Ogłoszenia Życzenia

Rok 2019 w redakcji „Filozofuj!” – podsumowania i podziękowania

Minął kolejny, piąty już (!) rok popularyzowania filozofii. Zapraszamy do krótkiego lektury podsumowania naszej działalności w 2019 roku. Przy okazji składamy też podziękowania wszystkim, który przyczynili się do naszego dzieła lub nas w nim wsparli.

Zapisz się do naszego newslettera

Rozpoczęliśmy rok w składzie: Artur Szut­ta – redak­tor naczel­ny, Ela Droz­dows­ka – sekre­tarz redakcji, Mał­gorza­ta Szostak, Natasza Szut­ta, Błażej Gębu­ra, Robert Kryńs­ki. 

30 sty­cz­nia nakła­dem Wydawnict­wa Aca­d­e­mi­con ukaza­ła się dłu­go wyczeki­wana książ­ka Łukasza Krzy­wo­nia Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do prowadzenia filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi i młodzieżą – świet­ny, ilus­trowany prze­wod­nik dla tych, który chcieli­by ksz­tał­cić w dzieci­ach dociek­li­wość i kreaty­wność. Jej wydanie zostało sfi­nan­sowane z crowd­fundin­gu, zor­ga­ni­zowanego przez naszą redakcję w 2018 roku. Przy tej okazji chcielibyśmy raz jeszcze podz­iękować hojnym Dar­czyń­com. Szczególne wyrazy wdz­ięcznoś­ci kieru­je­my też do Auto­ra i koor­dy­na­tor­ki zbiór­ki – Doroty Monkiewicz-Cybul­skiej.

1 lutego członkowie naszej redakcji – Artur Szut­ta i Natasza Szut­ta – roz­maw­iali na ante­nie Radia Gdańsk o poza­ludz­kich umysłach, którym poświę­cony był 24 numer naszego cza­sopis­ma. Audy­cji moż­na posłuchać tutaj.

Byliśmy ciekawi, co nasi czytel­ni­cy sądzą na tem­at trzech głównych grup zagad­nień, które stanow­iły trzon tem­aty­czny tego numeru, przeprowadzil­iśmy więc son­daż, w którym zadal­iśmy trzy pyta­nia: 1) czy rośliny mają umysł? 2) czy zwierzę­ta mają umysł racjon­al­ny? 3) czy maszyny staną się samoświadome? Wyni­ki moż­na zobaczyć tutaj.

Prace, które wys­tar­towały jeszcze w poprzed­nim roku, zaowocow­ały wydaniem numeru o filo­zofii humoru i śmiechu (2019 nr 1/25), który ukazał się 6 lutego. W jego przy­go­towa­niu mery­to­rycznym bard­zo nam pomogli Moni­ka Bokiniec z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego i Piotr Bił­go­ra­js­ki z Wydzi­ału Filo­zofii KUL. W pra­cach redak­cyjnych udzi­ał wzięli też: Adam Dorot, Karoli­na Gadu­la, Marcin Iwan­ic­ki, Mile­na Jaku­bi­ak, Karoli­na Jankows­ka, Patryk Kruk, Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka, Marek Mosor, Karoli­na Napi­wodz­ka, Jędrzej Pawlaczyk, Wik­tor Piotrows­ki, Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch, Tama­ra Stemp­ka, Łukasz Szostak, Jakub Świątek, Moni­ka Try­puz, Olga Tysz­ka, Han­na Urbankows­ka, Patryc­ja Waleszczak, Alek­sander Wandtke, Maciej Wój­cik i Anna Zych. Osob­no chcielibyśmy wymienić Mał­gorza­tę Uglik, twór­czynię więk­szoś­ci grafik do numeru – to w dużym stop­niu dzię­ki Niej ten i kole­jne numery nabrały este­ty­cznego blasku, ale i głębi. 

3 mar­ca na por­talu Zrzutka.pl rozpoczęliśmy zbiórkę na wydanie podręczni­ka do filo­zofii pt. „Źródła mądroś­ci”, który real­i­zował­by aktu­al­ną pod­stawę pro­gramową naucza­nia filo­zofii w zakre­sie pod­sta­wowym. Jego Autora­mi są prof. Jacek Woj­tysi­ak i dr Marcin Iwan­ic­ki. Nieste­ty, udało się zebrać tylko 6% kwoty potrzeb­nej do wyda­nia. Ale nie pod­dal­iśmy się – staral­iśmy się o finan­sowanie z innego źródła i ostate­cznie udało się je pozyskać. Podręcznik ujrzy światło dzi­enne w przyszłym roku (praw­dopodob­nie w maju), a zebrane środ­ki nie pójdą na marne. Jeszcze raz bard­zo dzięku­je­my wszys­tkim, którzy nas wspar­li – doczeka­cie się nagród! 

27 mar­ca ukazał się numer o wiedzy pozazmysłowej (2019 nr 2/26). Redak­torem prowadzą­cym był Błażej Gębu­ra z Wydzi­ału Filo­zofii KUL, nasz kole­ga redak­cyjny, który opra­cow­ał kon­cepcję całoś­ci, info­grafikę, kalen­dar­i­um prob­le­mowe, wiele kap­sułek objaś­ni­a­ją­cych oraz napisał wstęp­ni­ak i dwa tek­sty. Słowem: kawał robo­ty. W pra­cach redak­cyjnych wspar­li nas dodatkowo (tj. oprócz osób wymienionych przy poprzed­nim numerze): Patryk Popławs­ki, Natalia Biesi­a­da-Myszak, Zuzan­na Bołtryk, Wik­to­ria Jabłońs­ka. Ku nasze­mu zaskocze­niu numer ten, który na półkach w Empiku lądował niekiedy obok takich cza­sop­ism jak „Czwarty Wymi­ar”, cieszył się o wiele więk­szą pop­u­larnoś­cią czytel­ników niż – znacznie „lże­jszy” filo­zoficznie – numer o filo­zofii humoru i śmiechu. Gdy­byś­cie chcieli powiedzieć, że to dzię­ki owe­mu pokrewieńst­wu z peri­odykiem „Czwarty Wymi­ar”, to chy­ba nie mielibyś­cie racji – jak zaob­ser­wowal­iśmy w przy­pad­ku numerów z poprzed­nich lat i jak mieliśmy się okazję przekon­ać jeszcze nie raz w 2019 roku, inne pokrewieńst­wo miało tu więk­sze znacze­nie. Wyglą­da na to, że nasi Czytel­ni­cy po pros­tu szczegól­nie cenią numery dotyka­jące najwięk­szych prob­lemów filo­zoficznych raczej niż tych bardziej „aktu­al­nych” czy „lże­jszych”.

Numer o tajem­niczej przy­czynowoś­ci (2019 nr 3/27) miał pre­mierę 16 maja. Ogrom­ny wkład w jego pow­stanie miała Joan­na Luc z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, która opra­cow­ała kon­cepcję numeru oraz bard­zo pomogła w redakcji mery­to­rycznej przesłanych tek­stów, a pon­ad­to opra­cow­ała objaśnienia do tek­stów mające nadać im więk­szy walor pop­u­larnonaukowy oraz kalen­dar­i­um prob­le­mowe będące chrono­log­icznie ułożonym krótkim opisem najważniejszych dla zagad­nienia przy­czynowoś­ci kon­cepcji i wydarzeń. W pra­cach redak­cyjnych wspar­li nas dodatkowo (tj. oprócz osób wymienionych przy poprzed­nich numer­ach): Patryk Berg­er i Justy­na Grzeszczuk.

24 kwiet­nia opub­likowal­iśmy między­pokole­niową roz­mowę o edukacji filo­zoficznej – nasz kole­ga redak­cyjny Błażej Gębu­ra roz­maw­ia z pro­fe­sorem Jack­iem Woj­tysi­akiem.

W maju wzmoc­nil­iśmy współpracę z wydawnict­wa­mi. Odtąd recen­z­je książek filo­zoficznych pojaw­iały nie tylko w samym cza­sopiśmie, ale było ich więcej też na ser­wisie. Naszy­mi najwięk­szy­mi part­nera­mi byli Coper­ni­cus Cen­ter Press i Wydawnict­wo Naukowe PWN

9 maja kibi­cow­al­iśmy maturzys­tom z filo­zofii. Gdy tylko podano do wiado­moś­ci arkusze mat­u­ralne, opub­likowal­iśmy rozwiązanie tes­tu mat­u­ral­nego.  

10 maja zor­ga­ni­zowal­iśmy debatę między prof. Jack­iem Woj­tysi­akiem a Karolem Fjałkowskim na tem­at „Czy Bóg ist­nieje?”. Opo­nen­ci spotkali się na auli Wydzi­ału Filo­zofii i Socjologii UMCS i przez 1,5 godziny toczyli bitwę na argu­men­ty. Za orga­ni­za­cję spotka­nia dzięku­je­my Patrykowi Berg­erowi.

19 czer­w­ca w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Miejskiej w Gdańsku odbyło się spotkanie z naszym redak­torem naczel­nym Arturem Szut­tą wokół jego najnowszej książ­ki Intu­ic­je moralne. O poz­na­niu dobra i zła. Spotkanie poprowadz­ił dr Paweł Pijas. 

W lipcu wys­tar­towały cyk­le feli­etonów redak­cyjnych Błaże­ja Gębury („Niepotrzeb­ne skreślić”) i Mał­gosi Szostak („Myślowe niesub­or­dy­nac­je”). 

dwudziesty ósmy numer Filozofuj! okładka 10 lip­ca ukazał się numer o relaty­wiz­mie (2019 nr 4/28). Kon­cepcję numeru zarysował prof. Andrzej Sza­haj z Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Kalen­dar­i­um prob­le­mowe ułożył Błażej Gębu­ra, a frag­ment z klasy­ka wybrał – podob­nie jak do innych numerów – Marcin Iwan­ic­ki. Ekipa redak­cyj­na mogła jak zwyk­le liczyć na pomoc współpra­cown­ików, wymienionych przy wzmi­ankach o poprzed­nich numer­ach. 

31 sierp­nia w ankiecie zor­ga­ni­zowanej w naszym ser­wisie wybral­iś­cie tem­aty dwóch numerów, które ukażą się w 2020 roku – utopie i współczesne mity. Będą to odpowied­nio 3 i 6 numer w roku 2020. Pozostałe to: nr 1 – isto­ta rzeczy, która ukaże się już 3 sty­cz­nia, nr 2 – tajem­ni­ca życia, nr 4 – czy żyje­my w symu­lacji?, nr 5 – zło. 

Od początku wrześ­nia prowadzil­iśmy akcję: podaruj „Filo­zo­fuj!” swo­jej szkole, którą zor­ga­ni­zowal­iśmy na Dzień Nauczy­ciela. Jej efek­ty to przekazy­wanie dar­mowych paki­etów „Filo­zo­fuj!” (dwa pełne roczni­ki – 2017 i 2018) na pomoce dydak­ty­czne pon­ad 90 szkołom.

filozofuj spory bioetyczne okladka 3 wrześ­nia do saloników pra­sowych w całej Polsce trafił numer o spo­rach bioe­ty­cznych (2019 nr 5/29). Kon­cepcję numeru opra­cow­ała prof. Mar­ta Soniewic­ka z Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Napisała też wstęp­ni­ak (przy współudziale Błaże­ja Gębury) i artykuł wprowadza­ją­cy do numeru. W pra­cach redak­cyjnych wspar­li nas dodatkowo (tj. oprócz osób wymienionych przy poprzed­nich numer­ach): Anna Falana-Jafra, Domini­ka Kopańs­ka i Jacek Szablińs­ki.

Po wyda­niu numeru z redakcji odeszła Mał­gorza­ta Szostak – od wielu numerów opo­ka prac redak­cyjnych. Mał­go­siu, bard­zo, ale to bard­zo dzięku­je­my za ogrom Two­jej pra­cy nad mag­a­zynem! 

W dni­ach 9–14 wrześ­nia uczest­niczyliśmy w XI Pol­skim Zjeździe Filo­zoficznym, który odbył się w Lublin­ie. Pod­czas inau­gu­racji Prof. Piotr Gutows­ki, prze­wod­niczą­cy Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN, zal­iczył ukazy­wanie się mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” do najwięk­szych osiąg­nięć środowiska filo­zoficznego w ostat­nich lat­ach. Byliśmy akty­wnie obec­ni w obradach Zjaz­du. Bral­iśmy też udzi­ał w kier­maszu wydaw­ców. 

70450439_3039330836108079_2037596750818050048_n
70412829_2392015794390515_2266750908375236608_o
71094046_2392019224390172_3626985296039510016_o
70450439_3039330836108079_2037596750818050048_n 70412829_2392015794390515_2266750908375236608_o 71094046_2392019224390172_3626985296039510016_o

18 wrześ­nia nasz redak­tor naczel­ny Artur Szut­ta uzyskał stopień dok­to­ra habil­i­towanego na pod­staw­ie książ­ki Intu­ic­je moralne. O poz­na­niu dobra i zła.

Do redakcji dołączyła Anna Zych, która zajęła się pro­mocją naszych inic­jatyw. 

Sokrates i syreny 55 podróży filozoficznych9 październi­ka opub­likowal­iśmy książkę Sokrates i syre­ny. 55 podróży filo­zoficznych po świecie pod­księży­cowym i nad­księży­cowym – pomoc dydak­ty­czną zarówno dla uczniów rozpoczy­na­ją­cych swo­ją przy­godę z filo­zofią, jak i dla nauczy­cieli filo­zofii. Ta przeszło 200-stron­i­cowa pub­likac­ja zaw­iera ilus­trowane tek­sty źródłowe wraz z objaśnieni­a­mi i pyta­ni­a­mi do dyskusji na lekc­jach. Tek­sty wybrał i opra­cow­ał dr Marcin Iwan­ic­ki, a zilus­trowała je Mira Zyśko, zwyciężczyni 28. Olimpiady Filo­zoficznej. Pub­likac­ja jest dostęp­na całkowicie za dar­mo! 

Tego samego dnia na por­talu Zrzutka.pl zor­ga­ni­zowal­iśmy zbiórkę na wydanie pier­wszego numeru z 2020 roku, ponieważ z końcem 2019 roku skończyła nam się dotac­ja MKiDN. Ostate­cznie udało nam się zebrać 40% sumy kosztów całego wyda­nia, za co składamy ogromne podz­iękowa­nia Dar­czyń­com oraz wszys­tkim, którzy pomogli przy zbiórce! Dzię­ki niej będziemy mogli pokryć kosz­ty druku oraz część prac graficznych i redak­cyjnych. Spec­jalne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Osób, które zaofer­owały wyko­nanie niek­tórych prac w formie wolon­tariatu. Redakc­ja też stanęła na wysokoś­ci zada­nia znacznie przyspiesza­jąc prace nad numerem, w efek­cie udało się go dopiąć i ukaże się on w salonikach pra­sowych 3 sty­cz­nia.

filozofuj nr 30 filozofia śmierci i nieśmiertelności okładka Ostat­ni numer w roku, poświę­cony zagad­nie­niu śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci (2019 nr 6/30), ukazał się 4 listopa­da. Kon­cepcję numeru opra­cow­ał prof. Woj­ciech Załus­ki z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. W pra­cach redak­cyjnych wspar­li nas dodatkowo (tj. oprócz osób wymienionych przy poprzed­nich numer­ach): Anna Koryz­ma i Ryszard Pęza, a także Alek­san­dra Sitkiewicz. 

14 listopa­da w De Rev­o­lu­tion­ibus Cafe w Krakowie odbyło się spotkanie Klubu „Filo­zo­fuj!”. Poprowadz­ił je Tomasz Zyg­munt. W dyskusji wzięli udzi­ał prof. Adam Grob­ler i prof. Jacek Woj­tysi­ak. Tem­at spotka­nia: „Ostat­nia podróż” – wokół 30. numeru „Filo­zo­fuj! Filo­zofia śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci”. 

28 listopa­da w De Rev­o­lu­tion­ibus Cafe w Krakowie odbyło się kole­jne spotkanie Klubu „Filo­zo­fuj!”. Tym razem wokół numeru 5(29)/2019, poświę­conego sporom bioe­ty­cznym. Goś­ciem spec­jal­nym spotka­nia była prof. Mar­ta Soniewic­ka. Spotkanie prowadz­iła Julia Wesołows­ka. 

12 grud­nia w De Rev­o­lu­tion­ibus Cafe w Krakowie odbyło się spotkanie Klubu „Filo­zo­fuj!”, tym razem wokół numeru 6(18)/2019 pt. Nowy człowiek? Goś­ciem spec­jal­nym spotka­nia był Kamil Mamak, a poprowadzi je Tomasz Zyg­munt. To i poprzed­nie spotka­nia zor­ga­ni­zowała Anna Zych.

Na koniec chcielibyśmy podz­iękować wszys­tkim Autorom tek­stów zamieszczanych w zarówno mag­a­zynie, jak i w ser­wisie oraz Redak­torom mery­to­rycznym. Dzię­ki Wam nasi Czytel­ni­cy mogą zapoz­nawać się z naszą umiłowaną dziedz­iną wiedzy w sposób kom­pe­tent­ny i przys­tęp­ny. Tym więk­szy sza­cun, że zgodzil­iś­cie się wspier­ać pop­u­laryza­cję filo­zofii nieod­płat­nie.

Składamy też podz­iękowa­nia Redak­torom językowym, Grafikom i Ilus­tra­torom oraz Spec­jal­is­tom DTP – za uszla­chet­nie­nie formy naszego mag­a­zynu, dzię­ki czemu treść łatwiej „prze­maw­ia” do umysłów Czytel­ników, co jest sed­nem pop­u­laryza­cji wiedzy. 

Serdecznie dzięku­je­my Naszym Hojnym Patronom, którzy wspier­ali nas przez cały rok w pro­jek­cie Patron­ite: Szy­monowi Araba­sowi, Stanisła­wowi Bajkowskiemu, Błaże­jowi Brożynie, Tadeuszowi Chelkowskiemu, Marii Flasze, Alicji Neu­mann, Jędrze­jowi Pawlaczykowi, Alicji Pietras, Łukas­zowi Rojkowi, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Tomas­zowi Stępińskiemu, Jarosła­wowi Spy­chale, Dominice Szafran. Dzię­ki Wam mogliśmy sfi­nan­sować część bard­zo ważnych prac nad numera­mi oraz inny­mi ważny­mi inic­jaty­wa­mi, które zostały tutaj skró­towo opisane.

Bard­zo dzięku­je­my wszys­tkim naszym Prenu­mer­a­torom – za zau­fanie i stałą obec­ność z nami!

Last but not least – dzięku­je­my wszys­tkim innym naszym Czytel­nikom i Sym­pa­tykom, wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób wspar­li nasze dzieło pop­u­laryza­cji filo­zofii. Dzięku­je­my też rzec­zowym Kry­tykom – dzię­ki Wam może­my stale udoskon­alać to, co robimy. 

Zachę­camy Was dal­szego wspiera­nia „Filo­zo­fuj!”.

Wszys­tkim życzymy wszelkiego dobra w Nowym Roku!

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy