ponadczasowych, temat sprowadził filozofię na ziemię... do Kawiarni Kawka w Lublinie, w której jednak od początku brakowało przestrzeni, a i czasu w końcu zabrakło, by wypowiedzieć wszystkie argumenty. Zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania relacji ze spotkania.

Zapisz się do naszego newslettera

W śro­do­wy, cie­pły wie­czór 6 kwiet­nia do Kawiar­ni Kaw­ka w Lubli­nie przy­by­ło ok. 50 osób. Zbyt wie­le, aby wszy­scy kom­for­to­wo mogli wysłu­chać dys­ku­sji. Zno­wu nie doce­ni­li­śmy publicz­no­ści.  Dzię­ku­je­my za licz­ne przy­by­cie i prze­pra­sza­my za tę wpad­kę organizacyjną.

Dys­ku­sję otwo­rzył Jacek Jaroc­ki, po czym oddał głos dwóm zna­ko­mi­tym gościom: ks. prof. Szost­ko­wi oraz dr hab. Lesz­ko­wi Kop­ciu­cho­wi. Na koń­cu sam przed­sta­wił swo­je sta­no­wi­sko, któ­re zapre­zen­to­wał w tek­ście na łamach „Filo­zo­fuj!”. Dys­ku­tan­ci mie­li po 5 min na przed­sta­wie­nie swo­je­go sta­no­wi­ska. Następ­nie dys­ku­tan­ci odnie­śli się do swo­ich sta­no­wisk i zro­bi­ło się gorę­cej. Do tego w kolej­nej czę­ści spo­tka­nia włą­czy­ła się – przy akom­pa­nia­men­cie espres­so – publicz­ność. Zachę­ca­my do obej­rze­nia lub wysłu­cha­nia relacji.


No Sli­de Found In Slider.

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia za orga­ni­za­cję i pro­mo­cję spo­tka­nia nale­żą się:

  • Pau­li­nie Wie­jak – to ona przy­go­to­wa­ła i koor­dy­no­wa­ła pro­mo­cję spo­tka­nia, tak­że w mediach,
  • Jac­ko­wi Jaroc­kie­mu – za świet­ne pro­wa­dze­nie spotkania,
  • Adia­nie Sajur – za pro­mo­cję spotkania,
  • Alek­san­dro­wi Tru­bi­ło­wi­czo­wi – za pro­mo­cję spo­tka­nia i sprze­daż nume­rów w trak­cie spotkania,
  • Justy­nie Kur­lak – za pro­mo­cję spotkania,
  • Mag­dzie Kowal­skiej – dzien­ni­kar­ce Radia Lublin, za nagra­nie spotkania.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomocy.

Dzię­ku­je­my też wspa­nia­łej publicz­no­ści spo­tka­nia za przy­by­cie i cie­ka­we pytania!


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Pod­czas spo­tka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyj­nej cenie.


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

AndrzejSzostekKs. prof. Andrzej Szo­stek (Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski Jana Paw­ła II) – Ur. 9 XI 1945 r. w Gru­dzią­dzu. W latach 1992–1998 pro­rek­tor KUL, a w latach 1998–2004 – rek­tor KUL. Od 2002 kie­row­nik Kate­dry Ety­ki na Wydzia­le Filo­zo­fii KUL JPII. Głów­ne zain­te­re­so­wa­nia: racjo­nal­ne pod­sta­wy ety­ki, pro­ble­ma­ty­ka sumie­nia, nie­któ­re zagad­nie­nia z zakre­su ety­ki szcze­gó­ło­wej (ety­ka życia, ety­ka miło­ści, ety­ka a poli­ty­ka), myśl etycz­na i antro­po­lo­gicz­na K. Wojtyły/Jana Paw­ła II. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie KUL > tutaj.

leszekkopciuchDr hab. Leszek Kop­ciuch, prof. Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie – Uro­dzo­ny w Luba­czo­wie.  W roku 1992 uzy­skał magi­ste­rium z filo­zo­fii. Od roku 1994 zatrud­nio­ny w Zakła­dzie Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej UMCS. W roku 2000  uzy­skał sto­pień dok­to­ra (roz­pra­wa „Onto­lo­gia bytu histo­rycz­ne­go u N. Hart­man­na), a w roku 2011 sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go (spe­cjal­no­ści: aksjo­lo­gia, ety­ka, histo­ria filo­zo­fii);  tytuł roz­pra­wy habi­li­ta­cyj­nej: Wol­ność a war­to­ści: Max Sche­ler – Nico­lai Hart­mann – Die­trich von Hil­de­brand – Hans Reiner.  Pro­wa­dzi bada­nia z zakre­su histo­rii filo­zo­fii (głów­nie nie­miec­kiej) oraz ety­ki, aksjo­lo­gii i filo­zo­fii dzie­jów. Tłu­macz nie­miec­ko­ję­zycz­nych tek­stów filo­zo­ficz­nych (tłu­ma­czył m.in. tek­sty N. Hart­man­na, R. Car­na­pa, M. Schlic­ka, O. Neu­ra­tha). Czło­nek Lubel­skie­go Towa­rzy­stwa Nauko­we­go, Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go. Zało­ży­ciel i redak­tor naczel­ny cza­so­pi­sma „Kul­tu­ra i War­to­ści” http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie UMCS > tutaj oraz na stro­nie pry­wat­nej > tutaj.

Mgr Jacek Jaroc­ki (Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski Jana Paw­ła II) – Jarocki-zdjecieDok­to­rant w Kate­drze Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej i Współ­cze­snej KUL. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: filo­zo­fia umy­słu, histo­ria filo­zo­fii ana­li­tycz­nej, filo­zo­fia nauki. Poza nauką inte­re­su­je się muzy­ką (pro­wa­dzi blog z recen­zja­mi oraz gry­wa w zespo­le), współ­cze­sną lite­ra­tu­rą fran­cu­ską oraz nisko­bu­dże­to­wy­mi fil­ma­mi o zom­bi. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


Patro­nat medial­ny nad spo­tka­niem obję­ło Radio Lublin.

radio_lublin

Sending 
User Review
0 (0 votes)

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy