Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych # 26 – #30

rozwiązania zagadek logicznych

Zapisz się do naszego newslettera

Poniżej zna­j­du­ją się rozwiąza­nia zagadek log­icznych zamieszc­zonych w naszym dziale Zagad­ki log­iczne. W tym wpisie zna­j­du­ją się rozwiąza­nia zagadek od #26 do #30.


Zagadka logiczna #26: Trzecia próba króla Zorna

Ponieważ napisy na obu drzwiach są takie same, oba są prawdzi­we lub oba są fałszy­we. Przy założe­niu, że oba są prawdzi­we, w obu poko­jach są gar­nce ze złotem. Znaczyło­by to w szczegól­noś­ci, że w poko­ju II jest gar­niec. Ale wiado­mo, że jeśli w poko­ju II jest gar­niec, to umieszc­zony na nim napis jest fałszy­wy. Prowadzi to do sprzecznoś­ci z założe­niem, że oba napisy są prawdzi­we, więc musimy ode­jść od tego założe­nia. Pozosta­je nam opc­ja, że oba napisy są fałszy­we. W poko­ju I jest zatem niedźwiedź, a w II jest gar­niec. Więzień powinien wybrać pokój II.


Zagadka logiczna #27: Czwarta próba króla Zorna

Napis pier­wszy mówi, że w obu poko­jach są gar­nce zło­ta lub w obu poko­jach są niedźwiedzie – tylko w takich sytu­ac­jach może nie mieć znaczenia, który pokój się wybierze.

Załóżmy, że w poko­ju I jest gar­niec zło­ta. Napis na jego drzwiach jest wów­czas prawdzi­wy, co znaczy, że w poko­ju drugim również powinien zna­j­dować się gar­niec zło­ta. Ale jeśli w drugim poko­ju jest gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach musi być fałszy­wy, a mówi on prze­cież, że w poko­ju pier­wszym jest gar­niec zło­ta! Dochodz­imy więc do sprzecznoś­ci.

Rozważmy więc drugą możli­wość: że w poko­ju I jest niedźwiedź. Napis na jego drzwiach musi więc być fałszy­wy, co oznacza, że poko­je muszą mieć inną zawartość. Sko­ro tak, a w poko­ju I jest niedźwiedź, to w drugim będzie gar­niec zło­ta. Jeśli w poko­ju II jest gar­niec zło­ta, to napis na jego drzwiach jest fałszy­wy – a mówi on, że w poko­ju I jest gar­niec zło­ta. Wszys­tko się więc zgadza. Więzień, o ile chce ura­tować życie, powinien wybrać pokój II.


Zagadka logiczna #28: Piąta próba króla Zorna

Przyjmi­jmy, że górny napis („W tym poko­ju jest niedźwiedź”) jest na drzwiach poko­ju I. Jeśli w tym poko­ju jest gar­niec zło­ta, to ów napis jest fałszy­wy, co nie zgadza się z przed­staw­iony­mi przez króla warunk­a­mi. Jeśli zaś w tym poko­ju jest niedźwiedź, to napis jest prawdzi­wy, co również nie zgadza się z warunk­a­mi zagad­ki. Tak więc napis ten nie może zna­j­dować się na drzwiach poko­ju I – musi być na drzwiach poko­ju II. Na drzwiach poko­ju I należy więc umieś­cić dol­ny napis („W obu poko­jach są niedźwiedzie”.

Pamię­tamy, że warunk­iem prawdzi­woś­ci napisu na drzwiach poko­ju I jest to, że zna­j­du­je się w nim gar­niec zło­ta. W poko­ju tym nie może więc być gar­nca – gdy­by tam był, to napis był­by prawdzi­wy, co znaczyło­by, że w obu poko­jach są niedźwiedzie. To zaś była­by jaw­na sprzeczność. Musi tam więc być niedźwiedź. A sko­ro jest tam niedźwiedź, to napis jest fałszy­wy, czyli nie jest tak, że w obu poko­jach są niedźwiedzie. W poko­ju II jest więc gar­niec zło­ta.


Zagadka logiczna #29: Szósta próba króla Zorna

Napisy IIIII przeczą sobie. A więc co najm­niej jeden z nich jest prawdzi­wy (a jeden fałszy­wy). A sko­ro co najwyżej jeden z tych trzech napisów jest prawdzi­wy, to napis I musi być fałszy­wy, a więc gar­niec zło­ta musi być w poko­ju I.


Zagadka logiczna #30: Siódma próba króla Zorna

Gar­niec zło­ta na pewno nie może być w poko­ju II, ponieważ napis na poko­ju z gar­ncem zło­ta jest prawdzi­wy (tutaj napis mówi, że w środ­ku jest niedźwiedź, zachodz­iła­by więc sprzeczność). Jeżeli gar­niec jest w poko­ju III, to prawdzi­we muszą być wszys­tkie trzy napisy, co jest sprzeczne z warunk­iem mówią­cym, że co najm­niej jeden z napisów jest fałszy­wy. Gar­niec jest zatem w poko­ju I (a napis II jest prawdzi­wy, a III fałszy­wy).

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Zagad­ka log­icz­na #26: Trze­cia pró­ba króla Zor­na
    Rozwiązanie, że gar­niec jest w poko­ju 2, jest sprzeczne z założe­niem, że napis na poko­ju z gar­ncem jest prawdzi­wy.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy