Artykuł Ogłoszenia

Roman Ingarden. Filozof i fotograf” w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

W Galerii Alfa z okazji 50. rocznicy śmierci Romana Ingardena można zobaczyć prace fotograficzne polskiego filozofa.

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 3 (33), s. 81. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF.


Muzeum prezen­tu­je mono­graficzną wys­tawę blisko stu pięćdziesię­ciu jego fotografii pow­stałych w lat­ach 1940–1970. Więk­szość zdjęć pochodzi z lat 1950–1956, kiedy Ingar­den musi­ał z powodów poli­ty­cznych zaw­iesić pracę uni­w­er­sytecką.

Wenec­ja, 1958, fot. R. Ingar­den, foto©archiwum Krzyszto­fa Ingar­de­na,
ze zbiorów Muzeum Sztu­ki Współczes­nej w Krakowie MOCAK

Fotografie zostały wybrane spośród pię­ciu tysię­cy zna­j­du­ją­cych się w Archi­wum MOCAK‑u. Wybór obe­j­mu­je wszys­tkie tem­aty obec­ne w twór­c­zoś­ci fotograficznej filo­zo­fa. Może­my zobaczyć tu auto­portre­ty i portre­ty, przy­rodę, architek­turę i martwe natu­ry. Wys­tawa ujaw­nia niez­naną – i pełną wdz­ięku – twarz Romana Ingar­de­na. Okazu­je się on człowiekiem roman­ty­cznym, psy­cho­log­icznie wnikli­wym, czułym na ulot­ność pięk­na. Pom­nikowy filo­zof odkry­wa swo­ją ludzką wrażli­wość i nieśmi­ałość wobec świa­ta, na który patrzy.

Hali­na Poświa­tows­ka, 1964, fot. R. ­Ingar­den,

foto©archiwum Krzyszto­fa Ingar­de­na,
ze zbiorów Muzeum Sztu­ki Współczes­nej w Krakowie ­MOCAK

Skierniewice,  1953, fot. R. Ingar­den,

foto©archiwum  Krzyszto­fa  Ingar­de­na,  ze  zbiorów  Muzeum  Sztu­ki Współczes­nej w Krakowie MOCAK

Ekspozy­c­ja wpisu­je się w cykl pro­jek­tów, w których MOCAK pokazu­je wybit­nych poet­ów, prozaików i myśli­cieli w innych rolach twór­czych – jako malarzy, rysown­ików, twór­ców kolaży czy fotografów. Doty­chczas odbyły się wys­tawy między inny­mi Wisławy Szym­borskiej, Zbig­niewa Her­ber­ta, Joachi­ma Ringel­natza, Leona Chwist­ka i Her­ty Müller. Każdej ekspozy­cji towarzyszy obsz­er­na pub­likac­ja anal­izu­ją­ca i porównu­ją­ca różne dziedziny twór­c­zoś­ci.

Nowy Jork, 1960, fot. R. Ingar­den, foto © archi­wum Krzyszto­fa Ingar­de­na,
ze zbiorów Muzeum Sztu­ki Współczes­nej w Krakowie MOCAK

Wys­tawa Roman Ingar­den. Filo­zof i fotograf jest świet­ną okazją do skon­fron­towa­nia myśli filo­zoficznej i prak­ty­ki fotograficznej Ingar­de­na.

Czas trwa­nia wys­tawy: 12.5.2020–27.9.2020

Miejsce: MOCAK Muzeum Sztu­ki Współczes­nej w Krakowie, ul. Lipowa 4,0–702 Kraków

 

Kura­tor: Mar­lena Nikody


Tekst jest dostęp­ny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunk­ach 3.0 Pol­s­ka.

< Powrót do spisu treś­ci numeru.

Ilus­trac­ja: Tatry, maj 1963, fot. R. Ingar­den, foto©archiwum Krzyszto­fa Ingar­de­na,
ze zbiorów Muzeum Sztu­ki Współczes­nej w Krakowie MOCAK


Dzięku­je­my wszys­tkim naszym Hojnym Wspier­a­ją­cym poma­ga­ją­cym nam za pośred­nictwem por­talu
zrzutka.pl w wyda­niu Dodatku spec­jal­nego o Romanie Ingar­de­nie. Szczególne podz­iękowa­nia należą się:
Józe­fowi Lubac­zowi, Janowi Rycher­towi i Bartłomiejowi Skowronowi.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy