Warsztaty filozoficzne

Ruszamy z ofertą warsztatów i szkoleń!

Zachęceni napływającymi do nas pytaniami o to, czy zamierzamy kontynuować organizację warsztatów filozoficznych, tworzymy właśnie ofertę takich zajęć dla różnych grup wiekowych oraz ofertę warsztatów dla rodziców i edukatorów. W obecnej, pandemicznej sytuacji oferujemy wersję online. Później, jeśli sytuacja się zmieni, zaproponujemy Wam warsztaty stacjonarne, face to face. Ciekawi?

Obszary

Doce­lo­wo zamie­rza­my zapro­po­no­wać Wam przy­naj­mniej 3 obsza­ry warsztatów: 

 1. warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne (dla dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych), 
 2. warsz­ta­ty z kry­tycz­ne­go myśle­nia (rów­nież dla wszyst­kich grup wiekowych), 
 3. szko­le­nie z metod edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej (dla rodzi­ców i edu­ka­to­rów, przede wszyst­kim nauczycieli). 

W chwi­li obec­nej ofe­ru­je­my warsz­ta­ty z pierw­sze­go obsza­ru, skie­ro­wa­ne do dzie­ci. Szcze­gó­ło­wo opi­su­je­my to w dal­szej czę­ści wpi­su. Indy­wi­du­al­ne oso­by lub insty­tu­cje zain­te­re­so­wa­ne warsz­ta­ta­mi z pozo­sta­łych obsza­rów pro­si­my o kon­takt mailo­wy: redakcja@filozofuj.eu.

Korzyści płynące z filozofowania z dziećmi

Edu­ka­cja meto­dą docie­kań filo­zo­ficz­nych wspie­ra inte­lek­tu­al­ny, spo­łecz­ny i moral­ny roz­wój mło­dych ludzi. Jest cen­nym uzu­peł­nie­niem edu­ka­cji szkol­nej, w któ­rej nacisk kła­dzie się na szyb­kie przy­swo­je­nie wie­dzy, naj­czę­ściej na zasa­dzie mecha­nicz­ne­go zapa­mię­ty­wa­nia (słyn­ne trzy razy „z”: zakuj, zdaj, zapo­mnij). Ten model pomi­ja wie­le waż­nych prak­tycz­nie i życio­wo umie­jęt­no­ści, a już w dobie ogrom­ne­go roz­wo­ju tech­ni­ki, któ­ra wspo­ma­ga pamięć, stał się tym bar­dziej ana­chro­nicz­ny. Edu­ka­cja filo­zo­ficz­na pro­po­nu­je bar­dziej nowo­cze­sny, cało­ścio­wy i prak­tycz­ny model naucza­nia, opar­ty na roz­wi­ja­niu umie­jęt­no­ści wni­kli­we­go rozu­mie­nia danej spra­wy, rze­tel­ne­go pozna­wa­nia, samo­dziel­ne­go, logicz­ne­go, kre­atyw­ne­go myśle­nia, w tym roz­po­zna­wa­nia war­to­ści, pra­cy zespo­ło­wej oraz umie­jęt­no­ści wypo­wia­da­nia się i kul­tu­ral­nej, rze­czo­wej dys­ku­sji z innymi. 

Jak poka­zu­ją przy­kła­dy prak­ty­ki filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi i mło­dzie­żą (np. cały pro­gram edu­ka­cyj­ny „Phi­lo­so­phy for Chil­dren” Lip­ma­na, w pol­skiej wer­sji „Docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne z dzieć­mi i mło­dzie­żą”) daje ono bar­dzo dobre efek­ty edu­ka­cyj­ne, mają­ce dobry wpływ tak­że na edu­ka­cję szkol­ną. Potwier­dza­ją to rów­nież bada­nia nauko­we (np. naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu w Dur­ham w Wiel­kiej Bry­ta­nii – zob. wię­cej na ten temat > tutaj). W świe­tle tych badań z 2015 r. lek­cje filo­zo­fii nie tyl­ko roz­wi­ja­ją kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne i komu­ni­ka­cyj­ne dzie­ci (umie­jęt­ność dys­ku­to­wa­nia, wyra­ża­nia wła­sne­go zda­nia, akcep­ta­cja róż­nic poglą­dów), umie­jęt­ność samo­dziel­ne­go i kry­tycz­ne­go myśle­nia, ale też zwięk­sza­ją zdol­no­ści mate­ma­tycz­ne. Zaob­ser­wo­wa­no, że ucznio­wie z filo­zo­fią w szko­le roz­wi­ja­ją się o dwa mie­sią­ce szyb­ciej niż ich rówieśnicy.

Metodyka i tematyka

Meto­dy­ka poszcze­gól­nych warsz­ta­tów dosto­so­wa­na jest do kon­kret­nej gru­py wie­ko­wej ich adre­sa­tów. Same zaję­cia zaś wol­ne są od facho­wej ter­mi­no­lo­gii i dale­kie od aka­de­mic­kie­go spo­so­bu naucza­nia. Celem warsz­ta­tów jest roz­wi­ja­nie dzie­cię­cej kre­atyw­no­ści oraz wzmac­nia­nie umie­jęt­no­ści ela­stycz­ne­go i samo­dziel­ne­go poszu­ki­wa­nia roz­wią­zań, a tak­że nauka myśle­nia kry­tycz­ne­go i dyskutowania. 

Przy­kła­do­we tema­ty zajęć: 

 1. Szczę­śli­wy wię­zień (wol­ność)

Czym jest wol­ność? Czy moż­li­wość posia­da­nia wszyst­kie­go cze­go się zapra­gnie spra­wi, że sta­nie­my się wol­ni? Czy waż­niej­sze jest żeby być wol­nym czy żeby posia­dać? Jakie są rodza­je wolności…Łączy pro­blem wol­no­ści i róż­nych jej wymia­rów (wymiar tery­to­rial­ny, ducho­wy, mate­rial­ny, swo­bo­dy prze­miesz­cza­nia) ze współ­cze­sną pro­ble­ma­ty­ką doty­czą­cą kon­sump­cji i zani­ku wartości.

 1. Żaba i skor­pion (wina i odpo­wie­dzial­ność, wol­na wola)

Czym jest odpo­wie­dzial­ność? Czy i kie­dy odpo­wia­da­my za swo­je czy­ny? Czym jest wina? Zasta­no­wi­my się nad pro­ble­mem wol­nej woli oraz nad moż­li­wo­ścią pano­wa­nia nad swo­imi słabościami.

 1. Ksią­żę i pro­się (szczę­ście)

Czy lepiej być nie­za­do­wo­lo­nym czło­wie­kiem czy zado­wo­lo­ną świ­nią? Czy wystar­czy zaspo­ko­ić pod­sta­wo­we potrze­by, czy jed­nak czło­wiek potrze­bu­je cze­goś wię­cej jak; kul­tu­ry, świa­ta ety­ki i war­to­ści. Opo­wieść ta pozwa­la zasta­no­wić się nad tym pro­ble­mem. Nie musi­my jed­nak stać się świ­nią i ponow­nie czło­wie­kiem by szu­kać odpo­wie­dzi na te pytania.

Wystar­czą teo­re­tycz­ne roz­wa­ża­nia. To wspa­nia­łe narzę­dzie, któ­re daje nam wła­śnie filozofia.

 1. Sta­tek Teze­usza (toż­sa­mość oso­bo­wa, zmiana)

Prze­pro­wadź­my kolej­ny eks­pe­ry­ment myślo­wy: jeśli Teze­usz powo­li wymie­ni wszyst­kie czę­ści swo­je­go stat­ku, to czy nadal będzie to ten sam sta­tek? Jeśli nie, to w jakim momen­cie sta­nie się on już nowym stat­kiem? Czym jest zmia­na? Czy jeśli się zmie­nia­my to wciąż jeste­śmy tymi samy­mi ludź­mi? Czym jest nasza toż­sa­mość? Eks­pe­ry­ment myślo­wy to potęż­ne i spryt­ne narzę­dzie w filo­zo­fii. Posta­ra­my się je wykorzystać.

 1. Zagad­ko­wy donat (ist­nie­nie, nic)

Donat, sma­ko­wi­te ciast­ko, któ­ry kry­je w sobie wie­le cie­ka­wych pytań. Np. czy dziur­ka w dona­cie ist­nie­je? Czy jest jego czę­ścią? A co będzie jak prze­ła­mię dona­ta na pół? Czy dziur­ka będzie nadal istnieć? 

Warsz­ta­ty przy­go­to­wa­ne są i będą pro­wa­dzo­ne przez doświad­czo­nych meto­dy­ków i wie­lo­let­nich prak­ty­ków filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi w Pol­sce i za gra­ni­cą, z wykształ­ce­nia filozofów.

Gru­py będą liczyć do 14 osób. Zaję­cia będą trwa­ły 45 minut. Uczest­ni­cy powin­ni mieć przy­bo­ry pla­stycz­ne i piśmien­ni­cze oraz dostęp do urzą­dze­nia z zain­sta­lo­wa­ną apli­ka­cją Zoom (kom­pu­ter, tele­fon, tablet).

Aktualna oferta

Obec­nie trwa­ją zapi­sy na kurs onli­ne: Pozna­wa­nie świa­ta. Edy­cja II. Pierw­sze pilo­ta­żo­we bez­płat­ne zaję­cia odbę­dą się 11 mar­ca o godz. 17.15. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj

Dla szkół i grup zorganizowanych

Zachę­ca­my rów­nież do kon­tak­tu pla­ców­ki edu­ka­cyj­ne i gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne (np. gru­py rodzi­ców pro­wa­dzą­cych zaję­cia w ramach edu­ka­cji domo­wej). Szko­łom pro­po­nu­je­my wpro­wa­dza­nie warsz­ta­tów filo­zo­ficz­nych w for­mie odpłat­nych zajęć dodat­ko­wych dla chęt­nych grup uczniów lub też jako sta­ły punkt pro­gra­mu edu­ka­cyj­no-wycho­waw­cze­go pla­ców­ki reali­zo­wa­ne­go np. w cza­sie wybra­nych godzin wycho­waw­czych w klasach.

Zain­te­re­so­wa­ne oso­by pro­si­my o wypeł­nie­nie poniż­szej ankiety:

Kon­takt: redakcja@filozofuj.eu

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Kolej­ny raz postu­lo­wa­ny rów­nież tutaj temat do roz­wa­żań tak­że filozoficznych:

  Nie­bez­pie­czeń­stwa tzw. poli­tycz­nej popraw­no­ści (PC)”.

  Zafał­szo­wa­nie rze­czy­wi­sto­ści, odgór­na i maso­wa mani­pu­la­cja, lewi­co­wa pro­pa­gan­da, roz­po­wszech­nia­nie kłamstw, nie­praw­dy, rela­ty­wi­za­cja i zmie­nie­nie zna­cze­nia pojęć pod­sta­wo­wych oraz wszel­kich innych, “popraw­ność reli­gij­na, nauko­wa, edu­ka­cyj­na”, anar­chi­za­cja i depre­cjo­no­wa­nie nauki, wie­dzy, edu­ka­cji, wtór­ny anal­fa­be­tyzm, nie­uc­two, etos pół i ćwierć­in­te­li­gen­ta rodem z PRL‑u, socy­ali­zmu i tzw. komu­ny, tvni­za­cja, pol­sa­ty­za­cja i gw/agoryzacja spo­łe­czeń­stwa, poszcze­gól­nych jed­no­stek, naro­du, kra­ju, stwa­rza­nie nowe­go, pono­wo­cze­sne­go, wyzwo­lo­ne­go, posto­świe­ce­nio­we­go, postę­po­we­go i świa­tłe­go czło­wie­ka na mia­rę XXI stu­le­cia etc.

  • Poli­tycz­na popraw­ność” (PC):
   marxizm — leni­nizm — bol­sze­wizm — engel­sizm — sta­li­nizm — komu­ni­za­cja — orwel­lizm — hux­ley­izm — post­po­st­mo­der­nizm — nie­to­le­ran­cya — femi­ni­za­cja — abor­cjo­ni­za­cja — socy­ali­za­cja — dege­ne­ra­cja — degren­go­li­za­cja — nihi­lizm — śmierć — pust­ka — nicość…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy