Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych # 16 – #20

rozwiązania zagadek logicznych

Zapisz się do naszego newslettera

Poniżej zna­j­du­ją się rozwiąza­nia zagadek log­icznych zamieszc­zonych w naszym dziale Zagad­ki log­iczne. W tym wpisie zna­j­du­ją się rozwiąza­nia zagadek od #16 do #20.


Zagadka logiczna #16: Kto zbił doniczkę?

Maciej zbił don­iczkę. Ale skąd wiado­mo, że to właśnie on?

Mamy trzech chłopców, z których każdy wypowia­da po dwa zda­nia. Wiemy o nich, że jeden powiedzi­ał dwa zda­nia prawdzi­we, jeden dwa zda­nia fałszy­we, a ostat­ni jed­no zdanie prawdzi­we i jed­no zdanie fałszy­we.

Rozu­mowanie moż­na przeprowadz­ić następu­ją­co: gdy­by to Maciej mówił dwa razy prawdę, to ani on nie zbił­by don­icz­ki, ani Krzysztof. Musi­ał­by ją wtedy zbić Antek. Antek był­by wtedy tym, który dwa razy powiedzi­ał fałsz. Ale wtedy też oba zda­nia wypowiedziane przez Krzyszto­fa okaza­ły­by się prawdzi­we, a tak być nie może, bo tylko jed­na oso­ba mówi dwa zda­nia prawdzi­we na raz. Odpa­da więc opc­ja, że Maciej powiedzi­ał dwa razy prawdę.

Gdy­by to Krzysztof powiedzi­ał dwa zda­nia prawdzi­we, to Maciej nie zbił­by don­icz­ki, tylko Antek. Wtedy, tak samo jak poprzed­nio, oba zda­nia wypowiedziane przez Macie­ja były­by prawdzi­we, a to się kłó­ci z założe­niem, że tylko jeden chło­piec mówi dwa zda­nia prawdzi­we na raz. Nie jest więc tak, że to Krzysztof powiedzi­ał dwa zda­nia prawdzi­we.

Pozosta­je więc możli­wość, że to Antek mówi dwa zda­nia prawdzi­we: że nie zbił don­icz­ki i że zbił ją Maciej. Wtedy Krzysztof jest tym, który powiedzi­ał dwa zda­nia fałszy­we, a Maciej powiedzi­ał jed­no zdanie fałszy­we (że nie zbił don­icz­ki) i jed­no prawdzi­we (że Krzysztof jej nie zbił). Pozosta­je­my więc w zgodzie z założe­ni­a­mi zagad­ki i otrzy­mu­je­my infor­ma­cję, że to Maciej zbił don­iczkę.


Zagadka logiczna #17: Jak uniknąć wyrzucenia z pracy?

Od razu zjedz (lub w inny sposób szy­bko zniszcz) kartkę, którą wyciąg­niesz. W ten sposób zarząd będzie musi­ał obe­jrzeć pozostałą kartkę. Dojdą do wniosku, że musi­ałeś połknąć kartkę z napisem „TAK” i w ten sposób dosta­niesz awans!


Zagadka logiczna #18: Logika na ratunek

Dzień 1

Mał­gosia:

Jeśli widzi­ałabym 18 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzi­ała­by 2 drze­wa.

Jeśli widzi­ałabym 19 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzi­ała­by 1 drze­wo.

Jaś widzi zatem co najm­niej 1 drze­wo.

Widzę 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeżeli Mał­gosia postanow­iła mil­czeć, to znaczy że widzi od 1 do 17 drzew.

Jeśli widzi­ałbym 18 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­gosia widzi­ała­by 2 drze­wa.

Jeśli widzi­ałbym 19 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­gosia widzi­ała­by 1 drze­wo.

Jeśli widzi­ałbym tylko 1 drze­wo, to drzew było­by 18 i Mał­gosia widzi­ała­by 17 drzew.

Widzę jed­nak 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 2

Mał­gosia:

Jeżeli Jaś postanow­ił mil­czeć, to znaczy, że widzi od 2 do 17 drzew.

Jeżeli widzi­ałabym 1 drze­wo, to drzew było­by 18 i Jaś widzi­ał­by 17 drzew.

Jeżeli widzi­ałabym 2 drze­wa, to drzew było­by 18 i Jaś widzi­ał­by 16 drzew.

Jeżeli widzi­ałabym 17 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzi­ał­by 3 drze­wa.

Widzę jed­nak 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeżeli Mał­gosia postanow­iła mil­czeć, to znaczy, że widzi od 3 do 16 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 2 drze­wa, to drzew było­by 18 i Mał­gosia widzi­ała­by 16 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 3 drze­wa, to drzew było­by 18 i Mał­gosia widzi­ała­by 15 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 17 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­gosia widzi­ała­by 3 drze­wa.

Jeżeli widzi­ałbym 16 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­gosia widzi­ała­by 4 drze­wa.

Widzę jed­nak 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 3

Mał­gosia:

Jeżeli Jaś postanow­ił mil­czeć, to znaczy, że widzi od 4 do 15 drzew.

Jeżeli widzi­ałabym 3 drze­wa, to drzew było­by 18 i Jaś widzi­ał­by 15 drzew.

Jeżeli widzi­ałabym 4 drze­wa, to drzew było­by 18 i Jaś widzi­ał­by 14 drzew.

Jeżeli widzi­ałabym 16 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzi­ał­by 4 drze­wa.

Jeżeli widzi­ałabym 15 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzi­ał­by 5 drzew.

Widzę 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeżeli Mał­gosia postanow­iła mil­czeć, to znaczy, że widzi od 5 do 14 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 4 drze­wa, to drzew było­by 18 i Mał­gosia widzi­ała­by 14 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 5 drzew, to drzew było­by 18 i Mał­gosia widzi­ała­by 13 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 15 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­gosia widzi­ała­by 5 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 14 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­gosia widzi­ała­by 6 drzew.

Widzę 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 4

Mał­gosia:

Jeżeli Jaś postanow­ił mil­czeć, to znaczy, że widzi od 6 do 13 drzew.

Jeżeli widzi­ałabym 5 drzew, to drzew było­by 18 i Jaś widzi­ał­by 13 drzew.

Jeżeli widzi­ałabym 6 drzew, to drzew było­by 18 i Jaś widzi­ał­by 12 drzew.

Jeżeli widzi­ałabym 14 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzi­ał­by 6 drzew.

Jeżeli widzi­ałabym 13 drzew, to drzew było­by 20 i Jaś widzi­ał­by 7 drzew.

Widzę 12 drzew, zatem mil­czę.

Jaś:

Jeżeli Mał­gosia postanow­iła mil­czeć, to znaczy, że widzi od 7 do 12 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 6 drzew, to drzew było­by 18 i Mał­gosia widzi­ała­by 12 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 7 drzew, to drzew było­by 18 i Mał­gosia widzi­ała­by 11 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 13 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­gosia widzi­ała­by 7 drzew.

Jeżeli widzi­ałbym 12 drzew, to drzew było­by 20 i Mał­gosia widzi­ała­by 8 drzew.

Widzę 8 drzew, zatem mil­czę.

Dzień 5

Mał­gosia:

Jeżeli Jaś postanow­ił mil­czeć, to znaczy, że widzi od 8 do 11 drzew.

Jeżeli ja widzę 12 drzew, to Jaś musi widzieć 8 drzew.

Gdy­by widzi­ał więcej, suma drzew była­by więk­sza od 20, a to niemożli­we, ponieważ są dwie możli­we odpowiedzi: 18 lub 20.

Sko­ro ja widzę 12 drzew, a Jaś 8, to drzew jest 20!

Jaś i Mał­gosia są wol­ni!


Zagadka logiczna #19: IQ i egzamin Mensy

Pier­wszy mężczyz­na poma­lu­je 1 płot w 2 godziny, więc jego pręd­kość mal­owa­nia wynosi 1/2 pło­tu na godz­inę.

Dru­gi mężczyz­na poma­lu­je 1 płot w 3 godziny, więc jego pręd­kość mal­owa­nia wynosi 1/3 pło­tu na godz­inę.

Trze­ci mężczyz­na poma­lu­je 1 płot w 4 godziny, więc jego pręd­kość mal­owa­nia wynosi 1/4 pło­tu na godz­inę.

Czwarty mężczyz­na poma­lu­je 1 płot w 6 godzin, więc jego pręd­kość mal­owa­nia wynosi 1/6 pło­tu na godz­inę.

Chce­my wiedzieć, ile cza­su zajmie im poma­lowanie 1 pło­tu. Gdy­by pra­cow­ali równocześnie przez godz­inę, poma­lowal­i­by łącznie 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 = 5/4 pło­tu. Aby poma­lować jeden płot, potrze­bu­ją 4/5 tego cza­su, czyli 4/5 godziny, co jest równe 48 min­ut.


Zagadka logiczna #20: Zagadka stryja czarnoksiężnika

Najłatwiej rozwiązać ten prob­lem, anal­izu­jąc go od koń­ca. Ile ciasteczek musi­ał zas­tać ostat­ni pies, aby po zjedze­niu połowy i jeszcze jed­nego nic nie zostało? Musi­ały to być dwa ciastecz­ka. Pies przed nim musi­ał zas­tać sześć ciasteczek, jego poprzed­nik – czter­naś­cie, a pier­wszy pies – trzy­dzieś­ci ciasteczek. I tak brz­mi odpowiedź.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy