Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych #33 – #37

rozwiązania zagadek logicznych

Poni­żej znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek logicz­nych zamiesz­czo­nych w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne. W tym wpi­sie znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek od #33 do #37.


Zagadka logiczna #33: Logiczne oświadczyny

Nasz logik praw­do­po­dob­nie będzie zmu­szo­ny uciec się w przy­szło­ści do łama­nia serc, ponie­waż musi oświad­czyć się wszyst­kim trzem dziewczynom.

Przy­kła­do­wy spo­sób, żeby to poka­zać: Roz­po­czy­na­jąc od zda­nia (3), albo oświad­cza się Kry­sty­nie i Marii, albo żad­nej z nich. Załóż­my, że nie oświad­cza się żad­nej. Wów­czas musi oświad­czyć się Annie, ponie­waż (1) — oświad­czy się co naj­mniej jed­nej. Jed­nak jeśli oświad­czy się Annie, to na mocy (2) musiał­by oświad­czyć się Kry­sty­nie, albo oświad­czyć się Marii. Na mocy (3) musi więc oświad­czyć się oby­dwu. A sko­ro oświad­cza się Marii, to na mocy (4) musi oświad­czyć się Annie. Miej­my nadzie­ję, że zaosz­czę­dził na pierścionki.


Zagadka logiczna #34: Na tropie Drakuli

Dra­ku­la znaj­du­je się w hote­lu — jest naj­lep­szym z pię­ciu łow­ców wam­pi­rów. Wie­my, że każ­dy boi się Dra­ku­li, a Dra­ku­la boi się tyl­ko naj­lep­sze­go łow­cy wam­pi­rów. Sko­ro każ­dy boi się Dra­ku­li, to musi się on bać tak­że sam sie­bie. Ponie­waż boi się tyl­ko naj­lep­sze­go łow­cy wam­pi­rów — i niko­go inne­go — to sam musi nim być.


Zagadka logiczna #35: Zasada pijacka

Stu­dent, o któ­rym mówi pro­fe­sor, nigdy nie pije alkoholu.


Zagadka logiczna #36: Wymagajacy dżinn

Boha­ter musi wygło­sić takie zda­nie, któ­re logicz­nie zmu­si dżin­na do odda­nia mu zło­tej mone­ty. Zadzia­ła zda­nie: “nie dasz mi ani mie­dzia­nej mone­ty, ani srebr­nej mone­ty”. Dżinn nie może dać za nie ani mie­dzia­nej mone­ty, ani srebr­nej, bo w każ­dym z tych dwóch wypad­ków zda­nie to będzie nie­praw­dzi­we, a za nie­praw­dzi­we zda­nie dżinn zobo­wią­zał się nie dać nic. Jeśli jed­nak nie da żad­nej mone­ty, to zda­nie to było­by praw­dzi­we, a za praw­dzi­we zda­nie obie­cał dać któ­rąś z monet. Jest zatem wów­czas zmu­szo­ny dać boha­te­ro­wi zło­tą mone­tę i speł­nić wszyst­kie jego życzenia.


Zagadka logiczna #37: Nieoczekiwany zysk

Wyna­gro­dze­nie w przy­pad­ku prze­sła­nia zda­nia praw­dzi­we­go w dru­giej fir­mie wyda­je się atrak­cyj­niej­sze, ale korzyst­niej­sza jest ofer­ta w pierw­szej fir­mie. Fir­ma zobo­wią­zu­je się zapła­cić za prób­ne zle­ce­nie mniej albo wię­cej niż 5000 zł w przy­pad­ku prze­sła­nia zda­nia fał­szy­we­go. Moż­na w ten spo­sób otrzy­mać wię­cej, niż mak­sy­mal­ny zysk (10000 zł) w przy­pad­ku dru­giej ofer­ty. Wystar­czy napi­sać na przy­kład takie zda­nie: “Nie załpła­ci­cie mi za prób­ne zle­ce­nie ani 5000 zł, ani milion dola­rów”. To zda­nie nie może być praw­dzi­we, bo za zda­nie praw­dzi­we pierw­sza fir­ma zobo­wią­zu­je się zapła­cić 5000 zł, co zda­nie to wyklu­cza. Musi być zatem fał­szy­we. Nie będzie mogło być fał­szy­we, jeśli fir­ma nie zapła­ci stu­den­to­wi milio­na dola­rów — co w tym wypad­ku musi zrobić!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy