Aktualności Edukacja filozoficzna Logika Ogłoszenia

Relacja z z finału Konkursu Logicznego KUL

Jako patron medialny Konkursu Logicznego KUL mieliśmy przyjemność przyglądać się temu wydarzeniu. Jak było?

W czwar­tek (17.062021) na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Paw­ła II odbył się się Kon­kurs Logicz­ny KUL. Przez całe pół­to­rej godzi­ny ucznio­wie szkół śred­nich z całej Pol­ski mie­li spo­sob­ność wyka­zać się wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su logi­ki. Posta­wie­ni przed tak bojo­wym zada­niem jed­nak nie zdra­dza­li oznak stre­su, z cze­go bar­dzo się cie­szy­my, gdyż logi­ka to pod­sta­wo­we narzę­dzie filo­zo­fa i nie nale­ży się jej bać! Prze­ciw­nie, trze­ba się nią bawić i trak­to­wać jako narzę­dzie inte­lek­tu­al­nej roz­ryw­ki, w duchu cze­go odby­wał się cały konkurs.

Pod­czas serii mini-wykła­dów towa­rzy­szą­cych zma­ga­niom uczest­ni­ków mogli­śmy usły­szeć o tym, czy schi­zo­fre­nik myśli logicz­nie, czy na ogół ludzie postę­pu­ją w spo­sób logicz­ny oraz w jaki wła­ści­wie spo­sób logi­ka przy­da­je się pod­czas prze­wi­dy­wa­nia przy­szło­ści. Jak moż­na się domy­ślić, zamysł wykła­dów pokry­wał się z zało­że­niem, że logi­ka mimo iż jest stric­te inte­lek­tu­al­ną for­mą pozna­nia, prze­pla­ta się zarów­no z nauko­wym, jak i naszym codzien­nym doświad­cze­niem. Inny­mi sło­wy, bez logi­ki ani rusz i jak gło­si mot­to kon­kur­su zaczerp­nię­te z Przy­gód Sher­loc­ka Hol­me­sa: „Pamię­taj­my o logi­ce. Tam, gdzie jej brak, nale­ży doszu­ki­wać się podstępu.”

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i mamy nadzie­ję gościć na kolej­nych edy­cjach Kon­kur­su Logicz­ne­go KUL.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy