Gdańsk Kluby „Filozofuj!” Ontologia Relacje i reportaże Wydarzenia

Relacja z 9. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku pt. „Tajemnica istnienia” [WIDEO]

Relacja z dziewiątej debaty gdańskiego Klubu „Filozofuj!”, która odbyła się 22 czerwca 2017 o godz. 18.00. W Europejskim Centrum Solidarności dyskutowali prof. dr hab. Adam Grobler (UO) oraz dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UG. Tematem spotkania była problematyka poruszana w numerze „Filozofuj!”: Tajemnica istnienia. Zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania relacji.

Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Spo­tka­nie było podzie­lo­ne na dwie czę­ści: naj­pierw odby­ła się dys­ku­sja zapro­szo­nych gości, a następ­nie głos został odda­ny publicz­no­ści. Goście usto­sun­ko­wa­li się do nastę­pu­ją­cych kwestii:

1. Czym jest istnienie?
2. Czy ist­nie­ją tyl­ko obiek­ty mate­rial­ne i ich pochod­ne, czy też moż­na przy­jąć jakąś bogat­szą onto­lo­gię? Jakie spo­so­by ist­nie­nia mogła­by ona obejmować?
3. Czy pyta­nie Leib­ni­za “dla­cze­go ist­nie­je raczej coś niż nic?” jest źle posta­wio­ne, czy też wyra­ża fun­da­men­tal­ny pro­blem filozoficzny?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy! 


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia składamy:

  • patro­nom, part­ne­rom i gospo­da­rzo­wi – Euro­pej­skie­mu Cen­trum Soli­dar­no­ści,
  • dys­ku­tan­tom – prof. Ada­mo­wi Gro­ble­ro­wi i prof. Woj­cie­cho­wi Żełań­co­wi,
  • koor­dy­na­to­rom spo­tka­nia: Mar­ci­no­wi Klo­co­wi i Wojt­ko­wi Czap­kow­skie­mu,
  • pro­wa­dzą­ce­mu spo­tka­nie: Jaro­sła­wo­wi Dal­ke,
  • poma­ga­ją­cym przy orga­ni­za­cji: Nata­lii Mar­ci­now­skiej, Nata­szy Szut­cieArtu­ro­wi Szut­cie i Justy­nie Wasi­niew­skiej.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób nas wspar­li. Spo­tka­nie nie odby­ło­by się w takiej posta­ci bez Waszej pomocy.


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.


W dys­ku­sji wezmą udział:

Prof. Adam Gro­bler — Pro­fe­sor, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go i wice­prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN. Zaj­mu­je się meto­do­lo­gią nauk, teo­rią pozna­nia, filo­zo­fią ana­li­tycz­ną i dydak­ty­ką filo­zo­fii. W wol­nym cza­sie gra w bry­dża spor­to­we­go. Wdo­wiec (2006), w powtór­nym związ­ku (od 2010), ojciec czwór­ki dzie­ci (1980, 1983, 1984, 1989) i dzia­dek, jak na razie, pię­cior­ga wnu­cząt. Miesz­ka w Kra­ko­wie. grobler.artus.net.pl, e‑mail: adam_grobler@interia.pl.

Dr hab. Woj­ciech Żeła­niec, prof. UG – Filo­zof gene­ra­li­sta i spo­łecz­ny, sty­pen­dy­sta Hum­bold­ta  (Würz­burg 1995–1997), kie­row­nik Zakła­du Ety­ki i Filo­zo­fii Spo­łecz­nej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go (wnswz.strony.ug.edu.pl). Ostat­nia publi­ka­cja: Uni­ver­sa­li­ty of puni­sh­ment, Anto­nio Incam­po and Woj­ciech Żeła­niec (eds.), Bari 2015 (jako współ­au­tor i współ­re­dak­tor). Hob­by: czy­ta­nie i recy­to­wa­nie poezji.

Spo­tka­nie popro­wa­dził Jaro­sław Dalke.


Partner

ECS

 

 

Patro­ni

www.gdansk.pl

trojmiastopl-logowmbp  radioMors

    


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy