Ogłoszenia

Resort nauki dofinansuje filozoficzne czasopisma naukowe

12 polskich czasopism filozoficznych zostało zakwalifikowany do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ogłoszonego przez resort nauki. Na liście zabrakło takich tytułów jak choćby „Kronos”, „Ethos” czy „Filo-Sofia”.

Zapisz się do naszego newslettera

Oto cza­sopis­ma filo­zoficzne, które uzyskały wspar­cie:

 1. Forum Philo­soph­icum (wydaw­ca: Akademia Igna­tianum w Krakowie)
 2. Civ­i­tas. Stu­dia z filo­zofii poli­ty­ki (wydaw­ca: Insty­tut Studiów Poli­ty­cznych Pol­skiej Akademii Nauk)
 3. Stu­dia Semi­o­ty­czne (wydaw­ca: Pol­skie Towarzyst­wo Semi­o­ty­czne)
 4. Stu­dia Philosophi­ae Chris­tianae (wydaw­ca: Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w Warsza­w­ie)
 5. Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis. Folia Philo­soph­i­ca. Eth­i­ca-Aes­thet­i­ca-Prac­ti­ca (wydaw­ca: Uni­w­er­sytet Łódz­ki)
 6. Stu­dia z His­torii Filo­zofii (wydaw­ca: Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu)
 7. Logos i Ethos (wydaw­ca: Uni­w­er­sytet Papies­ki Jana Pawła II w Krakowie)
 8. ARGUMENT: Bian­nu­al Philo­soph­i­cal Jour­nal (wydaw­ca: Uni­w­er­sytet Ped­a­gog­iczny im. Komisji Edukacji Nar­o­dowej w Krakowie)
 9. Ety­ka (wydaw­ca: Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki)
 10. Przegląd Filo­zoficzny — Nowa Seria (wydaw­ca: Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki)
 11. Sztu­ka i Filo­zofia (wydaw­ca: Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki)
 12. Ethics in Progress (wydaw­ca: Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu)

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Peł­na lista cza­sop­ism jest > tutaj.


Open Journal Systems @ Academicon – cyfrowe serce czasopisma

Zain­tere­sowane redakc­je cza­sop­ism zaprasza­my do współpra­cy: OJS, korek­ta, skład i łamanie.


Celem pro­gra­mu jest wspar­cie wydaw­ców pol­s­kich cza­sop­ism naukowych nieu­ję­tych w między­nar­o­dowych bazach cza­sop­ism naukowych o najwięk­szym zasięgu, lecz pub­liku­ją­cych artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wspar­cie to ma być przez­nac­zone na pod­niesie­nie poziomu prak­tyk wydawniczych i edy­tors­kich umożli­wia­ją­cych wejś­cie tych cza­sop­ism do między­nar­o­dowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe pub­likowane w tych cza­sopis­mach będą uwzględ­ni­ane przy ewalu­acji dzi­ałal­noś­ci naukowej. Cza­sopis­ma objęte pomocą w ramach pro­gra­mu zostaną również umieszc­zone w wykazie cza­sop­ism naukowych i recen­zowanych mate­ri­ałów z kon­fer­encji między­nar­o­dowych.

Źródło: www.gov.pl

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy