Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych # 16 – #20

rozwiązania zagadek logicznych

Poni­żej znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek logicz­nych zamiesz­czo­nych w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne. W tym wpi­sie znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek od #16 do #20.


Zagadka logiczna #16: Kto zbił doniczkę?

Maciej zbił donicz­kę. Ale skąd wia­do­mo, że to wła­śnie on?

Mamy trzech chłop­ców, z któ­rych każ­dy wypo­wia­da po dwa zda­nia. Wie­my o nich, że jeden powie­dział dwa zda­nia praw­dzi­we, jeden dwa zda­nia fał­szy­we, a ostat­ni jed­no zda­nie praw­dzi­we i jed­no zda­nie fałszywe.

Rozu­mo­wa­nie moż­na prze­pro­wa­dzić nastę­pu­ją­co: gdy­by to Maciej mówił dwa razy praw­dę, to ani on nie zbił­by donicz­ki, ani Krzysz­tof. Musiał­by ją wte­dy zbić Antek. Antek był­by wte­dy tym, któ­ry dwa razy powie­dział fałsz. Ale wte­dy też oba zda­nia wypo­wie­dzia­ne przez Krzysz­to­fa oka­za­ły­by się praw­dzi­we, a tak być nie może, bo tyl­ko jed­na oso­ba mówi dwa zda­nia praw­dzi­we na raz. Odpa­da więc opcja, że Maciej powie­dział dwa razy prawdę.

Gdy­by to Krzysz­tof powie­dział dwa zda­nia praw­dzi­we, to Maciej nie zbił­by donicz­ki, tyl­ko Antek. Wte­dy, tak samo jak poprzed­nio, oba zda­nia wypo­wie­dzia­ne przez Macie­ja były­by praw­dzi­we, a to się kłó­ci z zało­że­niem, że tyl­ko jeden chło­piec mówi dwa zda­nia praw­dzi­we na raz. Nie jest więc tak, że to Krzysz­tof powie­dział dwa zda­nia prawdziwe.

Pozo­sta­je więc moż­li­wość, że to Antek mówi dwa zda­nia praw­dzi­we: że nie zbił donicz­ki i że zbił ją Maciej. Wte­dy Krzysz­tof jest tym, któ­ry powie­dział dwa zda­nia fał­szy­we, a Maciej powie­dział jed­no zda­nie fał­szy­we (że nie zbił donicz­ki) i jed­no praw­dzi­we (że Krzysz­tof jej nie zbił). Pozo­sta­je­my więc w zgo­dzie z zało­że­nia­mi zagad­ki i otrzy­mu­je­my infor­ma­cję, że to Maciej zbił doniczkę.


Zagadka logiczna #17: Jak uniknąć wyrzucenia z pracy?

Od razu zjedz (lub w inny spo­sób szyb­ko zniszcz) kart­kę, któ­rą wycią­gniesz. W ten spo­sób zarząd będzie musiał obej­rzeć pozo­sta­łą kart­kę. Doj­dą do wnio­sku, że musia­łeś połknąć kart­kę z napi­sem „TAK” i w ten spo­sób dosta­niesz awans!


Zagadka logiczna #18: Logika na ratunek

Dzień 1

Mał­go­sia:

Jeśli widzia­ła­bym 18 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzia­ła­by 2 drzewa.

Jeśli widzia­ła­bym 19 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzia­ła­by 1 drzewo.

Jaś widzi zatem co naj­mniej 1 drzewo.

Widzę 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeże­li Mał­go­sia posta­no­wi­ła mil­czeć, to zna­czy że widzi od 1 do 17 drzew.

Jeśli widział­bym 18 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 2 drzewa.

Jeśli widział­bym 19 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 1 drzewo.

Jeśli widział­bym tyl­ko 1 drze­wo, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 17 drzew.

Widzę jed­nak 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 2

Mał­go­sia:

Jeże­li Jaś posta­no­wił mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 2 do 17 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 1 drze­wo, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 17 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 2 drze­wa, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 16 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 17 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widział­by 3 drzewa.

Widzę jed­nak 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeże­li Mał­go­sia posta­no­wi­ła mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 3 do 16 drzew.

Jeże­li widział­bym 2 drze­wa, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 16 drzew.

Jeże­li widział­bym 3 drze­wa, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 15 drzew.

Jeże­li widział­bym 17 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 3 drzewa.

Jeże­li widział­bym 16 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 4 drzewa.

Widzę jed­nak 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 3

Mał­go­sia:

Jeże­li Jaś posta­no­wił mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 4 do 15 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 3 drze­wa, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 15 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 4 drze­wa, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 14 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 16 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widział­by 4 drzewa.

Jeże­li widzia­ła­bym 15 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widział­by 5 drzew.

Widzę 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeże­li Mał­go­sia posta­no­wi­ła mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 5 do 14 drzew.

Jeże­li widział­bym 4 drze­wa, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 14 drzew.

Jeże­li widział­bym 5 drzew, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 13 drzew.

Jeże­li widział­bym 15 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 5 drzew.

Jeże­li widział­bym 14 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 6 drzew.

Widzę 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 4

Mał­go­sia:

Jeże­li Jaś posta­no­wił mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 6 do 13 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 5 drzew, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 13 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 6 drzew, to drzew było­by 18 i Jaś widział­by 12 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 14 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widział­by 6 drzew.

Jeże­li widzia­ła­bym 13 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widział­by 7 drzew.

Widzę 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeże­li Mał­go­sia posta­no­wi­ła mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 7 do 12 drzew.

Jeże­li widział­bym 6 drzew, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 12 drzew.

Jeże­li widział­bym 7 drzew, to drzew było­by 18 i Mał­go­sia widzia­ła­by 11 drzew.

Jeże­li widział­bym 13 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 7 drzew.

Jeże­li widział­bym 12 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­go­sia widzia­ła­by 8 drzew.

Widzę 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 5

Mał­go­sia:

Jeże­li Jaś posta­no­wił mil­czeć, to zna­czy, że widzi od 8 do 11 drzew.

Jeże­li ja widzę 12 drzew, to Jaś musi widzieć 8 drzew.

Gdy­by widział wię­cej, suma drzew była­by więk­sza od 20, a to nie­moż­li­we, ponie­waż są dwie moż­li­we odpo­wie­dzi: 18 lub 20.

Sko­ro ja widzę 12 drzew, a Jaś 8, to drzew jest 20!

Jaś i Mał­go­sia są wolni!


Zagadka logiczna #19: IQ i egzamin Mensy

Pierw­szy męż­czy­zna poma­lu­je 1 płot w 2 godzi­ny, więc jego pręd­kość malo­wa­nia wyno­si 1/2 pło­tu na godzinę.

Dru­gi męż­czy­zna poma­lu­je 1 płot w 3 godzi­ny, więc jego pręd­kość malo­wa­nia wyno­si 1/3 pło­tu na godzinę.

Trze­ci męż­czy­zna poma­lu­je 1 płot w 4 godzi­ny, więc jego pręd­kość malo­wa­nia wyno­si 1/4 pło­tu na godzinę.

Czwar­ty męż­czy­zna poma­lu­je 1 płot w 6 godzin, więc jego pręd­kość malo­wa­nia wyno­si 1/6 pło­tu na godzinę.

Chce­my wie­dzieć, ile cza­su zaj­mie im poma­lo­wa­nie 1 pło­tu. Gdy­by pra­co­wa­li rów­no­cze­śnie przez godzi­nę, poma­lo­wa­li­by łącz­nie 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 = 5/4 pło­tu. Aby poma­lo­wać jeden płot, potrze­bu­ją 4/5 tego cza­su, czy­li 4/5 godzi­ny, co jest rów­ne 48 minut.


Zagadka logiczna #20: Zagadka stryja czarnoksiężnika

Naj­ła­twiej roz­wią­zać ten pro­blem, ana­li­zu­jąc go od koń­ca. Ile cia­ste­czek musiał zastać ostat­ni pies, aby po zje­dze­niu poło­wy i jesz­cze jed­ne­go nic nie zosta­ło? Musia­ły to być dwa cia­stecz­ka. Pies przed nim musiał zastać sześć cia­ste­czek, jego poprzed­nik – czter­na­ście, a pierw­szy pies – trzy­dzie­ści cia­ste­czek. I tak brzmi odpowiedź.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy