Gdańsk Kluby „Filozofuj!” Ontologia Relacje i reportaże Wydarzenia

Relacja z 9. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku pt. „Tajemnica istnienia” [WIDEO]

Relacja z dziewiątej debaty gdańskiego Klubu „Filozofuj!”, która odbyła się 22 czerwca 2017 o godz. 18.00. W Europejskim Centrum Solidarności dyskutowali prof. dr hab. Adam Grobler (UO) oraz dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UG. Tematem spotkania była problematyka poruszana w numerze „Filozofuj!”: Tajemnica istnienia. Zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania relacji.

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Spotkanie było podzielone na dwie częś­ci: najpierw odbyła się dyskus­ja zapros­zonych goś­ci, a następ­nie głos został odd­any pub­licznoś­ci. Goś­cie usto­sunkowali się do następu­ją­cych kwestii:

1. Czym jest ist­nie­nie?
2. Czy ist­nieją tylko obiek­ty mate­ri­alne i ich pochodne, czy też moż­na przyjąć jakąś bogat­szą ontologię? Jakie sposo­by ist­nienia mogła­by ona obe­j­mować?
3. Czy pytanie Leib­niza “dlaczego ist­nieje raczej coś niż nic?” jest źle postaw­ione, czy też wyraża fun­da­men­tal­ny prob­lem filo­zoficzny?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy! 


Szczególne podz­iękowa­nia składamy:

  • patronom, part­nerom i gospo­dar­zowi – Europe­jskiemu Cen­trum Sol­i­darnoś­ci,
  • dysku­tan­tom – prof. Adamowi Grob­lerowi i prof. Woj­ciechowi Żełań­cowi,
  • koor­dy­na­torom spotka­nia: Mar­ci­nowi Klo­cowi i Wojtkowi Czap­kowskiemu,
  • prowadzące­mu spotkanie: Jarosła­wowi Dalke,
  • poma­ga­ją­cym przy orga­ni­za­cji: Natalii Mar­ci­nowskiej, Nataszy Szut­cieArtur­owi Szut­cie i Justynie Wasiniewskiej.

Dzięku­je­my wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób nas wspar­li. Spotkanie nie odbyło­by się w takiej postaci bez Waszej pomo­cy.


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


W dyskusji wezmą udzi­ał:

Prof. Adam Grob­ler — Pro­fe­sor, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Opol­skiego i wiceprze­wod­niczą­cy Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN. Zaj­mu­je się metodologią nauk, teorią poz­na­nia, filo­zofią anal­i­ty­czną i dydak­tyką filo­zofii. W wol­nym cza­sie gra w bry­dża sportowego. Wdowiec (2006), w powtórnym związku (od 2010), ojciec czwór­ki dzieci (1980, 1983, 1984, 1989) i dzi­adek, jak na razie, pię­cior­ga wnucząt. Miesz­ka w Krakowie. grobler.artus.net.pl, e‑mail: adam_grobler@interia.pl.

Dr hab. Woj­ciech Żełaniec, prof. UG – Filo­zof gen­er­al­ista i społeczny, stype­ndys­ta Hum­bold­ta  (Würzburg 1995–1997), kierown­ik Zakładu Ety­ki i Filo­zofii Społecznej w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Wydzi­ału Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego (wnswz.strony.ug.edu.pl). Ostat­nia pub­likac­ja: Uni­ver­sal­i­ty of pun­ish­ment, Anto­nio Incam­po and Woj­ciech Żełaniec (eds.), Bari 2015 (jako współau­tor i współredak­tor). Hob­by: czy­tanie i recy­towanie poezji.

Spotkanie poprowadz­ił Jarosław Dalke.


Partner

ECS

 

 

Patroni

www.gdansk.pl

trojmiastopl-logowmbp  radioMors

    


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy