Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z drugiego spotkania „Gdańsku, filozofuj!”: Bóg wiary i Bóg filozofii [WIDEO]

19 stycznia w galerii sztuki „Nowa Kolonia” w Gdańsku Wrzeszczu odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne z serii „Gdańsku, filozofuj!”. Tym razem filozofowaliśmy wokół tematyki nr. 6 „Filozofuj!” pt. „Bóg i religia”. W dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. Stanisław Judycki (UG), dr Cezary Kościelniak (UAM) i dr Marek Pepliński (UG). Publiczność ponownie dopisała. W „Nowej Kolonii” zgromadziło się ponad sto osób w różnym wieku, od nastolatków po seniorów. Był nawet jeden piesek :) Spotkanie trwało ponad trzy godziny.

Zapisz się do naszego newslettera

23 stycznia 2016 w „Panoramie Kultury” w TVP3 Gdańsk wyemitowano (od 4:45) materiał o spotkaniu. Można go obejrzeć > tutaj.


W pier­wszej częś­ci dysku­tan­ci zaprezen­towali swo­je stanowiska w kwestii „Bóg wiary i Bóg filo­zofii”. Prof. Stanisław Judy­c­ki mówił o wierze religi­jnej rozu­mi­anej jako współczu­cie z cier­pi­e­niem i bólem świa­ta, dr Cezary Koś­ciel­ni­ak przed­staw­ił myśl Josepha Ratzingera na tem­at różnic między Bogiem chrześ­ci­jan a filo­zoficznym Absolutem, nato­mi­ast dr Marek Peplińs­ki odniósł się do kwestii racjon­al­noś­ci wiary religi­jnej, relacji między filo­zofią i wiarą oraz argu­men­tacji ze zła prze­ciw ist­nie­niu Boga.

Następ­na część pole­gała na odniesie­niu się do wypowiedzianych stanowisk i twierdzeń. Dysku­tan­ci nie mogli jed­nak dłu­go roz­maw­iać tylko we tro­je, ponieważ o możli­wość zadawa­nia pytań zaczęła upom­i­nać się pub­liczność! Pyta­nia padały roz­maite. Nie brakowało komen­tarzy do słów prele­gen­tów, a nawet krót­kich autorefer­atów słuchaczy 🙂 Poruszano m.in. kwest­ie: wartość pan­teiz­mu, potrze­ba zdefin­iowa­nia czym/kim jest Bóg, nat­u­ral­isty­czne uwarunk­owa­nia wiary religi­jnej, relac­ja między Bogiem a ludzkim cier­pi­e­niem oraz złem obec­nym w świecie, jak rozu­mieć wszech­moc Boga, czy ma ona znacze­nie dla wiary, hermeneu­ty­ka a poz­nanie Boga.

Dzięku­ję wszys­tkim za obec­ność i dyskusję – Panom Dysku­tan­tom i Pub­licznoś­ci. Grat­u­lu­ję wytr­wałoś­ci tym, którzy zostali do koń­ca! Nie wiem jak Wy, ale ja mam wraże­nie, że to spotkanie wcale się nie skończyło, tylko wciąż trwa we mnie. Cza­sem wystar­czy jed­no zdanie, jed­na myśl, która utk­wi w głowie czy w ser­cu i idzie z nami dalej przez życie i to życie zmienia, nas zmienia. Mam nadzieję, że to spotkanie takich myśli Wam dostar­czyło. Od niek­tórych z Was już usłysza­łam, że właśnie tak jest. Mam nadzieję również, że zobaczymy się znowu już w mar­cu na kole­jnym spotka­niu z serii „Gdańsku, filo­zo­fuj!”. Tym razem będzie o uchodź­cach i mul­ti­kul­tur­al­izmie. Wszys­t­kich chęt­nych do współpra­cy przy orga­ni­za­cji proszę o kon­takt.

Rozważam, co w tym wszys­tkim jest najważniejsze – chy­ba wspól­no­ta wymi­any myśli? Nikt nie filo­zo­fu­je w poje­dynkę. Nie tak się nar­o­dz­iła filo­zofia. W najlep­szych swych odsłonach była ona zawsze dzi­ałaniem wspól­no­towym. Oczy­wiś­cie, na pewne rzeczy „wpa­da się” w samot­noś­ci, do pewnych wniosków dochodzi się samemu, ale jeśli w tym miejs­cu kończy się nasze myśle­nie, to kończy się tam także nasz rozwój. Dopiero wtedy, gdy włas­ny­mi prze­myśle­ni­a­mi dzie­limy się z inny­mi, zosta­ją one pod­dane wery­fikacji. Dopiero wtedy zaczy­na robić się naprawdę ciekaw­ie 🙂 Zachę­cam Was do wymi­any myśli i jeszcze – wraca­jąc do kwestii, którą zakończyliśmy spotkanie – do szczeroś­ci intelek­tu­al­nej wobec samych siebie. Dzięku­ję i do zobaczenia!

Celi­na Gło­gows­ka


Zob. też wywiad z Celiną Głogowską w „Gazecie Wyborczej”.


No Slide Found In Slid­er.

Fot. Justy­na Wasiniews­ka


W  spoko­jnej atmos­ferze, w skupi­e­niu, o tym ważkim, najważniejszym, tema­cie, rozpraw­iał najpierw prof. Stanisław Judy­c­ki z UG, kładąc akcent na egzys­tenc­jal­ny charak­ter zagad­nienia i prezen­tu­ją­cy zdroworozsąd­kowe stanowisko, bez waha­nia wyraża­jąc swo­je poglądy i kieru­jąc kry­ty­czne uwa­gi w odniesie­niu do pewnych kon­cepcji i pos­tu­latów filo­zoficznych w kwestii Boga, wiary i filo­zofii. Dr Cezary Koś­ciel­ni­ak z Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu, znaw­ca zjawiska seku­laryza­cji w świecie współczes­nym, pode­j­mował tem­atykę zagad­nienia z per­spek­ty­wy his­to­ryczno-socjo­log­icznej. Dr Marek Peplińs­ki, porusza­ją­cy się na grun­cie filo­zofii anal­i­ty­cznej, w sposób wyważony wypowiadał  celne, nierzad­ko zaskaku­jące słuchacza, uwa­gi o niek­tórych przeko­na­ni­ach, żywionych czy to przez zawodowych filo­zofów, czy to przez laików, w kwestii relacji wiary w Boga i filo­zofii.

Tak więc na spotka­niu moż­na było posłuchać i zadać pytanie o Boga i zło, o kon­cepc­je genezy zjawiska wiary religi­jnej, o wszech­moc Boga, o racjon­al­ność, praw­dopodobieńst­wo i zasad­ność wiary religi­jnej i wiary niere­ligi­jnej, o inne niż katolick­ie spo­jrze­nie na religię i Boga. Wśród przy­byłych głos zabier­ali zarówno pra­cown­i­cy naukowi i absol­wen­ci filo­zofii, jak i ci, których z filo­zofią nie łączy żadne wyk­sz­tałce­nie kierunk­owe. Spotkanie trwało pon­ad trzy godziny, a jego dłu­gość, prze­bieg i licz­ba uczest­ników pokaza­ła, że filo­zofia, a w szczegól­noś­ci ta, która pod­nosi tak ważkie kwest­ie jak Bóg wiary i filo­zofii, wciąż porusza­ją ser­ca i umysły wielu ludzi.

Łukasz Depińs­ki


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Pod­czas drugiego z cyk­lu spotkań „Gdańsku, Filo­zo­fuj!” poświę­conego dyskusji o Bogu wiary i Bogu filo­zofii miałem zaszczyt zająć się dys­try­bucją nowego numeru naszego cza­sopis­ma. Szósty numer „Filo­zo­fuj”, którego tem­atem są zagad­nienia związane z Bogiem i religią rozszedł się niczym świeże bułecz­ki. To zresztą nic dzi­wnego przy wielkiej licz­bie osób zebranych na sali Kolonii Artys­tów – było ich pon­ad 100. Rozras­ta­ją­ca się wid­ow­n­ia tych filo­zoficznych debat przy kaw­ie pozwala wierzyć, że kole­jne spotkanie będzie musi­ało odbyć się już w obiek­cie co najm­niej wielkoś­ci hali sportowej czy kon­cer­towej. Do zobaczenia już w mar­cu przy sto­liku sprzedaw­cy!

Jarek Dalke

Wczo­raj w Gdańsku deba­ta o Bogu i wierze Celi­na Glo­gows­ka zro­biła Event niesamow­ity, zebrała pon­ad 100 osób, dysku­towal­iśmy pon­ad 3 godziny. I jak to się ma do śmier­ci filo­zofii i pytań fun­da­men­tal­nych? Dyskus­ja z prof. Stanisławem Judy­ckim i dr. Markiem Peplińskim, jak widać był też z nami pies ;). Nie ukry­wam, że dawno nie brałem udzi­ału w tak intelek­tu­al­nie ener­gety­cznym spotka­niu i środowisku.

Dr Cezary Koś­ciel­ni­ak @ Face­book


Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie. Wiele osób sko­rzys­tało. 😉


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia. Udało się zare­je­strować tylko dwie godziny. Nie oczeki­wal­iśmy, że spotkanie może się tak przedłużyć.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy