Ogłoszenia Życzenia

Rok 2019 w redakcji „Filozofuj!” – podsumowania i podziękowania

Minął kolejny, piąty już (!) rok popularyzowania filozofii. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania naszej działalności w 2019 roku. Przy okazji składamy też podziękowania wszystkim, który przyczynili się do naszego dzieła lub nas w nim wsparli.

Roz­po­czę­li­śmy rok w skła­dzie: Artur Szut­ta – redak­tor naczel­ny, Ela Droz­dow­ska – sekre­tarz redak­cji, Mał­go­rza­ta Szo­stak, Nata­sza Szut­ta, Bła­żej Gębu­ra, Robert Kryński. 

30 stycz­nia nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con uka­za­ła się dłu­go wycze­ki­wa­na książ­ka Łuka­sza Krzy­wo­nia Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą – świet­ny, ilu­stro­wa­ny prze­wod­nik dla tych, któ­ry chcie­li­by kształ­cić w dzie­ciach docie­kli­wość i kre­atyw­ność. Jej wyda­nie zosta­ło sfi­nan­so­wa­ne z crowd­fun­din­gu, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez naszą redak­cję w 2018 roku. Przy tej oka­zji chcie­li­by­śmy raz jesz­cze podzię­ko­wać hoj­nym Dar­czyń­com. Szcze­gól­ne wyra­zy wdzięcz­no­ści kie­ru­je­my też do Auto­ra i koor­dy­na­tor­ki zbiór­ki – Doro­ty Monkiewicz-Cybulskiej.

1 lute­go człon­ko­wie naszej redak­cji – Artur Szut­ta i Nata­sza Szut­ta – roz­ma­wia­li na ante­nie Radia Gdańsk o poza­ludz­kich umy­słach, któ­rym poświę­co­ny był 24 numer nasze­go cza­so­pi­sma. Audy­cji moż­na posłu­chać tutaj.

Byli­śmy cie­ka­wi, co nasi czy­tel­ni­cy sądzą na temat trzech głów­nych grup zagad­nień, któ­re sta­no­wi­ły trzon tema­tycz­ny tego nume­ru, prze­pro­wa­dzi­li­śmy więc son­daż, w któ­rym zada­li­śmy trzy pyta­nia: 1) czy rośli­ny mają umysł? 2) czy zwie­rzę­ta mają umysł racjo­nal­ny? 3) czy maszy­ny sta­ną się samo­świa­do­me? Wyni­ki moż­na zoba­czyć tutaj.

Pra­ce, któ­re wystar­to­wa­ły jesz­cze w poprzed­nim roku, zaowo­co­wa­ły wyda­niem nume­ru o filo­zo­fii humo­ru i śmie­chu (2019 nr 1/25), któ­ry uka­zał się 6 lute­go. W jego przy­go­to­wa­niu mery­to­rycz­nym bar­dzo nam pomo­gli Moni­ka Boki­niec z Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go i Piotr Bił­go­raj­ski z Wydzia­łu Filo­zo­fii KUL. W pra­cach redak­cyj­nych udział wzię­li też: Adam Dorot, Karo­li­na Gadu­la, Mar­cin Iwa­nic­ki, Mile­na Jaku­biak, Karo­li­na Jan­kow­ska, Patryk Kruk, Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, Marek Mosor, Karo­li­na Napi­wodz­ka, Jędrzej Paw­la­czyk, Wik­tor Pio­trow­ski, Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch, Tama­ra Stemp­ka, Łukasz Szo­stak, Jakub Świą­tek, Moni­ka Try­puz, Olga Tysz­ka, Han­na Urban­kow­ska, Patry­cja Walesz­czak, Alek­san­der Wandt­ke, Maciej Wój­cik i Anna Zych. Osob­no chcie­li­by­śmy wymie­nić Mał­go­rza­tę Uglik, twór­czy­nię więk­szo­ści gra­fik do nume­ru – to w dużym stop­niu dzię­ki Niej ten i kolej­ne nume­ry nabra­ły este­tycz­ne­go bla­sku, ale i głębi. 

3 mar­ca na por­ta­lu Zrzutka.pl roz­po­czę­li­śmy zbiór­kę na wyda­nie pod­ręcz­ni­ka do filo­zo­fii pt. „Źró­dła mądro­ści”, któ­ry reali­zo­wał­by aktu­al­ną pod­sta­wę pro­gra­mo­wą naucza­nia filo­zo­fii w zakre­sie pod­sta­wo­wym. Jego Auto­ra­mi są prof. Jacek Woj­ty­siak i dr Mar­cin Iwa­nic­ki. Nie­ste­ty, uda­ło się zebrać tyl­ko 6% kwo­ty potrzeb­nej do wyda­nia. Ale nie pod­da­li­śmy się – sta­ra­li­śmy się o finan­so­wa­nie z inne­go źró­dła i osta­tecz­nie uda­ło się je pozy­skać. Pod­ręcz­nik ujrzy świa­tło dzien­ne w przy­szłym roku (praw­do­po­dob­nie w maju), a zebra­ne środ­ki nie pój­dą na mar­ne. Jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy nas wspar­li – docze­ka­cie się nagród! 

27 mar­ca uka­zał się numer o wie­dzy poza­zmy­sło­wej (2019 nr 2/26). Redak­to­rem pro­wa­dzą­cym był Bła­żej Gębu­ra z Wydzia­łu Filo­zo­fii KUL, nasz kole­ga redak­cyj­ny, któ­ry opra­co­wał kon­cep­cję cało­ści, info­gra­fi­kę, kalen­da­rium pro­ble­mo­we, wie­le kap­su­łek obja­śnia­ją­cych oraz napi­sał wstęp­niak i dwa tek­sty. Sło­wem: kawał robo­ty. W pra­cach redak­cyj­nych wspar­li nas dodat­ko­wo (tj. oprócz osób wymie­nio­nych przy poprzed­nim nume­rze): Patryk Popław­ski, Nata­lia Bie­sia­da-Myszak, Zuzan­na Boł­tryk, Wik­to­ria Jabłoń­ska. Ku nasze­mu zasko­cze­niu numer ten, któ­ry na pół­kach w Empi­ku lądo­wał nie­kie­dy obok takich cza­so­pism jak „Czwar­ty Wymiar”, cie­szył się o wie­le więk­szą popu­lar­no­ścią czy­tel­ni­ków niż – znacz­nie „lżej­szy” filo­zo­ficz­nie – numer o filo­zo­fii humo­ru i śmie­chu. Gdy­by­ście chcie­li powie­dzieć, że to dzię­ki owe­mu pokre­wień­stwu z perio­dy­kiem „Czwar­ty Wymiar”, to chy­ba nie mie­li­by­ście racji – jak zaob­ser­wo­wa­li­śmy w przy­pad­ku nume­rów z poprzed­nich lat i jak mie­li­śmy się oka­zję prze­ko­nać jesz­cze nie raz w 2019 roku, inne pokre­wień­stwo mia­ło tu więk­sze zna­cze­nie. Wyglą­da na to, że nasi Czy­tel­ni­cy po pro­stu szcze­gól­nie cenią nume­ry doty­ka­ją­ce naj­więk­szych pro­ble­mów filo­zo­ficz­nych raczej niż tych bar­dziej „aktu­al­nych” czy „lżej­szych”.

Numer o tajem­ni­czej przy­czy­no­wo­ści (2019 nr 3/27) miał pre­mie­rę 16 maja. Ogrom­ny wkład w jego powsta­nie mia­ła Joan­na Luc z Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, któ­ra opra­co­wa­ła kon­cep­cję nume­ru oraz bar­dzo pomo­gła w redak­cji mery­to­rycz­nej prze­sła­nych tek­stów, a ponad­to opra­co­wa­ła obja­śnie­nia do tek­stów mają­ce nadać im więk­szy walor popu­lar­no­nau­ko­wy oraz kalen­da­rium pro­ble­mo­we będą­ce chro­no­lo­gicz­nie uło­żo­nym krót­kim opi­sem naj­waż­niej­szych dla zagad­nie­nia przy­czy­no­wo­ści kon­cep­cji i wyda­rzeń. W pra­cach redak­cyj­nych wspar­li nas dodat­ko­wo (tj. oprócz osób wymie­nio­nych przy poprzed­nich nume­rach): Patryk Ber­ger i Justy­na Grzeszczuk.

24 kwiet­nia opu­bli­ko­wa­li­śmy mię­dzy­po­ko­le­nio­wą roz­mo­wę o edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej – nasz kole­ga redak­cyj­ny Bła­żej Gębu­ra roz­ma­wia z pro­fe­so­rem Jac­kiem Wojtysiakiem.

W maju wzmoc­ni­li­śmy współ­pra­cę z wydaw­nic­twa­mi. Odtąd recen­zje ksią­żek filo­zo­ficz­nych poja­wia­ły nie tyl­ko w samym cza­so­pi­śmie, ale było ich wię­cej też na ser­wi­sie. Naszy­mi naj­więk­szy­mi part­ne­ra­mi byli Coper­ni­cus Cen­ter Press i Wydaw­nic­two Nauko­we PWN

9 maja kibi­co­wa­li­śmy matu­rzy­stom z filo­zo­fii. Gdy tyl­ko poda­no do wia­do­mo­ści arku­sze matu­ral­ne, opu­bli­ko­wa­li­śmy roz­wią­za­nie testu matu­ral­ne­go.  

10 maja zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy deba­tę mię­dzy prof. Jac­kiem Woj­ty­sia­kiem a Karo­lem Fjał­kow­skim na temat „Czy Bóg ist­nie­je?”. Opo­nen­ci spo­tka­li się na auli Wydzia­łu Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS i przez 1,5 godzi­ny toczy­li bitwę na argu­men­ty. Za orga­ni­za­cję spo­tka­nia dzię­ku­je­my Patry­ko­wi Bergerowi.

19 czerw­ca w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Miej­skiej w Gdań­sku odby­ło się spo­tka­nie z naszym redak­to­rem naczel­nym Artu­rem Szut­tą wokół jego naj­now­szej książ­ki Intu­icje moral­ne. O pozna­niu dobra i zła. Spo­tka­nie popro­wa­dził dr Paweł Pijas. 

W lip­cu wystar­to­wa­ły cykle felie­to­nów redak­cyj­nych Bła­że­ja Gębu­ry („Nie­po­trzeb­ne skre­ślić”) i Mał­go­si Szo­stak („Myślo­we nie­sub­or­dy­na­cje”). 

dwudziesty ósmy numer Filozofuj! okładka 10 lip­ca uka­zał się numer o rela­ty­wi­zmie (2019 nr 4/28). Kon­cep­cję nume­ru zary­so­wał prof. Andrzej Sza­haj z Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Kalen­da­rium pro­ble­mo­we uło­żył Bła­żej Gębu­ra, a frag­ment z kla­sy­ka wybrał – podob­nie jak do innych nume­rów – Mar­cin Iwa­nic­ki. Eki­pa redak­cyj­na mogła jak zwy­kle liczyć na pomoc współ­pra­cow­ni­ków, wymie­nio­nych przy wzmian­kach o poprzed­nich numerach. 

31 sierp­nia w ankie­cie zor­ga­ni­zo­wa­nej w naszym ser­wi­sie wybra­li­ście tema­ty dwóch nume­rów, któ­re uka­żą się w 2020 roku – uto­pie i współ­cze­sne mity. Będą to odpo­wied­nio 3 i 6 numer w roku 2020. Pozo­sta­łe to: nr 1 – isto­ta rze­czy, któ­ra uka­że się już 3 stycz­nia, nr 2 – tajem­ni­ca życia, nr 4 – czy żyje­my w symu­la­cji?, nr 5 – zło. 

Od począt­ku wrze­śnia pro­wa­dzi­li­śmy akcję: poda­ruj „Filo­zo­fuj!” swo­jej szko­le, któ­rą zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy na Dzień Nauczy­cie­la. Jej efek­ty to prze­ka­zy­wa­nie dar­mo­wych pakie­tów „Filo­zo­fuj!” (dwa peł­ne rocz­ni­ki – 2017 i 2018) na pomo­ce dydak­tycz­ne ponad 90 szkołom.

filozofuj spory bioetyczne okladka 3 wrze­śnia do salo­ni­ków pra­so­wych w całej Pol­sce tra­fił numer o spo­rach bio­etycz­nych (2019 nr 5/29). Kon­cep­cję nume­ru opra­co­wa­ła prof. Mar­ta Sonie­wic­ka z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Napi­sa­ła też wstęp­niak (przy współ­udzia­le Bła­że­ja Gębu­ry) i arty­kuł wpro­wa­dza­ją­cy do nume­ru. W pra­cach redak­cyj­nych wspar­li nas dodat­ko­wo (tj. oprócz osób wymie­nio­nych przy poprzed­nich nume­rach): Anna Fala­na-Jafra, Domi­ni­ka Kopań­ska i Jacek Szabliński.

Po wyda­niu nume­ru z redak­cji ode­szła Mał­go­rza­ta Szo­stak – od wie­lu nume­rów opo­ka prac redak­cyj­nych. Mał­go­siu, bar­dzo, ale to bar­dzo dzię­ku­je­my za ogrom Two­jej pra­cy nad magazynem! 

W dniach 9–14 wrze­śnia uczest­ni­czy­li­śmy w XI Pol­skim Zjeź­dzie Filo­zo­ficz­nym, któ­ry odbył się w Lubli­nie. Pod­czas inau­gu­ra­cji Prof. Piotr Gutow­ski, prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN, zali­czył uka­zy­wa­nie się maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” do naj­więk­szych osią­gnięć śro­do­wi­ska filo­zo­ficz­ne­go w ostat­nich latach. Byli­śmy aktyw­nie obec­ni w obra­dach Zjaz­du. Bra­li­śmy też udział w kier­ma­szu wydawców. 

70450439_3039330836108079_2037596750818050048_n
70412829_2392015794390515_2266750908375236608_o
71094046_2392019224390172_3626985296039510016_o
70450439_3039330836108079_2037596750818050048_n 70412829_2392015794390515_2266750908375236608_o 71094046_2392019224390172_3626985296039510016_o

18 wrze­śnia nasz redak­tor naczel­ny Artur Szut­ta uzy­skał sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go na pod­sta­wie książ­ki Intu­icje moral­ne. O pozna­niu dobra i zła.

Do redak­cji dołą­czy­ła Anna Zych, któ­ra zaję­ła się pro­mo­cją naszych inicjatyw. 

Sokrates i syreny 55 podróży filozoficznych9 paź­dzier­ni­ka opu­bli­ko­wa­li­śmy książ­kę Sokra­tes i syre­ny. 55 podró­ży filo­zo­ficz­nych po świe­cie pod­księ­ży­co­wym i nad­księ­ży­co­wym – pomoc dydak­tycz­ną zarów­no dla uczniów roz­po­czy­na­ją­cych swo­ją przy­go­dę z filo­zo­fią, jak i dla nauczy­cie­li filo­zo­fii. Ta prze­szło 200-stro­ni­co­wa publi­ka­cja zawie­ra ilu­stro­wa­ne tek­sty źró­dło­we wraz z obja­śnie­nia­mi i pyta­nia­mi do dys­ku­sji na lek­cjach. Tek­sty wybrał i opra­co­wał dr Mar­cin Iwa­nic­ki, a zilu­stro­wa­ła je Mira Zyś­ko, zwy­cięż­czy­ni 28. Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej. Publi­ka­cja jest dostęp­na cał­ko­wi­cie za darmo! 

Tego same­go dnia na por­ta­lu Zrzutka.pl zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy zbiór­kę na wyda­nie pierw­sze­go nume­ru z 2020 roku, ponie­waż z koń­cem 2019 roku skoń­czy­ła nam się dota­cja MKiDN. Osta­tecz­nie uda­ło nam się zebrać 40% sumy kosz­tów całe­go wyda­nia, za co skła­da­my ogrom­ne podzię­ko­wa­nia Dar­czyń­com oraz wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli przy zbiór­ce! Dzię­ki niej będzie­my mogli pokryć kosz­ty dru­ku oraz część prac gra­ficz­nych i redak­cyj­nych. Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Osób, któ­re zaofe­ro­wa­ły wyko­na­nie nie­któ­rych prac w for­mie wolon­ta­ria­tu. Redak­cja też sta­nę­ła na wyso­ko­ści zada­nia znacz­nie przy­spie­sza­jąc pra­ce nad nume­rem, w efek­cie uda­ło się go dopiąć i uka­że się on w salo­ni­kach pra­so­wych 3 stycznia.

filozofuj nr 30 filozofia śmierci i nieśmiertelności okładka Ostat­ni numer w roku, poświę­co­ny zagad­nie­niu śmier­ci i nie­śmier­tel­no­ści (2019 nr 6/30), uka­zał się 4 listo­pa­da. Kon­cep­cję nume­ru opra­co­wał prof. Woj­ciech Zału­ski z Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. W pra­cach redak­cyj­nych wspar­li nas dodat­ko­wo (tj. oprócz osób wymie­nio­nych przy poprzed­nich nume­rach): Anna Kory­zma i Ryszard Pęza, a tak­że Alek­san­dra Sitkiewicz. 

14 listo­pa­da w De Revo­lu­tio­ni­bus Cafe w Kra­ko­wie odby­ło się spo­tka­nie Klu­bu „Filo­zo­fuj!”. Popro­wa­dził je Tomasz Zyg­munt. W dys­ku­sji wzię­li udział prof. Adam Gro­bler i prof. Jacek Woj­ty­siak. Temat spo­tka­nia: „Ostat­nia podróż” – wokół 30. nume­ru „Filo­zo­fuj! Filo­zo­fia śmier­ci i nieśmiertelności”. 

28 listo­pa­da w De Revo­lu­tio­ni­bus Cafe w Kra­ko­wie odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie Klu­bu „Filo­zo­fuj!”. Tym razem wokół nume­ru 5(29)/2019, poświę­co­ne­go spo­rom bio­etycz­nym. Gościem spe­cjal­nym spo­tka­nia była prof. Mar­ta Sonie­wic­ka. Spo­tka­nie pro­wa­dzi­ła Julia Wesołowska. 

12 grud­nia w De Revo­lu­tio­ni­bus Cafe w Kra­ko­wie odby­ło się spo­tka­nie Klu­bu „Filo­zo­fuj!”, tym razem wokół nume­ru 6(18)/2019 pt. Nowy czło­wiek? Gościem spe­cjal­nym spo­tka­nia był Kamil Mamak, a popro­wa­dzi je Tomasz Zyg­munt. To i poprzed­nie spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­ła Anna Zych.

Na koniec chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać wszyst­kim Auto­rom tek­stów zamiesz­cza­nych w zarów­no maga­zy­nie, jak i w ser­wi­sie oraz Redak­to­rom mery­to­rycz­nym. Dzię­ki Wam nasi Czy­tel­ni­cy mogą zapo­zna­wać się z naszą umi­ło­wa­ną dzie­dzi­ną wie­dzy w spo­sób kom­pe­tent­ny i przy­stęp­ny. Tym więk­szy sza­cun, że zgo­dzi­li­ście się wspie­rać popu­la­ry­za­cję filo­zo­fii nieodpłatnie.

Skła­da­my też podzię­ko­wa­nia Redak­to­rom języ­ko­wym, Gra­fi­kom i Ilu­stra­to­rom oraz Spe­cja­li­stom DTP – za uszla­chet­nie­nie for­my nasze­go maga­zy­nu, dzię­ki cze­mu treść łatwiej „prze­ma­wia” do umy­słów Czy­tel­ni­ków, co jest sed­nem popu­la­ry­za­cji wiedzy. 

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy wspie­ra­li nas przez cały rok w pro­jek­cie Patro­ni­te: Szy­mo­no­wi Ara­ba­so­wi, Sta­ni­sła­wo­wi Baj­kow­skie­mu, Bła­że­jo­wi Bro­ży­nie, Tade­uszo­wi Chel­kow­skie­mu, Marii Fla­sze, Ali­cji Neu­mann, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Ali­cji Pie­tras, Łuka­szo­wi Roj­ko­wi, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Toma­szo­wi Stę­piń­skie­mu, Jaro­sła­wo­wi Spy­cha­le, Domi­ni­ce Sza­fran. Dzię­ki Wam mogli­śmy sfi­nan­so­wać część bar­dzo waż­nych prac nad nume­ra­mi oraz inny­mi waż­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi, któ­re zosta­ły tutaj skró­to­wo opisane.

Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim naszym Pre­nu­me­ra­to­rom – za zaufa­nie i sta­łą obec­ność z nami!

Last but not least – dzię­ku­je­my wszyst­kim innym naszym Czy­tel­ni­kom i Sym­pa­ty­kom, wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób wspar­li nasze dzie­ło popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii. Dzię­ku­je­my też rze­czo­wym Kry­ty­kom – dzię­ki Wam może­my sta­le udo­sko­na­lać to, co robimy. 

Zachę­ca­my Was dal­sze­go wspie­ra­nia „Filo­zo­fuj!”.

Wszyst­kim życzy­my wszel­kie­go dobra w Nowym Roku!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy