Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych #31 – #35

rozwiązania zagadek logicznych

Poni­żej znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek logicz­nych zamiesz­czo­nych w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne. W tym wpi­sie znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek od #31 do #35.


Zagadka logiczna #31: Jak wyjąć monetę z butelki?

By wyjąć mone­tę, nie możesz stłuc butel­ki, wyjąć kor­ka ani wydrą­żyć w nim dziu­ry. Możesz za to wci­snąć go do środ­ka i wytrzą­snąć monetę.


Zagadka logiczna #32: Bronx czy Brooklyn?

Roz­wią­za­nie tej zagad­ki oka­że się pro­ste, jeśli przyj­rzy­my się roz­kła­do­wi pocią­gów nowo­jor­skie­go metra. Wie­my, że pocią­gi w kie­run­ku Bro­okly­nu i Bro­nxu przy­jeż­dża­ją z jed­na­ko­wą czę­sto­tli­wo­ścią – co 10 minut, ale pociąg w kie­run­ku Bro­nxu zawsze wjeż­dża na peron jed­ną minu­tę po pocią­gu w kie­run­ku Bro­okly­nu. Z tego powo­du pociąg w kie­run­ku Bro­nxu przy­je­dzie na peron jako pierw­szy tyl­ko wte­dy, gdy męż­czy­zna poja­wi się na sta­cji metra w cią­gu jed­no­mi­nu­to­we­go inter­wa­łu cza­so­we­go mię­dzy odjaz­dem pocią­gu w kie­run­ku Bro­okly­nu, a przy­jaz­dem tego w kie­run­ku Bro­nxu. Jeśli poja­wi się na sta­cji w dowol­nym innym prze­dzia­le cza­so­wym, to zna­czy w cza­sie pozo­sta­łe­go dzie­wię­cio­mi­nu­to­we­go inter­wa­łu cza­so­we­go, pociąg w kie­run­ku Bro­okly­nu nad­je­dzie jako pierw­szy. Ponie­waż męż­czy­zna zja­wia się na pero­nie loso­wo, szan­sa na to, że wsią­dzie on do pocią­gu w kie­run­ku Bro­okly­nu jest dzie­więć razy większa.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy