Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych #11 – #15

puzzle rozwiązania zagadek logicznych

Poni­żej znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek logicz­nych zamiesz­czo­nych w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne. W tym wpi­sie znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek od #11 do #15.


Zagadka logiczna #11: Demokraci i republikanie

Klub ma 12 członków.

Jeśli ozna­czy­my począt­ko­wą licz­bę repu­bli­ka­nów w klu­bie jako x i począt­ko­wą licz­bę demo­kra­tów w klu­bie jako y, to infor­ma­cje zawar­te w tre­ści zagad­ki moż­na przed­sta­wić w posta­ci ukła­du dwóch równań:

x + 1 = y — 1

2 (x — 1) = y + 1

Stąd może­my obli­czyć, że x = 5, a y = 7, a więc cał­ko­wi­ta licz­ba człon­ków klu­bu x + y = 12.


Zagadka logiczna #12: Czy wyłamiemy się z Matrixa?

Przyj­rzyj­my się wpierw drzew­ku, któ­re przed­sta­wia nasze rozu­mo­wa­nie. Są tu zawar­te wszyst­kie moż­li­we spo­so­by, na jakie może­my zaapli­ko­wać regu­ły z nasze­go zada­nia (drzew­ko oczy­wi­ście może się cią­gnąć w nie­skoń­czo­ność, ale dla uprosz­cze­nia przed­sta­wia­my tyl­ko kil­ka pierw­szych kro­ków). Tak więc w punk­cie star­to­wym mamy nasz ciąg MI. W pierw­szym kro­ku może­my dodać do nie­go albo U albo I. Do cią­gu, w któ­rym doda­li­śmy U, może­my zasto­so­wać tyl­ko regu­łę 4, przez co otrzy­mu­je­my MIUIU, itd. Do cią­gu, w któ­rym doda­li­śmy I, może­my zasto­so­wać regu­łę 1 (otrzy­mu­jąc MIIU) lub 4 (otrzy­mu­jąc MIIII), itd.

schemat rozumowania

Prze­pro­wa­dza­jąc takie rozu­mo­wa­nie, w pew­nym momen­cie zauwa­ża­my, że nie może­my osią­gnąć MU, ponie­waż nigdy nie otrzy­mu­je­my licz­by ‘I’, któ­ra była­by podziel­na przez 3. A tyl­ko to pozwo­li­ło­by nam, zgod­nie z regu­łą 2, wyeli­mi­no­wać z cią­gu lite­rę I. Docie­ra­my do tego spo­strze­że­nia meto­dą prób i błę­dów. W pew­nym momen­cie zda­je­my sobie spra­wę, że „coś tu jest nie tak”. Zmu­sza nas to do przyj­rze­nia się samym regu­łom, któ­ry­mi się kie­ru­je­my, gdy poszu­ku­je­my MU. Patrzy­my zatem na sys­tem z zewnątrz. Pro­gram, któ­ry będzie dzia­łał według tego algo­ryt­mu, nie może spoj­rzeć na swo­je regu­ły z zewnątrz, dla­te­go będzie szu­kał tego prze­kształ­ce­nia w nieskończoność.


Zagadka logiczna #13: Większa nieskończoność

Tak, mene­dżer może przy­jąć rezer­wa­cję. Nowo­przy­by­łych gości może ulo­ko­wać w poko­jach na wie­le róż­nych spo­so­bów – tutaj poda­my tyl­ko kil­ka z nich. W naj­prost­szym przy­pad­ku, za każ­dym razem, gdy przy­bę­dzie nowy gość, mena­dżer może popro­sić obec­nych rezy­den­tów o prze­nie­sie­nie się do nowe­go, następ­ne­go w kolej­no­ści poko­ju, a nowo­przy­by­łe­mu przy­dzie­lić pokój z nume­rem pierw­szym. Jeśli zaś przy­bę­dzie na raz nie­skoń­czo­na gru­pa nowych gości, moż­na popro­sić sta­rych gości o przej­ście do pokoi o nume­rze będą­cym dwu­krot­no­ścią nume­ru ich poprzed­nie­go poko­ju, a nowych ulo­ko­wać w poko­jach o nume­rach nie­pa­rzy­stych. Moż­na też popro­sić sta­rych gości o zaję­cie pokoi o nume­rach będą­cych licz­ba­mi pierw­szy­mi, a nowych o zaję­cie pokoi o nume­rach nie będą­cych licz­ba­mi pierwszymi.


Zagadka logiczna #14: Kaspar Hauser na rozdrożu

Podob­nie jak w poprzed­niej zagad­ce, jest wie­le dobrych roz­wią­zań. Poni­żej przed­sta­wia­my jed­no z nich.

Moż­na zadać pyta­nie z alter­na­ty­wą: powiedz mi Kaspa­rze, czy idziesz z wio­ski ludzi mówią­cych praw­dę lub wio­ski ludzi, któ­rzy zawsze kłamią? 

Praw­do­mów­ny nie może kła­mać, zatem odpo­wie „TAK”, bowiem fak­tycz­nie idzie z jed­nej z tych dwóch wiosek.

Kłam­ca odpo­wie „NIE”, ponie­waż, gdy­by powie­dział „TAK”, przy­znał­by się, że idzie z jed­nej z tych dwóch wio­sek, a zatem powie­dział­by praw­dę. A prze­cież kłam­ca nigdy nie mówi prawdy.

Inne roz­wią­za­nie poda­ne jest w fil­mie, do obej­rze­nia któ­re­go gorą­co zachęcamy ;).


Zagadka logiczna #15: Łowca wampirów

Zda­nie wypo­wie­dzia­ne przez Annę jest praw­dzi­we lub fałszywe.

Jeże­li jest praw­dzi­we, to obie sio­stry są rze­czy­wi­ście obłą­ka­ne. Anna jest więc obłą­ka­na, a jedy­nym obłą­ka­nym Tran­syl­wań­czy­kiem, któ­ry może wygła­szać zda­nia praw­dzi­we, jest obłą­ka­ny wam­pir. Jeże­li zatem zda­nie Anny jest praw­dzi­we, to Anna jest wampirem.

Załóż­my, że zda­nie Anny jest fał­szy­we. Co naj­mniej więc jed­na z sióstr jest zdro­wa. Jeśli zdro­wa jest Anna, to sko­ro wygło­si­ła zda­nie fał­szy­we, musi być wam­pi­rem. A co, jeśli Anna jest obłą­ka­na? Zdro­wa wte­dy musi być Maria. Maria zatem, wygło­siw­szy zda­nie sprzecz­ne z fał­szy­wym zda­niem Anny, wygło­si­ła zda­nie praw­dzi­we. Maria jest zatem zdro­wa i wygło­si­ła zda­nie praw­dzi­we. Jest więc czło­wie­kiem, a Anna nadal musi być wampirem.

Nie­za­leż­nie od tego zatem, czy zda­nie Anny jest praw­dzi­we, czy też fał­szy­we, Anna jest wampirem.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Za demo­kra­tów się nie bio­rę, za bar­dzo spójna.

  Z tym Matri­xem … nie da się tego zro­bić “meto­dą na lenia ?”

  1. Po I mogę dodać U … i co mi to da ?
  2. III moż­na zamie­nić na U … skąd miał­bym niby wytrza­snąć III ?
  3. UU mogę usu­nąć … czy­li musiał­bym mieć MUUU … jesz­cze lepiej.
  4. Mogę podwo­ić … tyl­ko po co ?

  Wyni­ka z tego, że nie ma szans na stwo­rze­nie same­go MUUU, bądź MIII … przy­naj­mniej w jed­nym cią­gu. Kie­dyś robi­łem tak zada­nia z mat­my, to zawsze były jedynki.

  Nie każ­dy jed­nak wie, że zbiór liczb rze­czy­wi­stych jest licz­niej­szy od zbio­ru liczb natu­ral­nych – jego nie­skoń­czo­ność jest „więk­sza”. ”
  Bio­rąc pod uwa­gę, że natu­ral­ne mogą być tyl­ko całe ? Aha … w sen­sie 1 2 3 4 … i nie ma tam ułam­ków, pier­wiast­ków i resz­ty bzdet ?

  A jeśli i tak i nie ? W sen­sie, jeśli nie­skoń­czo­na jest nasza nie­skoń­czo­ność to jest skoń­czo­na ale jeśli nie­skoń­czo­ność jest nie­skoń­czo­na to jest nie­skoń­czo­na. Albo ina­czej, czy nie­skoń­czo­ność jako poję­cie ozna­cza licz­by, któ­rych w danym cza­sie NIE JESTEŚMY w sta­nie poli­czyć, czy może trak­tu­je­my to na poważ­nie że nie­skoń­czo­ność to ciąg liczb, któ­re NIGDY nie będą mia­ły koń­ca. Jeśli to dru­gie to ten hotel NIE MÓGŁBY ist­nieć, ponie­waż te nie­skoń­cze­nie wie­le pokoi musia­ło­by się roz­cią­gać po całej wol­nej prze­strze­ni kosmicz­nej, a więc nie mogły­by ist­nieć ani wszech­świa­ty, ani gwiaz­dy, ani pla­ne­ty bo całą wol­ną prze­strzeń kosmicz­ną, pla­ne­tar­ną i każ­dą inną zaj­mo­wa­ły­by poko­je hote­lo­we. Sko­ro cały wszech­świat jest jed­nym wiel­kim poko­jem hote­lo­wym, to niby gdzie mie­li by przy­by­wać nowi goście ? A sko­ro nie mogą przy­być to jaki jest sens pyta­nia, o licz­bę gości któ­rzy przy­bę­dą ? Co inne­go jeśli nie­skoń­czo­ność to licz­ba, któ­ra ist­nie­je ale nie może­my jej pojąć, wte­dy jest to moż­li­we … zaraz, sko­ro nie znam skoń­cze­nie wiel­kiej nie­skoń­czo­no­ści, to skąd niby mam wie­dzieć czy pokoi wystarczy ?

  Sie­ro­ta

  Cze­mu nie ? Prze­cież ma rację.

  Moim zda­niem ocze­ki­wał pyta­nia “Czy możesz kła­mać ?” Kłam­ca (zgod­nie z logi­ką) powie, że może bo ZAWSZE kła­mie ale w ten spo­sób powie praw­dę, przez co nie będzie już kłam­cą. Na “chłop­ski rozum” odpo­wie, że nie bo prze­cież jest kłam­cą. Ale co odpo­wie ten praw­do­mów­ny ? Może odpo­wie­dzieć dosłow­nie cokol­wiek, w opar­ciu o swo­je przekonania.

  Wam­pi­ry … nie ma się cze­go przyczepić.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy