Zagadki logiczne

Rozwiązania zagadek logicznych #38 – #40

rozwiązania zagadek logicznych

Poni­żej znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek logicz­nych zamiesz­czo­nych w naszym dzia­le Zagad­ki logicz­ne. W tym wpi­sie znaj­du­ją się roz­wią­za­nia zaga­dek od #38 do #40.


Zagadka logiczna #38: Inspektor Craig, cz. 1 (Sprawa w Warszawie)

Wszy­scy podej­rza­ni są win­ni! Na mocy (3), jeśli Dariusz jest nie­win­ny, to win­na jest Ali­cja, ale na mocy (4) — jeśli Dariusz jest win­ny, to Ali­cja też jest win­na. Ali­cja jest zatem win­na bez wzglę­du na to, czy Dariusz jest win­ny czy nie, zatem musi być win­na. Wte­dy na mocy (1) win­ny musi być rów­nież Bar­tosz. Stąd na mocy (2), Ceza­ry jest win­ny bądź Ali­cja jest nie­win­na, ale sko­ro wie­my już, że Ali­cja nie jest nie­win­na, Ceza­ry musi być win­ny. Na mocy (3), jeśli Dariusz jest nie­win­ny, to nie­win­ny jest Ceza­ry. Ceza­ry nie jest jed­nak nie­win­ny, zatem win­ny musi być też Dariusz.


Zagadka logiczna #39: Inspektor Craig, cz. 2 (Sprawa nowojorska)

Win­ny musi być Bob — moż­na to wyka­zać na nastę­pu­ją­ce sposoby:

  1. Załóż­my, że Bob jest nie­win­ny. Gdy­by wów­czas Anna była win­na, to na mocy (1) win­ny był­by rów­nież Char­lie, ale zna­czy­ło­by to, że pra­co­wał z Anną, co prze­czy zda­niu (3). Zatem Anna musi być nie­win­na. Jedy­nym win­nym był­by wów­czas Char­lie, co prze­czy zda­niu (2). Win­ny jest więc Bob.
  2. Załóż­my, że Anna jest win­na. Wów­czas na mocy (1) Bob i Char­lie nie mogą być obaj nie­win­ni, więc Anna musi mieć jakie­goś współ­win­ne­go. Współ­win­nym tym nie może być Char­lie, na mocy (3), dla­te­go musi być nim Bob. Jeśli więc Anna jest win­na, to win­ny jest rów­nież Bob.
  3. Załóż­my, że Char­lie jest win­ny. Ma on wów­czas, na mocy (2), współ­win­ne­go, któ­rym na mocy (3) nie może być Anna — zatem znów musi to być Bob.

Zagadka logiczna #40: Inspektor Craig, cz. 3 (Sprawa w Sztokholmie)

Naj­pierw moż­na wyka­zać, że jeśli Astrid jest win­na, to win­ny jest też Casper. Załóż­my więc, że Astrid jest win­na. Wów­czas, na mocy (2), Ben­ja­min jest win­ny lub Casper jest win­ny. Jeśli Ben­ja­min jest nie­win­ny, to win­ny musi być Casper. Ale załóż­my naj­pierw, że Ben­ja­min jest win­ny. Wów­czas win­ni są Astrid i Ben­ja­min, więc na mocy (1) win­ny jest rów­nież Casper. Dowo­dzi to, że jeśli Astrid jest win­na, to win­ny jest też Casper. A tak­że, na mocy (3), jeśli Casper jest win­ny, to win­ny jest też Daniel. Łącząc te dwa fak­ty widzi­my, że jeśli Astrid jest win­na, to win­ny jest też Daniel. Ale, na mocy (4), jeśli Astrid jest nie­win­na, to Daniel jest win­ny. Nie­za­leż­nie zatem od tego, czy Astrid jest win­na czy nie­win­na, Daniel musi być win­ny. Daniel jest więc sta­now­czo win­ny. Cała resz­ta jest wątpliwa.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy