Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych # 26 – #30

rozwiązania zagadek logicznych

Poni­żej znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek logicz­nych zamiesz­czo­nych w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne. W tym wpi­sie znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek od #26 do #30.


Zagadka logiczna #26: Trzecia próba króla Zorna

Ponie­waż napi­sy na obu drzwiach są takie same, oba są praw­dzi­we lub oba są fał­szy­we. Przy zało­że­niu, że oba są praw­dzi­we, w obu poko­jach są garn­ce ze zło­tem. Zna­czy­ło­by to w szcze­gól­no­ści, że w poko­ju II jest gar­niec. Ale wia­do­mo, że jeśli w poko­ju II jest gar­niec, to umiesz­czo­ny na nim napis jest fał­szy­wy. Pro­wa­dzi to do sprzecz­no­ści z zało­że­niem, że oba napi­sy są praw­dzi­we, więc musi­my odejść od tego zało­że­nia. Pozo­sta­je nam opcja, że oba napi­sy są fał­szy­we. W poko­ju I jest zatem niedź­wiedź, a w II jest gar­niec. Wię­zień powi­nien wybrać pokój II.


Zagadka logiczna #27: Czwarta próba króla Zorna

Napis pierw­szy mówi, że w obu poko­jach są garn­ce zło­ta lub w obu poko­jach są niedź­wie­dzie – tyl­ko w takich sytu­acjach może nie mieć zna­cze­nia, któ­ry pokój się wybierze.

Załóż­my, że w poko­ju I jest gar­niec zło­ta. Napis na jego drzwiach jest wów­czas praw­dzi­wy, co zna­czy, że w poko­ju dru­gim rów­nież powi­nien znaj­do­wać się gar­niec zło­ta. Ale jeśli w dru­gim poko­ju jest gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach musi być fał­szy­wy, a mówi on prze­cież, że w poko­ju pierw­szym jest gar­niec zło­ta! Docho­dzi­my więc do sprzeczności.

Roz­waż­my więc dru­gą moż­li­wość: że w poko­ju I jest niedź­wiedź. Napis na jego drzwiach musi więc być fał­szy­wy, co ozna­cza, że poko­je muszą mieć inną zawar­tość. Sko­ro tak, a w poko­ju I jest niedź­wiedź, to w dru­gim będzie gar­niec zło­ta. Jeśli w poko­ju II jest gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest fał­szy­wy – a mówi on, że w poko­ju I jest gar­niec zło­ta. Wszyst­ko się więc zga­dza. Wię­zień, o ile chce ura­to­wać życie, powi­nien wybrać pokój II.


Zagadka logiczna #28: Piąta próba króla Zorna

Przyj­mij­my, że gór­ny napis („W tym poko­ju jest niedź­wiedź”) jest na drzwiach poko­ju I. Jeśli w tym poko­ju jest gar­niec zło­ta, to ów napis jest fał­szy­wy, co nie zga­dza się z przed­sta­wio­ny­mi przez kró­la warun­ka­mi. Jeśli zaś w tym poko­ju jest niedź­wiedź, to napis jest praw­dzi­wy, co rów­nież nie zga­dza się z warun­ka­mi zagad­ki. Tak więc napis ten nie może znaj­do­wać się na drzwiach poko­ju I – musi być na drzwiach poko­ju II. Na drzwiach poko­ju I nale­ży więc umie­ścić dol­ny napis („W obu poko­jach są niedźwiedzie”.

Pamię­ta­my, że warun­kiem praw­dzi­wo­ści napi­su na drzwiach poko­ju I jest to, że znaj­du­je się w nim gar­niec zło­ta. W poko­ju tym nie może więc być garn­ca – gdy­by tam był, to napis był­by praw­dzi­wy, co zna­czy­ło­by, że w obu poko­jach są niedź­wie­dzie. To zaś była­by jaw­na sprzecz­ność. Musi tam więc być niedź­wiedź. A sko­ro jest tam niedź­wiedź, to napis jest fał­szy­wy, czy­li nie jest tak, że w obu poko­jach są niedź­wie­dzie. W poko­ju II jest więc gar­niec złota.


Zagadka logiczna #29: Szósta próba króla Zorna

Napi­sy IIIII prze­czą sobie. A więc co naj­mniej jeden z nich jest praw­dzi­wy (a jeden fał­szy­wy). A sko­ro co naj­wy­żej jeden z tych trzech napi­sów jest praw­dzi­wy, to napis I musi być fał­szy­wy, a więc gar­niec zło­ta musi być w poko­ju I.


Zagadka logiczna #30: Siódma próba króla Zorna

Gar­niec zło­ta na pew­no nie może być w poko­ju II, ponie­waż napis na poko­ju z garn­cem zło­ta jest praw­dzi­wy (tutaj napis mówi, że w środ­ku jest niedź­wiedź, zacho­dzi­ła­by więc sprzecz­ność). Jeże­li gar­niec jest w poko­ju III, to praw­dzi­we muszą być wszyst­kie trzy napi­sy, co jest sprzecz­ne z warun­kiem mówią­cym, że co naj­mniej jeden z napi­sów jest fał­szy­wy. Gar­niec jest zatem w poko­ju I (a napis II jest praw­dzi­wy, a III fałszywy).

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Zagad­ka logicz­na #26: Trze­cia pró­ba kró­la Zorna
    Roz­wią­za­nie, że gar­niec jest w poko­ju 2, jest sprzecz­ne z zało­że­niem, że napis na poko­ju z garn­cem jest prawdziwy.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy