Kluby „Filozofuj!” Lublin Relacje i reportaże

Relacja z drugiego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Lublinie „Bóg wiary i Bóg filozofii” – wokół nr. 6 czasopisma „Filozofuj!” [WIDEO]

W środowy wieczór 27 stycznia lubelski Klub „Filozofuj!” gościł w kawiarni Między Słowami trzech znakomitych gości – prof. Jacka Wojtysiaka (KUL), którego artykuł Natura Boga możemy przeczytać w najnowszym numerze „Filozofuj!”, dr hab. Przemysława Guta (KUL) oraz dr hab. Marka Hetmańskiego (UMCS). Pasjonującą dyskusję na temat Boga wiary i Boga filozofii poprowadziła dr Natasza Szutta. Przysłuchiwało się jej prawie 40 osób.

Zapisz się do naszego newslettera

Kaw­iar­ni­ana atmos­fera. Okrągłe sto­li­ki otoc­zone krze­sełka­mi, fil­iżan­ki, pół­ki z książka­mi, lamp­ka z abażurem tłu­mią­cym zbyt jaskrawe światło. Półm­rok. Ciche roz­mowy. Brzęk łyżek przy miesza­niu herbaty. Spoko­j­na muzy­ka w tle. Gro­madzi się coraz więcej osób. Kieru­ją się do dwóch najgłęb­szych pomieszczeń w kaw­iarni. Siada­ją. Zamaw­ia­ją herbatę, kawę, piwo… Wchodzą kole­jne oso­by. Dostaw­ia­ją krzesła. Robi się gęs­to. Za najwięk­szym sto­likiem zasi­ada­ją dr hab. Marek Het­mańs­ki, dr hab. Prze­mysław Gut i dr Natasza Szut­ta. Jed­no krze­sełko pozosta­je puste. Czekamy na prof. Jac­ka Woj­tysi­a­ka. Jed­nak już czas zaczy­nać. Już po 17.30. Natasza wita zgro­mad­zonych na spotka­niu wokół 6. numer cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”. Roz­mowy na sali usta­ją. Przed­staw­ia dysku­tan­tów. Okazu­je się, że nie tylko spędza­ją czas nad czy­taniem i pisaniem trud­nych tek­stów filo­zoficznych oraz dumaniem o uni­w­er­sali­ach, ale także uwiel­bi­a­ją jazdę na row­erze oraz malarst­wo.


No Slide Found In Slid­er.

Fot. Stanisław Gut, Robert Kryńs­ki


Zaczy­na się dyskus­ja o Bogu. W kaw­iarni, przy Ryb­nej w Lublin­ie. W pozostałych pomieszczeni­ach siedzą, jak co wieczór, kaw­iar­ni­ani goś­cie. Z cieka­woś­cią zerka­ją w stronę sali, gdzie prof. Marek Het­mańs­ki przekonu­je, że kwes­t­ia ist­nienia Boga jest na grun­cie filo­zofii nierozstrzy­gal­na, jałowa i że może­my badać jedynie poję­cie Boga. Od cza­su do cza­su ktoś pod­chodzi i przysłuchu­je się. „Może­my jedynie dotknąć górę, ale nigdy nie będziemy jej w stanie objąć” – prof. Prze­mysław Gut przy­wołu­je metaforę, za pomocą której Kartezjusz chci­ał wyraz­ić zasad­niczą niepoz­nawal­ność atry­butów Boga. Twór­ca filo­zofii nowożyt­nej głosił, że może­my poz­nać jedynie jego ist­nie­nie, a i to – w opinii prof. Guta, powołu­jącego się także na innych his­to­ryków filo­zofii – nieszcz­erze. Pomieszcze­nie kaw­iar­ni­ane wypeł­nia się nieobec­noś­cią Boga. Akc­je religii też sto­ją coraz niżej. Rozbrzmiewa bowiem imię Barucha Spin­ozy. „Reli­gia nie odsła­nia żad­nej egzys­tenc­jal­nej prawdy, istot­nej z punk­tu widzenia życia ludzkiego, a raczej ma destruk­cyjny wpływ na nasze życie, intelek­tu­al­nie zafałs­zowu­je te prawdy, czyni z nich jałowe ideały” – refer­u­je poglądy filo­zo­fa z Ams­ter­damu prof. Gut.    

Przez 29 min­ut i 21 sekund Bóg kazał czekać na teistę. Wtedy właśnie wszedł do sali prof. Jacek Woj­tysi­ak. Rozpoczęła się gorą­ca dyskus­ja. Zobacz­cie i posłucha­j­cie sam.

Robert Kryńs­ki


Relację ze spotka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Pod­czas spotka­nia moż­na było kupić egz. „Filo­zo­fuj!” w pro­mo­cyjnej cenie. Wiele osób sko­rzys­tało. 😉


Zachę­camy do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


Opinie Czytelników

Bard­zo mi się podobała ta dyskus­ja. Rzec­zowa, niezide­ol­o­gi­zowana i przede wszys­tkim zrozu­mi­ała co wśród filo­zofów, wg mego skrom­nego doświad­czenia, rzad­ko ma miejsce (szczegól­nie w słowie pisanym). To od czego częs­to nie potrafią się uwol­nić to bycie nieko­mu­nikaty­wnym dla ludzi nie mają­cych aka­demick­iego wyk­sz­tałce­nia filo­zoficznego. Tym pode­jś­ciem filo­zo­fowie zapra­cow­ali sobie na fakt iż samo słowo: „filo­zof” w dzisiejszych cza­sach nierzad­ko jest uży­wane jako inwek­ty­wa lub bywa szy­der­czym określe­niem wśród gminu na kogokol­wiek kto próbu­je cokol­wiek na istotne tem­aty mówić. Tutaj na szczęś­cie w więk­szoś­ci (z wyjątkiem braku wyjaśnienia ter­minu „modal­ność”) udało się uniknąć her­me­ty­cznej, gęstej od filo­zoficznych ter­minów (zwyk­le niewy­jaś­ni­anych przez dysku­tan­tów) trwa­jącej od wieków filo­zoficznej “nowo mowy”. A jak się pojaw­iały (np. ter­min „przy­god­ność”) to były wyjaś­ni­ane po ludzku, w prze­ci­wieńst­wie np. do debaty między Janem Woleńskim i Jack­iem Woj­tysi­akiem: „Czy Bóg jest potrzeb­ny do wyjaśnienia świa­ta?” z której mało co zrozu­mi­ałem z ww powodu. Tak więc jestem niezmiernie wdz­ięczny.

Ter­az trochę kry­ty­ki. Fakt, iż dysku­tan­ci słowem nie wspom­nieli o kon­cepcji Boga w wisznuiźmie – monoteisty­cznej religii i najwięk­szej gałęzi w hin­duiźmie – zakrawa na duży brak rzetel­noś­ci. Jest to tym bardziej naganne iż, opar­ta na Wedach, wg wielu badaczy starszych od pism Starego Tes­ta­men­tu, reli­gia wisznuic­ka w prze­ci­wieńst­wie do religii abra­hamowych, posi­a­da włas­ny będą­cy częś­cią tamtego objaw­ienia sys­tem filo­zoficzny (sankh­ja), który w usys­tem­aty­zowany sposób zaj­mu­je się ontologią Boskiego bytu, żywych istot oraz tzw. materii i relac­ja­mi jakie między nimi wza­jem­nie mają miejsce. Rozu­miem, że intelek­tu­alne pory­wanie się na Wedy jest z wielu względów b. trud­ną sprawą, ale mają panie i panowie tutaj ułatwie­nie w postaci świętego pis­ma Bha­gavad Gita – roz­mowy Boga z człowiekiem, która zarazem jest esencją filo­zoficznych pism Indii – Upaniszadów. To tylko 700 wer­setów, ale jest w nich wszys­tko – cała ontolo­gia, epis­te­molo­gia i ety­ka. Dobrze będzie tu trafić na B‑Gitę w wisznuickim tłu­macze­niu i z wisznuickim komen­tarzem o co w Indi­ach łat­wo, ale na tzw Zachodzie, gdzie aku­rat rozprzestrzeniły się praw­ie wyłącznie wyda­nia w duchu a‑teistycznej szkoły Advai­ta-vedan­ty, nieco trud­niej.

Krzysztof Hołu­bic­ki, l. 55, wisz­nui­ta od przeszło lat 30, miesz­ka w górach Sude­tach


Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy