Kluby „Filozofuj!” Opole Relacje i reportaże

Relacja z wykładu prof. Adama Groblera w ramach Opolskich Spotkań Filozoficznych

Numer „Filozofuj!” o Bogu i religii wczoraj został przekazany do drukarni (oficjalna zapowiedź pojawi się w poniedziałek 21.12), a chwilę potem prof. Adam Grobler poinformował o tym na spotkaniu w Opolu, na którym mówił o pobożnych ateistach i bezbożnych dewotach. Tekst pod tym tytułem ukaże się w najnowszym numerze. Spotkanie odbyło się w ramach „Opolskich Spotkań Filozoficznych”, pod patronatem magazynu „Filozofuj!”. Udostępniamy RELACJĘ WIDEO z tego spotkania, za którą bardzo dziękujemy dr. Marcinowi Pietrzakowi.

Zapisz się do naszego newslettera

Spotkanie otworzył i prowadz­ił dr Marcin Pietrzak, który spec­jal­nie pow­itał Czytel­ników mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”, za co Mu szczegól­nie dzięku­je­my, oraz zapowiedzi­ał głównego Akto­ra czwartkowego spotka­nia – prof. Adama Grob­lera. Jego wykład pt. „O pobożnych ateis­tach i bezbożnych dewotach” trwał ok. 13 min, gdyż – jak pod­kreślił Pan Pro­fe­sor – Jego tekst jest opar­ty na artykule, który zostanie opub­likowany w najnowszym numerze „Filo­zo­fuj!”, a „zasadą artykułów w »Filo­zo­fuj!« jest, aby były krótkie i nie zmęczyły Czytel­ni­ka”. Następ­nie miała miejsce ciekawa dyskus­ja, która trwała praw­ie godz­inę.


No Slide Found In Slid­er.

Za orga­ni­za­cję spotka­nia bard­zo dzięku­je­my dr. Mar­ci­nowi Pietrza­kowi (pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Opol­skiego), a prof. Adamowi Grob­lerowi (od 2008 dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Opol­skiego) za świet­ny tekst i intere­su­jące jego omówie­nie.

Spotkanie odbyło się w Muzeum Śląs­ka Opol­skiego w Opolu.


Zaprasza­my do obe­jrzenia relacji wideo ze spotka­nia:


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


 

Adam Grob­ler – pro­fe­sor, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Opol­skiego i wiceprze­wod­niczą­cy Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN. Zaj­mu­je się metodologią nauk, teorią poz­na­nia, filo­zofią anal­i­ty­czną i dydak­tyką filo­zofii. W wol­nym cza­sie gra w bry­dża sportowego. Wdowiec (2006), w powtórnym związku (od 2010), ojciec czwór­ki dzieci (1980, 1983, 1984, 1989) i dzi­adek, jak na razie, pię­cior­ga wnucząt. Miesz­ka w Krakowie. WWW: http://grobler.artus.net.pl, e‑mail: adam_grobler@interia.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy