Filozofia współczesna Konferencje Ogłoszenia

Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress

W dniach 12–17 kwietnia 2021 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Roman Ingarden and His Times. An International Philosophical Conference”. Abstrakty wystąpień należy składać do dnia 1 grudnia 2020 r.

The fiftieth anni­ver­sa­ry of the death of the emi­nent Polish phi­lo­so­pher and huma­nist Roman Ingar­den in 2020 is an occa­sion to launch an inter­na­tio­nal aca­de­mic deba­te on his phi­lo­so­phi­cal lega­cy. Abo­ve all, howe­ver, it is a uni­que oppor­tu­ni­ty to ini­tia­te an inter­na­tio­nal deba­te on cur­rent trends in con­tem­po­ra­ry phi­lo­so­phy. The main aim of the orga­ni­sers is the­re­fo­re to fur­nish an inter­na­tio­nal gro­up of rese­ar­chers with a conve­nient spa­ce for a free and cre­ati­ve exchan­ge of tho­ughts, ide­as, and views.

The Par­lia­ment of the Repu­blic of Poland, convin­ced of the uni­qu­eness of the work and atti­tu­de of the phi­lo­so­pher, esta­bli­shed 2020 as the Year of Roman Ingarden.

The aim of the Con­gress is to bring toge­ther repre­sen­ta­ti­ves of vario­us fields of phi­lo­so­phy in order to explo­re con­tem­po­ra­ry per­spec­ti­ves on onto­lo­gy, logic, epi­ste­mo­lo­gy, ethics, and aesthe­tics. The the­ma­tic sco­pe of the Con­gress is not limi­ted to phe­no­me­no­lo­gi­cal issu­es. The obse­rva­tion of the anni­ver­sa­ry of the death of this Polish phi­lo­so­pher con­sti­tu­tes a con­tri­bu­tion to the ini­tia­tion of an inter­na­tio­nal deba­te on cur­rent trends in philosophy.
The Par­lia­ment of the Repu­blic of Poland, convin­ced of the uni­qu­eness of the work and atti­tu­de of the phi­lo­so­pher, esta­bli­shed 2020 as the Year of Roman Ingarden.

: Jagiel­lo­nian Uni­ver­si­ty, Col­le­gium Novum, Gołę­bia 24, 31–007 Kra­ków, Poland : 12–17 April 2021 
: ingarden2020.confer.uj.edu.pl

The Con­gress will be con­duc­ted in English.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • RI wiecz­nie żywy” i “RI dobry na każ­dą okazję”!
  Ale czy nie lepiej po nie­miec­ku albo po łacinie?!
  To są języ­ki filo­zo­fii i praw­dzi­wych filozofów!
  Ten pogań­ski i wul­gar­ny angiel­ski… i jak u N. Dyzmy…
  Aż się odechciewa…
  Naprawdę…
  ST/OTOM

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy