Aktualności

Rozdajemy prezenty!

Czy ktoś ma ochotę otrzymać od nas w prezencie jeden egzemplarz najnowszego numeru „Filozofuj!” o złu? Zbieramy chętnych do udziału w zabawie, którą rozpoczęliśmy dwa wydania temu!

W komen­ta­rzu do wpi­su na Face­bo­oku zostaw przy­naj­mniej jeden (ale sil­ny 😉 ) argu­ment, któ­ry prze­ma­wia za tym, że ten pre­zent powi­nien tra­fić wła­śnie do Cie­bie 🙂 Mamy nadzie­ję, że prze­ko­nasz nas, żeby Cię obda­ro­wać, a innych, że war­to się­gnąć po naj­now­szy numer periodyku.

Spo­śród odpo­wie­dzi, któ­rych udzie­li­cie, wybie­rze­my jed­ną jedy­ną, któ­rą uzna­my za naj­lep­szą. Jej Autor/ka otrzy­ma od nas jeden egzem­plarz naj­now­sze­go, 35. nume­ru „F!” o złu, któ­ry tra­dy­cyj­nie uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con.

 Będzie nam bar­dzo miło, jeśli udo­stęp­ni­cie ten wpis i pomo­że­cie nam dotrzeć z nim do jak naj­więk­szej licz­by osób:) Może uda się Wam prze­ko­nać kogoś jesz­cze, że war­to mieć w domu „Filo­zo­fuj!”. Wy macie czas do pół­no­cy, a my ogło­si­my wyni­ki już w piątek! 


Przy­po­mi­na­my, że naj­now­szy numer wciąż może­cie kupić w salo­ni­kach pra­so­wych w całej Pol­sce lub onli­ne w naszym skle­pie.


Regu­la­min: 

  1. Roz­da­nie orga­ni­zo­wa­ne jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każ­dy może wziąć udział w roz­da­niu i nie pono­si w związ­ku z tym żad­nych kosz­tów finansowych. 
  3. Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: 24 wrze­śnia 2020 r. do godz. 23:59
  4. Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Odpo­wiedź nale­ży wpi­sać w komen­ta­rzu do ogła­sza­ją­ce­go roz­da­nie postu na Facebooku
  5. Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Jed­na, naj­cie­kaw­sza odpo­wiedź zosta­nie wybra­na przez jury w skła­dzie człon­ków Redak­cji „Filo­zo­fuj!”
  6. Ter­min roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su: 25 wrze­śnia 2020 r.
  7. Nagro­da: Jeden egzem­plarz naj­now­sze­go, 35. nume­ru maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, któ­ry prze­śle­my bez­płat­nie pocz­tą, na wska­za­ny przez zwy­cięz­cę adres.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy