Kluby „Filozofuj!” Opole Relacje i reportaże

Relacja z wykładu prof. Adama Groblera w ramach Opolskich Spotkań Filozoficznych

Numer „Filozofuj!” o Bogu i religii wczoraj został przekazany do drukarni (oficjalna zapowiedź pojawi się w poniedziałek 21.12), a chwilę potem prof. Adam Grobler poinformował o tym na spotkaniu w Opolu, na którym mówił o pobożnych ateistach i bezbożnych dewotach. Tekst pod tym tytułem ukaże się w najnowszym numerze. Spotkanie odbyło się w ramach „Opolskich Spotkań Filozoficznych”, pod patronatem magazynu „Filozofuj!”. Udostępniamy RELACJĘ WIDEO z tego spotkania, za którą bardzo dziękujemy dr. Marcinowi Pietrzakowi.

Spo­tka­nie otwo­rzył i pro­wa­dził dr Mar­cin Pie­trzak, któ­ry spe­cjal­nie powi­tał Czy­tel­ni­ków maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, za co Mu szcze­gól­nie dzię­ku­je­my, oraz zapo­wie­dział głów­ne­go Akto­ra czwart­ko­we­go spo­tka­nia – prof. Ada­ma Gro­ble­ra. Jego wykład pt. „O poboż­nych ate­istach i bez­boż­nych dewo­tach” trwał ok. 13 min, gdyż – jak pod­kre­ślił Pan Pro­fe­sor – Jego tekst jest opar­ty na arty­ku­le, któ­ry zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny w naj­now­szym nume­rze „Filo­zo­fuj!”, a „zasa­dą arty­ku­łów w »Filo­zo­fuj!« jest, aby były krót­kie i nie zmę­czy­ły Czy­tel­ni­ka”. Następ­nie mia­ła miej­sce cie­ka­wa dys­ku­sja, któ­ra trwa­ła pra­wie godzinę.


No Sli­de Found In Slider.

Za orga­ni­za­cję spo­tka­nia bar­dzo dzię­ku­je­my dr. Mar­ci­no­wi Pie­trza­ko­wi (pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go), a prof. Ada­mo­wi Gro­ble­ro­wi (od 2008 dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go) za świet­ny tekst i inte­re­su­ją­ce jego omówienie.

Spo­tka­nie odby­ło się w Muzeum Ślą­ska Opol­skie­go w Opo­lu.


Zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania:


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


 

Adam Gro­bler – pro­fe­sor, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go i wice­prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN. Zaj­mu­je się meto­do­lo­gią nauk, teo­rią pozna­nia, filo­zo­fią ana­li­tycz­ną i dydak­ty­ką filo­zo­fii. W wol­nym cza­sie gra w bry­dża spor­to­we­go. Wdo­wiec (2006), w powtór­nym związ­ku (od 2010), ojciec czwór­ki dzie­ci (1980, 1983, 1984, 1989) i dzia­dek, jak na razie, pię­cior­ga wnu­cząt. Miesz­ka w Kra­ko­wie. WWW: http://grobler.artus.net.pl, e‑mail: adam_grobler@interia.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy