Nowości wydawnicze Ontologia

Rzeczy i fakty – nowość wydawnicza

Wolniewicz Rzeczy i fakty okładka
Przedstawiamy nowość wydawniczą wydawnictwa PWN.

Jed­na z naj­waż­niej­szych ksią­żek w pol­skiej filo­zo­fii dru­giej poło­wy XX wie­ku, Rze­czy i fak­ty są czymś wię­cej niż wpro­wa­dze­niem do „wcze­sne­go” Wit­t­gen­ste­ina. Bogu­sław Wol­nie­wicz, wybit­ny filo­zof i zara­zem naj­waż­niej­szy pol­ski tłu­macz Wit­t­gen­ste­ina, reali­zu­je tutaj autor­ską, wyso­ce ory­gi­nal­ną inter­pre­ta­cję myśli austriac­kie­go filo­zo­fa, umiej­sca­wia­jąc go w jed­nym sze­re­gu z Pla­to­nem, Ary­sto­te­le­sem czy Leib­ni­zem jako twór­cę wiel­kie­go sys­te­mu meta­fi­zycz­ne­go. Nowe wyda­nie książ­ki wzbo­ga­ca dydak­tycz­no-kry­tycz­na przed­mo­wa autor­stwa Bog­da­na Dziobkowskiego.


Tytuł: Rze­czy i fakty

Pod­ty­tuł: Wstęp do pierw­szej filo­zo­fii Wittgensteina

Wyda­nie II

Autor: Bogu­sław Wolniewicz

For­mat: A5

Stron: 250

ISBN: 978–83-01–20416‑7

Cena: 49 zł

Pre­mie­ra: V 2019 r.


O autorze

Bogu­sław Wol­nie­wicz (ur. 1927 w Toru­niu, zm. 2017 w War­sza­wie) – wybit­ny filo­zof, logik, pro­fe­sor nauk huma­ni­stycz­nych, publi­cy­sta. Wywarł ogrom­ny wpływ na nurt meta­fi­zycz­ny w filo­zo­fii pol­skiej. Tłu­macz Pism seman­tycz­nych Got­tlo­ba Fre­ge­go oraz Trac­ta­tus logi­co-phi­lo­sphi­cusDocie­kań filo­zo­ficz­nych Ludwi­ga Wit­t­gen­ste­ina. Jeden z naj­więk­szych znaw­ców myśli Wit­t­gen­ste­ina na świe­cie. Autor m.in. Onto­lo­gii sytu­acji oraz Filo­zo­fii i war­to­ści.

W latach 1947–1951 stu­dio­wał filo­zo­fię pod kie­run­kiem Tade­usza Cze­żow­skie­go i Hen­ry­ka Elzen­ber­ga na Uni­wer­sy­te­cie Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu, gdzie następ­nie do 1953 roku był asy­sten­tem w Kate­drze Logi­ki. W latach 1954–1955 pra­co­wał jako robot­nik, biblio­te­karz i tłu­macz. Od 1956 roku wykła­dow­ca logi­ki i filo­zo­fii w Wyż­szej Szko­le Peda­go­gicz­nej w Gdań­sku. Dok­to­rat na UMK obro­nił w 1962 roku, następ­nie prze­nie­sio­ny z ini­cja­ty­wy Ada­ma Schaf­fa na Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski. Tam w 1967 roku został docen­tem, w 1982 pro­fe­so­rem nad­zwy­czaj­nym, w 1990 – zwy­czaj­nym. W mię­dzy­cza­sie pro­wa­dził gościn­ne wykła­dy w USA – w 1967 roku na Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go oraz w 1972 na Tem­ple Uni­ver­si­ty w Fila­del­fii. Kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii UW w latach 1969–1972, następ­nie w latach 1991–1999 kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii Reli­gii UW. W 1997 roku prze­szedł na emeryturę.


Zapo­wiedź uka­za­ła się w nume­rze 3(27)/2019 „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy