Ogłoszenia

Rok 2020 w redakcji „Filozofuj!” – podsumowania i podziękowania

Skończył się ten zwariowany rok. Dla nas był to już 6 rok popularyzowania filozofii! Zapraszamy do lektury podsumowania naszej działalności w 2020 roku. Przy okazji składamy też podziękowania wszystkim, który przyczynili się do naszego dzieła lub nas w nim wsparli.

Roz­po­czę­li­śmy rok w skła­dzie: Artur Szut­ta – redak­tor naczel­ny, Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch – sekre­tarz redak­cji, Ela Droz­dow­ska, Nata­sza Szut­ta, Bła­żej Gębu­ra, Robert Kryński.

numer 1/2020 istota rzeczyRok wydaw­ni­czy roz­po­czę­li­śmy z wyso­kie­go C. Pierw­szy tego­rocz­ny numer F! (2020, 1/31), któ­ry uka­zał się 2 stycz­nia, poświę­co­ny był tema­to­wi isto­ty rze­czy. Za kon­cep­cję odpo­wia­dał mgr Karol Lenart, dok­to­rant z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Pra­ce redak­cyj­ne nad tym i kolej­ny­mi tego­rocz­ny­mi nume­ra­mi pod­ję­li: Elż­bie­ta Droz­dow­ska, Bła­żej Gębu­ra, Mar­cin Iwa­nic­ki, Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, Mał­go­rza­ta Szo­stak, Maciej Wój­cik, Alek­san­der Wandt­ke, Domi­ni­ka Kopań­ska, Anna Fala­na-Jafra, Alek­san­dra Sit­kie­wicz, Olga Tysz­ka, Justy­na Grzesz­czuk. Gra­fi­ki i skład przy­go­to­wy­wa­li: Nata­lia Bie­sia­da-Myszak, Zuza­na Boł­tryk, Ada­mo­wi Dorot, Wik­to­ria Jabłoń­ska, Anna Kory­zma, Marek Mosor, Jędrzej Paw­la­czyk, Ryszard Pęza, Łukasz Szo­stak, Moni­ka Try­puz, Mał­go­rza­ta Uglik, Hania Urban­kow­ska, Patry­cja Walesz­czak. Uka­za­nie się nume­ru ze wzglę­dów finan­so­wych do ostat­niej chwi­li sta­ło pod zna­kiem zapy­ta­nia (skoń­czył się trzy­let­ni grant). Jed­nak dzię­ki hoj­no­ści naszych Patro­nów i aż 117 Wspie­ra­ją­cych nas za pośred­nic­twem por­ta­lu zrzutka.pl uda­ło się sfi­na­li­zo­wać druk! Dziękujemy!

W stycz­niu do gro­na redak­cyj­ne­go „Filo­zo­fuj!” w cha­rak­te­rze sekre­ta­rza redak­cji dołą­czy­ła Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch. 

28 lute­go wzię­li­śmy udział w gali fina­ło­wej kon­kur­su Popu­la­ry­za­tor Nauki 2019, któ­ra odby­ła się w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez ser­wis Nauka w Pol­sce Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Nauki i Szkol­nic­twa Wyższego.

8 lute­go kibi­co­wa­li­śmy uczest­ni­kom lubel­skich zawo­dów okrę­go­wych XXXII Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej (zob. rela­cję z zawo­dów). Jak co roku, rów­nież aktu­al­ną edy­cję Olim­pia­dy obję­li­śmy patro­na­tem medialnym. 

tajemnica życia2 mar­ca do salo­ni­ków pra­so­wych w całej Pol­sce tra­fił 32 numer F! poświę­co­ny tema­to­wi życia (2020 nr 2/32). Kon­cep­cję nume­ru zapro­po­no­wał prof. Zbi­gniew Wró­blew­ski z Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II. Pro­fe­sor opra­co­wał też część obja­śnień do tek­stów (tzw. kap­suł­ki) mają­ce nadać im więk­szy walor popularnonaukowy.

W mar­cu do nasze­go skła­du dołą­czy­ła Olga Tuź­nik – spe­cja­list­ka od mar­ke­tin­gu. Dzię­ki niej może­my jesz­cze sku­tecz­niej docie­rać z naszym popu­la­ry­za­tor­skim prze­ka­zem do jesz­cze więk­sze­go gro­na odbior­ców. Nową ini­cja­ty­wą powsta­łą dzię­ki jej udzia­ło­wi jest m.in. Dzień Patro­na, obcho­dzo­ny przez redak­cję każ­de­go 21 dnia mie­sią­ca. W ten spo­sób chce­my wyra­żać wdzięcz­ność, tak­że w posta­ci upo­min­ków książ­ko­wych, oso­bom wspie­ra­ją­cym nas za pośred­nic­twem por­ta­lu Patro­ni­te.

W kwiet­niu zacie­śni­li­śmy współ­pra­cę z Gutek Film. Zain­au­gu­ro­wa­li­śmy nowy dział na naszym por­ta­lu poświę­co­ny Spo­tka­niom filo­zo­ficz­nym z Gutek Film, czy­li pro­jek­cjom fil­mów poru­sza­ją­cych tema­ty­kę filo­zo­ficz­ną połą­czo­nych z dys­ku­sją osnu­tą wokół fabu­ły tych obrazów.

4 maja wyszedł wyjąt­ko­wy i obszer­niej­szy aż o ⅓ numer z dodat­kiem o Roma­nie Ingar­de­nie i dodat­kiem matu­ral­nym. Głów­nym tema­tem nume­ru 3/33 były uto­pie, któ­re zna­la­zły się wśród dwóch zwy­cię­skich tema­tów czy­tel­ni­czych. Inspi­ra­cją zaś do załą­cze­nia do wyda­nia dodat­ko­wych stron poświę­co­nych wybit­ne­mu pol­skie­mu filo­zo­fo­wi było ogło­sze­nie przez Sejm RP roku 2020 rokiem Roma­na Ingar­de­na. W celu zgro­ma­dze­nia fun­du­szy na wyda­nie więk­sze­go nume­ru zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy akcję zbiór­ko­wą na por­ta­lu zrzutka.pl. Wszyst­kim oso­bom, któ­re wspar­ły nas w ten spo­sób, bar­dzo dziękujemy! 

W maju w związ­ku z pan­de­mią koro­no­wi­ru­sa i koniecz­no­ścią ogra­ni­cze­nia aktyw­no­ści na zewnątrz zapro­po­no­wa­li­śmy naszym Czy­tel­ni­kom „kwa­ran­tan­no­we wyzwa­nie” w posta­ci Mara­to­nu na 42… arty­ku­ły. Arty­ku­ły oczy­wi­ście z nasze­go maga­zy­nu. Zwy­cięz­cy, czy­li ci, któ­rzy wyka­za­li się naj­lep­szą zna­jo­mo­ścią zawar­to­ści naszych nume­rów, otrzy­ma­li nagro­dy książkowe.

W czerw­cu obję­li­śmy patro­na­tem medial­nym i zaczę­li­śmy regu­lar­ne publi­ko­wa­nie na por­ta­lu nowe­go cyklu nagrań wideo popu­la­ry­zu­ją­cych filo­zo­fię pt. „Bak­cyl filo­zo­fii” autor­stwa prof. Adria­na Kuź­nia­ra z Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego.

15 czerw­ca kibi­co­wa­li­śmy tego­rocz­nym abi­tu­rien­tom zda­ją­cym matu­rę z filo­zo­fii, a 16 czerw­ca zamie­ści­li­śmy opra­co­wa­ne przez redak­cję odpo­wie­dzi do zadań matu­ral­nych.

25 lip­ca w Zdzie­cho­wi­cach odby­ła się nara­da redak­cyj­na, któ­rej owo­cem było m.in. usta­le­nie tema­tów nume­rów na rok 2021.

Numer zaty­tu­ło­wa­ny „Czy żyje­my w symu­la­cji!” (2020 nr 4/34) miał pre­mie­rę 1 lip­ca. Wiel­ki wkład w jego powsta­nie mie­li dr Piotr Lip­ski i dr Piotr Bił­go­raj­ski z Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II, któ­rzy opra­co­wa­li kon­cep­cję nume­ru oraz pomo­gli w redak­cji mery­to­rycz­nej, opra­co­wa­li kap­suł­ki bio­gra­ficz­ne oraz przy­go­to­wa­li kalen­da­rium pro­ble­mo­we będą­ce chro­no­lo­gicz­nie uło­żo­nym krót­kim opi­sem naj­waż­niej­szych dla zagad­nie­nia symu­la­cji kon­cep­cji i wydarzeń. 

W sierp­niu sta­łą felie­to­nist­ką nasze­go por­ta­lu (zob. cykl „Potę­ga nie­sma­ku”) zosta­ła dr Justy­na Melo­now­ska, badacz­ka (filo­zof i psy­cho­log) i wytraw­na publi­cyst­ka, adiunkt w Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie, człon­ki­ni Euro­pe­an Socie­ty of Women in The­olo­gi­cal Rese­arch. Publi­ko­wa­ła w „Wię­zi”, „Gaze­cie Wybor­czej”, „New­swe­eku”, „Kul­tu­rze Libe­ral­nej”, „Tygo­dni­ku Powszech­nym” i in. 

18–20 sierp­nia w Lubli­nie były dnia­mi na pla­nie zdję­cio­wym. Pra­co­wa­li­śmy nad fil­mi­kia­mi do kur­su „Filo­zo­ficz­ne źró­dła kul­tu­ry euro­pej­skiej”, któ­re­go pre­mie­ra nastą­pi­ła 30 października.

We wrze­śniu roz­po­czę­li­śmy dwa cykle publi­ka­cji na por­ta­lu. Co dru­gi czwar­tek pre­zen­tu­je­my kolej­ne recen­zje ksią­żek filo­zo­ficz­nych (reali­za­cję tego przed­się­wzię­cia uła­twi­ło nam nawią­za­nie współ­pra­cy z kolej­nym wydaw­nic­twem – Wydaw­nic­twem Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go), a w każ­dy wto­rek zamiesz­cza­my frag­ment kla­sycz­ne­go tek­stu filo­zo­ficz­ne­go, przy­go­to­wa­ne­go przez dr. Mar­ci­na Iwanickiego.

1 wrze­śnia uka­zał się 35 numer F! poświę­co­ny złu (2020 5/35). Pro­wa­dze­nia nume­ru pod­jął się prof. Mar­cin Jara­now­ski z Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Poza pochleb­ny­mi opi­nia­mi na temat war­to­ści mery­to­rycz­nej nume­ru, otrzy­ma­li­śmy wie­le pozy­tyw­nych gło­sów rów­nież na temat samej okład­ki, któ­ra ponoć bar­dzo przy­ku­wa uwagę. 

12 wrze­śnia zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w Ogro­dzie Saskim w Lubli­nie Pik­nik filo­zo­ficz­ny „Ingar­den in the Saxon Gar­den” z oka­zji 50. rocz­ni­cy śmier­ci Roma­na Ingar­de­na. Wyda­rze­nie mia­ło cha­rak­ter rodzin­ny i międzypokoleniowy. 

30 wrze­śnia uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con – od daw­na zapo­wia­da­ny – pod­ręcz­nik do filo­zo­fii dla liceum ogól­no­kształ­cą­ce­go i tech­ni­kum pt. Źró­dła mądro­ści. Jego auto­ra­mi są prof. Jacek Woj­ty­siak i dr Mar­cin Iwa­nic­ki. Pod­ręcz­nik wyrósł na bazie cyklu tek­stów publi­ko­wa­nych w maga­zy­nie „Filo­zo­fuj!”, któ­re zosta­ły w pod­ręcz­ni­ko­wej wer­sji znacz­nie roz­sze­rzo­ne i uzu­peł­nio­ne o obja­śnie­nia, a tak­że wzbo­ga­co­ne o tek­sty źró­dło­we. Nie­wąt­pli­wą zale­tą pod­ręcz­ni­ka jest inte­re­su­ją­ca, spój­na i poto­czy­sta nar­ra­cja oraz poda­nie cie­ka­wych infor­ma­cji uzu­peł­nia­ją­cych bez nad­mia­ro­wych tre­ści. Raz jesz­cze bar­dzo dzię­ku­je­my naszym Dar­czyń­com za wspar­cie wyda­nia pod­ręcz­ni­ka na por­ta­lu Zrzutka.pl! W Ich zaszczyt­nym gro­nie zna­leź­li się: Beata Gola­cik, Kaja Kwa­śniew­ska, Anna Niże­go­rod­cew, Elż­bie­ta Zajel­ska, Anna Sku­ciń­ska, Mał­go­rza­ta Niedź­wiedź, Łukasz Dąbrow­ski, Janusz Błau­ciak, Marian Porwoł, Krzysz­tof Dudziń­ski, Syl­wia Pod­staw­ka, Miłosz Suchor­ski, Łukasz Nysler, Piotr Jaskół­ka, Robert Try­puz, Tade­usz Jurek, Kari­na Mucha, Bła­żej Szy­mi­chow­ski oraz Artur Szczypior.

30 paź­dzier­ni­ka udo­stęp­ni­li­śmy pod adre­sem https://zrodla-madrosci.pl/ kurs e‑learningowy Filo­zo­ficz­ne źró­dła kul­tu­ry euro­pej­skiej na pod­sta­wie pod­ręcz­ni­ka do filo­zo­fii Źró­dła mądro­ści. Tym samym sfi­na­li­zo­wa­li­śmy jed­no z waż­niej­szych naszych dzieł tego roku. Jego reali­za­cja zosta­ła sfi­nan­so­wa­na ze środ­ków Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu „Kul­tu­ra w sie­ci”. Ogrom­ny wkład w reali­za­cję fil­mo­wej czę­ści cyklu mia­ła jej zna­ko­mi­ta nar­ra­tor­ka – Mira Zyś­ko, któ­rej za to bar­dzo dzię­ku­je­my. Podzię­ko­wa­nia nale­żą się też reali­za­to­rom tech­nicz­nym – Paw­ło­wi Szut­cie i Kami­lo­wi Tar­naw­skie­mu, a tak­że Mirel­li Nawra­ca­le-Urban za pomoc w opra­co­wa­niu sce­na­riu­sza. Dzię­ku­je­my też prof. Witol­do­wi Kop­cio­wi, akto­ro­wi Teatr im. Juliu­sza Oster­wy w Lubli­nie, za świet­ne lek­tor­skie odczy­ta­nie frag­men­tów kla­sycz­nych. Mamy nadzie­ję, że to dopie­ro począ­tek naszej przy­go­dy z mul­ti­me­dia­mi! Z tą nadzie­ją utwo­rzy­li­śmy nowy cel na por­ta­lu Patronite.pl, gdzie moż­na wes­przeć finan­so­wo kon­ty­nu­ację popu­la­ry­zo­wa­nia filo­zo­fii za pośred­nic­twem multimediów.

W listo­pa­dzie roz­po­czę­li­śmy regu­lar­ne publi­ko­wa­nie na por­ta­lu sce­na­riu­szy lek­cji filo­zo­fii i ety­ki autor­stwa dr Mar­ty Kotar­by, peda­go­ga i filo­zo­fa, psy­cho­te­ra­peut­ki i nauczy­ciel­ki akademickiej. 

2 listo­pa­da wyszedł ostat­ni tego­rocz­ny numer F! (2020 6/36), poświę­co­ny współ­cze­snym mitom. Temat bar­dzo kon­tro­wer­syj­ny, zakła­da­ją­cy dużą pola­ry­za­cję sta­no­wisk i anga­żu­ją­cy świa­to­po­glą­do­wo. Jak zwy­kle jed­nak sta­ra­li­śmy się zadbać o plu­ra­lizm wypo­wie­dzi i zapre­zen­to­wać moż­li­wie sze­ro­kie spek­trum opi­nii. Temat tego nume­ru, podob­nie jak nr 3 z br, wybra­li Czy­tel­ni­cy. War­to wspo­mnieć, że jed­nym z prze­wod­ni­ków po zagad­nie­niu był dla nas o. Józef Maria Bocheń­ski, autor słyn­nych Stu zabo­bo­nów, decy­zją Sen­ta­tu RP – dru­gi z patro­nów filo­zo­ficz­nych roku 2020. 

19 listo­pa­da, w Świa­to­wy Dzień Filo­zo­fii, ogło­si­li­śmy wyni­ki zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez nas ple­bi­scy­tu na Filo­zo­fów waż­nych i bli­skich według czy­tel­ni­ków maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Pla­nu­je­my uczy­nić z nie­go cyklicz­ną, corocz­ną akcję. 

W grud­niu otrzy­ma­li­śmy wia­do­mość, że rów­nież i w tym roku dosta­li­śmy się do ści­słe­go fina­łu kon­kur­su Popu­la­ry­za­tor Nauki (w kate­go­rii Media).

War­to wspo­mnieć, że wg Google Ana­ly­tics nasz por­tal w roku 2020 odwie­dzi­ło prze­szło ćwierć milio­na osób (264 799), któ­rzy wyświe­tli­li wpi­sy 663 088 razy. To ponad dwa razy wię­cej (osób i odsłon) niż w 2019 roku! Dzię­ku­je­my! Nic tak nie moty­wu­je jak świa­do­mość, że pra­ca komuś się przy­da­je i komuś słu­ży. Jeśli tak wie­le osób zapo­zna­je się z tre­ścia­mi filo­zo­ficz­ny­mi, to nasze dzie­ło speł­nia swój cel, a my nadal mamy sil­ną motywację.

Na koniec chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać wszyst­kim Auto­rom tek­stów zamiesz­cza­nych w zarów­no maga­zy­nie, jak i w ser­wi­sie oraz Redak­to­rom mery­to­rycz­nym. Dzię­ki Wam nasi Czy­tel­ni­cy mogą zapo­zna­wać się z naszą umi­ło­wa­ną dzie­dzi­ną wie­dzy w spo­sób kom­pe­tent­ny i przy­stęp­ny. Tym więk­szy sza­cun, że zgo­dzi­li­ście się wspie­rać popu­la­ry­za­cję filo­zo­fii nieodpłatnie.

Skła­da­my też podzię­ko­wa­nia Redak­to­rom języ­ko­wym – przede wszyst­kim Alek­san­drze Sit­kie­wicz, ale rów­nież Mar­ci­no­wi Gęsia­rzo­wi, Klau­dii Głuch, Nata­lii Owoc i Mag­dzie Stu­pie­chow­skiej oraz Gra­fi­kom i Ilu­stra­to­rom: Pau­li­nie Bel­carz, Nata­lii Bie­sia­dzie-Mysiak, Zuzan­nie Boł­tryk, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Flo­ria­nen vinisi’Siegereith (Wik­to­rii Jabłoń­skiej), Annie Kory­zmie, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Mał­go­rza­cie Olesz­kie­wicz, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Ryszar­do­wi Pęzie, Mał­go­rza­cie Uglik, Han­nie Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Woj­cie­cho­wi Zie­liń­skie­mu, kole­gom z pro­fi­lu fejs­bu­ko­we­go „Filo­zo­fia tak bar­dzo” – za uszla­chet­nie­nie for­my nasze­go maga­zy­nu, dzię­ki cze­mu treść łatwiej „prze­ma­wia” do umy­słów Czy­tel­ni­ków, co jest sed­nem popu­la­ry­za­cji wiedzy. 

Dzię­ku­je­my wszyst­kim współ­pra­cow­ni­kom: Julian­nie Bory­niec, Alek­san­drze Czer­wiń­skiej, Annie Marii Czer­wiń­skiej, Rober­to­wi Grześ­ko­wia­ko­wi, Annie Fala­nie-Jafrze, Justy­nie Grzesz­czuk, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Kata­rzy­nie Jachy­mek, Domi­ni­ce Kopań­skiej, Łuka­szo­wi Krzy­wo­nio­wi, Alek­san­drze Milo­ra­do­vić-Tabak, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Mirel­li Nawra­ca­le-Urban, Alek­san­drze Pał­ce, Annie Marii Piskor­skiej, Alek­san­drze Pisz­czyk, Woj­cie­cho­wi Szkół­ce, Mał­go­rza­cie Szo­stak, Oldze Tysz­ce, Alek­san­dro­wi Wandt­ke, Jaku­bo­wi Węgrzy­now­skie­mu, Macie­jo­wi Wój­ci­ko­wi, Bar­to­szo­wi Zdun­ko­wi, Mirze Zyśko.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy wspie­ra­li nas przez cały rok w pro­jek­cie Patro­ni­te: Szy­mo­no­wi Ara­ba­so­wi, Sta­ni­sła­wo­wi Baj­kow­skie­mu, Marii Boro­wy, Bła­że­jo­wi Bro­ży­nie, Izie Bry­zik, Tade­uszo­wi Chel­kow­skie­mu, Prze­mko­wi Czu­mie, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Krzysz­to­fo­wi Dąb­kow­skie­mu, Piotr Elfin­ge­ro­wi, Mar­ci­no­wi Elsne­ro­wi, Marii Fla­sze, Paw­ło­wi Fren­den­ber­go­wi, Paw­ło­wi Gła­zo­wi, Ada­mo­wi Hut­ni­kie­wi­czo­wi, Danie­lo­wi Kozie, Syl­wii Kuchar­czak, Seba­stia­no­wi Łasa­jo­wi,  Ali­cji Neu­mann, Mate­uszo­wi Ozim­ko­wi, Toma­szo­wi ędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Pepliń­skie­mu, Ali­cji Pie­tras, Okta­wii Popraw­skiej, Łuka­szo­wi Roj­ko­wi, Jano­wi Rycher­to­wi, Paw­ło­wi Sini­ło, Jaro­sła­wo­wi Spy­cha­le, Toma­szo­wi Stę­pin­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Domi­ni­ce Sza­fran, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, Mag­da­le­nie Szcze­ci­nie, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi (zob. Gale­ria Patro­nów) Dzię­ki Wam mogli­śmy sfi­nan­so­wać część bar­dzo waż­nych prac nad nume­ra­mi oraz inny­mi waż­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi, któ­re zosta­ły tutaj skró­to­wo opisane.

Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim naszym Pre­nu­me­ra­to­rom – za zaufa­nie i sta­łą obec­ność z nami!

Last but not least – dzię­ku­je­my wszyst­kim innym naszym Czy­tel­ni­kom i Sym­pa­ty­kom, wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób wspar­li nasze dzie­ło popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii. Dzię­ku­je­my też rze­czo­wym Kry­ty­kom – dzię­ki Wam może­my sta­le udo­sko­na­lać to, co robimy. 

Zachę­ca­my Was dal­sze­go wspie­ra­nia „Filo­zo­fuj!”.

Wszyst­kim życzy­my wszel­kie­go dobra w Nowym Roku!

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • A rok 2021 jak i następ­ne naresz­cie bez: tzw. ”poli­tycz­nej popraw­no­ści” /PC/, feno­me­no­lo­gii — orni­to­lo­gii, ”Fre­de­ri­ka Nicze­go” do resz­ty sfla­cza­le­go, postmodernistow/finansistów, lewi­co­wo­sci ogra­ni­czo­no­ści, post­mark­si­stów oran­ży­stów, nowo­mo­wy trzo­dy, sey­mo­kra­cji unio­ni­za­cji, gło­so­wań per­trak­to­wan, debat bez temat, wybo­rów sodo­mow, socja­li­stów prag­ma­ty­stow, racjo­na­li­stów pro­gre­si­stow, demo­kra­cji ochlo­kra­cji, tole­ran­cji bilo­ka­cji, UE czy­li rów­no­ści plebejskiej?!
    =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)

    • …w tym mate­ria­li­stów, związ­kow­ców, socjo­lo­gów, psy­cho­lo­gów, poli­to­lo­gów, anty/pedagogów, praw­ni­ków — logi­ków niczym traw­ni­ków, samych rzecz­ni­ków, nie­za­leż­nych auto­ry­te­tów, gro­te­sko­wych gwiazd oraz mniej­szo­ści po zło­ści, co chcą dyk­ta­tu nie­pra­wo­ści to zna­czy sexi­stow tota­li­ta­ry­stów i ich sej­mi­ko­wej pro­pa­gan­dy jak z Ugandy!
      000OOODDD

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy