Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu na temat najdziwniejszej nazwy filozoficznej

Wyłoniliśmy już 5. laureatów konkursu na najdziwniejszą nazwę filozoficzną. Gratulujemy! Otrzymają oni nagrody w postaci najnowszego numeru „Filozofuj!” Jak działa język?, który prześlemy do zwycięzców pocztą. Serdecznie dziękujemy wszystkim za ciekawe odpowiedzi na pytania konkursowe, w których nie zabrakło fantazji i poczucia humoru. Nagrodzone wypowiedzi publikujemy w naszym serwisie. Zachęcamy do lektury!

Zapisz się do naszego newslettera

Lau­reaci wygry­wa­ją najnowszy numer „Filo­zo­fuj!”: Jak dzi­ała język?.
Skon­tak­tu­je­my się ze zwycięz­ca­mi w spraw­ie adresów do wysył­ki.

Poniżej zamieszcza­my nagrod­zone odpowiedzi konkur­sowe (wg kole­jnoś­ci alfa­bety­cznej).


Sławomir Czarnecki

Super­we­nienc­ja. Zawsze będzie mi się kojarzyła z zaję­ci­a­mi u prof.  Stanisława Judy­ck­iego na Kul‑u. Lubię to dzi­wne poję­cie, bo nadal go do koń­ca nie rozu­miem, ma ładne brzmie­nie i nie wys­tępu­je w żad­nym nat­u­ral­nym kon­tekś­cie w języku. Na przykład taka tran­scen­denc­ja cza­sem się prze­bi­ja do wypowiedzi pozafilo­zoficznych, a super­we­nienc­ja nigdy 🙂


Agnieszka Galbierczyk

Super­we­nienc­ja. Świet­nie nada­je się na hasło dostępu do czegoś. Długie, niespo­tykane, piękne słowo. Pier­wsze spotkanie – sem­i­nar­i­um PAN w Warsza­w­ie, wykład Robert Poc­zobut.


Bartłomiej Krzych

Jed­nym z najdzi­wniejszych, a zarazem najbardziej zaskaku­ją­cych pojęć filo­zoficznych (i teo­log­icznych) jest moim zdaniem poję­cie perychorezy. Ety­mo­log­icznie, z greck­iego περιχώρησις, oznacza ono dosłown­ie obrót, rotację (Anaksago­ras). W mniej rygo­rysty­cznym znacze­niu: taniec. Poję­cie to nieroz­er­wal­nie wiąże się z teologią patrysty­czną, w której zaczęło być uży­wane na opisanie relacji zachodzą­cych między trze­ma Osoba­mi Trój­cy Świętej (jakkol­wiek zako­rzenione jest in Scrip­turam). A więc perychoreza jako „miłos­ny taniec Osób Bos­kich”. Poję­cie to zostało na stałe wprowad­zone do teologii przez Grze­gorza z Naz­janzu (IV w.) i doczekało się wielkiej „kari­ery”. Jeden z najwięk­szych dziś spec­jal­istów od tryni­tologii, fran­cus­ki dominikanin Emmanuel Durand, twierdzi, że jest to poję­cie kluc­zowe nie tylko dla właś­ci­wego zrozu­mienia relacji zachodzą­cych między Osoba­mi Trój­cy, ale również dla znalezienia bal­an­su między pojaw­ia­ją­cy­mi się teo­ri­a­mi.

Po raz pier­wszy w „blis­ki sposób” spotkałem się z poję­ciem perychorezy na samym początku studiów teo­log­icznych. Wtedy też przeczy­tałem dzieło De Trini­tate św. Augusty­na. Choć ten ulu­biony Ojciec Koś­cioła Benedyk­ta XVI, nie uży­wa tego ter­minu w sposób tech­niczny, nie­jako z pre­m­e­dy­tacją, to całe jego dzieło moż­na, w moim odczu­ciu, uznać za trak­tat o perychorezie. Jest tak, ponieważ Augustyn, poprzez analogię, porównu­je relac­je Osób Bos­kich do dynam­icznej relacji jaka zachodzi w miłoś­ci między ludź­mi (oso­ba kocha­ją­ca, oso­ba kochana, sama miłość), a także do duchowo-psy­chicznej kon­sty­tucji isto­ty bytu ludzkiego (dusza jako wola, poz­nanie i pamięć). W tam­tym cza­sie w dziele Augusty­na najbardziej intry­gowała mnie kwes­t­ia ὁμοούσιος, jed­nak do dziś pamię­tam wstęp ks. prof. Jerzego Szymi­ka zamieszc­zony w pol­skim wyda­niu, w którym pol­s­ki teolog pisał właśnie o miłoś­ci (perychorezie).

Ktoś może powiedzieć, że perychoreza to wcale nie jest poję­cie filo­zoficzne, tylko właśnie wybit­nie teo­log­iczne. W zasadzie mógłbym przyz­nać rację, sądzę jed­nak, że chrześ­ci­jańs­ki dog­mat o Trój­cy Świętej jest jed­nym z najlep­szych lab­o­ra­toriów myśli filo­zoficznej. Bo czy prob­lem ist­nienia jed­nego Boga w trzech Osobach nie jest kwest­ią naszpikowaną filo­zoficzny­mi zag­wozd­ka­mi? Samym poję­ciom Boga i oso­by filo­zo­fowie poświę­cili nie­zlic­zone iloś­ci cza­su i papieru…


Diego Juan Alvaro Lopez

Błądył­ka językowa, czyli pol­s­ka wer­s­ja wittgen­steinowskiego lin­guis­tic con­fu­sion. Jest to coś pomiędzy pol­ski­mi określe­ni­a­mi „błąd” i „pomył­ka”. Korzys­tam z tego jak na razie ja, o innych użytkown­ikach nie wiem. Może być też inter­subiek­ty­wiz­owal­ność, czyli analo­gia do wszel­kich pojęć, które mają końcówkę ‑alny. Inter­subiek­ty­wiz­owal­ny ma być potenc­jal­nie inter­subiek­ty­wny. Wyko­rzysty­wałem to poję­cie w moim licenc­ja­cie. Wiadomym kandy­datem jest poje­cie tran­scen­den­tal­ny, którym wielu filo­zofów się posługu­je, ale niewielu wie, co ono oznacza.


Karolina Stępniak

Pery­pate­tyk. Kiedy po raz pier­wszy usłysza­łam to słowo, naty­ch­mi­ast sko­jarzyło mi się z patosem lub z ang­iel­skim pathet­ic, co wzbudz­iło rozbaw­ie­nie. 😉 Szy­bko okaza­ło się, jak bard­zo mylne były to sko­jarzenia, ale słowo do dziś zach­wyca mnie swoim brzmie­niem. 😀


Przypominamy regulamin konkursu:

Konkurs orga­ni­zowany jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.
Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie.
Zadanie konkur­sowe: Wskaż najdzi­wniejsze Twoim zdaniem poję­cie filo­zoficzne i dodaj do tego wspom­nie­nie z nim związane.
Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 10 październi­ka 2018
Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedź na pytanie konkur­sowe należy wpisać w komen­tarzach do ogłasza­jącego konkurs pos­tu na Face­booku lub wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.
Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Pięć naj­ciekawszych propozy­cji wyłoni jury redak­cyjne w składzie, Robert Kryńs­ki oraz Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka.
Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 15 październi­ka 2018
Nagrody: Najnowsze numery „Filo­zo­fuj!” (Filo­zofia języ­ka), który prześle­my do zwycięzców pocztą.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy