Aktualności Ogłoszenia

Rok 2021 – Rokiem Stanisława Lema

Lem
27 listopada 2020 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, „doceniając poczesne miejsce pisarstwa Stanisława Lema w literaturze XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju kultury polskiej i światowej”, jak głosi uchwała. We wrześniu 2021 r. przypada setna rocznica urodzin pisarza, którego twórczość obfituje w wątki filozoficzne w wyjątkowy sposób.

Sta­ni­sław Lem, pro­za­ik, ese­ista i dra­ma­to­pi­sarz, naj­wy­bit­niej­szy przed­sta­wi­ciel pol­skiej fan­ta­sty­ki i jeden z naj­po­czyt­niej­szych pisa­rzy scien­ce-fic­tion na świe­cie, autor m. in. Dzien­ni­ków gwiaz­do­wych, Cybe­ria­dy, Sola­ris, ese­ju Sum­ma tech­no­lo­giae, uro­dził się 12 wrze­śnia 1921 we Lwo­wie, zmarł 27 mar­ca 2006 w Krakowie.

W ese­isty­ce podej­mo­wał m.in. ana­li­zy wpły­wu postę­pu nauko­wo-tech­nicz­ne­go na czło­wie­ka,  rela­cji przy­pad­ku i koniecz­no­ści, kon­stru­ował teo­rię fan­ta­sty­ki nauko­wej. Za naj­wy­bit­niej­szy jego esej uwa­ża się  tekst Sum­ma tech­no­lo­giae1964 r., gdzie nakre­śli prze­ni­kli­wą wizję roz­wo­ju nauki i techniki.

W 1996 otrzy­mał Order Orła Białego.

W swo­ich roz­wa­ża­niach nad kon­dy­cją współ­cze­sne­go czło­wie­ka, skut­ka­mi postę­pu tech­nicz­ne­go i cywi­li­za­cyj­ne­go dostrze­gał wie­le zagad­nień fun­da­men­tal­nych dla kul­tu­ry i myśli współ­cze­snej. Prze­strze­gał przed nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi tech­nicz­ne­go roz­wo­ju cywi­li­za­cji, a jego pra­ce teo­re­tycz­ne i pro­gno­zy futu­ro­lo­gicz­ne mają zna­czą­cy wpływ na defi­nio­wa­nie miej­sca ludz­ko­ści we wszech­świe­cie i pro­gno­zo­wa­nie jej losu – gło­si tekst uchwały.

Za uchwa­łą gło­so­wa­ło 447 posłów, 1 był prze­ciw, 1 wstrzy­mał się od głosu.


Źró­dło: PAP

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

4 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Drob­na popraw­ka: wła­ści­wie S. Lahm/Lehm…
    Jed­nak tak napraw­dę SL jest nud­ny i pusty, stał się archa­icz­ny; byli cie­kaw­si i ożyw­czy, wcią­ga­ją­cy i inspi­ru­ją­cy jak poka­za­ła przy­szłość, czy­li nasza teraź­niej­szość, np. Ph.K.D czy BA.

    • Sza­now­ny Panie,
      Cał­kiem moż­li­we że dla kogoś inni twór­cy byli bar­dziej ożyw­czy itp. Dla mnie SL był bar­dziej ożyw­czy niż inni auto­rzy. Daj­my zatem w roku 2021 cie­szyć się i świę­to­wać oraz ponow­nie odczu­wać oraz dys­ku­to­wać tę twór­czość. To było­by i będzie bar­dzo spra­wie­dli­we i demo­kra­tycz­ne zwa­żyw­szy na to że przed nami nie­skoń­czo­ność „rocz­nic” i skoń­czo­ność licz­by dobrych twórców.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy