Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych # 16 – #20

rozwiązania zagadek logicznych

Zapisz się do naszego newslettera

Poni­żej znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek logicz­nych zamiesz­czo­nych w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne. W tym wpi­sie znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek od #16 do #20.


Zagadka logiczna #16: Kto zbił doniczkę?

Maciej zbił donicz­kę. Ale skąd wia­do­mo, że to wła­śnie on?

Mamy trzech chłop­ców, z któ­rych każ­dy wypo­wia­da po dwa zda­nia. Wie­my o nich, że jeden powie­dział dwa zda­nia praw­dzi­we, jeden dwa zda­nia fał­szy­we, a ostat­ni jed­no zda­nie praw­dzi­we i jed­no zda­nie fałszywe.

Rozu­mo­wa­nie moż­na prze­pro­wa­dzić nastę­pu­ją­co: gdy­by to Maciej mówił dwa razy praw­dę, to ani on nie zbił­by donicz­ki, ani Krzysz­tof. Musiał­by ją wte­dy zbić Antek. Antek był­by wte­dy tym, któ­ry dwa razy powie­dział fałsz. Ale wte­dy też oba zda­nia wypo­wie­dzia­ne przez Krzysz­to­fa oka­za­ły­by się praw­dzi­we, a tak być nie może, bo tyl­ko jed­na oso­ba mówi dwa zda­nia praw­dzi­we na raz. Odpa­da więc opcja, że Maciej powie­dział dwa razy prawdę.

Gdy­by to Krzysz­tof powie­dział dwa zda­nia praw­dzi­we, to Maciej nie zbił­by donicz­ki, tyl­ko Antek. Wte­dy, tak samo jak poprzed­nio, oba zda­nia wypo­wie­dzia­ne przez Macie­ja były­by praw­dzi­we, a to się kłó­ci z zało­że­niem, że tyl­ko jeden chło­piec mówi dwa zda­nia praw­dzi­we na raz. Nie jest więc tak, że to Krzysz­tof powie­dział dwa zda­nia prawdziwe.

Pozo­sta­je więc moż­li­wość, że to Antek mówi dwa zda­nia praw­dzi­we: że nie zbił donicz­ki i że zbił ją Maciej. Wte­dy Krzysz­tof jest tym, któ­ry powie­dział dwa zda­nia fał­szy­we, a Maciej powie­dział jed­no zda­nie fał­szy­we (że nie zbił donicz­ki) i jed­no praw­dzi­we (że Krzysz­tof jej nie zbił). Pozo­sta­je­my więc w zgo­dzie z zało­że­nia­mi zagad­ki i otrzy­mu­je­my infor­ma­cję, że to Maciej zbił doniczkę.


Zagadka logiczna #17: Jak uniknąć wyrzucenia z pracy?

Od razu zjedz (lub w inny spo­sób szyb­ko zniszcz) kart­kę, któ­rą wycią­gniesz. W ten spo­sób zarząd będzie musiał obej­rzeć pozo­sta­łą kart­kę. Doj­dą do wnio­sku, że musia­łeś połknąć kart­kę z napi­sem „TAK” i w ten spo­sób dosta­niesz awans!


Zagadka logiczna #18: Logika na ratunek

Dzień 1

Mał­go­sia:

Jeśli widzia­ła­bym 18 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzia­ła­by 2 drzewa.

Jeśli widzia­ła­bym 19 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzia­ła­by 1 drzewo.

Jaś widzi zatem co naj­mniej 1 drzewo.

Widzę 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeże­li Mał­go­sia posta­no­wi­ła mil­czeć, to zna­czy że widzi od 1 do 17 drzew.

Jeśli widział­bym 18 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 2 drzewa.

Jeśli widział­bym 19 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 1 drzewo.

Jeśli widział­bym tyl­ko 1 drze­wo, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 17 drzew.

Widzę jed­nak 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 2

Mał­go­sia:

Jeże­li Jaś posta­no­wił mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 2 do 17 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 1 drze­wo, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 17 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 2 drze­wa, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 16 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 17 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widział­by 3 drzewa.

Widzę jed­nak 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeże­li Mał­go­sia posta­no­wi­ła mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 3 do 16 drzew.

Jeże­li widział­bym 2 drze­wa, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 16 drzew.

Jeże­li widział­bym 3 drze­wa, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 15 drzew.

Jeże­li widział­bym 17 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 3 drzewa.

Jeże­li widział­bym 16 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 4 drzewa.

Widzę jed­nak 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 3

Mał­go­sia:

Jeże­li Jaś posta­no­wił mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 4 do 15 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 3 drze­wa, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 15 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 4 drze­wa, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 14 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 16 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widział­by 4 drzewa.

Jeże­li widzia­ła­bym 15 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widział­by 5 drzew.

Widzę 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeże­li Mał­go­sia posta­no­wi­ła mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 5 do 14 drzew.

Jeże­li widział­bym 4 drze­wa, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 14 drzew.

Jeże­li widział­bym 5 drzew, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 13 drzew.

Jeże­li widział­bym 15 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 5 drzew.

Jeże­li widział­bym 14 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 6 drzew.

Widzę 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 4

Mał­go­sia:

Jeże­li Jaś posta­no­wił mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 6 do 13 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 5 drzew, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 13 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 6 drzew, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 12 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 14 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widział­by 6 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 13 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widział­by 7 drzew.

Widzę 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeże­li Mał­go­sia posta­no­wi­ła mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 7 do 12 drzew.

Jeże­li widział­bym 6 drzew, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 12 drzew.

Jeże­li widział­bym 7 drzew, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 11 drzew.

Jeże­li widział­bym 13 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 7 drzew.

Jeże­li widział­bym 12 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 8 drzew.

Widzę 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 5

Mał­go­sia:

Jeże­li Jaś posta­no­wił mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 8 do 11 drzew.

Jeże­li ja widzę 12 drzew, to Jaś musi widzieć 8 drzew.

Gdy­by widział wię­cej, suma drzew była­by więk­sza od 20, a to nie­moż­li­we, ponie­waż są dwie moż­li­we odpo­wie­dzi: 18 lub 20.

Sko­ro ja widzę 12 drzew, a Jaś 8, to drzew jest 20!

Jaś i Mał­go­sia są wolni!


Zagadka logiczna #19: IQ i egzamin Mensy

Pierw­szy męż­czy­zna poma­lu­je 1 płot w 2 godzi­ny, więc jego pręd­kość malo­wa­nia wyno­si 1/2 pło­tu na godzinę.

Dru­gi męż­czy­zna poma­lu­je 1 płot w 3 godzi­ny, więc jego pręd­kość malo­wa­nia wyno­si 1/3 pło­tu na godzinę.

Trze­ci męż­czy­zna poma­lu­je 1 płot w 4 godzi­ny, więc jego pręd­kość malo­wa­nia wyno­si 1/4 pło­tu na godzinę.

Czwar­ty męż­czy­zna poma­lu­je 1 płot w 6 godzin, więc jego pręd­kość malo­wa­nia wyno­si 1/6 pło­tu na godzinę.

Chce­my wie­dzieć, ile cza­su zaj­mie im poma­lo­wa­nie 1 pło­tu. Gdy­by pra­co­wa­li rów­no­cze­śnie przez godzi­nę, poma­lo­wa­li­by łącz­nie 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 = 5/4 pło­tu. Aby poma­lo­wać jeden płot, potrze­bu­ją 4/5 tego cza­su, czy­li 4/5 godzi­ny, co jest rów­ne 48 minut.


Zagadka logiczna #20: Zagadka stryja czarnoksiężnika

Naj­ła­twiej roz­wią­zać ten pro­blem, ana­li­zu­jąc go od koń­ca. Ile cia­ste­czek musiał zastać ostat­ni pies, aby po zje­dze­niu poło­wy i jesz­cze jed­ne­go nic nie zosta­ło? Musia­ły to być dwa cia­stecz­ka. Pies przed nim musiał zastać sześć cia­ste­czek, jego poprzed­nik – czter­na­ście, a pierw­szy pies – trzy­dzie­ści cia­ste­czek. I tak brzmi odpowiedź.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy