Aktualności Edukacja filozoficzna Logika Ogłoszenia

Relacja z z finału Konkursu Logicznego KUL

Jako patron medialny Konkursu Logicznego KUL mieliśmy przyjemność przyglądać się temu wydarzeniu. Jak było?

W czwar­tek (17.062021) na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Paw­ła II odbył się się Kon­kurs Logicz­ny KUL. Przez całe pół­to­rej godzi­ny ucznio­wie szkół śred­nich z całej Pol­ski mie­li spo­sob­ność wyka­zać się wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su logi­ki. Posta­wie­ni przed tak bojo­wym zada­niem jed­nak nie zdra­dza­li oznak stre­su, z cze­go bar­dzo się cie­szy­my, gdyż logi­ka to pod­sta­wo­we narzę­dzie filo­zo­fa i nie nale­ży się jej bać! Prze­ciw­nie, trze­ba się nią bawić i trak­to­wać jako narzę­dzie inte­lek­tu­al­nej roz­ryw­ki, w duchu cze­go odby­wał się cały konkurs.

Pod­czas serii mini-wykła­dów towa­rzy­szą­cych zma­ga­niom uczest­ni­ków mogli­śmy usły­szeć o tym, czy schi­zo­fre­nik myśli logicz­nie, czy na ogół ludzie postę­pu­ją w spo­sób logicz­ny oraz w jaki wła­ści­wie spo­sób logi­ka przy­da­je się pod­czas prze­wi­dy­wa­nia przy­szło­ści. Jak moż­na się domy­ślić, zamysł wykła­dów pokry­wał się z zało­że­niem, że logi­ka mimo iż jest stric­te inte­lek­tu­al­ną for­mą pozna­nia, prze­pla­ta się zarów­no z nauko­wym, jak i naszym codzien­nym doświad­cze­niem. Inny­mi sło­wy, bez logi­ki ani rusz i jak gło­si mot­to kon­kur­su zaczerp­nię­te z Przy­gód Sher­loc­ka Hol­me­sa: „Pamię­taj­my o logi­ce. Tam, gdzie jej brak, nale­ży doszu­ki­wać się podstępu.”

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i mamy nadzie­ję gościć na kolej­nych edy­cjach Kon­kur­su Logicz­ne­go KUL.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy