Nowości wydawnicze Ontologia

Rzeczy i fakty – nowość wydawnicza

Wolniewicz Rzeczy i fakty okładka
Przedstawiamy nowość wydawniczą wydawnictwa PWN.

Zapisz się do naszego newslettera

Jed­na z naj­waż­niej­szych ksią­żek w pol­skiej filo­zo­fii dru­giej poło­wy XX wie­ku, Rze­czy i fak­ty są czymś wię­cej niż wpro­wa­dze­niem do „wcze­sne­go” Wit­t­gen­ste­ina. Bogu­sław Wol­nie­wicz, wybit­ny filo­zof i zara­zem naj­waż­niej­szy pol­ski tłu­macz Wit­t­gen­ste­ina, reali­zu­je tutaj autor­ską, wyso­ce ory­gi­nal­ną inter­pre­ta­cję myśli austriac­kie­go filo­zo­fa, umiej­sca­wia­jąc go w jed­nym sze­re­gu z Pla­to­nem, Ary­sto­te­le­sem czy Leib­ni­zem jako twór­cę wiel­kie­go sys­te­mu meta­fi­zycz­ne­go. Nowe wyda­nie książ­ki wzbo­ga­ca dydak­tycz­no-kry­tycz­na przed­mo­wa autor­stwa Bog­da­na Dziobkowskiego.


Tytuł: Rze­czy i fakty

Pod­ty­tuł: Wstęp do pierw­szej filo­zo­fii Wittgensteina

Wyda­nie II

Autor: Bogu­sław Wolniewicz

For­mat: A5

Stron: 250

ISBN: 978–83-01–20416‑7

Cena: 49 zł

Pre­mie­ra: V 2019 r.


O autorze

Bogu­sław Wol­nie­wicz (ur. 1927 w Toru­niu, zm. 2017 w War­sza­wie) – wybit­ny filo­zof, logik, pro­fe­sor nauk huma­ni­stycz­nych, publi­cy­sta. Wywarł ogrom­ny wpływ na nurt meta­fi­zycz­ny w filo­zo­fii pol­skiej. Tłu­macz Pism seman­tycz­nych Got­tlo­ba Fre­ge­go oraz Trac­ta­tus logi­co-phi­lo­sphi­cusDocie­kań filo­zo­ficz­nych Ludwi­ga Wit­t­gen­ste­ina. Jeden z naj­więk­szych znaw­ców myśli Wit­t­gen­ste­ina na świe­cie. Autor m.in. Onto­lo­gii sytu­acji oraz Filo­zo­fii i war­to­ści.

W latach 1947–1951 stu­dio­wał filo­zo­fię pod kie­run­kiem Tade­usza Cze­żow­skie­go i Hen­ry­ka Elzen­ber­ga na Uni­wer­sy­te­cie Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu, gdzie następ­nie do 1953 roku był asy­sten­tem w Kate­drze Logi­ki. W latach 1954–1955 pra­co­wał jako robot­nik, biblio­te­karz i tłu­macz. Od 1956 roku wykła­dow­ca logi­ki i filo­zo­fii w Wyż­szej Szko­le Peda­go­gicz­nej w Gdań­sku. Dok­to­rat na UMK obro­nił w 1962 roku, następ­nie prze­nie­sio­ny z ini­cja­ty­wy Ada­ma Schaf­fa na Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski. Tam w 1967 roku został docen­tem, w 1982 pro­fe­so­rem nad­zwy­czaj­nym, w 1990 – zwy­czaj­nym. W mię­dzy­cza­sie pro­wa­dził gościn­ne wykła­dy w USA – w 1967 roku na Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go oraz w 1972 na Tem­ple Uni­ver­si­ty w Fila­del­fii. Kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii UW w latach 1969–1972, następ­nie w latach 1991–1999 kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii Reli­gii UW. W 1997 roku prze­szedł na emeryturę.


Zapo­wiedź uka­za­ła się w nume­rze 3(27)/2019 „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy