Ogłoszenia

Resort nauki dofinansuje filozoficzne czasopisma naukowe

12 polskich czasopism filozoficznych zostało zakwalifikowany do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ogłoszonego przez resort nauki. Na liście zabrakło takich tytułów jak choćby „Kronos”, „Ethos” czy „Filo-Sofia”.

Oto cza­so­pi­sma filo­zo­ficz­ne, któ­re uzy­ska­ły wsparcie:

 1. Forum Phi­lo­so­phi­cum (wydaw­ca: Aka­de­mia Igna­tia­num w Krakowie)
 2. Civi­tas. Stu­dia z filo­zo­fii poli­ty­ki (wydaw­ca: Insty­tut Stu­diów Poli­tycz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk)
 3. Stu­dia Semio­tycz­ne (wydaw­ca: Pol­skie Towa­rzy­stwo Semiotyczne)
 4. Stu­dia Phi­lo­so­phiae Chri­stia­nae (wydaw­ca: Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w Warszawie)
 5. Acta Uni­ver­si­ta­tis Lodzien­sis. Folia Phi­lo­so­phi­ca. Ethi­ca-Aesthe­ti­ca-Prac­ti­ca (wydaw­ca: Uni­wer­sy­tet Łódzki)
 6. Stu­dia z Histo­rii Filo­zo­fii (wydaw­ca: Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toruniu)
 7. Logos i Ethos (wydaw­ca: Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Krakowie)
 8. ARGUMENT: Bian­nu­al Phi­lo­so­phi­cal Jour­nal (wydaw­ca: Uni­wer­sy­tet Peda­go­gicz­ny im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Krakowie)
 9. Ety­ka (wydaw­ca: Uni­wer­sy­tet Warszawski)
 10. Prze­gląd Filo­zo­ficz­ny — Nowa Seria (wydaw­ca: Uni­wer­sy­tet Warszawski)
 11. Sztu­ka i Filo­zo­fia (wydaw­ca: Uni­wer­sy­tet Warszawski)
 12. Ethics in Pro­gress (wydaw­ca: Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu)

Ser­decz­nie gratulujemy!

Peł­na lista cza­so­pism jest > tutaj.


Open Journal Systems @ Academicon – cyfrowe serce czasopisma

Zain­te­re­so­wa­ne redak­cje cza­so­pism zapra­sza­my do współ­pra­cy: OJS, korek­ta, skład i łamanie.


Celem pro­gra­mu jest wspar­cie wydaw­ców pol­skich cza­so­pism nauko­wych nie­uję­tych w mię­dzy­na­ro­do­wych bazach cza­so­pism nauko­wych o naj­więk­szym zasię­gu, lecz publi­ku­ją­cych arty­ku­ły nauko­we o wyso­kim pozio­mie nauko­wym. Wspar­cie to ma być prze­zna­czo­ne na pod­nie­sie­nie pozio­mu prak­tyk wydaw­ni­czych i edy­tor­skich umoż­li­wia­ją­cych wej­ście tych cza­so­pism do mię­dzy­na­ro­do­we­go obie­gu nauko­we­go. Arty­ku­ły nauko­we publi­ko­wa­ne w tych cza­so­pi­smach będą uwzględ­nia­ne przy ewa­lu­acji dzia­łal­no­ści nauko­wej. Cza­so­pi­sma obję­te pomo­cą w ramach pro­gra­mu zosta­ną rów­nież umiesz­czo­ne w wyka­zie cza­so­pism nauko­wych i recen­zo­wa­nych mate­ria­łów z kon­fe­ren­cji międzynarodowych.

Źró­dło: www.gov.pl

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy