Filozofia w szkole Ogłoszenia

Scenariusze lekcji z filozofii i etyki teraz do pobrania w PDF

Drodzy Edukatorzy i Edukatorki, zapraszamy do pobierania scenariuszy lekcji z filozofii i etyki. Zachęcamy też do dzielenia się na łamach naszego portalu własnym doświadczeniem dydaktycznym.

Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy sce­na­riu­sze lek­cji z filo­zo­fii i ety­ki w szko­le. Moż­na je pobrać wraz z kar­ta­mi pra­cy na naszym por­ta­lu w zakład­ce „Filo­zo­fia w szko­le”. Zachę­ca­my rów­nież do publi­ka­cji u nas wła­snych scenariuszy.

Wszyst­kie sce­na­riu­sze lek­cji są już dostęp­ne w pli­kach PDF, goto­we do pobra­nia i wydrukowania.

Zgod­nie z naszą ideą upo­wszech­nia­nia wie­dzy, zapra­sza­my też gro­no bel­fer­skie do dzie­le­nia się doświad­cze­niem dydak­tycz­nym za pomo­cą nasze­go portalu.

Dla Waszych sce­na­riu­szy lub opi­sów metod dydak­tycz­nych oferujemy:

  • korek­tę językową
  • redak­cję
  • opraw gra­ficz­ną
  • ogól­no­pol­ski zasięg

Zapra­sza­my do prze­sy­ła­nia pli­ków na adres: dorotamc@academicon.pl

 

Przy­kła­do­we scenariusze:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy