Nowości wydawnicze Ontologia

Rzeczy i fakty – nowość wydawnicza

Wolniewicz Rzeczy i fakty okładka
Przedstawiamy nowość wydawniczą wydawnictwa PWN.

Zapisz się do naszego newslettera

Jed­na z najważniejszych książek w pol­skiej filo­zofii drugiej połowy XX wieku, Rzeczy i fak­ty są czymś więcej niż wprowadze­niem do „wczes­nego” Wittgen­steina. Bogusław Wol­niewicz, wybit­ny filo­zof i zarazem najważniejszy pol­s­ki tłu­macz Wittgen­steina, real­izu­je tutaj autorską, wysoce ory­gi­nal­ną inter­pre­tację myśli aus­tri­ack­iego filo­zo­fa, umiejs­caw­ia­jąc go w jed­nym szeregu z Pla­tonem, Arys­tote­le­sem czy Leib­nizem jako twór­cę wielkiego sys­te­mu metafizy­cznego. Nowe wydanie książ­ki wzbo­ga­ca dydak­ty­czno-kry­ty­cz­na przed­mowa autorstwa Bog­dana Dziobkowskiego.


Tytuł: Rzeczy i fak­ty

Pod­ty­tuł: Wstęp do pier­wszej filo­zofii Wittgen­steina

Wydanie II

Autor: Bogusław Wol­niewicz

For­mat: A5

Stron: 250

ISBN: 978–83-01–20416‑7

Cena: 49 zł

Pre­miera: V 2019 r.


O autorze

Bogusław Wol­niewicz (ur. 1927 w Toruniu, zm. 2017 w Warsza­w­ie) – wybit­ny filo­zof, logik, pro­fe­sor nauk human­isty­cznych, pub­l­i­cys­ta. Wywarł ogrom­ny wpływ na nurt metafizy­czny w filo­zofii pol­skiej. Tłu­macz Pism seman­ty­cznych Got­t­lo­ba Fregego oraz Trac­ta­tus logi­co-philosph­i­cusDociekań filo­zoficznych Lud­wiga Wittgen­steina. Jeden z najwięk­szych znaw­ców myśli Wittgen­steina na świecie. Autor m.in. Ontologii sytu­acji oraz Filo­zofii i wartoś­ci.

W lat­ach 1947–1951 stu­diował filo­zofię pod kierunk­iem Tadeusza Czeżowskiego i Hen­ry­ka Elzen­ber­ga na Uni­w­er­syte­cie Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu, gdzie następ­nie do 1953 roku był asys­ten­tem w Kat­e­drze Logi­ki. W lat­ach 1954–1955 pra­cow­ał jako robot­nik, bib­liotekarz i tłu­macz. Od 1956 roku wykład­ow­ca logi­ki i filo­zofii w Wyższej Szkole Ped­a­gog­icznej w Gdańsku. Dok­torat na UMK obronił w 1962 roku, następ­nie prze­nie­siony z inic­jaty­wy Adama Schaf­fa na Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki. Tam w 1967 roku został docen­tem, w 1982 pro­fe­sorem nadzwycza­jnym, w 1990 – zwycza­jnym. W między­cza­sie prowadz­ił gościnne wykłady w USA – w 1967 roku na Uni­ver­si­ty of Chica­go oraz w 1972 na Tem­ple Uni­ver­si­ty w Filadelfii. Kierown­ik Zakładu Filo­zofii UW w lat­ach 1969–1972, następ­nie w lat­ach 1991–1999 kierown­ik Zakładu Filo­zofii Religii UW. W 1997 roku przeszedł na emery­turę.


Zapowiedź ukaza­ła się w numerze 3(27)/2019 „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy