Aktualności Konferencje

Sacrum a sekularyzacja — konferencja w Gdańsku

19 listopada br. (sobota) Uniwersytet Gdański będzie gościł prelegentów i słuchaczy na konferencji „Doświadczenie sacrum w różnych kulturach i cywilizacjach w kontekście procesów sekularyzacji”. Wydarzenie będzie miało miejsce na Wydziale Nauk Społecznych UG (ul. Bażyńskiego 4).

Zapisz się do naszego newslettera

Ideą kon­fer­encji jest pró­ba zmierzenia się z rozległą tem­atyką pro­cesów sakral­iza­cji, seku­laryza­cji, desakral­iza­cji i re-sacral­iza­cji. Współor­ga­nizu­ją ją Insty­tut Filo­zofii Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa UG, Pomorskie Towarzyst­wo Filo­zoficzno-Teo­log­iczne i odd­zi­ał gdańs­ki Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego. Nad dyskusją i wys­tąpi­eni­a­mi czuwa rada pro­gramowa, złożona z przed­staw­icieli różnych wyz­nań. Tem­aty­ka refer­atów obe­j­mu­je przekrój przez różne rozu­mienia i doświad­cza­nia sacrum. Zostały one pogrupowane w trzy różne sekc­je: „Sacrum, cywiliza­c­ja, kul­tura”, “Rola religii i sacrum w myśli dawniejszej i najnowszej” oraz “Sacrum w sztuce i kul­turze pop­u­larnej”.

Uroczyste otwar­cie kon­fer­encji rozpocznie się o godzinie 8:45, od 8:00 rejes­trac­ja uczest­ników. Kon­fer­encję rozpoczną obrady ple­narne o 9:00, które potr­wa­ją do 11:00. Obrady mają na celu wprowadze­nie słuchaczy w tem­atykę kon­fer­encji i przy­go­towanie ich do drugiej częś­ci kon­fer­encji, jaką są wys­tąpi­enia i dyskus­je we wspom­ni­anych wyżej sekc­jach. Całość zakończy się o godzinie 17:45.

Gdańsk, Wydzi­ał Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4
19 listopa­da 2016
Strona inter­ne­towa kon­fer­encji

Opra­cow­ała: Ire­na Koł­tun

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy