Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z drugiego spotkania „Gdańsku, filozofuj!”: Bóg wiary i Bóg filozofii [WIDEO]

19 stycznia w galerii sztuki „Nowa Kolonia” w Gdańsku Wrzeszczu odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne z serii „Gdańsku, filozofuj!”. Tym razem filozofowaliśmy wokół tematyki nr. 6 „Filozofuj!” pt. „Bóg i religia”. W dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. Stanisław Judycki (UG), dr Cezary Kościelniak (UAM) i dr Marek Pepliński (UG). Publiczność ponownie dopisała. W „Nowej Kolonii” zgromadziło się ponad sto osób w różnym wieku, od nastolatków po seniorów. Był nawet jeden piesek :) Spotkanie trwało ponad trzy godziny.

23 stycznia 2016 w „Panoramie Kultury” w TVP3 Gdańsk wyemitowano (od 4:45) materiał o spotkaniu. Można go obejrzeć > tutaj.


W pier­wszej częś­ci dysku­tan­ci zaprezen­towali swo­je stanowiska w kwestii „Bóg wiary i Bóg filo­zofii”. Prof. Stanisław Judy­c­ki mówił o wierze religi­jnej rozu­mi­anej jako współczu­cie z cier­pi­e­niem i bólem świa­ta, dr Cezary Koś­ciel­ni­ak przed­staw­ił myśl Josepha Ratzingera na tem­at różnic między Bogiem chrześ­ci­jan a filo­zoficznym Absolutem, nato­mi­ast dr Marek Peplińs­ki odniósł się do kwestii racjon­al­noś­ci wiary religi­jnej, relacji między filo­zofią i wiarą oraz argu­men­tacji ze zła prze­ciw ist­nie­niu Boga.

Następ­na część pole­gała na odniesie­niu się do wypowiedzianych stanowisk i twierdzeń. Dysku­tan­ci nie mogli jed­nak dłu­go roz­maw­iać tylko we tro­je, ponieważ o możli­wość zadawa­nia pytań zaczęła upom­i­nać się pub­liczność! Pyta­nia padały roz­maite. Nie brakowało komen­tarzy do słów prele­gen­tów, a nawet krót­kich autorefer­atów słuchaczy 🙂 Poruszano m.in. kwest­ie: wartość pan­teiz­mu, potrze­ba zdefin­iowa­nia czym/kim jest Bóg, nat­u­ral­isty­czne uwarunk­owa­nia wiary religi­jnej, relac­ja między Bogiem a ludzkim cier­pi­e­niem oraz złem obec­nym w świecie, jak rozu­mieć wszech­moc Boga, czy ma ona znacze­nie dla wiary, hermeneu­ty­ka a poz­nanie Boga.

Dzięku­ję wszys­tkim za obec­ność i dyskusję – Panom Dysku­tan­tom i Pub­licznoś­ci. Grat­u­lu­ję wytr­wałoś­ci tym, którzy zostali do koń­ca! Nie wiem jak Wy, ale ja mam wraże­nie, że to spotkanie wcale się nie skończyło, tylko wciąż trwa we mnie. Cza­sem wystar­czy jed­no zdanie, jed­na myśl, która utk­wi w głowie czy w ser­cu i idzie z nami dalej przez życie i to życie zmienia, nas zmienia. Mam nadzieję, że to spotkanie takich myśli Wam dostar­czyło. Od niek­tórych z Was już usłysza­łam, że właśnie tak jest. Mam nadzieję również, że zobaczymy się znowu już w mar­cu na kole­jnym spotka­niu z serii „Gdańsku, filo­zo­fuj!”. Tym razem będzie o uchodź­cach i mul­ti­kul­tur­al­izmie. Wszys­t­kich chęt­nych do współpra­cy przy orga­ni­za­cji proszę o kon­takt.

Rozważam, co w tym wszys­tkim jest najważniejsze – chy­ba wspól­no­ta wymi­any myśli? Nikt nie filo­zo­fu­je w poje­dynkę. Nie tak się nar­o­dz­iła filo­zofia. W najlep­szych swych odsłonach była ona zawsze dzi­ałaniem wspól­no­towym. Oczy­wiś­cie, na pewne rzeczy „wpa­da się” w samot­noś­ci, do pewnych wniosków dochodzi się samemu, ale jeśli w tym miejs­cu kończy się nasze myśle­nie, to kończy się tam także nasz rozwój. Dopiero wtedy, gdy włas­ny­mi prze­myśle­ni­a­mi dzie­limy się z inny­mi, zosta­ją one pod­dane wery­fikacji. Dopiero wtedy zaczy­na robić się naprawdę ciekaw­ie 🙂 Zachę­cam Was do wymi­any myśli i jeszcze – wraca­jąc do kwestii, którą zakończyliśmy spotkanie – do szczeroś­ci intelek­tu­al­nej wobec samych siebie. Dzięku­ję i do zobaczenia!

Celi­na Gło­gows­ka


Zob. też wywiad z Celiną Głogowską w „Gazecie Wyborczej”.


Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Fot. Justy­na Wasiniews­ka


W  spoko­jnej atmos­ferze, w skupi­e­niu, o tym ważkim, najważniejszym, tema­cie, rozpraw­iał najpierw prof. Stanisław Judy­c­ki z UG, kładąc akcent na egzys­tenc­jal­ny charak­ter zagad­nienia i prezen­tu­ją­cy zdroworozsąd­kowe stanowisko, bez waha­nia wyraża­jąc swo­je poglądy i kieru­jąc kry­ty­czne uwa­gi w odniesie­niu do pewnych kon­cepcji i pos­tu­latów filo­zoficznych w kwestii Boga, wiary i filo­zofii. Dr Cezary Koś­ciel­ni­ak z Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu, znaw­ca zjawiska seku­laryza­cji w świecie współczes­nym, pode­j­mował tem­atykę zagad­nienia z per­spek­ty­wy his­to­ryczno-socjo­log­icznej. Dr Marek Peplińs­ki, porusza­ją­cy się na grun­cie filo­zofii anal­i­ty­cznej, w sposób wyważony wypowiadał  celne, nierzad­ko zaskaku­jące słuchacza, uwa­gi o niek­tórych przeko­na­ni­ach, żywionych czy to przez zawodowych filo­zofów, czy to przez laików, w kwestii relacji wiary w Boga i filo­zofii.

Tak więc na spotka­niu moż­na było posłuchać i zadać pytanie o Boga i zło, o kon­cepc­je genezy zjawiska wiary religi­jnej, o wszech­moc Boga, o racjon­al­ność, praw­dopodobieńst­wo i zasad­ność wiary religi­jnej i wiary niere­ligi­jnej, o inne niż katolick­ie spo­jrze­nie na religię i Boga. Wśród przy­byłych głos zabier­ali zarówno pra­cown­i­cy naukowi i absol­wen­ci filo­zofii, jak i ci, których z filo­zofią nie łączy żadne wyk­sz­tałce­nie kierunk­owe. Spotkanie trwało pon­ad trzy godziny, a jego dłu­gość, prze­bieg i licz­ba uczest­ników pokaza­ła, że filo­zofia, a w szczegól­noś­ci ta, która pod­nosi tak ważkie kwest­ie jak Bóg wiary i filo­zofii, wciąż porusza­ją ser­ca i umysły wielu ludzi.

Łukasz Depińs­ki


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Pod­czas drugiego z cyk­lu spotkań „Gdańsku, Filo­zo­fuj!” poświę­conego dyskusji o Bogu wiary i Bogu filo­zofii miałem zaszczyt zająć się dys­try­bucją nowego numeru naszego cza­sopis­ma. Szósty numer „Filo­zo­fuj”, którego tem­atem są zagad­nienia związane z Bogiem i religią rozszedł się niczym świeże bułecz­ki. To zresztą nic dzi­wnego przy wielkiej licz­bie osób zebranych na sali Kolonii Artys­tów – było ich pon­ad 100. Rozras­ta­ją­ca się wid­ow­n­ia tych filo­zoficznych debat przy kaw­ie pozwala wierzyć, że kole­jne spotkanie będzie musi­ało odbyć się już w obiek­cie co najm­niej wielkoś­ci hali sportowej czy kon­cer­towej. Do zobaczenia już w mar­cu przy sto­liku sprzedaw­cy!

Jarek Dalke

Wczo­raj w Gdańsku deba­ta o Bogu i wierze Celi­na Glo­gows­ka zro­biła Event niesamow­ity, zebrała pon­ad 100 osób, dysku­towal­iśmy pon­ad 3 godziny. I jak to się ma do śmier­ci filo­zofii i pytań fun­da­men­tal­nych? Dyskus­ja z prof. Stanisławem Judy­ckim i dr. Markiem Peplińskim, jak widać był też z nami pies ;). Nie ukry­wam, że dawno nie brałem udzi­ału w tak intelek­tu­al­nie ener­gety­cznym spotka­niu i środowisku.

Dr Cezary Koś­ciel­ni­ak @ Face­book


Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie. Wiele osób sko­rzys­tało. 😉


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia. Udało się zare­je­strować tylko dwie godziny. Nie oczeki­wal­iśmy, że spotkanie może się tak przedłużyć.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy