Kluby „Filozofuj!” Lublin

Relacja z trzeciego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Lublinie „Uchodźcy i multikulturalizm” – wokół nr. 7 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

Tym razem w Lublinie debatowaliśmy o uchodźcach i mulikulturalizmie – wokół siódmego numeru naszego magazynu. Spotkanie było niezwykle ciekawe i momentami bardzo gorące. Gośćmi specjalnymi byli: ks. prof. Andrzej Szostek i dr. hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS. Dyskutował z nimi i dyskusję prowadził Jacek Jarocki, nasz kolega redakcyjny. Choć filozofia traktuje o rzeczach ponadprzestrzennych i ponadczasowych, temat sprowadził filozofię na ziemię... do Kawiarni Kawka w Lublinie, w której jednak od początku brakowało przestrzeni, a i czasu w końcu zabrakło, by wypowiedzieć wszystkie argumenty. Zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania relacji ze spotkania.

Zapisz się do naszego newslettera

W środowy, ciepły wieczór 6 kwiet­nia do Kaw­iarni Kawka w Lublin­ie przy­było ok. 50 osób. Zbyt wiele, aby wszyscy kom­for­towo mogli wysłuchać dyskusji. Znowu nie doce­nil­iśmy pub­licznoś­ci.  Dzięku­je­my za liczne przy­by­cie i przeprasza­my za tę wpad­kę orga­ni­za­cyjną.

Dyskusję otworzył Jacek Jaroc­ki, po czym odd­ał głos dwóm znakomi­tym goś­ciom: ks. prof. Szostkowi oraz dr hab. Leszkowi Kop­ci­u­chowi. Na końcu sam przed­staw­ił swo­je stanowisko, które zaprezen­tował w tekś­cie na łamach „Filo­zo­fuj!”. Dysku­tan­ci mieli po 5 min na przed­staw­ie­nie swo­jego stanowiska. Następ­nie dysku­tan­ci odnieśli się do swoich stanowisk i zro­biło się goręcej. Do tego w kole­jnej częś­ci spotka­nia włączyła się – przy akom­pa­ni­a­men­cie espres­so – pub­liczność. Zachę­camy do obe­jrzenia lub wysłucha­nia relacji.


No Slide Found In Slid­er.

Szczególne podz­iękowa­nia za orga­ni­za­cję i pro­mocję spotka­nia należą się:

  • Paulin­ie Wie­jak – to ona przy­go­towała i koor­dynowała pro­mocję spotka­nia, także w medi­ach,
  • Jack­owi Jarock­iemu – za świetne prowadze­nie spotka­nia,
  • Adi­an­ie Sajur – za pro­mocję spotka­nia,
  • Alek­sandrowi Tru­biłow­ic­zowi – za pro­mocję spotka­nia i sprzedaż numerów w trak­cie spotka­nia,
  • Justynie Kurlak – za pro­mocję spotka­nia,
  • Magdzie Kowal­skiej – dzi­en­nikarce Radia Lublin, za nagranie spotka­nia.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.

Dzięku­je­my też wspani­ałej pub­licznoś­ci spotka­nia za przy­by­cie i ciekawe pyta­nia!


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie.


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dyskusji wzięli udzi­ał:

AndrzejSzostekKs. prof. Andrzej Szostek (Katolic­ki Uni­w­er­sytet Lubel­s­ki Jana Pawła II) – Ur. 9 XI 1945 r. w Grudz­iądzu. W lat­ach 1992–1998 prorek­tor KUL, a w lat­ach 1998–2004 – rek­tor KUL. Od 2002 kierown­ik Kat­edry Ety­ki na Wydziale Filo­zofii KUL JPII. Główne zain­tere­sowa­nia: racjon­alne pod­stawy ety­ki, prob­lematy­ka sum­ienia, niek­tóre zagad­nienia z zakre­su ety­ki szczegółowej (ety­ka życia, ety­ka miłoś­ci, ety­ka a poli­ty­ka), myśl ety­cz­na i antropo­log­icz­na K. Wojtyły/Jana Pawła II. Więcej infor­ma­cji na stron­ie KUL > tutaj.

leszekkopciuchDr hab. Leszek Kop­ci­uch, prof. Uni­w­er­syte­tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin­ie – Urod­zony w Lubac­zowie.  W roku 1992 uzyskał mag­is­teri­um z filo­zofii. Od roku 1994 zatrud­niony w Zakładzie His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej UMCS. W roku 2000  uzyskał stopień dok­to­ra (rozprawa „Ontolo­gia bytu his­to­rycznego u N. Hart­man­na), a w roku 2011 stopień dok­to­ra habil­i­towanego (spec­jal­noś­ci: aksjolo­gia, ety­ka, his­to­ria filo­zofii);  tytuł rozprawy habil­i­ta­cyjnej: Wol­ność a wartoś­ci: Max Schel­er – Nico­lai Hart­mann – Diet­rich von Hilde­brand – Hans Rein­er.  Prowadzi bada­nia z zakre­su his­torii filo­zofii (głównie niemieck­iej) oraz ety­ki, aksjologii i filo­zofii dziejów. Tłu­macz niemieck­o­języ­cznych tek­stów filo­zoficznych (tłu­maczył m.in. tek­sty N. Hart­man­na, R. Car­na­pa, M. Schlic­ka, O. Neu­ratha). Członek Lubel­skiego Towarzyst­wa Naukowego, Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego. Założy­ciel i redak­tor naczel­ny cza­sopis­ma „Kul­tura i Wartoś­ci” http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/. Więcej infor­ma­cji na stron­ie UMCS > tutaj oraz na stron­ie pry­wat­nej > tutaj.

Mgr Jacek Jaroc­ki (Katolic­ki Uni­w­er­sytet Lubel­s­ki Jana Pawła II) – Jarocki-zdjecieDok­torant w Kat­e­drze His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej KUL. Zain­tere­sowa­nia naukowe: filo­zofia umysłu, his­to­ria filo­zofii anal­i­ty­cznej, filo­zofia nau­ki. Poza nauką intere­su­je się muzyką (prowadzi blog z recen­z­ja­mi oraz gry­wa w zes­pole), współczes­ną lit­er­aturą fran­cuską oraz niskobudże­towy­mi fil­ma­mi o zom­bi. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


Patronat medi­al­ny nad spotkaniem objęło Radio Lublin.

radio_lublin

Send­ing
User Review
0 (0 votes)

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy