Logika Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych #31 – #35

rozwiązania zagadek logicznych

Zapisz się do naszego newslettera

Poni­żej znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek logicz­nych zamiesz­czo­nych w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne. W tym wpi­sie znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek od #31 do #35.


Zagadka logiczna #31: Jak wyjąć monetę z butelki?

By wyjąć mone­tę, nie możesz stłuc butel­ki, wyjąć kor­ka ani wydrą­żyć w nim dziu­ry. Możesz za to wci­snąć go do środ­ka i wytrzą­snąć monetę.


Zagadka logiczna #32: Bronx czy Brooklyn?

Roz­wią­za­nie tej zagad­ki oka­że się pro­ste, jeśli przyj­rzy­my się roz­kła­do­wi pocią­gów nowo­jor­skie­go metra. Wie­my, że pocią­gi w kie­run­ku Bro­okly­nu i Bro­nxu przy­jeż­dża­ją z jed­na­ko­wą czę­sto­tli­wo­ścią – co 10 minut, ale pociąg w kie­run­ku Bro­nxu zawsze wjeż­dża na peron jed­ną minu­tę po pocią­gu w kie­run­ku Bro­okly­nu. Z tego powo­du pociąg w kie­run­ku Bro­nxu przy­je­dzie na peron jako pierw­szy tyl­ko wte­dy, gdy męż­czy­zna poja­wi się na sta­cji metra w cią­gu jed­no­mi­nu­to­we­go inter­wa­łu cza­so­we­go mię­dzy odjaz­dem pocią­gu w kie­run­ku Bro­okly­nu, a przy­jaz­dem tego w kie­run­ku Bro­nxu. Jeśli poja­wi się na sta­cji w dowol­nym innym prze­dzia­le cza­so­wym, to zna­czy w cza­sie pozo­sta­łe­go dzie­wię­cio­mi­nu­to­we­go inter­wa­łu cza­so­we­go, pociąg w kie­run­ku Bro­okly­nu nad­je­dzie jako pierw­szy. Ponie­waż męż­czy­zna zja­wia się na pero­nie loso­wo, szan­sa na to, że wsią­dzie on do pocią­gu w kie­run­ku Bro­okly­nu jest dzie­więć razy większa.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy