Artykuł Ogłoszenia

Roman Ingarden. Filozof i fotograf” w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

W Galerii Alfa z okazji 50. rocznicy śmierci Romana Ingardena można zobaczyć prace fotograficzne polskiego filozofa.

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 3 (33), s. 81. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


Muzeum pre­zen­tu­je mono­graficzną wysta­wę bli­sko stu pięć­dzie­się­ciu jego foto­gra­fii powsta­łych w latach 1940–1970. Więk­szość zdjęć pocho­dzi z lat 1950–1956, kie­dy Ingar­den musiał z powo­dów poli­tycz­nych zawie­sić pra­cę uni­wer­sy­tec­ką.

Wene­cja, 1958, fot. R. Ingar­den, foto©archiwum Krzysz­to­fa Ingar­de­na,
ze zbio­rów Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Kra­ko­wie MOCAK

Foto­gra­fie zosta­ły wybra­ne spo­śród pię­ciu tysię­cy znaj­du­ją­cych się w Archi­wum MOCAK‑u. Wybór obej­mu­je wszyst­kie tema­ty obec­ne w twór­czo­ści foto­gra­ficz­nej filo­zo­fa. Może­my zoba­czyć tu auto­por­tre­ty i por­tre­ty, przy­ro­dę, archi­tek­tu­rę i mar­twe natu­ry. Wysta­wa ujaw­nia nie­zna­ną – i peł­ną wdzię­ku – twarz Roma­na Ingar­de­na. Oka­zu­je się on czło­wie­kiem roman­tycz­nym, psy­cho­lo­gicz­nie wni­kli­wym, czu­łym na ulot­ność pięk­na. Pomni­ko­wy filo­zof odkry­wa swo­ją ludz­ką wraż­li­wość i nie­śmia­łość wobec świa­ta, na któ­ry patrzy.

Hali­na Poświa­tow­ska, 1964, fot. R. ­Ingar­den,

foto©archiwum Krzysz­to­fa Ingar­de­na,
ze zbio­rów Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Kra­ko­wie ­MOCAK

Skier­nie­wi­ce,  1953, fot. R. Ingar­den,

foto©archiwum  Krzysz­to­fa  Ingar­de­na,  ze  zbio­rów  Muzeum  Sztu­ki Współ­cze­snej w Kra­ko­wie MOCAK

Eks­po­zy­cja wpi­su­je się w cykl pro­jek­tów, w któ­rych MOCAK poka­zu­je wybit­nych poetów, pro­za­ików i myśli­cie­li w innych rolach twór­czych – jako mala­rzy, rysow­ni­ków, twór­ców kola­ży czy foto­gra­fów. Dotych­czas odby­ły się wysta­wy mię­dzy inny­mi Wisła­wy Szym­bor­skiej, Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, Joachi­ma Rin­gel­nat­za, Leona Chwist­ka i Her­ty Mül­ler. Każ­dej eks­po­zy­cji towa­rzy­szy obszer­na publi­ka­cja ana­li­zu­ją­ca i porów­nu­ją­ca róż­ne dzie­dzi­ny twór­czo­ści.

Nowy Jork, 1960, fot. R. Ingar­den, foto © archi­wum Krzysz­to­fa Ingar­de­na,
ze zbio­rów Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Kra­ko­wie MOCAK

Wysta­wa Roman Ingar­den. Filo­zof i foto­graf jest świet­ną oka­zją do skon­fron­to­wa­nia myśli filo­zo­ficz­nej i prak­ty­ki foto­gra­ficz­nej Ingar­de­na.

Czas trwa­nia wysta­wy: 12.5.2020–27.9.2020

Miej­sce: MOCAK Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Kra­ko­wie, ul. Lipo­wa 4,0–702 Kra­ków

 

Kura­tor: Mar­le­na Niko­dy


Tekst jest dostęp­ny na licen­cji: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 3.0 Pol­ska.

< Powrót do spi­su tre­ści nume­ru.

Ilu­stra­cja: Tatry, maj 1963, fot. R. Ingar­den, foto©archiwum Krzysz­to­fa Ingar­de­na,
ze zbio­rów Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Kra­ko­wie MOCAK


Dzię­ku­je­my wszyst­kim naszym Hoj­nym Wspie­ra­ją­cym poma­ga­ją­cym nam za pośred­nic­twem por­ta­lu
zrzutka.pl w wyda­niu Dodat­ku spe­cjal­ne­go o Roma­nie Ingar­de­nie. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się:
Józe­fo­wi Luba­czo­wi, Jano­wi Rycher­to­wi i Bar­tło­mie­jo­wi Skow­ro­no­wi.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy