Konferencje Patronaty Wydarzenia

Rzeczywistość — myśl — działanie”, czyli LXI Tydzień Filozoficzny [patronat]

LXI Tydzień Filozoficzny

W dniach 8–11 kwiet­nia na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim odbę­dzie się kolej­na edy­cja Tygo­dnia Filo­zo­ficz­ne­go, połą­czo­na z obcho­da­mi stu­le­cia ist­nie­nia Koła Filo­zo­ficz­ne­go Stu­den­tów KUL. To nie­po­wta­rzal­na oka­zja do namy­słu nad pro­ble­ma­mi tra­dy­cyj­nych dys­cy­plin filo­zo­ficz­nych, zary­so­wa­ny­mi przez wybit­nych bada­czy z nie­mal wszyst­kich ośrod­ków aka­de­mic­kich w Polsce.

Wszyst­ko, co pięk­ne, jest napraw­dę trud­ne” (Pla­ton, Pań­stwo, księ­ga VI). Wła­śnie dla­te­go potrzeb­ni są mistrzo­wie, któ­rzy otwo­rzą przed nami dro­gi myśle­nia. Czy mogła­by zda­rzyć się lep­sza spo­sob­ność, niż ta, gdy będzie moż­na zoba­czyć zna­ko­mi­tych filo­zo­fów w akcji, mie­rzą­cych się z pro­ble­ma­mi i pyta­nia­mi i kon­fron­tu­ją­cych się z inny­mi odpo­wie­dzia­mi, niż ich wła­sne? Czy mogła­by zda­rzyć się lep­sza spo­sob­ność, niż ta, któ­ra już wkrót­ce się wydarzy?

Koło Filo­zo­ficz­ne Stu­den­tów KUL już po raz sześć­dzie­sią­ty pierw­szy zapra­sza miło­śni­ków mądro­ści do wspól­ne­go namy­słu i dys­ku­sji nad pro­ble­ma­mi doty­czą­cy­mi nasze­go rozu­mie­nia rze­czy­wi­sto­ści, spo­so­bów jej pozna­wa­nia, reguł myśle­nia i dzia­ła­nia. W tym roku zapla­no­wa­li­śmy wyda­rze­nie tak, by w swych wystą­pie­niach pro­fe­so­ro­wie uka­zy­wa­li pro­ble­my i pro­po­zy­cje ich roz­wią­za­nia z róż­nych per­spek­tyw. Wie­rzy­my, że ten spo­sób eks­po­zy­cji poru­sza­nych tema­tów przy­wie­dzie nas do dal­szych pytań i reflek­sji. Ponie­waż zaś praw­dzi­wa wie­dza zaczy­na się tam, gdzie nie się­ga google, to nie pozo­sta­je nic inne­go, niż wybrać się w podróż do Lublina.

Zapre­zen­to­wa­na zosta­nie tak­że książ­ka Jeże­li Bóg ist­nie­je... Wol­ność czło­wie­ka a hipo­te­za teistycz­na. Stu­dia i ese­je. Po tomie prze­kła­dów sta­no­wi ona dru­gą część dys­ku­sji wokół pro­ble­mu deter­mi­ni­zmu. Auto­rzy posta­wi­li sobie za cel ana­li­zę roz­ma­itych sta­no­wisk filo­zo­ficz­nych, umoż­li­wia­ją­cą unik­nię­cie wie­lu pozor­nie nie­moż­li­wych do prze­zwy­cię­że­nia trud­no­ści w reflek­sji nad wszech­wie­dzą Boga i wol­no­ścią człowieka.

Lice­ali­stów cze­ka kolej­na edy­cja Kon­kur­su Logicz­ne­go, a miło­śni­ków popu­la­ry­zo­wa­nia kul­tu­ry filo­zo­ficz­nej zain­te­re­su­je wykład ojca Kna­bi­ta o tym, czy filo­zo­fia jest potrzeb­na w dzi­siej­szych cza­sach. Z kolei wszyst­kich pre­fe­ru­ją­cych filo­zo­fo­wa­nie w duchu pita­go­rej­skim ucie­szy kon­cert Łuka­sza Jemio­ły, sty­li­sty­ką war­stwy tek­sto­wej i muzycz­nej nawią­zu­ją­cy do dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go. Zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­ne­go świę­to­wa­nia nasze­go jubileuszu!

Veri Ami­ci Veritatis,
Koło Filo­zo­ficz­ne Stu­den­tów KUL

Patro­nat medial­ny nad wyda­rze­niem obję­ło cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!”.

Orga­ni­za­tor: Koło Filo­zo­ficz­ne Stu­den­tów KUL
Patro­nat hono­ro­wy: Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Andrzej Duda

Stro­na inter­ne­to­wa LXI Tygo­dnia Filo­zo­ficz­ne­go.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku.


Ponie­dzia­łek | 8 kwiet­nia 2019

Dzień I: Meta­fi­zycz­no-onto­lo­gicz­ny CTW 114

 • 9.00–10.00 Msza św. w Koście­le Aka­de­mic­kim na roz­po­czę­cie LXI TF
 • 10.30–11.00 inau­gu­ra­cja LXI TF: wystą­pie­nie Dzie­ka­na Wydzia­łu Filo­zo­fii i pre­ze­sa KFS KUL
 • 11.00–11.50 Wykład inau­gu­ra­cyj­ny: prof. R. Legut­ko (UJ): Wol­ność a natu­ra ludzka

panel 1

 • 12.00–12.40 T. Duma (KUL): Ist­nie­nie a rze­czy­wi­stość. Roz­wa­ża­nia z pod­staw rozu­mie­nia rzeczywistości
 • 12.40–13.20 M. Gło­wa­la (UWr): Jed­ność aktu, wie­lość moż­no­ści. Z meta­fi­zy­ki ruchu i działania
 • 13.20–13.50 dys­ku­sja

panel 2

 • 15.00–15.40 M. Rosiak (UŁ): Pro­ble­ma­ty­ka onto­lo­gii – zarys sys­te­ma­tycz­ne­go wywodu
 • 15.40–16.20 M. Piwo­war­czyk (KUL): Czy sub­stan­cja może skła­dać się z innych substancji?
 • 16.20–16.50 dys­ku­sja
 • 17.00–17.40 J. Kacz­ma­rek (UŁ): Od onto­lo­gii ato­mi­zmu logicz­ne­go do onto­lo­gii topologicznej
 • 17.40–18.20 P. Gar­bacz (KUL): Filo­zo­fia 3.0
 • 18.20–18.50 dys­ku­sja
 • 18.50–19.00 pod­su­mo­wa­nie obrad

 

Wto­rek | 9 kwiet­nia 2019

Dzień II: Epi­ste­mo­lo­gicz­no-logicz­ny CTW 114

panel 3

 • 10.00–10.40 J. Dębic­ki (AGH): Kogni­tyw­ne funk­cje śre­dnio­wiecz­nej sztuki
 • 10.40–11.20 M. Karas (UJ): Na ile Miko­łaj Koper­nik był scholastykiem?
 • 11.20–11.50 dys­ku­sja
 • 12.00–12.40 Z. Wró­blew­ski, A. Dut­kow­ska (KUL): O uży­tecz­no­ści antro­po­mor­fi­za­cji w pozna­niu naukowym
 • 12.40–13.20 C. Mord­ka (UMCS): Poznaw­czo-egzy­sten­cjal­ne funk­cje emocji
 • 13.20–13.50 dys­ku­sja
 • 13.50–14.00 pod­su­mo­wa­nie obrad

panel 4

 • 15.00–15.40 T. Jar­mu­żek (UMK): Wią­żą­ca Logi­ka Epi­ste­micz­na: przy­pi­su­jąc posta­wy pro­po­zy­cjo­nal­ne ostrożnie
 • 15.40–16.20 R. Kleszcz (UŁ): Filo­zo­fia a meta­fi­lo­zo­ficz­ne dylematy
 • 16.20–16.50 dys­ku­sja
 • 17.00–17.40 T. Cie­cier­ski (UW): Wypowiedzi
 • 17.40–18.20 K. Świę­to­rzec­ka (UKSW): Meta­fi­zycz­ne apli­ka­cje logi­ki zmia­ny LC. Korzy­ści i ogra­ni­cze­nia zabie­gów formalizacyjnych
 • 18.20–18.50 dys­ku­sja
 • 18.50–19.00 pod­su­mo­wa­nie obrad

 

Śro­da | 10 kwiet­nia 2019

Dzień III: Etycz­no-histo­rycz­ny Aula im. S. Kard. Wyszyńskiego

panel 5

 • 10.00–10.40 A. Palu­siń­ska (KUL): Widze­nie Boga. Misty­ka chrze­ści­jań­ska a hel­leń­skie upodob­nie­nie się do Boga
 • 10.40–11.20 A. Guda­niec (KUL): Od zachwy­tu do zjed­no­cze­nia. Miłość w nauce św. Toma­sza z Akwinu
 • 11.20–11.50 dys­ku­sja
 • 12.00–12.40 T. Kupś (UMK): Czy ety­ka wyma­ga reli­gii? Sta­no­wi­sko Kanta
 • 12.40–13.20 J. Kłos (KUL): Z cie­ni i wyobra­żeń do praw­dy – Joh­na Henry’ego New­ma­na dro­ga do Domu
 • 13.20–13.50 dys­ku­sja
 • 13.50–14.00 pod­su­mo­wa­nie obrad
 • 16.00–17.30 Pre­zen­ta­cja dru­gie­go tomu książ­ki „Jeże­li Bóg istnieje…”
  Wpro­wa­dze­nie: A. Kijew­ska i A. Ste­fań­czyk | Udział wezmą: P. Gutow­ski, P. Gut, M. Iwa­nic­ki | Występ arty­stycz­ny: Melo­die na Psał­terz Pol­ski Miko­ła­ja Gomółki
 • 18.00 Kon­cert na stu­le­cie KFS KUL: Łukasz Jemio­ła w sty­lu RETRO m.in. z jaz­zo­wy­mi aran­ża­cja­mi utwo­rów z okre­su międzywojennego
 • 19.30 uro­czy­sta kola­cja dla uczest­ni­ków TF

 

Czwar­tek | 11 kwiet­nia 2019

Dzień IV CTW 114

 • 10.00–14.45 Finał VII Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Logicznego
 • 10.00–11.30 zma­ga­nia finałowe
 • 11.45–13.15 Sesja logicz­na
  • P. Lip­ski: Co zro­bić, jeśli logi­ka nie wystar­cza? O rozu­mo­wa­niach Bayesiańskich
  • B. Gębu­ra: Czy argu­ment musi przekonywać?
  • M. Lech­niak: Pięk­ny umysł? Logicz­ne myśle­nie a zabu­rze­nia psychiczne
 • 14.15–14.45 roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su i wrę­cze­nie nagród

panel 6

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy