Konferencje Patronaty Wydarzenia

Rzeczywistość — myśl — działanie”, czyli LXI Tydzień Filozoficzny [patronat]

LXI Tydzień Filozoficzny

Zapisz się do naszego newslettera

W dni­ach 8–11 kwiet­nia na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim odbędzie się kole­j­na edy­c­ja Tygod­nia Filo­zoficznego, połąc­zona z obchoda­mi stule­cia ist­nienia Koła Filo­zoficznego Stu­den­tów KUL. To niepow­tarzal­na okaz­ja do namysłu nad prob­le­ma­mi trady­cyjnych dyscy­plin filo­zoficznych, zarysowany­mi przez wybit­nych badaczy z niemal wszys­t­kich ośrod­ków aka­demic­kich w Polsce.

Wszys­tko, co piękne, jest naprawdę trudne” (Pla­ton, Państ­wo, księ­ga VI). Właśnie dlat­ego potrzeb­ni są mis­tr­zowie, którzy otworzą przed nami dro­gi myśle­nia. Czy mogła­by zdarzyć się lep­sza sposob­ność, niż ta, gdy będzie moż­na zobaczyć znakomi­tych filo­zofów w akcji, mierzą­cych się z prob­le­ma­mi i pyta­ni­a­mi i kon­fron­tu­ją­cych się z inny­mi odpowiedzi­a­mi, niż ich własne? Czy mogła­by zdarzyć się lep­sza sposob­ność, niż ta, która już wkrótce się wydarzy?

Koło Filo­zoficzne Stu­den­tów KUL już po raz sześćdziesią­ty pier­wszy zaprasza miłośników mądroś­ci do wspól­nego namysłu i dyskusji nad prob­le­ma­mi doty­czą­cy­mi naszego rozu­mienia rzeczy­wis­toś­ci, sposobów jej poz­nawa­nia, reguł myśle­nia i dzi­ała­nia. W tym roku zaplanowal­iśmy wydarze­nie tak, by w swych wys­tąpi­eni­ach pro­fe­sorowie ukazy­wali prob­le­my i propozy­c­je ich rozwiąza­nia z różnych per­spek­tyw. Wierzymy, że ten sposób ekspozy­cji poruszanych tem­atów przy­wiedzie nas do dal­szych pytań i reflek­sji. Ponieważ zaś prawdzi­wa wiedza zaczy­na się tam, gdzie nie się­ga google, to nie pozosta­je nic innego, niż wybrać się w podróż do Lubli­na.

Zaprezen­towana zostanie także książ­ka Jeżeli Bóg ist­nieje... Wol­ność człowieka a hipoteza teisty­cz­na. Stu­dia i ese­je. Po tomie przekładów stanowi ona drugą część dyskusji wokół prob­le­mu deter­miniz­mu. Autorzy postaw­ili sobie za cel anal­izę roz­maitych stanowisk filo­zoficznych, umożli­wia­jącą uniknię­cie wielu pozornie niemożli­wych do przezwycięże­nia trud­noś­ci w reflek­sji nad wszech­wiedzą Boga i wol­noś­cią człowieka.

Liceal­istów czeka kole­j­na edy­c­ja Konkur­su Log­icznego, a miłośników pop­u­lary­zowa­nia kul­tu­ry filo­zoficznej zain­tere­su­je wykład ojca Knabi­ta o tym, czy filo­zofia jest potrzeb­na w dzisiejszych cza­sach. Z kolei wszys­t­kich prefer­u­ją­cych filo­zo­fowanie w duchu pitagore­jskim ucieszy kon­cert Łukasza Jemioły, styl­istyką warst­wy tek­stowej i muzy­cznej naw­iązu­ją­cy do dwudziestole­cia między­wo­jen­nego. Zaprasza­my wszys­t­kich do wspól­nego świę­towa­nia naszego jubileuszu!

Veri Ami­ci Ver­i­tatis,
Koło Filo­zoficzne Stu­den­tów KUL

Patronat medi­al­ny nad wydarze­niem objęło cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”.

Orga­ni­za­tor: Koło Filo­zoficzne Stu­den­tów KUL
Patronat hon­orowy: Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Andrzej Duda

Strona inter­ne­towa LXI Tygod­nia Filo­zoficznego.

Wydarze­nie na Face­booku.


Poniedzi­ałek | 8 kwiet­nia 2019

Dzień I: Metafizy­czno-onto­log­iczny CTW 114

 • 9.00–10.00 Msza św. w Koś­ciele Aka­demickim na rozpoczę­cie LXI TF
 • 10.30–11.00 inau­gu­rac­ja LXI TF: wys­tąpi­e­nie Dziekana Wydzi­ału Filo­zofii i preze­sa KFS KUL
 • 11.00–11.50 Wykład inau­gu­ra­cyjny: prof. R. Legutko (UJ): Wol­ność a natu­ra ludz­ka

pan­el 1

 • 12.00–12.40 T. Duma (KUL): Ist­nie­nie a rzeczy­wis­tość. Rozważa­nia z pod­staw rozu­mienia rzeczy­wis­toś­ci
 • 12.40–13.20 M. Głowala (UWr): Jed­ność aktu, wielość możnoś­ci. Z metafizy­ki ruchu i dzi­ała­nia
 • 13.20–13.50 dyskus­ja

pan­el 2

 • 15.00–15.40 M. Rosi­ak (UŁ): Prob­lematy­ka ontologii – zarys sys­tem­aty­cznego wywodu
 • 15.40–16.20 M. Piwowar­czyk (KUL): Czy sub­stanc­ja może składać się z innych sub­stancji?
 • 16.20–16.50 dyskus­ja
 • 17.00–17.40 J. Kacz­marek (UŁ): Od ontologii atom­iz­mu log­icznego do ontologii topo­log­icznej
 • 17.40–18.20 P. Gar­bacz (KUL): Filo­zofia 3.0
 • 18.20–18.50 dyskus­ja
 • 18.50–19.00 pod­sumowanie obrad

 

Wtorek | 9 kwiet­nia 2019

Dzień II: Epis­te­mo­log­iczno-log­iczny CTW 114

pan­el 3

 • 10.00–10.40 J. Dębic­ki (AGH): Kog­ni­ty­wne funkc­je śred­niowiecznej sztu­ki
 • 10.40–11.20 M. Karas (UJ): Na ile Mikołaj Kopernik był scholastykiem?
 • 11.20–11.50 dyskus­ja
 • 12.00–12.40 Z. Wróblews­ki, A. Dutkows­ka (KUL): O użytecznoś­ci antropo­mor­fiza­cji w poz­na­niu naukowym
 • 12.40–13.20 C. Mord­ka (UMCS): Poz­naw­c­zo-egzys­tenc­jalne funkc­je emocji
 • 13.20–13.50 dyskus­ja
 • 13.50–14.00 pod­sumowanie obrad

pan­el 4

 • 15.00–15.40 T. Jar­mużek (UMK): Wiążą­ca Logi­ka Epis­temicz­na: przyp­isu­jąc postawy propozy­cjon­alne ostrożnie
 • 15.40–16.20 R. Kleszcz (UŁ): Filo­zofia a metafilo­zoficzne dylematy
 • 16.20–16.50 dyskus­ja
 • 17.00–17.40 T. Ciecier­s­ki (UW): Wypowiedzi
 • 17.40–18.20 K. Świę­torzec­ka (UKSW): Metafizy­czne aplikac­je logi­ki zmi­any LC. Korzyś­ci i ograniczenia zabiegów for­mal­iza­cyjnych
 • 18.20–18.50 dyskus­ja
 • 18.50–19.00 pod­sumowanie obrad

 

Śro­da | 10 kwiet­nia 2019

Dzień III: Ety­czno-his­to­ryczny Aula im. S. Kard. Wyszyńskiego

pan­el 5

 • 10.00–10.40 A. Palusińs­ka (KUL): Widze­nie Boga. Misty­ka chrześ­ci­jańs­ka a helleńskie upodob­nie­nie się do Boga
 • 10.40–11.20 A. Gudaniec (KUL): Od zach­wytu do zjed­noczenia. Miłość w nauce św. Tomasza z Akwinu
 • 11.20–11.50 dyskus­ja
 • 12.00–12.40 T. Kupś (UMK): Czy ety­ka wyma­ga religii? Stanowisko Kan­ta
 • 12.40–13.20 J. Kłos (KUL): Z cieni i wyobrażeń do prawdy – Johna Henry’ego New­mana dro­ga do Domu
 • 13.20–13.50 dyskus­ja
 • 13.50–14.00 pod­sumowanie obrad
 • 16.00–17.30 Prezen­tac­ja drugiego tomu książ­ki „Jeżeli Bóg ist­nieje…”
  Wprowadze­nie: A. Kijew­s­ka i A. Ste­fańczyk | Udzi­ał wezmą: P. Gutows­ki, P. Gut, M. Iwan­ic­ki | Wys­tęp artysty­czny: Melodie na Psałterz Pol­s­ki Mikoła­ja Gomół­ki
 • 18.00 Kon­cert na stule­cie KFS KUL: Łukasz Jemioła w sty­lu RETRO m.in. z jaz­zowy­mi aranżac­ja­mi utworów z okre­su między­wo­jen­nego
 • 19.30 uroczys­ta kolac­ja dla uczest­ników TF

 

Czwartek | 11 kwiet­nia 2019

Dzień IV CTW 114

 • 10.00–14.45 Finał VII Ogólnopol­skiego Konkur­su Log­icznego
 • 10.00–11.30 zma­gania finałowe
 • 11.45–13.15 Ses­ja log­icz­na
  • P. Lip­s­ki: Co zro­bić, jeśli logi­ka nie wystar­cza? O rozu­mowa­ni­ach Bayesi­ańs­kich
  • B. Gębu­ra: Czy argu­ment musi przekony­wać?
  • M. Lech­ni­ak: Piękny umysł? Log­iczne myśle­nie a zaburzenia psy­chiczne
 • 14.15–14.45 rozstrzyg­nię­cie konkur­su i wręcze­nie nagród

pan­el 6

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy