Aktualności Wydarzenia

Sacrum i cywilizacja – wykład otwarty w Poznaniu

W środę 26 października w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza o godzinie 17:00 prof. Romuald Piekarski wygłosi wykład pt. „Doświadczenie sacrum w filozofii cywilizacji Feliksa Konecznego, Arnolda Toynbee'go i Erica Voegelina”. Wstęp wolny.

Zapisz się do naszego newslettera

W cza­sie wykładu zostaną porus­zone kwest­ie z zakre­su filo­zofii religii, his­to­ri­o­zofii i filo­zofii cywiliza­cji. Pro­fe­sor Piekars­ki zderzy ze sobą poglądy trzech wybit­nych myśli­cieli, których zain­tere­sowa­nia oscy­lowały wokół teorii cywiliza­cyjnych. Pol­s­ki his­to­ryk Feliks Koneczny (1862–1949) stworzył ory­gi­nal­ną kon­cepcję cywiliza­cji, kon­tyn­uowaną m.in. przez Józe­fa Kosseck­iego. Jest autorem takich prac jak O wieloś­ci cywiliza­cyj czy Świę­ci w dzie­jach nar­o­du pol­skiego. Z kolei Bry­tyjczyk Arnold Toyn­bee (1889–1975) uchodzi za najbardziej wpły­wowego teo­re­ty­ka cywiliza­cji w dzie­jach. Swo­ją kon­cepcję his­to­ri­o­zoficzną przed­staw­ia w pra­cy swo­jego życia, dwu­nas­totonowym Studi­um his­torii. Aus­tri­acko-amerykańs­ki filo­zof Eric Voegelin jest filo­zofem dopiero poz­nawanym. Oprócz ogól­nej teorii cywiliza­cji zaj­mował się także szczegółowy­mi zagad­nieni­a­mi z zakre­su filo­zofii poli­ty­ki, religii i his­torii. Dużo uwa­gi poświę­cał filo­zofii anty­cznej. Zanany jest między inny­mi z ory­gi­nal­nej inter­pre­tacji myśli Pla­tona i Arys­tote­le­sa. Wprowadz­ił także do filo­zofii poli­ty­ki ter­min „gnoza poli­ty­cz­na” – na oznacze­nie kon­cepcji zrod­zonej z filo­zofii nowożyt­nej, która legła u pod­staw XX-wiecznych total­i­taryzmów, a która ma być myśle­niem typu religi­jnego przenoszą­cym nadzieję na wyz­wole­nie się od zła, w świat doczes­ny.

Wykład orga­nizu­je Insty­tut Filo­zofii UAM oraz Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu.

Prowadzą­cy wykład dr hab. Romuald Piekars­ki jest pro­fe­sorem nadzwycza­jnym Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego i autorem prac z zakre­su filo­zofii poli­ty­ki, filo­zofii religii, metafizy­ki i ety­ki poli­ty­cznej, m.in. Maki­awelizm, patolo­gia ducha, sacrum i poli­ty­ka. Ese­je z filo­zofii poli­ty­cznej.

Poz­nań, Uni­w­er­sytet Adama Mick­iewicza, ul. Sza­marzewskiego 89c
26 październi­ka 2016
Strona orga­ni­za­to­ra

Opra­cow­ała: Ire­na Koł­tun


ptf_piekarski_26_10_16_po-page-001

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy